Friday, May 11, 2012

Gratulerar Princessan Estelle på namnsdagen!

Sta Eustella, sednare Stella/Estelle, var ättling af druider och lärjunge till biskop Eutropius.

Äro vi en Coloniserad Ursprungsbefolkning? Hvem är då Colonialmagt?

DN, Kolumnen – Lena Andersson:
Att bli ursprungsbefolkning
www.dn.se/ledare/kolumner/att-bli-ursprungsbefolkning


Lena Andersson erkänner att Främligsfientliga partier ha en viss poäng med att jemföra sig med t ex Nordamerikas Indianer. Jag har hört en Muslim i Frankrike tala om Australien som en exemplarisk demokratie - byggd af invandrare. Aboriginerna, icke den Italiska utan den Tasmaniska och Ulimaroiska varianten uppskattar säkert.

Innan vi gå vidare kunna vi ju fråga oss: har någon magt någonsin rätt att bli colonialmagt? Lena Andersson vänder på frågan: har någonsin en ursprungsbefolkning rätt att motstå en colonialmagt?

Att leva är att påverkas. Utifrån. Det måste gälla alla.


Nu var detta föga gifvande. Tegnér afvisade nordisk purism med hänvisning till att "blott barbariet var en gång fosterländskt", men i vårt fall ha franska inflytelser som St Ansgar från Corbey (med tiden), Rida, rida ranka (Blanche af Castilien), eller lånord vid gustavianska hofvet som boetten kring urverket (boîte är franska för låda och boett är ett äldre uttal än det som strax derefter gick igenom: boatt) anammats af svensk kungsvilja eller folkvilja, intet trugats på genom eröfrare från Frankrike (protestantismen med knektar från Lybeck som kräfde Gustav betalning och tipsade om en religion som lät honom plundra kyrkor är en ngt annan femma).

Jag svarar ja på båda frågor jag inledde med "någonsin". Det fins tillfällen när colonialmagt har rätt och andra när ursprungsbefolkning har det. Frågan är när, i hvilket sammanhang. Hvad gör en ursprungsbefolkning så omoralisk som samhälle att en colonialmagt har rätt att ingripa? Sepúlveda svarade i Valladolid att Spanien hade rätt att eröfra länder der menniskor offrades till afgudar och der bögar bögade fritt. Som Mexico före eröfringen. Liknande rätt hade Josua att colonisera Canaans land, eller Scipio att eröfra och förstöra Carthago.

Det fins andra tillfällen der ursprungsbefolkningen skulle ha rätten på sin sida om den valde att motstå colonisering - men gifvetvis också har rätt att öppna sig mot nykomlingar. Kan exemplevis intet neka att Ligurerna hade rätt att släppa in Fokeiska Greker till Massalia, äfven om de blefvo af med serart, eller att Aboriginerna i trakten kring nuvarande Rom hade rätt att släppa in Eneas.

Deremot var det en inbördes conflict om de borde göra det eller intet. Turnus (var det så han hette) hade haft en poäng om han haft kung och folk med sig. Sedan är frågan om Eneas ändrade så mycket i stort - utom att man kom i contact med den Grekiska-Mykenska verlden, till att börja med på ngt fientlig fot men med godt om afstånd, verkar det som. Latin verkar vara Aboriginernas språk, intet Eneas'. Eventuelt skulle denne ha kunnat vara en förste talare af Etruskiska i trakten. Någon har hittat stora likheter mellan befintliga Etruskiska texter (korta och få) och ungerska ord som vore begripliga i sammanhanget. Då skulle nykomlingarne ha påverkat herskareskiktet och sedan grundat en Etruskisk stadscultur ngt norrut - tydligen utan att behöfva strida med fler Turnus. Deremot förblef språket Aboriginskt d v s Latinskt. Å andra sidan tycke herskareskiktet ha infört en del nya institutioner. Kanske grundlagt den Grekisk-Romerska religionen i trakten, rentaf. Och ja, Tarquinius den Öfvermodige var Etrusk (detta dock nra sekler sednare, sedan Rom grundlagts).

Factiskt är mottagandet af främlingar - men Dardanos skulle vara från Cortona innan han blef trojanernas och Eneas' förfader - en af de angelägenheter der ett folk bör vara enigt. Inbördeskrig mellan främlingsfientliga och främlingsvänliga är en källa till olycka.

Nu verkar det dock vara ngt vådligt att räkna muslimska invandrare som colonialmagt - om man intet hört en del af deras förehafvanden öfver Europa. T ex deras hat mot främlingsfientliga drifvet till i enskilda fall sjuklig misstänksamhet (jag har ömsom varit mycket väl, ömsom mycket illa mottagen sjelf af denna anledning). Eller factum att vissa eller rent af många anse vesterländsk cultur lika decadent som Spanien ansåg Aztekernas rike.

Men Islam har en viss historia som just colonialmagt. Factiskt innan europeiska riken hängde på. Korsriddare och Pieds-Noirs ha lärt colonial administration till dels af just Saracener. Att Palestinierna och Jordanierna äro oftare Muslimer än Kristna nutilldags beror på colonisering. Det betyder intet att deras majoritet af förfäder kommer från Mecka eller Medina, men väl att Kristna Semiter bosatta i trakten - som Romerska Medborgare! - anammat Islam p g a colonial påtryckning i hög grad och att de ändrat språket från den Arameiska de använda i Liturgien till Arabiska.

Men Islam har just nu i det mesta af Europa intet samma stälning gentemot ursprungsbefolkningen som under Kalifaten. Snarare som Italienare eller Latinamerikaner i USA (med gifvetvis perspectivet att deras närvaro varierar mellan dessa poler: Latinamerikaner ha nu en mycket stark stälning der, rent numerärt).

En colonialmagt innebär en regering. Och är det ngt regeringar ha påtrugat Nordiska ursprungsbefolkningar (majoritära eller minoritära som Tattare eller Lappar) genom årtionden är det intet exact klassisk Islam. Colla in Alva och Gunnar Myrdal - der har du den colonialmagt som jag som Kristen och Svensk anser mig ha rätt till olika former af motstånd mot. Och skolpligt (till 16!), barnavårdsnämnders tvångsomhändertaganden, psykiatrisk tvångsvård inclusive mycket af missbrukarevården, äktenskapsålderns höjning, 1935 till 1970-tal tvångssteriliseringar, de facto-socialistisk controll öfver vissa media*, med atheism, darwinism, sexualliberalism som påtrugade ideologier ... det är betydligt värre än att sätta kebab i vrångstrupen. Sedan ha väl invandrare ibland varit hjelptrupp till regeringsmagten.

Skulle jag slänga ut ngn vore det först och främst invandrare inblandade som socialsecreterare och psykiatriker för att tvångsomhändertaga folk som vuxna eller barn. För att intet tala om alla aborter och preventivmedler. Sedan skulle jag stänga institutionerna och göra inhemsk personal arbetslös, i gröfre fall straffa med fängelse. Islam må vara ett i framtiden hotande tyrannie, det nämnda är ett tyrannie man redan har. I o f s på väg att upplösas? Dock ännu ej slut helt.

Hans-Georg Lundahl
Utomlands i Beauvais
11-V-2012

*Höll på att glömma skattevägen påtvingadt double-arbete hos föräldrar. Fäder borde ha löner anpassade för fru och barn.