Thursday, December 8, 2011

"Vi svenskar är förnuftigare än så ..."

Marcus Birro klassar catholiker som osvenska in en Chrönika

Jag påpekar att vi för nra år sedan voro 160.000 catholiker i Sverige. Färre än Muslimernas 300.000, men deremot svenskare. Katolsk Kyrkotidning (ja, stafningen är modern hos dem), noterade en gamling som var femte generationens catholik i Sverige - efter en invandrad Bayrare. Det fins inga femte generationens muslimer i landet. Invandrare spela sålunda mindre rôle för Catholska Kyrkan i Sverige. Vi ha svenskar som ha föräldrar, far- eller morföräldrar, eller deras far- och morföräldrar och vid detta lag förmodligen dessas far- och morföräldrar, minst en catholik. Vi ha svenskar som convertera sig för att gifta sig med catholiker. Vi ha svenskar - jag sjelf t ex - som convertera p g a öfvertygelse.

I mitt fall efter att ha upptäckt obehagliga likheter mellan Reformationen och Ryska Revolutionen i procedur och derefter, tack vare Rosens Namn, roman af Umberto Eco, obehagliga likheter mellan Albigenser och Communister i respective ideologier. Jag var då anticommunist redan innan jag blef catholik, som ni förstå. Sven Stolpe i all ära, men var han intet litet väl politiskt correct ibland? Stafvade nytt till exempel!

Och nej, jag finner intet vördnaden för reliqvier vare sig oförnuftig i sig eller i behof af att ursäktas med en profan vördnad.

Se detta tidigare inlägg: Vördnad för den Heliga Jungfruns Textila Reliqvier! der jag länkar till Bibelställen med anknytning till reliqvievördnaden.

Hans-Georg Lundahl
Nanterre Université
8-XII-2011, Jungfru Marie
Obefleckade Aflelses Högtid

Thursday, December 1, 2011

Omskärelse och abort?

Religiös omskärelse av små barn innebär utövning av den egna religionen på någon annans kropp. Om en man väljer som äldre att ansluta sig till en judisk eller muslimsk församling och väljer omskärelse är det ett eget val.


Från commentarerna på denna artikel:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=283950

Och abort vore intet att utöfva sin - hvad skall man kalla det? religion? ansvarskänsla? philosophie? - på en annans kropp?

Det är lättare att öfverlefva omskärelse som barn än att öfverlefva abort. Äfven om det sednare också förekommit, med lifslånga handicapp som fölgd./HGL

Tuesday, November 22, 2011

Längre svar till Yvonne, Bengt och Per

Tyvärr blef texten för lång att skicka in till Dagen-debatt, deras formulär kapade automatiskt efter 5500 tecken och då var det elfva stycken qvar.

Conflicten mellan Galileo och Urban VIII var en bisak.

I en tidigare débat-artikel häfdar Per Ewert, Yvonne Maria Werner och Bengt Malmgren att Galileo dömdes för att han var osmidig. Detta är en synnerligen allvarlig tillvitelse mot påfve Urban VIII, och de ha intet fört den i bevis.

Det är sant att denne påfve, i egenskap af amateur, medan han ännu var Cardinal, hade débatterat med Galileo, och att dennes sednaste verk i brist på nya argumenter hade tagit en poäng med att sätta den förre Cardinalens argument i munnen på den sämst underbygde och dummaste débatteuren i Dialogo.

Men det är också sant att påfvedömet i hvart fall på den tiden intet var en oförutsägbar tyrannie, der man dömdes för att ha rätt eller göra rätt genom att bara vara oförskämd mot påfven eller styf i korken. Så, vist kan retandet af påfven ha bidragit till att Galileo kom inför domstol, men intet till att han dömdes skyldig. Påfve Urban VIII afstod från att sitta bland domarena, just för att han efter den piken kunde misstänkas för jef mot Galileo. Galileo skulle dock dömas af en ojefvig domstol. Det var bara efter domen, som påfven skickade domslutet till alla universitet öfver hela den catholska verlden. Undrar om redan protestantiska universitet också fingo exemplar - Oxford, t ex - men Louvain och Sorbonne och alla andra ännu catholska fingo det.

Så, om Galileo nu intet dömdes skyldig till att ha försvarat en heretisk ståndpunkt för att han varit oförskämd, hvad dömdes han då för?

Galileo ansåg att heliocentrismen var ett factum.

Icke så direct som nu, att solen vore centrum för ett solsystem, och en stjerna bland andra stjernor. Det var en del af Giordano Brunos ståndpunct, hvilken denne brändes för år 1600. Den andra, vigtigare delen, var att Giordano Bruno ansåg att hvarje solsystem hade sin Gud och att Gud - eller snarare guden i hvarje solsystem - fungerade som verldssjel till detta solsystem. Observera att Bruno intet talade om "solsystem" utan om "universum" i detta sammanhang.

Mormoner äro mindre heretiska än Bruno hade varit. De anse också att det fins flera universa, och att hvart ha sin gud, men de anse i hvart fall att denne är en transcendent skapare och intet en immanent verldssjel. Frimurare ha större risk att tro på den typen af falsk ideologisk pantheism, de ha ju intet knutit sig till någon kristen confession som utesluter detta. Men uppenbart är att ett styre under en pantheist är klart mer risicabel för domslut p g a att öfverdomaren förolempats, än hvad 1600-talets Catholicism var. En pantheist tror ju, per definition, på att alla menniskor ha ett gemensamt förnuft, ett gemensamt förstånd, och då bli klander mot andras förstånd, i synnerhet sammhälsstyrets, en slags schizophrenie inom detta enda förstånd. Nu var Urban VIII intet pantheist, hans föregångare hade tvertom bidragit till att bränna pantheisten Bruno. Om brännandet var bra eller intet är en sak, men det var bra att undvika pantheismen.

Nå, Galileo ansåg då intet att solen var en stjerna bland andra och planeterna kring solen ett solsystem bland andra eller ett universum bland andra, han ansåg att solen var hela och enda materiella universums centrum. Rent factiskt, intet som ett bra, ofactiskt, litet klurigt sätt att hjelpa astrologerna hitta planeterna i förväg, utan som rent factum. Han ansåg också att jorden kretsade kring solen.

Och, som bekant, motsatsen var intet bra en theorie på sextonhundratalet, motsatsen, att jorden står stilla, hvarken snurrar eller flackar rundt i rymden (planetes är grekiska för kringflackare), är den naturliga utgångspuncten, det som i hvart fall i första taget bekräftas af mensklig observation. Ögon och balance-sinne vittna om jordens stillhet. Ögon och värmesinne vittnar om Solens rörelse i förhållande till denna stillhet. Inget allmänt tillgängligt synintryck vittnar om att jorden skulle röra sig. Innan man accepterar att den både snurrar och flackar rundt, behöfver man ett underlag.

Galileo hade inga nya argument mot St Robert Bellarmins.

Hvad hade Galileo egentligen upptäckt? Han hade upptäckt fel i vissa détailler af gängse geocentriska paradigm, eller ett af dem, det ptolemaiska. Ptolemaios eller före honom Aristoteles hade tydligen ansett sig behöfva argumentera för att jorden var stilla, ett af argumenten var "ingen himlakropp observeras flacka rundt kring någon annan kropp än jorden"* och dels visade Galileo att Jupiter rundas af "de galileiska månarne" - Io, Europa, Ganymedes och Callisto - som dermed runda en annan kropp än jorden, dels hade Galileo argument, liksom Tycho Brahe, för att Mercurius och Venus runda solen.

