Tuesday, April 16, 2019

Svar till välgörare


Ang. frågan.

1446 Exodus
1805 Josephs död
=441 år.

1) Långt uppehåll i Egypten (alla 430 åren der, i st f dels Canaan, dels Egypten);
2) Tydligen börja de 430 åren 11 år efter Josephs död. M a o, tydligen var Pharaonen som lefde då hyfsad, så att främlingskapet intet började innan han dog.

Tänkte först att det vore en slags blandning mellan LXX (för Abraham) och Masoretisk (för Exodus), och 2189 är Syncellus datum för Abrahams födelse, medan han då äfven har 1685 för Exodus.

Notera att hos Syncellus är 1032 när kung Salomon blir kung, kung David var 1072.

Creation vs. Evolution : About 5300 Years Ago There was a World Wide Flood? Iffy ...
https://creavsevolu.blogspot.com/2017/03/about-5300-years-ago-there-was-world.html


Uppenbarligen är slutsatsen de hade correct, det är derföre jag vexlar ngt mellan tabeller för Syncellus och för (mest) Martyrologium Romanum.

I förskott, välsignad påsk!Hvad han svarade och jag försökte svara derpå framgår här:

Stephan Borgehammar
Tack för hälsning och utredning! Bra att veta den ungefärliga tiden för exodus, även om årtalet inte går att fastslå med säkerhet!

Hans-Georg Lundahl
Factiskt är det utdraget ur ngn chronologie osäkert ur synpuncten att både LXX och Masoretisk skulle kunna gå.

Att LXX-baserade Syncellus och St Hieronymus ha tidigare Exodus än Masoretisk-baserade Ussher är mer tolkning än text-skillnader.

Thursday, April 11, 2019

Pädo-hvaddå?


Yvonne Maria Werner
I en längre artikel som publiceras idag uttalar sig Benedictus XVI om pedofilskandalerna i den katolska kyrkan. Orsaken ligger, menar han, dels i 1960-talets sexuella revolution, som syftade till att ta bort alla tabun på detta område och som gjorde även pedofili tillåtet, dels i den kyrkliga kulturrevolution som andra vatikankonciliets reformer utlöste. Här var anpassning till det moderna samhället ett viktigt ledord, och en sådan anpassning kom också att fungera som kriterium vid utnämning av till kyrkliga tjänster. Han anger exempel på hur biskopar för att manifestera sin öppenhet och modernitet lät prästseminarister titta på porrfilm och tolererade homosexuella nätverk samtidigt som konservativt sinnade prästkandidater på många håll ratades som olämpliga för prästämbetet. Trohet mot evangeliets budskap och kyrkans lära är det botemedel som expåven anger för att övervinna den kris som katolska kyrkan nu befinner sig i.

[Afstår från lenk f n]

Hans-Georg Lundahl
[FB hindrade commentaren:]
"1960-talets sexuella revolution, som syftade till att ta bort alla tabun på detta område och som gjorde även pedofili tillåtet"

Notera att när mer och mer unga stemplas som barn, blir "pädophilie" tillåten per naturlig lag.

Ordet är obrukbart.

Impossible de publier ce commentaire. Réessayez.Vous êtes temporairement bloqué
Il semble que vous n’avez pas utilisé cette fonctionnalité correctement en allant trop vite. Vous n’êtes plus autorisé à l’utiliser.Pour en savoir plus sur les blocages, consultez les Pages d’aide.

FermerAnnan
undertråd

ML
Detta att 60-talets sexuella revolution skulle ha gjort "pedofili tillåtet" låter ju helt osannolikt. Vad tror du att påven menar?

Yvonne Maria Werner
ML Han syftar på det faktum att det under denna tid talades mycket om barns sexualitet och att det propagerades för en tidig sexdebut. Ja, från 15 år anses ju tonåringar ”sexmyndiga”, vilket öppnar för pedofili. De flesta pedofilfall gäller ju just tonåringar, inte barn i egentlig mening.

