Tuesday, June 25, 2013

Jette-grattis till Hedwig!

Eller du kanske stafvar Hedvig, med enkelt v? I alla fall litet latin om dagens helgon för din födelsedag (och om du intet gillar det nu, kanske du gör det sednare):

25:o [die] Junii [mensis]

Septimo Kalendas Julii.

In territorio Guleti, prope Nuscum, sancti Gulielmi Confessoris, Patris Eremitarum Montis Virginis.

Apud Beroeam natalis sancti Sosipatris, qui fuit discipulus beati Pauli Apostoli.

Romae sanctae Luciae, Virginis et Martyris, cum aliis viginti duobus.

Alexandriae sancti Gallicani Martyris, viri Consularis, qui, sublimatus infulis triumphalibus et Constantino Augusto carus, a sanctis Joanne et Paulo ad Christi fidem conversus est; eaque suscepta, cum sancto Hilarino secessit ad Ostia Tiberina, atque ibi hospitalitati et infirmorum servitio totum se dedit. Cujus rei fama in toto Orbe divulgata, multi undique illuc venientes videbant virum ex Patricio et Consule lavare pauperum pedes, ponere mensam, aquam manibus effundere, languentibus sollicite ministrare et cetera pietatis officia exhibere. Ipse postmodum, sub Juliano Apostata, inde expulsus, Alexandriam perrexit; ibique, cum a Rauciano Judice sacrificare cogeretur et contemneret, ideo, percussus gladio, Christi Martyr effectus est.

Sibapoli, in Mesopotamia, sanctae Febroniae, Virginis et Martyris; quae, in persecutione Diocletiani, sub Sileno Judice, ob fidem et pudicitiam servandam, primo virgis caesa et equuleo torta, deinde pectinibus laniata atque igne succensa, demum, excussis dentibus ac mammis pedibusque abscissis, capitis damnata, tot passionum ornata monilibus migravit ad Sponsum.

Apud Rhegium sancti Prosperi Aquitani, ejusdem urbis Episcopi, eruditione ac pietate insignis, qui adversus Pelagianos, pro fide catholica, strenue decertavit.

Taurini natalis sancti Maximi, Episcopi et Confessoris, doctrina et sanctitate celeberrimi.

In Hollandia sancti Adelberti Confessoris, qui fuit discipulus sancti Willibrordi Episcopi.
Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum. R. Deo gratias.