Observera att Galileo aldrig dömdes för någon af dessa upptäckter, utan för att ha hoppat till slutsatsen: i så fall är Jorden liksom Mercurius och Venus en planet till Solen och Io, Europa, Ganymedes och Callisto - jag vet intet om han kallade dem så sjelf - månar kring en planet precis som Månen till Jorden.

Han dömdes då en gång för detta, på tillskyndan af St Robert Bellarmin, som intet ville ha Bibel-tolkningen tillkrånglad till ett slags minfeldt (som den ju också blifvit efter accepterandet af Galileo och Darwin). Och i débatten - det fördes under den tidigare domen en débat af vetenskaplig natur - sade Bellarmin att "om jorden kretsade kring solen innanför stjernorna, skulle dessa verka närma sig och aflägsna sig"*, hvarpå Galileo svarade att "det skulle man utan tvifvel upptäcka med starkare telescop."* - Men detta var också ett medgifvande att Galileo intet hade upptäckt något sådant fenomen med de telescop han hade.

När Galileo kom upp igen i domstol, så hade han heller ingen observerad skilnad i stjernors positioner att komma med. Jungfrun och Fiskarne blefvo hvarken större eller mindre vår - när vi ha stälningen Fiskarne - Solen - Jorden - Jungfrun - eller höst - Jungfrun - Solen - Jorden - Fiskarne. Tvertom hade Jungfrun och Fiskarne exact samma observerade storlek året om, utom när Solen "stod i tecknen" och dermed skymde stjerntecknet. Får ursäkta att jag intet tog vinterns eller sommarens tecken, men jag är intet så hemma på astrologie, jag råkar känna till just de här två genom födelsedagar. Antar att om Galileo och St Robert gingo in på détailler så hade de kunnat taga vinterns och sommarens tecken som exempler. Men 1633 hade han inget bättre underlag på den puncten än första gången.

Ett annat argument som dykt upp, efter första domslutet, var, helt i biskop Tempiers stil, att Gud har magten att ha skapat verlden exact som han ville och likaså magten att få den att för oss se ut exact som han vill. Det var argumentet som - har jag läst bland geocentriker från Amerika - öfvertygade Galileo under dennes sista, geocentriska och dermed catholskt orthodoxa lefnadsår. Hvarför skulle detta argumenter för just geocentrism och intet till exempel för Pluto-centrism med geocentrisk synvilla? Derföre att Gud är sannfärdig. Om Gud valt att skapa ett universum som för oss ser geocentriskt ut, har han troligen likaså valt att skapa ett universum som är det.

Något efter domen kom också en parodie på Urban VIII's arguments utgångspunct, Guds magt att skapa och att få att synas, att bli Descartes' Deus Deceptor-argument (Skapare-Bedragare-argument) för skepticism. Detta var ganska troligen en af de ting Urban VIII förutsåg och som fick honom att anse Galileo "farligare än Luther och Calvin"*.

Domen var begränsad till två villfarelser hos Galileo: att solen är centrum för universum OCH att jorden både årligen rör sig kring solen och dagligen kring sig sjelf. Inget annat. Jupiter fick behålla sina månar, Mercurius och Venus fick snurra kring Solen, Jupiter fick ha sin fleck och Saturnus sin ring, och asteroiderna fingo finnas till. Domen bestridde intet mer Galileos upptäckter i kikaren än hvad gängse creationister bestrida Darwins Galapagos-finkar.

Upptäckten 1838 var hvarken hvad den ene eller hvad den andre af dem hade tänkt sig - eller i alla fall intet hvad Galileo tänkt sig.

Om Galileo tänkt sig att Solen, sedan Jordens bana och Fixstjernesfären utgöra concentriska ringar, så blef Bessels upptäckta parallax en vederläggning af detta.

Om St Robert Bellarmin tänkt sig att Jorden, Solens bana, och Fixstjernasfären utgöra concentriska cirklar, och fixsternorna stå verkligen stilla i dem, så att inget telescop skulle ändra den observerade likheten hos stjernornas position, så hade han intet längre detta bevis mot heliocentrism. Det är dock möjligt att han haft större öppenhat än så för framtida verkliga upptäckter.

Det fins två sätt att tolka Bessels upptäkt. Det gängse är att Giordano Bruno hade rätt, åtminstone om den elementära cosmologien i en bemärkselse som kan kallas cosmisk geographie. Än ha hvarken Enterprise eller Linda och Valentin utforskat denna tolkning som cosmisk geographie, och om Luke Skywalker gjort det för lânge sedan i en annan galax, betrakatr jag intet George Lukas som tillförlitlig traditionsbärare om Darth Vaders och Palpatines historior, men det är i alla fall den tolkning som ges. St Roberts och Urban VIII:s motstånd mot Galileo hade redan öfvergifvits, med en slags capitulation inför Newtons fysiska argument för Brunos cosmologie.

Men nu äro fixstjernorna intet fixa. Factiskt definierade intet heller de båda domsluten mot Galileo eller - hvad jag vet Bruno - dem som fixa. Tycho Brahe upptäckte Novor.

Sedan Bessel och andra observerat stjernor som de tolkat som "i stort sedt"* stillastående, skenbart rörande sig årligen i samma riktningar men mindre omkrets än solen och med omkretsarne varierande beroende på afstånd från oss, så har man också upptäckt att stjernor röra sig rakt - år efter år åt samma håll - och att vissa stjernor intet verka röra sig als. Ofta äro de som intet röra sig als och de små samma. Detta stemmer ju bra med att det beror på stort afstånd att de intet verkar röra sig. Men det bevisar intet det. Största "skenbara" rörelse årligen fram och tillbaka är 0,76 secunder. Intet Secunder som 60-delar af Minuter som 60-delar af Timmar som 24-delar af dygn, utan Secunder som 60-delar af Minuter som 60-delar af Grader som 360-delar af hela cirkeln universum bildar kring oss. Det är samma vinkel som två linier mötandes i förlängningen i jordens centrum nå jordytan på hvar sitt lodräta upp och ned med ett afstånd på cirka trettio meter. 10 secunder per år är deremot en existerande förskjutning gentemot andra stjernor hos dem som visa "egenrörelse".

Hvad hindrar att den så kallade parallaxen också är en egenrörelse? Att stjernorna äro i en ganska snäf sfär, men ha vist utrymme att dansa i tact med solen? Att de äro liflösa object, utan förmåga att vare sig dansa eller hålla tact med solen genom observation? Hvem säger det? Det står intet i Bibeln. Det är ingen sjelfklarhet i sig. Det är deremot sjelfklart för atheister, som anse att lif och medvetande äro små och obetydliga biproducter af ett i stort liflöst cosmos. Hvad skulle vi hålla med dem för, vi kristna? För att vi hålla med dem om att lifvet uppstått i en organisk soppa af methan och vatten och annat, innan jorden fick en syremättad atmosfär? Men göra vi nu det? Intet jag. Intet denne man som igår läste om hvad Bernardus Silvestris hade att göra med handlingen i Utflygt från en Tyst Planet. "Even in your world, a ball of burning gas is not what a star is, only what it is made of."**

Hans-Georg Lundahl

Sancta Cäcilias dag, 22 November 2011, från Bibliothèque Château-d'Eau i Paris.

*De argument jag satt inom citattecken äro ej exacta citat, jag citerar ur minnet af referat af débatterna. Jag tror dock att argumenten presenterats rätt. **Jag antar att läsare af CSL känna igen hvad jag refererar till.

