Thursday, December 8, 2011

"Vi svenskar är förnuftigare än så ..."

Marcus Birro klassar catholiker som osvenska in en Chrönika

Jag påpekar att vi för nra år sedan voro 160.000 catholiker i Sverige. Färre än Muslimernas 300.000, men deremot svenskare. Katolsk Kyrkotidning (ja, stafningen är modern hos dem), noterade en gamling som var femte generationens catholik i Sverige - efter en invandrad Bayrare. Det fins inga femte generationens muslimer i landet. Invandrare spela sålunda mindre rôle för Catholska Kyrkan i Sverige. Vi ha svenskar som ha föräldrar, far- eller morföräldrar, eller deras far- och morföräldrar och vid detta lag förmodligen dessas far- och morföräldrar, minst en catholik. Vi ha svenskar som convertera sig för att gifta sig med catholiker. Vi ha svenskar - jag sjelf t ex - som convertera p g a öfvertygelse.

I mitt fall efter att ha upptäckt obehagliga likheter mellan Reformationen och Ryska Revolutionen i procedur och derefter, tack vare Rosens Namn, roman af Umberto Eco, obehagliga likheter mellan Albigenser och Communister i respective ideologier. Jag var då anticommunist redan innan jag blef catholik, som ni förstå. Sven Stolpe i all ära, men var han intet litet väl politiskt correct ibland? Stafvade nytt till exempel!

Och nej, jag finner intet vördnaden för reliqvier vare sig oförnuftig i sig eller i behof af att ursäktas med en profan vördnad.

Se detta tidigare inlägg: Vördnad för den Heliga Jungfruns Textila Reliqvier! der jag länkar till Bibelställen med anknytning till reliqvievördnaden.

Hans-Georg Lundahl
Nanterre Université
8-XII-2011, Jungfru Marie
Obefleckade Aflelses Högtid

Thursday, December 1, 2011

Omskärelse och abort?

Religiös omskärelse av små barn innebär utövning av den egna religionen på någon annans kropp. Om en man väljer som äldre att ansluta sig till en judisk eller muslimsk församling och väljer omskärelse är det ett eget val.


Från commentarerna på denna artikel:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=283950

Och abort vore intet att utöfva sin - hvad skall man kalla det? religion? ansvarskänsla? philosophie? - på en annans kropp?

Det är lättare att öfverlefva omskärelse som barn än att öfverlefva abort. Äfven om det sednare också förekommit, med lifslånga handicapp som fölgd./HGL