25:o = vigesimo quinto = 25:te (i ablativ)
die = ablativ af dies, masculinum eller femininum = dag
substantiv och bestämning i ablativ = stället eller tidpuncten, t ex datum
Junii mensis = genitiv af Junius mensis = månaden Juni
septimo (die ante) kalendas Julii (mensis)
septimo = sjunde (i ablativ, med die)
ante = innan, före, framför (med ackusativ)
kalendas = ackusativ af kalendae (femininum pluralis) = första i månaden (räknadt MED det datumet bland de sju dagarne, d v s sex dagar innan)
in = i eller på (med ablativ)
territorio = ablativ af territorium (neutrum) = trakt
Guleti = genitiv af Guletum = Goleto (lefver qvar som namnet på klostret)
prope = nära (med ackusativ)
Nuscum = Nosco
[natalis] = födelsedag (om helgonen deras himmelska, d v s deras dödsdag på jorden)
sancti = genitiv af sanctus = helige
Gulielmus = Wilhelm eller italienska Gulielmo
Confessoris = genitiv af confessor = bekännare
Patris = genitiv af Pater = fader
Eremitarum = genitiv pluralis af Eremita (masculinum eller femininum) = munk, eremit
Montis Virginis = genitiv af Mons Virginis = Montevergine [den heliga Jungfruns Berg]
Apud = vid (med ackusativ)
Beroea = vet ej hvar det ligger
qui = masculinum singular af qui, quae, quod = som
fuit = 3 p sg, perfect = var (med nominativ « efter »)
discipulus = lärjunge
beatus = masc sg nominativ beatus, ta, tum = salig
Paulus = Paulus
Apostolus = apostel
Romae = genitiv, dativ eller locativ af Roma = i Rom
Luciae = genitiv af Lucia (intet henne vi fira 13 december, hon var från Sicilien!)
Virginis = genitiv af Virgo = Jungfru
et = och
Martyris = genitiv af Martyr = som på svenska
cum = med (med ablativ)
aliis = dativ eller ablativ pluralis af alius, alia, aliud = andra
viginti = tjugo (bögs intet)
duobus = dativ eller ablativ af duo = två
Alexandriae = jfr Romae
viri = genitiv af vir (det heter vir och intet "virus", som betyder "gift") = man
vir Consularis = man som varit Consul (ett slags ett-års-president, men med två i taget)
sublimatus = upphögd
infulis triumphalibus = ablativ pluralis af infula triumphalis = ett litet plagg man bar som segrande general, mostvarar numera médailler
Constantino Augusto = dativ af kejsare Constantin
carus = kär, dyrbar (med dativ för den man är kär för)
a / ab / abs = af (med ablativ, t ex för agent)
Joanne et Paulo = ablativerna af Joannes et Paulus (två helgon i canon-bönen, intet att förvexla med apostlarne)
ad = till (med ackusativ)
Christi fidem = ackusativ af Christi fides = christendomen
conversus est = omvändes
eâque susceptâ = ablativ af eaque suscepta = « med denna antagen » = efter att ha antagit denna
Ostia Tiberina = Tiberns Mynningar = Ostia
atque = och
ibi = der
hospitalitati = dativ af hospitalitas = åt gästfrihet
infirmorum = de sjukas
infirmorum servitio = dativ af infirmorum servitium = åt sjukvård
totum se = sig sjelf hel och hållen
dedit = gaf, med « se » egnade sig (se i ackusativ , det man egnar sig åt i dativ)
cuius rei famâ = « hvilken saks rykte » = och/men ryktet derom
in totô orbe = på hela klotet (d v s hela den del man ansåg bebodd af civiliserade menniskor)
divulgatâ = femininum ablativ sg af divulgatus, -ta, -tum = utbredd
… famâ … divulgatâ = när ryktet … spridt sig … så :
multi = många
undique = från alla håll
illûc = dit
venientes = kommande
videbant = sågo
virum = ackusativ af vir = mannen
ex Patricio et Consule = från att ha varit Patricier och Consul
lavare = tvaga, tvätta
videbant virum … lavare … ponere … = sågo mannen … tvätta … sätta (som « put »)
pauperum = genitiv pluralis af pauper = de fattigas
pedes = ackusativ pluralis af pes = fötter
ponere = sätta, ställa, lägga (som « put »)
mensam = ackusativ af mensa = bordet
ponere mensam = duka bordet
aquam manibus effundere = hälla vatten på händerna
languentibus sollicite ministrare = tjena de febersjuka med omsorg
cetera officia pietatis = fromhetens öfriga pligter
exhibere = utöfva
ipse = densamme
postmodum = post modum = « efter kort » = inom kort
sub Juliano Apostata = under Julianus Affällingen
inde = derifrån
expulsus = förvisad
Alexandriam perrexit = nådde Alexandria (när Kairo i Egypten, förmodligen)
ibique = ibi [der] + -que [och …] = och der
cum … cogeretur = när han tvingades / höll på att tvingas
a Rauciano Judice = af domaren Raucianus
sacrificare = att offra (till afgudarne)
… et contemneret = och [när han] föraktade (domarens order)
ideo = derföre
percussus gladio = ihjelslagen med svärd
Christi Martyr effectus est = blef han Christi martyr.

Nu får pappa hjelpa dig med resten om du ber honom vänligt!

Hans-Georg (som ni mötte på bussen)

Wednesday, June 19, 2013

För dem som intet känna min far (förhoppningsvis de flesta af mina läsare här, så har han mindre bekymmer) ...

... hans faster var Folkpartist. Min farmor var, när far vexte upp, i hvart fall när far och mor voro ihop, Sjundedagsadventist.

Jag är catholik.