Monday, November 21, 2011

Vördnad för den Heliga Jungfruns Textila Reliqvier!

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=286226
commenterades sedan:
http://www.apg29.se/index.php?artid=7128

Att reliqvien skulle vara falsk som bloggaren sade är en typisk protestantisk fördom.

Men sedan gäller det principen: "Det behövs väl knappast påpekas att detta är en förfärlig villolära? Det är Jesus du skall gå till och inga falska kamelbälten."

Naturligtvis skall man intet gå till ngn reliqvie som är falsk, men deremot väl till äkta (som jag tror bältet är):

http://www.treasuresofthechurch.com/relics

When handkerchiefs or aprons that had been touched to Paul were applied to the sick, the people were healed and evil spirits were driven out of them (Acts 19:11-12).


Acts=Apg./HGL

Ha Per Ewert, Bengt Malmgren, Yvonne Maria Werner ngn Intellectuel Redlighet?

Här är deras artikel:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=170119
Här är min föregående artikel, der Anneli Magnusson (OBS: intet Pandora!) tas till rätta för att vara för enig med dem om att Galileo skulle ha haft rätt:
http://danskantimodernism.blogspot.com/2011/11/har-anneli-magnusson-ngn-intelectuel.html
I commentardelen går jag in på de tre författarena till Dagen-artikeln./HGL

Saturday, November 19, 2011

Har Anneli Magnusson ngn Intellectuel Redlighet?

Vigtig diclaimer:
afser icke artisten
Pandora alias Anneli Magnusson
utan likanämnda scribenten på Katolsk Vision


http://www.katolskvision.se/blog/?page_id=252

- "Kommentarerna ska behandla inlägget. Detta innebär att osakliga kommentarer kan komma att raderas."

Om artikeln nu säger att Galileo intet bara hade rätt i sak utan gjorde rätt i huru han skötte sin sak, om artikeln nu polemiserar mot en annan artikel som säger att han visserligen hade rätt men dermot intet skötte sig rätt, torde det vara af intresse om det påpekas att han helt enkelt hade fel i sak. Nu råkar jag ha länkat till en af mina artiklar som behandlar detta ämne i ett visst djup. Detta kan möjligen anses strida mot:

- "Länka enbart till etablerade mediesiter i löpande text."

Man kan ju då säga att blogg är ett medium, blogspot är en sedan mycket länge etablerad plattform inom detta medium, och mina bloggar äro etablerade der sedan en viss tid.

Eller så kan man säga att jag felade mot detta genom att i löpande text länka till:

http://hglsfbwritings.blogspot.com/2011/04/cagasuamfobdis.html
Nu gjorde jag dock detta. <http://www.webcitation.org/63JhmCJfe> är en cache som visar detta, medan http://www.katolskvision.se/blog/?p=4299 är sidan som i nuvarande skick visar att Anneli Magnusson raderat detta. Emellertid hade "regelverket" intet preciserat att länkar till icke etablerade mediasiter eller till etablerade icke-media-siter i löpande text också skulle raderas. Dessutom: "Katolsk Vision" är sjelft en blogg. Hvad räkna de som "etablerad mediasite" om de nu äro det och mina bloggar nu intet vore det? Att man är flera om att skrifva bloggen? I så fall heter det intet "etablerad" utan "collectiv". Att det intet är en gratisblogg som min? I så fall är en lemplig beskrifning af det man efterlyser att tillägga: "som betalat för att sprida sitt innehåll" hvilket Katolsk Vision uppenbarligen gjort i o m att de intet ha ngt mellan "katolskvision" och ".se" - eller hvad det nu än är som de anse sig mer etablerade för.

- "Rasistiska, sexistiska, homofoba eller andra stötande kommentarer raderas."

Äfven om jag nu är homonegativ och kan anses sexist - dock ej racist i nu vedertagen bemärkelse - var min commentar intet af detta. Såvida det icke anses "stötande" att säga att Galileo hade fel.

- "Länkar till sidor med diskriminerande innehåll, inklusive fascistiskt, nazistiskt eller fanatiskt religiöst raderas."

Äfven om jag i min dag kallats och kallat mig sjelf fascist, och har en viss vana att kallas "religieus fanatiker" af frimurare och likasinnade - deremot är jag intet nazist - så råkar sidan jag länkade till intet innebära ens det på mig tillämpliga.

- "Okontrollerbara och overifierbara faktauppgifter accepteras inte. Fakta kräver källor."

Min poäng - i sjelfva länken jag gaf - är att heliocentrismen är ocontrollerbar och overifierbar. Och saknar källor med bättre underlag än vetenskapsdyrkan för att accepteras.

- "Ange en fungerande mailadress. Vid tveksamheter kan denna komma att användas för att verifiera skribentens seriositet."

Löftet höls ej. Anneli Magnusson skickade mig intet mail för att controllera att jag intet var en spambot. Ej heller sökte hon adressen via FB. Och den är adressen för ett af mina båda conton på FB.

- "Observera att det inte är en demokratisk rättighet att få kommentera på denna blogg. Precis som på en tidning så är det utgivaren som avgör vad som passar. Att hänvisa till det fria ordet hjälper föga då det med frihet följer ansvar."

Observera att det jag klagar på intet är ett tramp på mina democratiska rättigheter i sjelfva denna bloggen som sådan. F o fr klagar jag på en skyldighet som Anneli Magnusson trampat på: att vara intellectuelt redlig. Detta är nemligen en skyldighet för alla internet-activa som för andra medie-activa. En som jag sjelf tar allvarligt på. Men jag klagar också på att denna oredlighet brukats för att utesluta mig ur den tydligen då sjelfutnämnda, sjelfbevarande selecta kretsen af "etablerade mediasiter". Dessutom är det philosophisk idiotie att hänvisa till att "det med frihet följer ansvar" i ett sammanhang der man just nekar en annan att taga sitt ansvar som commentator.

Hans-Georg Lundahl
BpI Georges Pompidou/Paris
19-XI-2011

Wednesday, November 16, 2011

"Det är ingen som tror dig"

http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/kroppochhalsa/article13935407.ab

Jodå, jag har sett en på Säter som hade tvångshandskar hela tiden nästan som vi voro* på samma afdelning. Det var intet ofta, bara veckorna efter två isoleringar, efter att jag försökt värja mig mot påhopp om att börja "frivilligt" med medicinering igen. Efter hvad hon sade var en del af gångerna i alla fall intet för att hon gjort verkliga sjelfmordsförsök utan för att hon rispat sig på armen, för att hon tyckte det lättade.

Jag vet intet hvilka du satt med. Jag satt sjelf intet med "Qvicken" - undrar om han frikänts nu, efter att ha erkänt mord och cannibalismer han rent fysiskt intet kan ha begått, men som han "mindes" efter therapie, men han var i afdelningen mitt emot rastgården. Tror jag läste något sådant. Jag satt med en som mördat - ute i friheten, och knappast ngn som han åt mat med eller som intet hjelpte till att vakta honom. En satanist (efter hvad han sade), som jag intet vet hvad han satt för. En tjej som satt för att ha knifhuggit men knappast dödat en annan, ngt bråk om knark. Hon hade tagits ifrån en mamma för att mamman var Jehovas Vittne, och oj hvad mycket lempligare fostran hon fick i fosterhemmet typ. Skulle hon läsa detta, kan jag ju tillägga att en gg hon var sur - hon var jettesnygg och ngt fåfäng - ville jag säga till henne "du är ful när du är sur", typ för att få henne att le åt vädjan till hennes fåfänga. Jag kom bara till första tre orden, bråket ledde till att jag riskerade att få stryk - af en man som var halfkär eller litet till i henne och urstark - och tog en natt på isolering sjelf.