Hoppar
öfver en del ...

Hans-Georg Lundahl
Yvonne Maria Werner "Ja, från 15 år anses ju tonåringar ”sexmyndiga”, vilket öppnar för pedofili. De flesta pedofilfall gäller ju just tonåringar, inte barn i egentlig mening."

Problemet är att en 15-årig saknar laglig möjlighet inför myndigheter att gifta sig.

Ngn gg högdes männens giftasålder från 14 till 18 och qvinnornas från 12 till 15, efter Napoleons förebild.

Sedan högdes äfven qvinnornas från 15 till först 17 sedan 18.

Impossible de publier ce commentaire. Réessayez.Vous êtes temporairement bloqué
Il semble que vous n’avez pas utilisé cette fonctionnalité correctement en allant trop vite. Vous n’êtes plus autorisé à l’utiliser.Pour en savoir plus sur les blocages, consultez les Pages d’aide.

Fermer

Saturday, November 24, 2018

Huru långt når den lagen?


"Det finns faktiskt lagstiftning som är tänkt att skydda oss mot denna typ av osaklighet och dess negativa konsekvenser i form av fördomar och förakt!"


Ang. läroböcker i offentligt financierade och drifna skolor, definitivt.

Ang. pamphletter i sectära sammanhang, troligen mindre, det skulle collidera med religionsfriheten.

Alexander Hislop skref "The Two Babylons" 1853, när assyrologien var i sin linda ... nå, här är i alla fall interviewn der Yvonne Maria Werner yttrade ofvan gifna citat:

Nidbilder av katolsk tro i lärobok om kriminalitet
av Katolskt magasin · 2018-11-24
https://www.katolsktmagasin.se/2018/11/24/nidbilder-av-katolsk-tro-i-larobok-om-kriminalitet/


Sedan kan factum att läroboken var i criminologie ge tankar om straffrättsutöfvares fördomar mot catholska minoriteter både Norden och USA / Canada, jemte England ...? Kanske./HGL

Friday, November 2, 2018

Försök till utpressning?
Nu råkar jag intet vara pornographie-slukare, i hvart fall just nu.

Med andra ord är detta ett hot om att ljuga ihop saker./HGL

Tuesday, September 11, 2018

SD? Nej tack! Intet om en helt abortovänlig régime är möjlig


Begränsandet af aborträtten (enligt en cousine till mig) är ju en god punct. Att icke vilja ta bort den helt, en dålig en.

Här är en dålig en till:

Skolpolitiska inriktningsmanifestet Sverigedemokraternas skolpolitik 2018
https://sd.se/wp-content/uploads/2018/08/Skolpolitiska-inriktningsmanifestet.pdf


sid. 21 Skärp Skolinspektionens tillsyn av konfessionella friskolor

När det svenska skolsystemet växte fram, i huvudsak under 1900-talet, var det socialdemokratin som tillsammans med vänstern verkade för skolsystemets sekularisering och att undervisningen vilade på vetenskaplig grund.

När friskolereformen genomfördes i början av 90-talet och utvecklingen mot en mängd friskolor tog fart såg en hel del religiösa friskolor dagens ljus. Enligt skollagen, som ska kontrolleras av Skolinspektionen, ska all undervisning ske ”ickekonfessionellt”. Däremot får övrig tid präglas av vissa religiösa inslag. Det står mycket tydligt i skolans styrdokument att alla skolor ska präglas av demokratiska och jämställda värderingar.

En hel del problem och direkta avsteg från det våra styrdokument stipulerar har avslöjats, både från muslimska och kristna friskolor. Detta menar vi Sverigedemokrater i förlängningen är helt oacceptabelt. Misstankar kvarstår att undervisningen på vissa religiösa friskolor inte bedrivs enligt de premisser riksdagen har satt upp. Vi vill därför att Skolinspektionen skärper sin tillsyn av religiösa friskolorbetydligt, vars undervisning skall vara likvärdig oavsett religiös tillhörighet. Det är viktigt att inspektionerna sker oanmälda i hög grad. Skolinspektionens uppdrag ska även justeras i enlighet med detta.