Att Sjundedagsadventister ställa sig bakom Luthers pseudo-tolkning af apocalypsen med påfvedömet i rôlen af Antichrist, att de anse både helgonvördnad och eucharistisk tillbedjan för afgudadyrkan, m m dyl är kanske intet helt obekant. Men colla in hvar Folkpartiet hade sina sympatier 2010, här en artikel som går i svaromål mot deras FB-groupe:

Nytt och Noterat
Nyhetskommenterande blogg från KATOLSK OBSERVATÖR
Folkpartiet nyttjar sin andliga frihet
http://katolskobservator.blogspot.com/2010/06/folkpartiet-nyttjar-sin-andliga-frihet.html


Med tanke på detta är det ngt betänkligt att tala - just i DN som står Folkpartiet nära - om högerextrema hatsidor:

DN.se
Högerextrema dominerar webbhatet
http://www.dn.se/nyheter/politik/hogerextrema-dominerar-webbhatet/


Man kan kanske säga att Folkpartiet rensat upp genom att stänga ned den FB-grouppen Rött Kort Vaticanen? Nej då, den afslutades, men dess sida står qvar. Beskrifningen lyder nu:

"Rött kort för Vatikanen" var en kampanjsida för att uppmärksamma och protestera mot katolska kyrkans sexualsyn, motstånd mot abort och preventivmedel och mörkläggning av sexuella övergrepp mot barn. Kampanjen är nu avslutad och dess debattforum stängt. Tack till alla som på ett konstruktivt sätt bidragit till att synliggöra frågan! Om du vill säga din åsikt till Katolska kyrkan i Sverige, mejla till: info@katolskakyrkan.se


Sista meddelandet med anknytning till saken var detta, från 2010:

Religioner har fårr allt om bakfoten. Vissa individer stod upp mot förtrycket och uttryckte ett behov av att komma till själv insikt. Detta har sen misstolkats and använts för att skapa ännu ett förtryckar system. Vad är poengen yao? lol

Man kan inte tvinga på människor KÄRLEK för då är det inte KÄRLEK utan RÄDSLA.. Alltså så enkel matematik. Samma sak om man tror man har rätt att bestämma hur andra sak hitta vägen till sin egen insikt och torterar och skapar krig för det, alltså bing bong när kommer insikten att they don't give a fuck about us?

De som vill vara religiösa låt dem. De som själv kan utforska om de har en spirituell aspect... de kan faktiskts upptäcka något om sig själva. Men i slutändan om man ser sig själv hitsoriskt och observerar sig själv så måste man själv skaffa sig en uppfattning grundat på egan personliga själv reflektioner för att ens kunna dra en seriös slutsats om ens plats på jorden. Samma med hur vi hanterar hela mänskligets scenariot där vi förstör jorden och vår egen ras. Alltså vi är så vaan vid att man msåte betee sig på ett visst sätt att vi inte ens observerar oss själva. Jag menar Varför vara ett offer, gillar man inte religion kan man väl skapa ett nytt samhälle baserat på det man uppfattar passar en själv. Fritt val.


Svaret kom 2011 (hatgrouppen var altså ännu i gång):

Håller med dig. men religionen är egentligen skapad för att hålla kontroll över folket. Var inte så länge sedan prästerna i Sverige sade att Kungen var utsedd av Gud och den som motsatte sig Kungen motsatte sig också Gud och hamnade i Helvetet

Jag är inte ateist mken jag vill inte hamna i dåligt sällskap


Det kan nämnas att jag tog afstånd från icke bara actuelle eventuelle påfven 2006, för att han stödde psychiatriens vidskepelse, och blef ett kort tag rumänsk-orthodox (jag hade redan gjort en rundgång bland sedisvacantistiska ståndpuncter innan på Wojtylas tid som Johannes Paulus II), men jag kom tillbaka igen till traditionnel catholicism just 2009, i fallet i Brasilien. En gravid flicka (med tvillingar) på 10 har en förhögd risk att dö under förlossning, men Brasilien har också resurser till kejsaresnitt i sista ögonblicket om det skulle vara nödvändigt. Aborten var dels onödig för att rädda hennes lif, dels mot hennes vilja och hade dessutom intet varit en riktig sak ens om den varit nödvändigt för att rädda henne eller med hennes otvungna medgifvande. Jag tog afstånd från de s k orthodoxa när de uttalade sig mot Benedikt XVI som om han varit "kärlekslös" (incharitable) i att fördöma den aborten. Han hade tvertom varit för släpphändt och t ex befriat flickans mor (tvillingarnes mormor) från excommunication, fastän hon hjelpt till att tvinga sin dotter till abort.

