Tuesday, November 22, 2011

Längre svar till Yvonne, Bengt och Per

Tyvärr blef texten för lång att skicka in till Dagen-debatt, deras formulär kapade automatiskt efter 5500 tecken och då var det elfva stycken qvar.

Conflicten mellan Galileo och Urban VIII var en bisak.

I en tidigare débat-artikel häfdar Per Ewert, Yvonne Maria Werner och Bengt Malmgren att Galileo dömdes för att han var osmidig. Detta är en synnerligen allvarlig tillvitelse mot påfve Urban VIII, och de ha intet fört den i bevis.

Det är sant att denne påfve, i egenskap af amateur, medan han ännu var Cardinal, hade débatterat med Galileo, och att dennes sednaste verk i brist på nya argumenter hade tagit en poäng med att sätta den förre Cardinalens argument i munnen på den sämst underbygde och dummaste débatteuren i Dialogo.

Men det är också sant att påfvedömet i hvart fall på den tiden intet var en oförutsägbar tyrannie, der man dömdes för att ha rätt eller göra rätt genom att bara vara oförskämd mot påfven eller styf i korken. Så, vist kan retandet af påfven ha bidragit till att Galileo kom inför domstol, men intet till att han dömdes skyldig. Påfve Urban VIII afstod från att sitta bland domarena, just för att han efter den piken kunde misstänkas för jef mot Galileo. Galileo skulle dock dömas af en ojefvig domstol. Det var bara efter domen, som påfven skickade domslutet till alla universitet öfver hela den catholska verlden. Undrar om redan protestantiska universitet också fingo exemplar - Oxford, t ex - men Louvain och Sorbonne och alla andra ännu catholska fingo det.

Så, om Galileo nu intet dömdes skyldig till att ha försvarat en heretisk ståndpunkt för att han varit oförskämd, hvad dömdes han då för?

Galileo ansåg att heliocentrismen var ett factum.

Icke så direct som nu, att solen vore centrum för ett solsystem, och en stjerna bland andra stjernor. Det var en del af Giordano Brunos ståndpunct, hvilken denne brändes för år 1600. Den andra, vigtigare delen, var att Giordano Bruno ansåg att hvarje solsystem hade sin Gud och att Gud - eller snarare guden i hvarje solsystem - fungerade som verldssjel till detta solsystem. Observera att Bruno intet talade om "solsystem" utan om "universum" i detta sammanhang.

Mormoner äro mindre heretiska än Bruno hade varit. De anse också att det fins flera universa, och att hvart ha sin gud, men de anse i hvart fall att denne är en transcendent skapare och intet en immanent verldssjel. Frimurare ha större risk att tro på den typen af falsk ideologisk pantheism, de ha ju intet knutit sig till någon kristen confession som utesluter detta. Men uppenbart är att ett styre under en pantheist är klart mer risicabel för domslut p g a att öfverdomaren förolempats, än hvad 1600-talets Catholicism var. En pantheist tror ju, per definition, på att alla menniskor ha ett gemensamt förnuft, ett gemensamt förstånd, och då bli klander mot andras förstånd, i synnerhet sammhälsstyrets, en slags schizophrenie inom detta enda förstånd. Nu var Urban VIII intet pantheist, hans föregångare hade tvertom bidragit till att bränna pantheisten Bruno. Om brännandet var bra eller intet är en sak, men det var bra att undvika pantheismen.

Nå, Galileo ansåg då intet att solen var en stjerna bland andra och planeterna kring solen ett solsystem bland andra eller ett universum bland andra, han ansåg att solen var hela och enda materiella universums centrum. Rent factiskt, intet som ett bra, ofactiskt, litet klurigt sätt att hjelpa astrologerna hitta planeterna i förväg, utan som rent factum. Han ansåg också att jorden kretsade kring solen.