Stopp för nya religiösa skolor

På senare tid har en rad missförhållanden uppdagats på de konfessionella friskolor vi har i dag. Det rör sig om diskriminering av flickor, könsuppdelade platser på skolbussar och liknande brott mot skollagen. Problemen har en omfattning där vi anser att Skolinspektionen inte mäktar med sin tillsynsuppgift. Det var till exempel inte Skolinspektionen som slog larm om de könsuppdelade bussarna, utan Kalla Fakta. Innan det hade allmänheten dessutom försökt få kommunen att reagera, - utan resultat.

Med bakgrund av detta vill vi ha ett stopp för alla nya religiösa friskolor. I grunden betalar skattebetalarna för att eleverna skall lära sig räkna, läsa, skriva och en rad andra sekulära skolämnen, inte för att påverkas i religiös riktning.


I détail:

"När det svenska skolsystemet växte fram, i huvudsak under 1900-talet, var det socialdemokratin som tillsammans med vänstern verkade för skolsystemets sekularisering och att undervisningen vilade på vetenskaplig grund."

I Lenins och i Combes-Ferrys onda anda ... jotack ...

"När friskolereformen genomfördes i början av 90-talet och utvecklingen mot en mängd friskolor tog fart såg en hel del religiösa friskolor dagens ljus."

En god sak tycktes börja i och med Communismens (då ansedda som sådant) fall.

"Enligt skollagen, som ska kontrolleras av Skolinspektionen, ska all undervisning ske 'ickekonfessionellt'."

Med andra ord, inom den seculariserade de facto confessionen.

"Däremot får övrig tid präglas av vissa religiösa inslag."

Ack så generöst!

"Det står mycket tydligt i skolans styrdokument att alla skolor ska präglas av demokratiska och jämställda värderingar."

Och?

"En hel del problem och direkta avsteg från det våra styrdokument stipulerar har avslöjats, både från muslimska och kristna friskolor."

Och?

"Detta menar vi Sverigedemokrater i förlängningen är helt oacceptabelt. Misstankar kvarstår att undervisningen på vissa religiösa friskolor inte bedrivs enligt de premisser riksdagen har satt upp."

Och hvad med Guds lag?

Du skall ära din fader och din moder.

Icke "du skall låta din konung eller furste, kejsare eller senat, riksdag eller äldsteråd bestämma öfver dina barns utbildning" eller "din forstran" (om du nu är barn).

NB, om den régime som ställer sig öfver Guds lag i detta shg är democratisk eller dictatorisk är ovidkommande, principen är totalitär som sådan.

"Vi vill därför att Skolinspektionen skärper sin tillsyn av religiösa friskolorbetydligt, vars undervisning skall vara likvärdig oavsett religiös tillhörighet."

M a o, ingen frihet för föräldrar af religiösa minoriteter ...

"Det är viktigt att inspektionerna sker oanmälda i hög grad. Skolinspektionens uppdrag ska även justeras i enlighet med detta."

Hvilket förbannadt communist-svammel!

"På senare tid har en rad missförhållanden uppdagats på de konfessionella friskolor vi har i dag. Det rör sig om diskriminering av flickor, könsuppdelade platser på skolbussar och liknande brott mot skollagen."

Problemet skulla kunna skötas om man hade pojk- och flickskolor. Som Påfve Pius XI förespråkade i Divini illius magistri för pubertet och äldre.*

DIVINI ILLIUS MAGISTRI (On Christian Education) Pope Pius XI
http://www.ewtn.com/library/encyc/p11divil.htm


"Problemen har en omfattning där vi anser att Skolinspektionen inte mäktar med sin tillsynsuppgift. Det var till exempel inte Skolinspektionen som slog larm om de könsuppdelade bussarna, utan Kalla Fakta. Innan det hade allmänheten dessutom försökt få kommunen att reagera, - utan resultat."