I det läget är det sten i glashus att klaga två år sednare öfver att andra, sådana man ogillar, kunna ha sina sidor, som de - ibland på dåliga grunder - beskrifva som "hatgroupper." Väldigt, väldigt sten i glashus.

Men låt oss se hvad dessa grabbar och gräbbor ha för argument mot abortförbud, t ex:

Bland det värsta när någon förbjuder en att göra abort så får man leva med den så kallade "skammen" om man står där som ensamstående mamma, om gud finns så borde han såna fall få hela vatikanen att ändra sig!


Med svaret:

Det är viktigt att komma ihåg att katolska institutioner vid flera tillfällen diskriminerat ensamstående mammor. De fall jag har i huvudet (båda från USA) är dels en kvinna som fick sparken som lärare när det kröp fram att hon var gravid fast hon inte var gift och en tonårstjej som inte fick delta i examenhögtiden på sin katolska high school för att hon skulle vara en dålig förebild(!) med sin gravida mage. Tonårstjejens kille fick delta -för på honom syntes det ju inte att han skulle ha barn.


Och ytterligare svaret (från icke-atheistiske marxisten):

Religion bryr sig bara om pengar inte människor


Sorglig intellectuel niveau och factiskt ett slags hatpropaganda mot catholicismen.

En ensamstående mamma behöfver intet als förbli så, det fins dessutom i dagens samhälle godt om ställen der det intet discrimineras mot dem, och i mer traditionnella catholska samhällen (med abortförbud) kunde det stå äfven en man dyrt att lemna ngn han gjort gravid som ensamstående mamma. Eftersom den typen af knölar ofta nog äro rika, är det tvertom abortanhängare som gå de rikas ärenden.

Både ens far och ens kung eller president är utsedd af Gud. Det betyder normalt att man motsätter sig Gud genom att motsätta sig far och mor, genom att motsätta sig kung eller president. Normalt - men intet alltid. Om famillens eller statens öfverhet sjelf motsätter sig Gud, gäller att afkomman eller undersåten måste lyda Gud mer än menniskor. Gäller äfven om en påfve, biskop eller prest gör så. Och i vissa lägen har man också rätt att försvara sig för att försvara sin rättfärdiga icke-lydnad mot en orättfärdig öfverhet. Jag hänvisar till St Robert Bellarmino, samt till Mgr Lefèbvres och Michael Davies ypperliga analyser af detta.

Angående kungamagt (eller annan statsmagt) och rätten att lyda Gud mer än kungen (eller annan innehafvare af statsmagt) kan ju dessutom illustreras af Niels Dackes rättfärdighet i resningen mot tyrannen Gustaf Wasa.

Hans-Georg Lundahl
Bibliothèque Mouffetard
Sta Juliana Falconieri
Jungfru
19-VI-2013

Monday, June 17, 2013

Till far på fars dag [i efterskott]

Hade idag räknat med att på Georges Pompidou kunna skicka dig lenkarne till nra samlingar essäer.

Om du gillat dem, så hade jag gifvit dig en gåfva direct dermed.

Om du ogillat dem, hade jag åtminstone väntat till aftonen för att intet förderfva hela dagen för far. Och så hade far kanske dermed kunnat känna sig litet tacksammare för att vi ha olika efternamn och bo i olika länder och stafva svenskan olika.

Tyvärr kom jag in till Georges Pompidou när de redan p g a functionsfel eller afsigtligt så kalladt "functionsfel" annoncerade "il n'y a plus de resérvations".

Detta blir kanske först publiceradt i morgon. [Så blef det]

Om far tror att jag är beroende af ngn drog, heter den caffein (stafvas théin ang. ena drycken den ingår i). Jag är intet beroende af den i bemärkelsen hafvande en vana af att dricka 50 koppar om dagen och få fysiska abstinencebesvär när jag bara får 49, men snarare i bemärkelsen att jag så ofta får nattsömnen uppskjuten, förkortad eller annars störd att jag behöfver caffe (eller thé eller coca cola eller ...) för att fungera normalt. Ett mindre bra läge för min tandhelsa, om jag får säga så. Liksom för magen.