Och, som bekant, motsatsen var intet bra en theorie på sextonhundratalet, motsatsen, att jorden står stilla, hvarken snurrar eller flackar rundt i rymden (planetes är grekiska för kringflackare), är den naturliga utgångspuncten, det som i hvart fall i första taget bekräftas af mensklig observation. Ögon och balance-sinne vittna om jordens stillhet. Ögon och värmesinne vittnar om Solens rörelse i förhållande till denna stillhet. Inget allmänt tillgängligt synintryck vittnar om att jorden skulle röra sig. Innan man accepterar att den både snurrar och flackar rundt, behöfver man ett underlag.

Galileo hade inga nya argument mot St Robert Bellarmins.

Hvad hade Galileo egentligen upptäckt? Han hade upptäckt fel i vissa détailler af gängse geocentriska paradigm, eller ett af dem, det ptolemaiska. Ptolemaios eller före honom Aristoteles hade tydligen ansett sig behöfva argumentera för att jorden var stilla, ett af argumenten var "ingen himlakropp observeras flacka rundt kring någon annan kropp än jorden"* och dels visade Galileo att Jupiter rundas af "de galileiska månarne" - Io, Europa, Ganymedes och Callisto - som dermed runda en annan kropp än jorden, dels hade Galileo argument, liksom Tycho Brahe, för att Mercurius och Venus runda solen.

Observera att Galileo aldrig dömdes för någon af dessa upptäckter, utan för att ha hoppat till slutsatsen: i så fall är Jorden liksom Mercurius och Venus en planet till Solen och Io, Europa, Ganymedes och Callisto - jag vet intet om han kallade dem så sjelf - månar kring en planet precis som Månen till Jorden.

Han dömdes då en gång för detta, på tillskyndan af St Robert Bellarmin, som intet ville ha Bibel-tolkningen tillkrånglad till ett slags minfeldt (som den ju också blifvit efter accepterandet af Galileo och Darwin). Och i débatten - det fördes under den tidigare domen en débat af vetenskaplig natur - sade Bellarmin att "om jorden kretsade kring solen innanför stjernorna, skulle dessa verka närma sig och aflägsna sig"*, hvarpå Galileo svarade att "det skulle man utan tvifvel upptäcka med starkare telescop."* - Men detta var också ett medgifvande att Galileo intet hade upptäckt något sådant fenomen med de telescop han hade.

När Galileo kom upp igen i domstol, så hade han heller ingen observerad skilnad i stjernors positioner att komma med. Jungfrun och Fiskarne blefvo hvarken större eller mindre vår - när vi ha stälningen Fiskarne - Solen - Jorden - Jungfrun - eller höst - Jungfrun - Solen - Jorden - Fiskarne. Tvertom hade Jungfrun och Fiskarne exact samma observerade storlek året om, utom när Solen "stod i tecknen" och dermed skymde stjerntecknet. Får ursäkta att jag intet tog vinterns eller sommarens tecken, men jag är intet så hemma på astrologie, jag råkar känna till just de här två genom födelsedagar. Antar att om Galileo och St Robert gingo in på détailler så hade de kunnat taga vinterns och sommarens tecken som exempler. Men 1633 hade han inget bättre underlag på den puncten än första gången.

Ett annat argument som dykt upp, efter första domslutet, var, helt i biskop Tempiers stil, att Gud har magten att ha skapat verlden exact som han ville och likaså magten att få den att för oss se ut exact som han vill. Det var argumentet som - har jag läst bland geocentriker från Amerika - öfvertygade Galileo under dennes sista, geocentriska och dermed catholskt orthodoxa lefnadsår. Hvarför skulle detta argumenter för just geocentrism och intet till exempel för Pluto-centrism med geocentrisk synvilla? Derföre att Gud är sannfärdig. Om Gud valt att skapa ett universum som för oss ser geocentriskt ut, har han troligen likaså valt att skapa ett universum som är det.

Något efter domen kom också en parodie på Urban VIII's arguments utgångspunct, Guds magt att skapa och att få att synas, att bli Descartes' Deus Deceptor-argument (Skapare-Bedragare-argument) för skepticism. Detta var ganska troligen en af de ting Urban VIII förutsåg och som fick honom att anse Galileo "farligare än Luther och Calvin"*.