Jag satt först i fängelse för att ha skjutit på en polis. Och det var intet för att jag var förbrytare, eller att han försökte taga fast mig, det var för att han tagit mig till vårdcentral der en läkare beslutat sätta in mig på psyk för tredje gången**. Dessa läkare ha för mycken magt att sperra in folk "för deras eget bästa". Sedan såg man till att jag hamnade i bråk i fängelset, så de fingo anledning att sätta mig på rättspsyk under strafftiden. Ja, det blef 3 år och 6 månader i domen, fastän jag intet försökt döda honom, utan bara taga honom som gisslan (jag sköt när han höll sin pistol för att han skulle släppa den) löd brottsrubriuceringen "dråpförsök" och jag satt 2/3 af tiden. Mysigt värre, när det mesta var på Säter, typ! Mysigt värre när en läkare inbillade sig att han kunde tvinga mig ur min bubbla för att jag skulle må bättre, när jag intet ens mådde dåligt!

Jag var dock, inför detta öfvergrepp rädd att få hela mitt lif förderfvat om jag intet försvarade mig, det verkar intet ha varit helt fel tänkt. Efter 2000 när jag kom ut, har man aldrig mer satt mig på psyk, men ett par ggr har jag tyckt det var nära ögat och att jag behöft byta milieu.
 
Hans-Georg Lundahl
Bibliothèque Baudoyer***
Paris
16 XI 2011

*Jag vägrar helst skrifva svenska som myndigheterna beslutat ändra språket tre ggr (1870-tal, 1906, 1950), så håll till godo med en del "voro" och fv-stafvade eller hv-stafvade v-ljud och e-stafvade korta ä-ljud. Jag vet att de flesta första hvad jag skrifver i alla fall, äfven om på nätet både communister och frimurare (en ny-druidisk högkyrklig svensk-anglikansk "prest" räknar jag som frimurare, t ex) bett mig sluta för att "ingen fattar".

**Första gången - juli/augusti 1996 - var efter att ha sagt till en f d elev till mig (som var hennes och andras f d lärare) att jag elskade henne. Om man kunde skylla på ngt slags behof af att skydda henne från mig den gången, så var det intet fallet tredje ggn - 5 febr 1998 -, eller andra - oktober/november 1997, när jag försökt försvara mor från att komma in. Har tidigare skrifvit om detta på MSN-Grouppen Antimodernism, nedlagd med alla andra sådana af Bill Gates 2009, men jag sparade detta på Website (på denna dator gå de trögt att öppna, hoppas läsarne ha bättre tur):

http://www.webcitation.org/5cT9HEG8Z

 
***Som påpekadt i http://o-x.fr/m9zd ha dessa bibblor blockerat bloggers instrumentbräda, men man kan skrifva artiklar via e-mail.

Monday, November 14, 2011

För mycket pseudo-empathie

"Ingen empatisk förmåga" är ngt fel sätt att bedöma felet. Tvertom, empathien flödade, sjuksköterskan - manlig - trodde han hade förstått precis och gjorde hvad empathien anbefallde i fråga om panikångest: han besparade (i och enligt sin empathiska inlefvelse) en panikångest-patient skammen att hemtas i ambulance p g a en obefogad rädsla. Anledningen till detta är att "läsa mellan raderna" är den talang som sätts högt i fråga om empathie. Det är ju så subtilt. Sedan fick Emil betala det med sin spruckna mjelte .../HGL

Ack Wermeland du sköna ...

I Värmland studerar 8,5 invånare per capita i någon form vid en Yrkeshögskoleutbildning, motsvarande siffra för riket är 7,7.


Källa: http://www.regionvarmland.se/vi-arbetar-med/utbildning-kompetens/utbildning-kompetens

Var detta ett trick för att sålla bland competenserna utifrån hvem som märker att "per capita" har felbrukats till "procent af befolkningen"?

Thursday, November 3, 2011

Öfversigt öfver internet-versioner af pressen (efter mitt lindriga press-begär)

http://www.dn.se/nyheter/sverige/alla-helgon--yngre-an-du-tror

Fel. Det är intet en helg uppfunnen i Sverige under 1930-tal. Det är intet en fest som kommit till Sverige under 1930-tal. Det är en fest som svenskar firade, precis som alla andra catholiker under catholska tiden, men den försvann från Sverige ngn gg under reformationen (från 1527 till 1593) för att återkomma till Sverige 1930-tal. Ungefär som Confirmation, under seclerna efter reformationen fans det första Nattvardsgång, men intet ngn handpåläggelse.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/17-aring-atalad-for-sex-med-13-aring_6605418.svd

Tänk om man återinförde brottet "stuprum" (latin) - "förderfvande af jungfru"? En tjugo-årig bimbo skulle då ha samma rätt att klaga som en flicka på 13 som lät sig öfvertalas efter en veckas tjat. Och en flicka på 13 skulle ha samma rätt som en tjugo-årig bimbo att kräfva äktenskap som godtgörelse om hon ville det eller kräfva afstånd om hon ville det, i båda fall med pligt att betala summa motsvarande sedvanlig hemgift som skadestånd.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/psykvard-for-knivman-pa-brollop_6606918.svd

Synd om honom, troligen, att det intet blef vanligt fängelsestraff. Synd om fredligare psykpatienter, både att als vara det och att behöfva dras med honom.

http://blog.svd.se/historia/2011/10/30/vem-ar-karlsbron-uppkallad-efter/

"Johan av Nepomuk" ... nej, det låter som om han kommit från en stad vid det namnet. Nepomuk betyder "som INTET (=Ne) SQVALLRADE (=pomuk)". Ungefär lika töntigt som om ngn talade om en kyrkofader "Johannes från Chrysostomus" när han kom från Antiochia och kallades Guld-mund (=Chryso-stomos) p g a sina predikningar. Enligt ordspråket "tala är silfver men tiga är guld" borde väl i o f s Nepomuk ha haft ngt större rätt att kallas "Chrysostomus", men namnet var redan taget, man kunde intet i efterhand degradera kyrkofadern till Argyrostomos. Så fick det bli Nepomuk, ännu tydligare, för den tjeckiske Johannes. F ö äro båda skyddshelgon till compositeurer: Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb Mozart är ytterst bekant (Trollflöjten, Eine Kleine Nachtmusik, et c.), Johann Nepomuk Hummel ngt mindre.

Nog för denna gg!/HGL

Wednesday, November 2, 2011

Våldtägtsmannens pligt (icke rätt, bara pligt) gentemot offret att gifta sig med henne, ännu en gg missförstådd

Sen så finns det ju även någon sjuk lag som säger att våldtäktsmannen ska gifta sig med sitt offer, om offret är ogift (Deuteronomy 22:28-29).

(källa denna gång till detta missförstånd som dyker upp med jemna mellanrum ...)

Lagen i fråga säger att våldtägtsmannen intet får vägra gifta sig, af contexten framgår att det intet gäller groupe-våldtägt. En sådan med dödlig utgång besvarades med att hela staden af medskyldiga straffades med utplåning.

Lagen säger intet att offret sjelft bestämmer, men heller intet att hon intet skulle innan fadern/giftomannen bestämde säga till denne antingen "pappa, jag vill intet als ha den typen" eller "pappa, han var intet så hemsk och han var treflig innan."