Jag får intet fysiska abstinensbesvär af att vara borta från datorer. Lika litet som du får det af att vara borta från sthetoscop.

Deremot blir jag irriterad af att ha uppslag att skrifva om, svar till uttalade eller outtalade argument jag stött på och intet kunna skrifva dem. Likaså om jag tvingas skrifva om ett redan skrifvet svar.

Med öfver tvåtusen artiklar (det var ngt mindre sist jag collade, men den collen var förra året, om det intet var rent af förrförra), hvaraf vissa bilda artikelserier, stora nog att trycka upp som monografier i pocket-boks-tjocklek, tänker intet jag bara acceptera att hela mitt verk skrotas till förmån för eventuella andra sysslor eller eventuelt sednare carriärer "efter att jag fått mogna litet". Här fölger i hvart fall det urval jag räknat med att skicka via utskrift via ngn som bor närmare dig. Litet på engelska, mot Dawkins, litet på svenska, för carlismen och mot frimureriet (och dess föredragande af discretion och att hålla "känsliga ämnen" inom slutna discussionssälskaper).

Fortsatt på måndag:

http://filolohika.blogspot.com/2012/05/dawkins-made-challenge-on-knowing-past.html

(med åtta meddelanden till, lenkade inbördes)

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/06/appendix-till-forra-traden-pa-fb.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/06/om-carlismen-pa-fb.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/05/hvad-index-intet-var-till-for.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/05/hvarfor-jag-intet-forblef-protestant-10.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/04/medeltid-och-upplysningstid.html

Jo, jag vet att dina kretsar föredra upplusning frf medeltid. Att höra dem uttala sig om medeltiden skorrar i mina öron ungefär som "fibia å' tibula ä' väl ben i öfverarmen?" skulle göra i örat på en medicinare.

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/02/harrisons-pafvequiz.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/01/anvander-du-dator-far-du-val-tro-pa.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2012/10/naturlagar-bakom-alt.html

Tja, jag hade gerna sett att cousine Kristine hade skrifvit ut så att det klarnat om att jag gerna vill ha detta på papper och intet bara i ettor och nollor, men hon verkar intet riktigt ha vågat det af ngn anledning. Du får ha en bra vecka, och hoppas du hade en bra dag i går. Tja, en till innan jag lemnar detta meddelande:

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2011/07/emma-martinovic-breivik-senior-1-0.html

Nu får det räcka far, treflig läsning!

Hans-Georg Lundahl
UB i Nanterre
De 262 Martyrerna i Rom
under Diocletianus
17-VI-2013

Tuesday, June 11, 2013

Appendix till förra tråden på FB

Hans-Georg Lundahl
Vill ngn ha namnet anonymeradt på min blogg? Här:

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/06/om-carlismen-pa-fb.html
Michael Backman
Jag tycker inte du skall publicera saker som skrivs här på din blogg. Då fallerar ju lite grann syftet med att ha ett stängt forum.
Hans-Georg Lundahl
Jag för min del bad intet om formatet "stängt forum". Jag frågade dem som skrifvit på tråden om de ville ha sina namn anonymerade, jag bad intet om DIN synpunct.

Jag har varit på blackmarket.dk och ett liknande forum i Sverige (som FB blockerar länken till), jag har intet respecterat ngn slags frimurareaktig secretess der och tänker intet göra det här.

Factum är att min groupe Antimodernism på februari 2009 hädangångna groups.msn.com var ngt för öppen för somliga. Sedan den stängts med de öfriga i samma format har det speculerats en massa om att jag skulle ha öppnat cybersekt och dylikt. Jag undanber mig kraf om secretess, liksom jag undanber mig speculationer som bygga på ren okunnighet om hvad jag skrifvit. En okunnighet som jag fÖrsÖker göra undviklig.
Michael Backman
Hans-Georg Lundahl

Jag startade denna gruppen i samband med en debatt som uppstod i gruppen "Katoliker i Sverige".