Domen var begränsad till två villfarelser hos Galileo: att solen är centrum för universum OCH att jorden både årligen rör sig kring solen och dagligen kring sig sjelf. Inget annat. Jupiter fick behålla sina månar, Mercurius och Venus fick snurra kring Solen, Jupiter fick ha sin fleck och Saturnus sin ring, och asteroiderna fingo finnas till. Domen bestridde intet mer Galileos upptäckter i kikaren än hvad gängse creationister bestrida Darwins Galapagos-finkar.

Upptäckten 1838 var hvarken hvad den ene eller hvad den andre af dem hade tänkt sig - eller i alla fall intet hvad Galileo tänkt sig.

Om Galileo tänkt sig att Solen, sedan Jordens bana och Fixstjernesfären utgöra concentriska ringar, så blef Bessels upptäckta parallax en vederläggning af detta.

Om St Robert Bellarmin tänkt sig att Jorden, Solens bana, och Fixstjernasfären utgöra concentriska cirklar, och fixsternorna stå verkligen stilla i dem, så att inget telescop skulle ändra den observerade likheten hos stjernornas position, så hade han intet längre detta bevis mot heliocentrism. Det är dock möjligt att han haft större öppenhat än så för framtida verkliga upptäckter.

Det fins två sätt att tolka Bessels upptäkt. Det gängse är att Giordano Bruno hade rätt, åtminstone om den elementära cosmologien i en bemärkselse som kan kallas cosmisk geographie. Än ha hvarken Enterprise eller Linda och Valentin utforskat denna tolkning som cosmisk geographie, och om Luke Skywalker gjort det för lânge sedan i en annan galax, betrakatr jag intet George Lukas som tillförlitlig traditionsbärare om Darth Vaders och Palpatines historior, men det är i alla fall den tolkning som ges. St Roberts och Urban VIII:s motstånd mot Galileo hade redan öfvergifvits, med en slags capitulation inför Newtons fysiska argument för Brunos cosmologie.

Men nu äro fixstjernorna intet fixa. Factiskt definierade intet heller de båda domsluten mot Galileo eller - hvad jag vet Bruno - dem som fixa. Tycho Brahe upptäckte Novor.

Sedan Bessel och andra observerat stjernor som de tolkat som "i stort sedt"* stillastående, skenbart rörande sig årligen i samma riktningar men mindre omkrets än solen och med omkretsarne varierande beroende på afstånd från oss, så har man också upptäckt att stjernor röra sig rakt - år efter år åt samma håll - och att vissa stjernor intet verka röra sig als. Ofta äro de som intet röra sig als och de små samma. Detta stemmer ju bra med att det beror på stort afstånd att de intet verkar röra sig. Men det bevisar intet det. Största "skenbara" rörelse årligen fram och tillbaka är 0,76 secunder. Intet Secunder som 60-delar af Minuter som 60-delar af Timmar som 24-delar af dygn, utan Secunder som 60-delar af Minuter som 60-delar af Grader som 360-delar af hela cirkeln universum bildar kring oss. Det är samma vinkel som två linier mötandes i förlängningen i jordens centrum nå jordytan på hvar sitt lodräta upp och ned med ett afstånd på cirka trettio meter. 10 secunder per år är deremot en existerande förskjutning gentemot andra stjernor hos dem som visa "egenrörelse".

Hvad hindrar att den så kallade parallaxen också är en egenrörelse? Att stjernorna äro i en ganska snäf sfär, men ha vist utrymme att dansa i tact med solen? Att de äro liflösa object, utan förmåga att vare sig dansa eller hålla tact med solen genom observation? Hvem säger det? Det står intet i Bibeln. Det är ingen sjelfklarhet i sig. Det är deremot sjelfklart för atheister, som anse att lif och medvetande äro små och obetydliga biproducter af ett i stort liflöst cosmos. Hvad skulle vi hålla med dem för, vi kristna? För att vi hålla med dem om att lifvet uppstått i en organisk soppa af methan och vatten och annat, innan jorden fick en syremättad atmosfär? Men göra vi nu det? Intet jag. Intet denne man som igår läste om hvad Bernardus Silvestris hade att göra med handlingen i Utflygt från en Tyst Planet. "Even in your world, a ball of burning gas is not what a star is, only what it is made of."**

Hans-Georg Lundahl

Sancta Cäcilias dag, 22 November 2011, från Bibliothèque Château-d'Eau i Paris.