Under nya förbundet har Kyrkan en liknande lag för våldtagna eller förförda f d oskulder, men de bestämma då sjelfva om de taga den nämnda lösningen som acceptabel eller intet. /HGL

Friday, October 28, 2011

Hermods!

Tjej i åttan kränkt, stannade hemma.

Till svenskarne i Paris


Om ngn nu trodde jag var Asatru för att jag anser att Oden lefvat i Uppsala och att en eller annan af hans närmaste båda efterträdare var samtida med Kung Frode och således äfven kejsare Augustus, hoppas jag att de båda föregående essaierna ...

Hvad var Odin egentlig før en Type?
Tror jag på Ynglingatal?


... botat denne ngn från denna villfarelse. Jag är, som jag hoppas framgår, kristen.

Och jag lefver i Paris. Just nu pågår ett ytterst ovärdigt spectakel på Paris Théâtre de la Ville. Catholiker af ofta monarchistisk politik stå qväll efter qväll utsatta för cravallpolisernas fösanden och kringskärmanden. Se derom nyhetslänkar i commentardelen till ...

C'est stupide de faire la guerre pour un fétisch.


Huru vore det om nra kristna svenskar ville hjelpa till ngn af dessa qvällar med en ytterligare demonstration utanför cravallpolisringen?

Om ngn nu intet skulle gilla idén als att ställa sig mot poliser, finner jag denna attityd ngt tengilsk.

Törnrosdalens frihetssång


Huru var det nu det sades i den boken af Astrid: "för annars är man bara en liten lort ..." ang. ngt i stil med att våga fastän man är rädd.

Hvad jag vore glad för vore en qväll då poliserna omringat de catholska demonstranterna om då en groupe svenskar komme till utanför polisen med placat ang. "nous non plus, on n'aime pas le blasphème!" och svenska flaggor - det vore i öfrigt på tiden efter sådant som Ecce Homo, men den här piècen verkar snäppet värre.

Icke i Paris? Tja, det fins franska ambassader att klaga hos med!

Hans-Georg Lundahl
BpI Georges Pompidou/Paris
28-X-2011

Wednesday, October 19, 2011

Tror jag på Ynglingatal?

Jo.
 
Factiskt.
 
Moderna Afrika-forskare tro jo gerna på grioternas mundtliga och versifierade slägttaflor öfver sina Mandinka-höfdingar och Benin-kungar. Gerna det, men hvarföre skulle då Snorre ha haft mindre anledning - jag menar objectivt sedt, icke utifrån hans synpunkter eller från våra sedvanliga, utan utifrån dem vi borde ha och han borde ha haft, då som nu - att tro skaldernas Ynglingatal?
 
Språket i Ynglingatal tyder på sen redaction?
 
Jo, men språk är en variabel, och vid mundtlig öfverföring af information förändras språket utanför versen. Det versifierade hänger delvis med, måste delvis sättas à jour i den mån som utantilläranden och utantilläraren (parnrdit/pundit som det heter på hindi) ha ambitionen att versen skall utgöra en form af deras dagliga språk. I motsatt mån kan vers också öfverlefva en språkutveckling motsvarande två språkskiften: som vers på sanskrit öfverlefvat skiftet till prakrit och skiftet till nyindiska dialekter som hindi.
 
Uppenbarligen är Ynglingatal på ett sednare språk än det som Oden sjelf kan ha brukat vid sin ankomst till kung Gylfves Upsala. T ex är hans eget namn stafvat utan inledande w-ljud. Än sedan? Vers kan i viss mån omplanteras i ny språkform. Så har Chaucers verser - detta är angeläget här - öfverlefvat att läsas utan uttalade slut-en.
 
"Whan that Aprill with his shoures soote" - "hoann datt April oid his sjores såte" eller "oann datt Aprill oid his sjaurs sot". Samma rad, men två uttal och två olika rhytmer. Den andra har i likhet med Fornyrdislag som vi känna till det möte af betonade stafvelser. Hexametrar ha blifvit versus politicus i Grekland efter utjemnandet af vokalqvantiteter. Grioternas nuvarande språk torde också skilja sig från de första slägtledens.
 
Med andra ord förordar jag att början af Ynglingatal - verser ha då tillsatts efterhand - skrifvits på Urnordiska och sedan ändrats till uttalet (och dermed versformen) medan de sista verserna redan från början haft nytt uttal och form (nytt för den tiden altså), på Fornnordiska eller Fornnorska. Och att den fungerat som minnesramsa för en större corpus historisk kunskap.
 
Hans-Georg Lundahl
Georges Pompidou/Paris
19-X-2011, St René Goupil
(jesuitmartyr)
 

Hvad var Odin egentlig før en Type?

Var han en samarisk Tryllemand, ligesom Simon Magus? Ifølge Petrusakterne prøvete hin Mand jo at faa Romerne at dyrke ham som en Gud, ved en Stykke Levitation. Det var St Pers Fasten - en Lørdag - og Bønner der frelste Rom og Verlden at allerede den Gang gaa samme vej som os Svenskere og vores Konge Gylve naar Odin gjorte sine Trix hos os.

Paa den anden Maade, han kan ha været en etruskisk Augur - men vorfor standsede han saa ikke i Romerriget? Før denne ellers tynde Hypothese taler at Runerne er baseret paa det etruskiske Alfabet snarere end det Græske eller Romerske. Og Odin var ju Runernes Gud. Det Thema vilde være godt nok før Mika Walthari, ikke?

Men lidt om sistens er jeg kommit til at spørge mig hvis han ikke var en Druid - fra Gallien der Cæsar besejrete dem eller fra Galaternes steder i Tyrkiet (Snorre siger at han var fra Tyrkiet, men saa kan jo Gylfaginning med Prologen ogsaa være Satire mod en Religionsstifter der blef populær i Tyrkiet lidt sednere). Naar Nordbor nu har haft saa lidt af en detaljeret Kalender inden vi bleve kristne, spørger jeg mig hvis ikke Cæsar tog Odins Kalender-Arbejder fra ham og bruget før sin Julianske - eller er den fra inden han kom til Gallien? Naa, saa kan vi lemne det Argument ude af Billeden. Men, Odinisme ligesom Druidisme hafde Menneskeoffer. Dessuden var Druidismens typiske Triade af Gudommer ikke helt og holdent fjern fra Upsalas. Teutates - Folkestammens Gud - Odin. Taranis - Tordønets Gud - Tor. Esus - Livets Gud, ikke lige men nære paa Fruktsamhedens: Frej.

Hvad enten Odin saa kom fra Gallien eller fra Middelhavet, fra Holland eller fra Polen, kom han nog via Skandinaviens Sydspets - Skaane, der den Gang var danskt. Og Danskerne blev ikke narret af ham. Derfør stiller jeg Spørgsmaalet paa dansk. I er jo meget objectivere end Svensker eller Nordmæn om hint Spørgsmaal. Sverige blev religiøst førdervet af ham og Norrige fik sin Kongeæt fra ham, men Frode var hverken Odensbarn eller Odensdyrker (jeg ved, i har jeres Odense, men det kom nog sednere, efter Rolv Krake), saa derfør er det jer jeg spørger ... hvad var Oden egentlig før en Type? Medens han levet som Menneske, vil sige. Hvis han viste sig efter sin Død var det vel snarest Djævelen, som Missionærerne sagte.