Eftersom "Katoliker i Sverige" är en öppen grupp för Sveriges katoliker och vars syfte inte är att vara diskussionssida där olika falanger stångas mot varandra, utan tänkt som ett hörn av Facebook där vanliga katoliker i samförstånd och trevnad kan tala med varandra.

Där uppstod det ett behov av en grupp som är sluten där man kan debattera lite mer känsliga frågeställningar. Och tanken är även att man skall kunna diskutera vad som helst inom ramen för katolska kyrkan.

Om du inte accepterar dessa premisser som varit med ända från början, då är det din ensak. Men du har ändå valt att vara kvar i min grupp som jag startat, och då får du acceptera de (få)regler som finns.

Jag kan givetvis inte bestämma vad ni gör med den informationen som vi skriver här. Men jag skulle uppskatta om det som jag skrev här inte hamnade i offentliga bloggar. När man har ett slutet forum så är det enligt mig underförstått att man inte delar ut den informationen i offentligheten.

Däremot kan man väl ha sådant hyffs och sunt förnuft att åtminstone frågar "INNAN" man publicerar en debatt på sin blogg. Inte först publicera och sedan fråga om det är oki.
Hans-Georg Lundahl
Jag frågade intet om det var ok. Jag utgick från att mina ord voro mina, att Marcus intet hade ngt emot sjelfva citatet, och att de som voro mot oss i hvart fall skulle stå för hvad de sagt om de än kanske intet ville skylta med namn intill mig. Jag frågade dermed enbart om de ville att jag skulle anonymera dem (som jag annars brukar göra). Eftersom det intet als är första ggn räknade jag med att de som kände mig intet skulle ens bli förvånade.

Nu mins jag ganska väl stämningen i "Katoliker i Sverige". Bästa anledningen till att starta denna groupe var att vissa somliga stördes af hvad jag och vissa andra sade och stökade ner tråd efter tråd med att bara ondgöra sig deröfver. Att deremot hålla tyst om alt som sägs här i alla shg utanför denna groupe och evt. biktsolen vore den sämsta tänkbara anledningen.

Jag hade på MSN Groups en som hette Antimodernism. För att posta fick man trycka på en knapp efter att redan ha conto på MSN. Alla kunde läsa, bara medlemmar kunde posta. Trifsamt nog, synd att FB saknar den möjligheten.

De som gilla öppenhet och débatt kunna ju commentera på mina bloggar:

http://hglundahlsblog.blogspot.com

med fortsättningar

http://danskantimodernism.blogspot.com

och

http://creavsevolu.blogspot.com

t ex (engelska bloggposter - engelska commentarer, svenska - svenska o s v)
Michael Backman
Det framgick av admins på "Katoliker i Sverige" att forumet skulle vara en mötesplats för katoliker runt om i Sverige att sprida nyheter och samtala i god ton, och i första hand inte fokusera på nitiska debatter. Och forumet är även en portal för människor som ännu inte tagit steget fullt ut in i kyrkan, och därav skall det vara öppet.

Jag ville då skapa ett forum där man kunde debattera och samtala mer djupgående om lite mer känsliga ämnen.

Inomkatolska frågeställningar som inte alltid måste ha insyn utifrån.

Jag såg ett behov , och såg till ett behovet blev uppfyllt.
Hans-Georg Lundahl
Äfven här har du menniskor som intet fultut tagit steget in i Kyrkan. Problemet uppstår, för mig, i två lägen:

  • a, som på andra forumet, när en débat jag menar håller god ton skall störas af dem (af de idioter höll jag på att säga men man kan vara begåfvad trots idiotisk culturel bakgrund) som classa den som "nitisk"

  • b, som nyligen här, när krafvet att intet bli störd eller intet störa dem som vilja ha mer "anodina" themata (oskyldiga) blir ett kraf på att slippa insyn.


Och dermed får jag tacka för mig, äfven på denna profil.

[Jag har två profiler i o m att min första blef bortcopplad under närmare ett år, och jag öppnade den andra för att återse mina vänner och débat-groupper, sednare fick jag tillbaks tillgång till den första med. Båda äro nu ute ur den grouppen.]