*De argument jag satt inom citattecken äro ej exacta citat, jag citerar ur minnet af referat af débatterna. Jag tror dock att argumenten presenterats rätt. **Jag antar att läsare af CSL känna igen hvad jag refererar till.

Monday, November 21, 2011

Vördnad för den Heliga Jungfruns Textila Reliqvier!

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=286226
commenterades sedan:
http://www.apg29.se/index.php?artid=7128

Att reliqvien skulle vara falsk som bloggaren sade är en typisk protestantisk fördom.

Men sedan gäller det principen: "Det behövs väl knappast påpekas att detta är en förfärlig villolära? Det är Jesus du skall gå till och inga falska kamelbälten."

Naturligtvis skall man intet gå till ngn reliqvie som är falsk, men deremot väl till äkta (som jag tror bältet är):

http://www.treasuresofthechurch.com/relics

When handkerchiefs or aprons that had been touched to Paul were applied to the sick, the people were healed and evil spirits were driven out of them (Acts 19:11-12).


Acts=Apg./HGL

Ha Per Ewert, Bengt Malmgren, Yvonne Maria Werner ngn Intellectuel Redlighet?

Här är deras artikel:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=170119
Här är min föregående artikel, der Anneli Magnusson (OBS: intet Pandora!) tas till rätta för att vara för enig med dem om att Galileo skulle ha haft rätt:
http://danskantimodernism.blogspot.com/2011/11/har-anneli-magnusson-ngn-intelectuel.html
I commentardelen går jag in på de tre författarena till Dagen-artikeln./HGL

Saturday, November 19, 2011

Har Anneli Magnusson ngn Intellectuel Redlighet?

Vigtig diclaimer:
afser icke artisten
Pandora alias Anneli Magnusson
utan likanämnda scribenten på Katolsk Vision


http://www.katolskvision.se/blog/?page_id=252

- "Kommentarerna ska behandla inlägget. Detta innebär att osakliga kommentarer kan komma att raderas."

Om artikeln nu säger att Galileo intet bara hade rätt i sak utan gjorde rätt i huru han skötte sin sak, om artikeln nu polemiserar mot en annan artikel som säger att han visserligen hade rätt men dermot intet skötte sig rätt, torde det vara af intresse om det påpekas att han helt enkelt hade fel i sak. Nu råkar jag ha länkat till en af mina artiklar som behandlar detta ämne i ett visst djup. Detta kan möjligen anses strida mot:

- "Länka enbart till etablerade mediesiter i löpande text."

Man kan ju då säga att blogg är ett medium, blogspot är en sedan mycket länge etablerad plattform inom detta medium, och mina bloggar äro etablerade der sedan en viss tid.

Eller så kan man säga att jag felade mot detta genom att i löpande text länka till:

http://hglsfbwritings.blogspot.com/2011/04/cagasuamfobdis.html
Nu gjorde jag dock detta. <http://www.webcitation.org/63JhmCJfe> är en cache som visar detta, medan http://www.katolskvision.se/blog/?p=4299 är sidan som i nuvarande skick visar att Anneli Magnusson raderat detta. Emellertid hade "regelverket" intet preciserat att länkar till icke etablerade mediasiter eller till etablerade icke-media-siter i löpande text också skulle raderas. Dessutom: "Katolsk Vision" är sjelft en blogg. Hvad räkna de som "etablerad mediasite" om de nu äro det och mina bloggar nu intet vore det? Att man är flera om att skrifva bloggen? I så fall heter det intet "etablerad" utan "collectiv". Att det intet är en gratisblogg som min? I så fall är en lemplig beskrifning af det man efterlyser att tillägga: "som betalat för att sprida sitt innehåll" hvilket Katolsk Vision uppenbarligen gjort i o m att de intet ha ngt mellan "katolskvision" och ".se" - eller hvad det nu än är som de anse sig mer etablerade för.