Hans-Georg Lundahl
Mouffetard/Paris
19-X-2011

Thursday, October 6, 2011

En dominican går tillrätta med Dan Brown

På ett ställe är han för snäll mot Dan Brown, jag citerar:

För att förklara ungefär vad Dan Brown gör och varför det inte är ärligt ska jag ge er ett exempel. Om jag skulle till att i dag skriva en generationsroman om en man som börjar nalka sig pensionsåldern och som upptäcker att hans pension kommer att bli så låg att han knappt kommer att kunna leva på den. För att få ekonomin att gå ihop under pensionen måste han dessutom omedelbart flytta från sin lägenhet i centrum och bege sig ut till förorten så att han redan nu kan börja att spara pengar. Han har bott i sin innerstadslägenheten i tjugotre år och trivs utmärkt. Därför retar det honom alldeles förfärligt. Så han börjar i romanen att forska i hur det kunde bli så här. Och han upptäcker att socialdemokraterna i ATP-systemet som infördes 1960 byggde in en liten ventil som går direkt till partikassan. Ur denna pott som under åren bildats på ett hemligt bankkonto fördelas pengar till sossar efter deras trohet mot partilinjen. Det förklarar i romanen inte bara att pensionssystemet håller på att kollapsa, utan också varför höga socialdemokratiska partifunktionärer har råd att köpa herrgårdar i Södermanland och så vidare. För att inte tala om alla lägenheter som de har kommit över och haft råd att köpa i innerstaden och det retar förstås den här mannen allra mest.

En sådan roman är faktiskt helt okej att skriva så länge jag håller mig till att skriva skönlitteratur. För där har en författare rätt att säga precis vad som helst, för läsarna vet att det är ett påhittat litterärt verk. Men hävdar jag samtidigt att jag bygger min bok på faktiska bevis lämnar jag skönlitteraturens område och min bok blir ett påstående om något som händer på riktigt i dag. Ett påstående som är subversivt – det vill säga som undergräver sanningen – genom att det presenterar en alternativ sanning. Det är precis det som Dan Brown gör. Problemet med hans sanning är att den är väldigt bräckligt underbyggd – trots att han och förlaget hävdar motsatsen.


Källa: Da Vinci koden
en lång reflektion
(Uppgifterna i texten är uppdaterade per den 20 april 2005)

av Henrik Alberius OP
http://www.dominikan.se/alias/users/10007/Da+Vinci+koden,10243,0.html


Nå, i öfrigt finner jag hans uppräkning af bokens dundertabbar med dess idiotiska bakgrund helt ok. Serdeles finner jag det helt rätt att Silas-figuren ger anledning att välga det populära ordet dundertabbe. Jag funderade på att på skemt grunda en Silas Fan Club, men med den Silafobie franska samhället lider af (och kanske tack vare Georges Fenech led af innan Dan Brown) var jag rädd att bli tagen för en sådan menniska och hamna på ngn otreflig hispa för att "botas" från det "tillståndet".

Jag antar att de ggr jag varit gäst hos religieusa här, t ex FSSPX i Bergérac, blifvit kringskurna p g a en hysterisk farhåga om att jag skulle kunna utveckla Silas drag som "fanatiker", en religieus figur med uppenbar ångest och uppenbar uppoffring af egna viljan och egna samvetet under lydnad under samvetslösa öfverordnande, enligt le romancier, om jag finge vistas mer än tre veckor hos dem. I sjelfva verket har jag snarare svårt att komma öfverens med biktfäder om jag anser att de drifva lydnadskrafven för långt. Detta var icke fallet 88-89, under pater Imach eller 90 - 91 under pater Piltz, dessvärre har jag i båda fallen i efterhand en känsla af att vara brändt barn genom att ha varit för lydig gentemot prester som lyssnade för litet.

Men bortsedt från att Silas är parodisk, är Dan Browns arf från Baigent och Leigh - en compis sökte imponera mig med den boken redan i slutet af vår gymnasietid - väl genomgånget i sina grumliga källor af denne dominican. Henrik Alberius var namnet. Novus Ordo eller icke (dominicaner ha dessutom en egen liturgie sedan sekler), han har ibland ngt att säga.

Dock tycker jag att hans exempel, citeradt ofvan, var klumpigt: om en sådan roman (som han funderade på att skrifva) kommit fram till att pensionsfonderna saperas af aftagande fruktsamhet och denna pådrifs af socialdemocratiska qvinnorättskämpar, hvilka utom färre barn åstadkomma äfven fler pengar och mer magt åt sig sjelfva, och att detta accepteras af ett folk som blandat ihop grunderna för bl a just pensionssystemet med samhälleligt ingripande i alla ömmande fall, inclusive en och annans ångest inför barn eller barnbarn (en fobie som är värre än ofvan nämnda Silafobie!), så hade detta icke varit en subversion af sanningen utan ren sanning. Han hade i så fall haft rätt att skrifva hvad Dan Brown falskeligen skref.

Hans-Georg Lundahl
Nemetoduri
6. okt. 2011
Sjunde årsdag af min
ankomst i Santiago

Tuesday, September 27, 2011

Shakespear öfvermensklig?

"De Vere var den verklige Shakespear" är en manie som tyvärr nått äfven Sverige. När Dick Harrison bloggar om Hamlets historicitet* (Shakespears Hamlet kommer närmast från Holinsheds krönika, hvilken hade flera källor), säger en af commentatorerna:

Om Shakespeare har skrivet allt som tillskrivs hans författarskap så var han näst intill övermänsklig och ingen annan författare har ens kommit i närheten av han produktionstakt vad gäller kvantitet och därtill skall då läggas en kvalitet som kräver att författaren hade inte bara ett osedvanligt brett kunnande med dessutom var detta kunnande av ett djup som bara den initierade borde besitta.


Dessbättre är namnet till denne commentator okändt (jag såg tre bokstäfver öfver commentaren) och jag kunde intet svara, så, jo, factiskt undgick jag stemning för offentlig ärekrenkning i detta fall. Men uttalandet som sådant är idiotie.

Om Shakespeare har skrivet allt som tillskrivs hans författarskap så var han näst intill övermänsklig och ingen annan författare har ens kommit i närheten av han produktionstakt vad gäller kvantitet ...


Ang. antalet titlar ha Jules Verne och Alexandre Dumas öfvertreffat honom, men eftersom de factiskt skrefvo i team, så ta vi textmassa hos en författare som icke hade medarbetare och noterar att Shakespears samlade verk är en volume motsvarande Tolkien Härskarringen i samlingsvolume, ngt större och ngt mindre text, typ då doubbla Härskarringen. Och då äro vi uppe i detta verk plus ursprungliga (icke i det skicket utgifna emedan refuserade) Silmarillion. Tolkien har lätt skrifvit minst en sådan volume till, d v s minst en och en half ggr Shakespear.

...och därtill skall då läggas en kvalitet som kräver att författaren hade inte bara ett osedvanligt brett kunnande med dessutom var detta kunnande av ett djup som bara den initierade borde besitta.


(första tanken lempar sig intet för tryck)

Kunnandet i Shakespear var icke osedvanligt bredt. Icke för en som hade "a little Latin and less Greek" och icke var bondläpp. En mängd kommer från Holinshed. En mängd kommer från samtidshistoria han intet kan ha missat. En mängd kommer från Plinius och Tacitus. En del från irländska folksagor, en del från egen fantasie (jo, han hade factiskt sådan med). Och språket var intet avancerad engelska för den tiden, det blir bara avaceradt i o m att det är gammalt för nutida studenter.