Om Carlismen på FB

Tråd i grouppen "Katolskt samtalsforum":

Marcus Urbanski

De spanska karlisterna är ett mycket intressant kapitel för den katolskt historieintresserade. Att gå igenom hela dess anspråk och historia vore att uppta ett alltför stort utrymme på fb. Jag nöjer mig med att snabböversätta den karlistiska hymnen som sjöngs under det spanska inbördeskriget.

Marcha de Oriamendi (El himno Carlista)

Por Dios, por la patria y el Rey
... Lucharon nuestros padres.
Por Dios, por la patria y el Rey
Lucharemos nosotros también.

Lucharemos todos juntos
Todos juntos en unión
Defendiendo la bandera
De la Santa Tradición. (bis)

Cueste lo que cueste
Se ha de conseguir
que los boinas rojas
entren en Madrid. (bis)

Por Dios, por la patria y el Rey
Lucharon nuestros padres.
Por Dios, por la patria y el Rey
Lucharemos nosotros también.


Oriamendi-marschen (carlismens kampsång har fått sitt namn efter carlisternas första segerrika slag den 16 mars 1837 vid det närbelägna berget Oriamendi utanför San Sebastián)

För Gud, fädernesland och konung
Kämpade våra fäder
För Gud, fädernesland och konung
Skall också vi kämpa
Vi kämpar alla tillsammans
Tillsammans i förening
Vi försvarar den heliga Traditionens fana
Kosta vad det kosta vill
Det skall till segrar
Så att de röda baskrarna
tågar in i Madrid


youtube med carlist-hymnen

Bo Divander
Jag undrar stillsamt vad katolska kyrkans ledning skulle säga om den hymnen...?
Mikael Rosén
Såsom det står i Oremus: Alla Guds heliga: Stån oss bi med eder förbön, på det att vi genom sant kristligt leverne och orubblig trohet alltid må vara redo att skydda och värna vårt fosterland och sålunda bliva värdiga att upptagas i vårt eviga hemland i himmelen.
Marcus Urbanski
Bo Divander , karlisternas historia är för lång och för svår för att bena ut i ett forum som detta. Men Rom stödde karlisternas kamp.
Richard Agaeus
Dt finns mkt att skämmas för Marcus Urbanski - låt oss inte ta upp dt =( =(
Marcus Urbanski
I karlisternas kamp finns inget att skämmas över.
Mikael Rosén
vad har du problem med bo?
Richard Agaeus
Tex barnen som rövades bort ?
Mikael Rosén
Vi nationella katoliker har "mycket" att skämmas för, vi är ju bovarna...
Marcus Urbanski
Karlisterna rövade bort barn? Källa på det?
Simon Holmqvist
Jag fattar inte? Varför skulle man skämmas? Detta är väl nåt att vara stolt över?
Hans-Georg Lundahl
Barnen som röfvades bort var definitivt intet carlisternas fel!

Det var två skeden under Franco - 1) omedelbart efter 39/40 öppet tvångsomhändertagande af rödas barn, på tillrådan af psychiatern Valleja-Najera, - 2) ett hemligt nätverk (prester, nunnor/sköterskor, läkare) mot/under 70-talet.

För nra månader sedan försökte röda blanda ihop de båda historierna till en sörja af Francos brottslighet, men carlisterna voro den lagliga oppositionen, intet regimen.

"Jag undrar stillsamt vad katolska kyrkans ledning skulle säga om den hymnen...?"

Den himmelska eller jordiska ledningen? Hvilken period af den sednare?
Richard Agaeus
Hej Marcus Urbanski jag antog att jag hade den minsta aning om vad vi pratade om (ja trodde vi pratade om spanska inbördeskriget) men märkte att ja var ett par decennier för sen - förlåt, glöm min kommentar, dt var på grund av okunskap och att jag trodde att jag visste vad jag pratade om

Monday, June 3, 2013

"Förlorade två barn på 72 timmar"

Sverige styrs af mördare.

Ganska synd att folk här i Paris undra om maten intet är god eller vädret intet bättre ... jag vill intet ha de mina slagtade så här!

länk med bloggmeddelande om svineriet
http://na.se/bloggar/saraqvarforth/1.1667185-miss-q-s-resa?blogPostAction=view_post&postingId=19.859501