- "Rasistiska, sexistiska, homofoba eller andra stötande kommentarer raderas."

Äfven om jag nu är homonegativ och kan anses sexist - dock ej racist i nu vedertagen bemärkelse - var min commentar intet af detta. Såvida det icke anses "stötande" att säga att Galileo hade fel.

- "Länkar till sidor med diskriminerande innehåll, inklusive fascistiskt, nazistiskt eller fanatiskt religiöst raderas."

Äfven om jag i min dag kallats och kallat mig sjelf fascist, och har en viss vana att kallas "religieus fanatiker" af frimurare och likasinnade - deremot är jag intet nazist - så råkar sidan jag länkade till intet innebära ens det på mig tillämpliga.

- "Okontrollerbara och overifierbara faktauppgifter accepteras inte. Fakta kräver källor."

Min poäng - i sjelfva länken jag gaf - är att heliocentrismen är ocontrollerbar och overifierbar. Och saknar källor med bättre underlag än vetenskapsdyrkan för att accepteras.

- "Ange en fungerande mailadress. Vid tveksamheter kan denna komma att användas för att verifiera skribentens seriositet."

Löftet höls ej. Anneli Magnusson skickade mig intet mail för att controllera att jag intet var en spambot. Ej heller sökte hon adressen via FB. Och den är adressen för ett af mina båda conton på FB.

- "Observera att det inte är en demokratisk rättighet att få kommentera på denna blogg. Precis som på en tidning så är det utgivaren som avgör vad som passar. Att hänvisa till det fria ordet hjälper föga då det med frihet följer ansvar."

Observera att det jag klagar på intet är ett tramp på mina democratiska rättigheter i sjelfva denna bloggen som sådan. F o fr klagar jag på en skyldighet som Anneli Magnusson trampat på: att vara intellectuelt redlig. Detta är nemligen en skyldighet för alla internet-activa som för andra medie-activa. En som jag sjelf tar allvarligt på. Men jag klagar också på att denna oredlighet brukats för att utesluta mig ur den tydligen då sjelfutnämnda, sjelfbevarande selecta kretsen af "etablerade mediasiter". Dessutom är det philosophisk idiotie att hänvisa till att "det med frihet följer ansvar" i ett sammanhang der man just nekar en annan att taga sitt ansvar som commentator.

Hans-Georg Lundahl
BpI Georges Pompidou/Paris
19-XI-2011

Wednesday, November 16, 2011

"Det är ingen som tror dig"

http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/kroppochhalsa/article13935407.ab

Jodå, jag har sett en på Säter som hade tvångshandskar hela tiden nästan som vi voro* på samma afdelning. Det var intet ofta, bara veckorna efter två isoleringar, efter att jag försökt värja mig mot påhopp om att börja "frivilligt" med medicinering igen. Efter hvad hon sade var en del af gångerna i alla fall intet för att hon gjort verkliga sjelfmordsförsök utan för att hon rispat sig på armen, för att hon tyckte det lättade.

Jag vet intet hvilka du satt med. Jag satt sjelf intet med "Qvicken" - undrar om han frikänts nu, efter att ha erkänt mord och cannibalismer han rent fysiskt intet kan ha begått, men som han "mindes" efter therapie, men han var i afdelningen mitt emot rastgården. Tror jag läste något sådant. Jag satt med en som mördat - ute i friheten, och knappast ngn som han åt mat med eller som intet hjelpte till att vakta honom. En satanist (efter hvad han sade), som jag intet vet hvad han satt för. En tjej som satt för att ha knifhuggit men knappast dödat en annan, ngt bråk om knark. Hon hade tagits ifrån en mamma för att mamman var Jehovas Vittne, och oj hvad mycket lempligare fostran hon fick i fosterhemmet typ. Skulle hon läsa detta, kan jag ju tillägga att en gg hon var sur - hon var jettesnygg och ngt fåfäng - ville jag säga till henne "du är ful när du är sur", typ för att få henne att le åt vädjan till hennes fåfänga. Jag kom bara till första tre orden, bråket ledde till att jag riskerade att få stryk - af en man som var halfkär eller litet till i henne och urstark - och tog en natt på isolering sjelf.