En bit geographie som han hade osedvanlig kunskap om var norra Italien. Hvem annars i England hade så bra reda på Verona? Italien var catholskt. Engelsmän vid denna tid voro mer och mer vanligen antingen antipapister eller utblottade. Dervid blir frågan om Shakespear i hemlighet var catholik** intressant. Fra Lorenzo i Romeo-tragedien uttrycker en thomistisk syn på äktenskapets ingående. Deremot var Bohemia inget land han kände eller brydde sig om gränserna af. "Duke of Bohemia" är en helt fictiv titel. Böhmen var kungarike, sedan länge dock i personalunion med hertigdömet Österrike.***

Djupet ligger i den catholska moraltheologien. När det icke ligger i moderna läsares illusioner.**** Och om catholsk moraltheologie förefaller osedvanligt djup, torde det bero på att protestanter och än sednare (d v s afkristnade) arftagare till catholikernas land och gener icke ärft äfven deras religion i t ex England eller Sverige.

Dock ger jag mig intet om att klemma ut än en dumhet ur commentaren, der detta djup qvalificeras:

...som bara den initierade borde besitta.


Osant så att det stör, men det är intet alt. Dessutom är det ett slags beslagtagande af vissa djup eller djupsinningheter eller kunskaper för "initierade", en slags propaganda för frimurareloger, rosencreutzare, illuminati, tempelriddare och alsköns alkemist-trams, som om man intet kunde nämna Hermes Trismegistos utan att ha studerat de magie-böcker som gå under hans namn eller discutera filosofie eller mythologie utan att vända sig till hemliga sällskap för att ha ngn att discutera med. Detta är intet bara djupt störande i sin öfverskattning af sådanas nödvändighet, utan äfven personligen för mig.

En del jag skrifvit om under åren har nämligen med stor trolighet sedan discuterats i hemliga sällskap, och med stor trolighet discuterats som varande ol¨mpligt "just nu" för öppna discussioner i allmänheten. Derigenom har mina bloggar fått ett oförtjent rykte om att vara frimurare-inspirerade, hvilket är ganska nära motsatsen till sanningen, om något äro de frimurare-provocerade och i sin tur provocerande för frimurare. Således äro frimurare heliocentriker för "solsystemets" del och störas af min geocentrism. De tro på årmillioner bakom oss, och de störas af att jag är creationist af ung-jord-skolan, d v s tror att himmel och jord äro föga äldre än Adam och denne 72 generationer före Jesus. INGEN frimurare skulle gå med på detta. Jag har lidit economisk skada af alt hysch-hysch kring mina bloggar de ha lyckats inspirera bland likasinnade. Och sprida till catholiker och orthodoxa i skepnad af en misstro som intet ens läser.

Men dumheten vill tydligen ha det till att Shakespear var om icke committé, så öfvermenniska. "Han skref ju sonnetter!" - Ja, och? - "Men det fick intet jag lära mig i skolan!" - Nej, och? - "Men då viste han redan då mer än vi idag!" - Ja, och? Skulle skolbildning intet kunna gå nedåt? På hans tid gick man i skola bl a om man ville eller enligt fadern borde lära sig att uttrycka sig på latin eller på vers. Idag är skolan till för folk som aldrig ha en tanke på något af de sakerna, men som ändå skola lära sig heliocentrism och darwinism och Galileo-fallet och början af Bibeln "för att motverka okunskap och fanatism" - d v s frimurares täcknamn på en gedigen och gediget bibeltrogen kristen tro. Om Shakespear "redan då" var "mera insatt" än en niondeklassare eller nybakad student nu, i ämnen denne anser relevanta i ngn mening (och intet classar ned till "Jeopardy-kunskaper"), så betyder detta att bibeltrogen och antisemitisk catholicism - frimurarnes ärkefiende så kallad "okunskap och fanatism" således - är verklig bildning.

Hans-Georg Lundahl
Beauvais
27 sept, St Vincent,
Herrens År 2011

*Länken i fulltext för consulterbarhet äfven efter utskrift:
http://blog.svd.se/historia/2011/09/23/hamlets-historicitet/
**http://www.cummingsstudyguides.net/xCatholic.html - i stort sedt correct, dock bland som onda porträtterade catholiker var det idiotiskt att includera "and the heartless aristocrats in The Merchant of Venice, who ridicule Shylock, a Jewish moneylender, and force him to become a Christian," eftersom detta är en felläsning (typ England eller Holland eller efter 1945) af en pièce hvars skurk är Shylock. C S Lewis i Selected Literary Essays har ngt att säga om "any reading of the Merchant of Venice which makes Shylock its hero is out of court" och jag sjelf kan bara instemma. St Johanna af Arc var dåförtiden ännu icke canoniserad och engelska/engelskvänliga just catholska domare hade bidragit till hennes dödsdom, hvilket gör Shakespears syn på henne irrelevant i saken.
***Oberösterreich, Niederösterreich, Wien. Icke hela 1918 bildade Deutsch-Österreich.
****Shakespear som tidigt ute i protester mot antisemitism är som sagdt en felläsning af Shylockpersonen i The Merchant of Venice. Grabben ville altså skära ut "ett pund kött, närmast hjertat" ur Antonios bröst och hans tal om "äfven judar" var en plädering för att äfven judar skulle få hemnd. Döden för en förolämpning? Jo, treflig typ. Man kan dock icke kalla piècen antisemitisk propagande i o m att judar ej funnos i England vid denna tid och en bit "judisk" cultur är oerhördt mkt mer puritansk än verkligt judisk. Hans reaction på carnevalsmusik passar bättre ett rundhufvud under Cromwell (sonson till Shakespears samtida purataner) än en klezmermusikant eller dennes lyssnare.

Politiska vildar?

länk om Petzäll, citat:

Politiska vildar borde ta konsekvensen att bli en vilde med att lämna över till någon annan. En ensamröst kommer man inte långt med i en demokrati utan han borde avgå, säger Carina Moberg.


EN ensamröst, nej. Deremot skulle jag gerna se att alla valdes utan partianknytning. En stat i USA har factiskt nollparti-system (bör ej förvexlas med enparti-system). Valkretsarne äro då enmans./HGL

Thursday, September 22, 2011

Längst ute på halast is? Affe eller norska polisen?

Tagom först Alf Svensson i betraktande: han menar att oviljan mot Israel är beklaglig i o m att det är "enda demokratien" i trakten (Libanon har han kanske glömt hvar det ligger?).

Nå, i en demokratie af modern vesterländsk typ anses en kristen ha rätt att utöfva, bekänna och uttrycka i syfte att sprida sin kristna religion. Liksom (om vi taga det moderna vesterlandet minus diktaturer och terror) andra religioners anhängare sin.

I staten som kallar sig Israel är kristen proselytism förbjuden. Likaväl som i mollornas Iran. Skilnaden är i straffsats (i Persien är dödsstraff tänkbart), men i staten som har en blå så kallad davidstjerna i flaggan, är kristen proselytism också förbjuden.

Så Norges poliser. Första budet var att Anders Behring Breivik var en kristen fundamentalist. Jo tack, beskrifningen passar ypperligt på en man som intet varit i kyrkan på 17 år och intet längre anser sig ha en personlig relation till Kristus, samt dessutom varit frimurare årena fram till attentaten. Han uteslöts förstås omgående, men i alla fall: frimurerie är ingen plats för oss kristna fundamentalister.