En fanatiskt feministisk och secularistisk allmänhet. En god anledning att intet återvända till Sverige.

"Med bakgrund av detta vill vi ha ett stopp för alla nya religiösa friskolor."

Ännu en bra anledning, om de få magten.

"I grunden betalar skattebetalarna för att eleverna skall lära sig räkna, läsa, skriva och en rad andra sekulära skolämnen, inte för att påverkas i religiös riktning."

Trefligt att atheistiska skattebetalare göra sig till språkrör för de religiösa .... eller intet.

Bortsedt från att detta bygger på idéen:

  • alla skolor skola vara skattefinancierade;
  • och skattebetalare ha en rätt att se hvad skattepengar gå till.


Ett godt ändamål är godt äfven om burgna skattebetalare äro mot det. Ett ondt ändamål skall man intet behöfva vara skattebetalare för att protestera mot. Evt. kan principen ha en viss tillempning i culturutbud.

Och skoltvånget, liksom ofriheten för christna skolor, detta äro onda ändamål.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
St. Patiens af Lyon
11.IX.2018

* Citerar encyclican:

65. Another very grave danger is that naturalism which nowadays invades the field of education in that most delicate matter of purity of morals. Far too common is the error of those who with dangerous assurance and under an ugly term propagate a so-called sex-education, falsely imagining they can forearm youths against the dangers of sensuality by means purely natural, such as a foolhardy initiation and precautionary instruction for all indiscriminately, even in public; and, worse still, by exposing them at an early age to the occasions, in order to accustom them, so it is argued, and as it were to harden them against such dangers.

...

68. False also and harmful to Christian education is the so-called method of "coeducation." This too, by many of its supporters, is founded upon naturalism and the denial of original sin; but by all, upon a deplorable confusion of ideas that mistakes a leveling promiscuity and equality, for the legitimate association of the sexes. The Creator has ordained and disposed perfect union of the sexes only in matrimony, and, with varying degrees of contact, in the family and in society. Besides there is not in nature itself, which fashions the two quite different in organism, in temperament, in abilities, anything to suggest that there can be or ought to be promiscuity, and much less equality, in the training of the two sexes. These, in keeping with the wonderful designs of the Creator, are destined to complement each other in the family and in society, precisely because of their differences, which therefore ought to be maintained and encouraged during their years of formation, with the necessary distinction and corresponding separation, according to age and circumstances. These principles, with due regard to time and place, must, in accordance with Christian prudence, be applied to all schools, particularly in the most delicate and decisive period of formation, that, namely, of adolescence; and in gymnastic exercises and deportment, special care must be had of Christian modesty in young women and girls, which is so gravely impaired by any kind of exhibition in public.

Thursday, August 16, 2018

Til Hendes Majestæt Dronning Margarethe


Beklager førlusten, er noget sent ude før sorgen, ikke, men bedste ønskninger for familien!/HGL

Lidt at læse?

tinyurl.com/antimodernism

= Latest on Antimodernism
https://l-o-antimodernism.blogspot.com/

Thursday, July 5, 2018

Ofta skrifver jag andra språk än svenska


Som sagdt, och hoppas den treflige mannen med famille ur JV icke tappat lappen, uppdateringar med nya artiklar på mina activa bloggar:

http://ppt.li/3zl

Eftersom detta är en kortlänk, fungerar den intet i söklisten, bara i adresslisten. Och status, och gifven länk på bloggar eller i mejl, och commentarer./HGL

Uppdatering : Annan kortlänk (ppt.li tycks ha lagdts ned, i hvart fall tillfälligt)

https://tinyurl.com/antimodernism

Full länk:

Latest on Antimodernism
https://l-o-antimodernism.blogspot.com/