Jag satt först i fängelse för att ha skjutit på en polis. Och det var intet för att jag var förbrytare, eller att han försökte taga fast mig, det var för att han tagit mig till vårdcentral der en läkare beslutat sätta in mig på psyk för tredje gången**. Dessa läkare ha för mycken magt att sperra in folk "för deras eget bästa". Sedan såg man till att jag hamnade i bråk i fängelset, så de fingo anledning att sätta mig på rättspsyk under strafftiden. Ja, det blef 3 år och 6 månader i domen, fastän jag intet försökt döda honom, utan bara taga honom som gisslan (jag sköt när han höll sin pistol för att han skulle släppa den) löd brottsrubriuceringen "dråpförsök" och jag satt 2/3 af tiden. Mysigt värre, när det mesta var på Säter, typ! Mysigt värre när en läkare inbillade sig att han kunde tvinga mig ur min bubbla för att jag skulle må bättre, när jag intet ens mådde dåligt!

Jag var dock, inför detta öfvergrepp rädd att få hela mitt lif förderfvat om jag intet försvarade mig, det verkar intet ha varit helt fel tänkt. Efter 2000 när jag kom ut, har man aldrig mer satt mig på psyk, men ett par ggr har jag tyckt det var nära ögat och att jag behöft byta milieu.
 
Hans-Georg Lundahl
Bibliothèque Baudoyer***
Paris
16 XI 2011

*Jag vägrar helst skrifva svenska som myndigheterna beslutat ändra språket tre ggr (1870-tal, 1906, 1950), så håll till godo med en del "voro" och fv-stafvade eller hv-stafvade v-ljud och e-stafvade korta ä-ljud. Jag vet att de flesta första hvad jag skrifver i alla fall, äfven om på nätet både communister och frimurare (en ny-druidisk högkyrklig svensk-anglikansk "prest" räknar jag som frimurare, t ex) bett mig sluta för att "ingen fattar".

**Första gången - juli/augusti 1996 - var efter att ha sagt till en f d elev till mig (som var hennes och andras f d lärare) att jag elskade henne. Om man kunde skylla på ngt slags behof af att skydda henne från mig den gången, så var det intet fallet tredje ggn - 5 febr 1998 -, eller andra - oktober/november 1997, när jag försökt försvara mor från att komma in. Har tidigare skrifvit om detta på MSN-Grouppen Antimodernism, nedlagd med alla andra sådana af Bill Gates 2009, men jag sparade detta på Website (på denna dator gå de trögt att öppna, hoppas läsarne ha bättre tur):

http://www.webcitation.org/5cT9HEG8Z

 
***Som påpekadt i http://o-x.fr/m9zd ha dessa bibblor blockerat bloggers instrumentbräda, men man kan skrifva artiklar via e-mail.

Monday, November 14, 2011

För mycket pseudo-empathie

"Ingen empatisk förmåga" är ngt fel sätt att bedöma felet. Tvertom, empathien flödade, sjuksköterskan - manlig - trodde han hade förstått precis och gjorde hvad empathien anbefallde i fråga om panikångest: han besparade (i och enligt sin empathiska inlefvelse) en panikångest-patient skammen att hemtas i ambulance p g a en obefogad rädsla. Anledningen till detta är att "läsa mellan raderna" är den talang som sätts högt i fråga om empathie. Det är ju så subtilt. Sedan fick Emil betala det med sin spruckna mjelte .../HGL

Ack Wermeland du sköna ...

I Värmland studerar 8,5 invånare per capita i någon form vid en Yrkeshögskoleutbildning, motsvarande siffra för riket är 7,7.


Källa: http://www.regionvarmland.se/vi-arbetar-med/utbildning-kompetens/utbildning-kompetens

Var detta ett trick för att sålla bland competenserna utifrån hvem som märker att "per capita" har felbrukats till "procent af befolkningen"?

Thursday, November 3, 2011

Öfversigt öfver internet-versioner af pressen (efter mitt lindriga press-begär)

http://www.dn.se/nyheter/sverige/alla-helgon--yngre-an-du-tror

Fel. Det är intet en helg uppfunnen i Sverige under 1930-tal. Det är intet en fest som kommit till Sverige under 1930-tal. Det är en fest som svenskar firade, precis som alla andra catholiker under catholska tiden, men den försvann från Sverige ngn gg under reformationen (från 1527 till 1593) för att återkomma till Sverige 1930-tal. Ungefär som Confirmation, under seclerna efter reformationen fans det första Nattvardsgång, men intet ngn handpåläggelse.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/17-aring-atalad-for-sex-med-13-aring_6605418.svd

Tänk om man återinförde brottet "stuprum" (latin) - "förderfvande af jungfru"? En tjugo-årig bimbo skulle då ha samma rätt att klaga som en flicka på 13 som lät sig öfvertalas efter en veckas tjat. Och en flicka på 13 skulle ha samma rätt som en tjugo-årig bimbo att kräfva äktenskap som godtgörelse om hon ville det eller kräfva afstånd om hon ville det, i båda fall med pligt att betala summa motsvarande sedvanlig hemgift som skadestånd.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/psykvard-for-knivman-pa-brollop_6606918.svd

Synd om honom, troligen, att det intet blef vanligt fängelsestraff. Synd om fredligare psykpatienter, både att als vara det och att behöfva dras med honom.

http://blog.svd.se/historia/2011/10/30/vem-ar-karlsbron-uppkallad-efter/

"Johan av Nepomuk" ... nej, det låter som om han kommit från en stad vid det namnet. Nepomuk betyder "som INTET (=Ne) SQVALLRADE (=pomuk)". Ungefär lika töntigt som om ngn talade om en kyrkofader "Johannes från Chrysostomus" när han kom från Antiochia och kallades Guld-mund (=Chryso-stomos) p g a sina predikningar. Enligt ordspråket "tala är silfver men tiga är guld" borde väl i o f s Nepomuk ha haft ngt större rätt att kallas "Chrysostomus", men namnet var redan taget, man kunde intet i efterhand degradera kyrkofadern till Argyrostomos. Så fick det bli Nepomuk, ännu tydligare, för den tjeckiske Johannes. F ö äro båda skyddshelgon till compositeurer: Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb Mozart är ytterst bekant (Trollflöjten, Eine Kleine Nachtmusik, et c.), Johann Nepomuk Hummel ngt mindre.

Nog för denna gg!/HGL

Wednesday, November 2, 2011

Våldtägtsmannens pligt (icke rätt, bara pligt) gentemot offret att gifta sig med henne, ännu en gg missförstådd

Sen så finns det ju även någon sjuk lag som säger att våldtäktsmannen ska gifta sig med sitt offer, om offret är ogift (Deuteronomy 22:28-29).

(källa denna gång till detta missförstånd som dyker upp med jemna mellanrum ...)

Lagen i fråga säger att våldtägtsmannen intet får vägra gifta sig, af contexten framgår att det intet gäller groupe-våldtägt. En sådan med dödlig utgång besvarades med att hela staden af medskyldiga straffades med utplåning.

Lagen säger intet att offret sjelft bestämmer, men heller intet att hon intet skulle innan fadern/giftomannen bestämde säga till denne antingen "pappa, jag vill intet als ha den typen" eller "pappa, han var intet så hemsk och han var treflig innan."

Under nya förbundet har Kyrkan en liknande lag för våldtagna eller förförda f d oskulder, men de bestämma då sjelfva om de taga den nämnda lösningen som acceptabel eller intet. /HGL