Nu har han varit häktad och omhäktad från 22. juli till 22. september. Isoleringen må vara extra tröttande för en frimurare. Han har ju ingen Gud att underhålla en personlig relation med, bara ett löst förhållande till kristen tradition. Om han intet varit uppe i tingsrätten (och jag har intet hört talas om ngt domslut) verkar tiden för häktning ha öfverskridits digert.

Men det verkligt idiotiska är att norska polisen - icke tröttade af sin första tabbe - nu anse att lyckta dörrar är ett vilkor för att hindra honom att signalera förstörelse af bevis till eventuella medbrottslingar. Han verkar ju mycket tydligt intet vara ute ett smack för att dölja sin gerning utan för att propagera för dess rättfärdigande. Hvad som var på tapeten, att öfverlefvande och anhöriga till dödade skulle få vara med, torde knappast ha varit ngt tänkbart medel att meddela sig med medbrottslingar. Om deremot hans medbrottslingar vore just frimurare uppsatta bland domare, advocater, poliser, häktes- eller fångvårdspersonal, et c, så är förhandling bakom lyckta dörrar som gjort för att de skulle ha tillfälle att förstöra bevismaterial han råkar tipsa dem om, liksom faktum att han hindrades att läsa upp en declaration inför rätten knappast luktar "audietur et altera pars" eller ens tittande på alla relevanta eller ens tänkbart relevanta bevis.

Är meningen att ingen utom de "discretaste" skall höra hans mening med att faktiskt ha skonat en elfva-åring och en polack som båda två hade bett honom om det? Kan han ha en replik mot aborterna i tanken, eller är det bara en pik mot algeriska FLN under afrikanska kriget fram till 1962? Eller en vilja att intet vara sämre än dem? Är isoleringen menad att hålla honom okunnig om hvad som hände i London under några dagar, för att intet ge honom en enda poäng i argumenteringen? Säkerhetsaspekten har i hvart fall spelats öfver ordentligt af norska polisen.

Hans-Georg Lundahl
22 september 2011
Beauvais

Tuesday, July 26, 2011

Emma Martinovic - Breivik senior : 1-0

Emma frelste en 11-åring - "Og i de verste stunder tenker jeg at det siste han burde gjøre, var at han i stedet for å drepe så mange mennesker, så burde han tatt sitt eget liv, sier mannen til TV 2."*

Mgr Williamson - Unabomberen : 1 - 0 (eller 2 - 1)

à propos dette

Jeg gir Breivik ret i at ...

But the cultural Marxist is too far gone for that. His feelings of inferiority are so ingrained that he cannot conceive of himself as individually strong and valuable; hence the collectivism of the cultural Marxist.


... med en viktig modifikasjon: det gjælder den fulgroete, den gamle promotoren, den der virkelig har tenket sine kulturmarxistiske tanker ut. Og det gj&aellig;lder ikke allene venstre-folk, uten alligeså frimurer der har initierets op oven en viss grad af synisme. At skyte på de her unge i meningen at de var kulturmarxister i denne forstand var nogen idioti. De var ikke abortlæke eller psykiatrikere, de var ikke i fært me at take barn fra forældrerne, og så videre, og så videre, og så videre.

Mgr Williamson om Unabomberen: han såg en del af de virkelige problemer me dagens samfund, men han såg ikkje den virkelige løsning. Tilbake til landsbygda - gjerne, tilbake til djungla, nej. Og så bomber man ikke uskyldige. (Eller, som i dette fald, skyter ikkje heller).

Som José Antonio om Marx: "a talented Jew who saw the problem of Capitalism, but not the solution to Capitalism". (citat fra hukomsterne, en samling sitater fra José Antonio Primo de Rivera, og en artikel i tysk oversættelse, i Mitteilungsblatt der Priesterbruderschaft St Pius X (under nittitalet).

Selv den forhenvarende Hamas-lederen Ahmed Jassin ytrete 1998 i Borås Tidning at han ikke lovete paradiset til selvmordsbombere, fordi love paradiset kan bare Gud (vet ikke om han sagde Gud eller Allah, men så oversattes det i BT), og han var ikke engang sikker på at de kom til paradiset (han tillagde dok at det var selvverne). Siden dess har ju Ahmed Jassin drepts og Hamas fået en mindre intellektuelt redbar leder.

Undskyld nu min norsk, jeg er svensker og har været i Danmark, men norsk er jeg usikker på.

Hans-Georg Lundahl
Mairie III, Paris
St Anna-dagen
26 juli 2011

*Er ikke den faren også i Johanneslosjen? Selvmord er ikke at rekommendere. Men det vet vel ikke helt de der frimurerne. For dem tar jo altruisme overhand over Guds lov, og Goethe med " Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen" er for dem hvad kirkefædrene er for os kristne. En massaker kan man angre og få førlatelse før, en selvmyrder hinder ikke med at angre sig inden det er for sent.

To lille ting om Breivik

- 1 han var frimurer* (Johanneslosjen Søjlerne) og ikke kristen fundamentalist, i hvert tilfælde i nogen katholsk sind af ordet (det sker ju at protestanter er med i losjer, desværre, f eks orangisterne på Nordirland):
- 2 jeg vet ikke hvis han fået sit liv førdervet af marxistiske byråkrater eller ikke, jeg vet at den slags marxistiske byråkrater førderver liv. Højrefolks, overidealistiske venstrefolks, kristnes, muslimske indvandrers med, selv hvis disse ofte har høje bidrag fra dem og tas i forsvar på et vis der førderver højrefolks og kristnes liv, og selv tar byråkratiet i forsvar, som de idealiseret Harun ar Rasjid i eventyrene i Tusen og En Nat. Som losjebroder var han - Breivik - ikke uten medskyld, på en måte liknende arbejderpartiets ungdom, til de perfeksjonister der vil ændre på hele menniskeslægtets mentalitet. /HGL

*Når jeg var ved at skrive etiketten "no" kom etiketten "Nicolas Flamel" op. Han er ikke selve alkemisten, uden en svensk, numere anglikansk prestemand der også er frimurer. Jeg kendte ham på den site der nu heter helgon . se, og jeg har ikke haft i hensigt at hållde inde med de debatter jeg haft mod ham der. Ser i, jeg er ikke en losjebroder.

Thursday, July 21, 2011

Öppen fråga till P. Erwin Bischofberger S.J.

Han säger så här: Om något, vad som helst, som astronomer, geologer, historiker, forskare om den antika världen eller etnologer tycks ha bevisat stå i motsats till den kristna trons läror, då kommer det att visa sig att: 1) Påståendet inte är bevisat, 2) eller att det inte verkligen är en motsats, 3) eller inte alls motsäger ett verkligt uppenbarelseinnehåll, utan något som man har blandat ihop med uppenbarelsen.


Bortsedt från att jag misstror cathégorie tre - annat än möjligen i tvisten Rom-Konstantinopel eller dylikt - har jag ingen invändning. Påfve Leo XIII har i Providentissimus Deus, §17 eller 18, uppräknat möjligheterna 1 och 2. Nu till exemplet:

I Newmans reaktion möter vi ett kraftfullt igenkännande av evolutionsteorin, utifrån ett slags försmak av Andra vatikankonciliets insikter drygt 100 år senare. Newman säger ordagrant: i evolutionsteorin finner jag ingen motsägelse mot tron på en allsmäktig Gud och beskyddare (Protector). Newman var förmodligen den förste från kristet håll som kunde acceptera och ge stöd åt Darwins revolutionerande idé. Dessutom stod han i en långvarig och nära kontakt med den franske biologen St. George Mivart, vars verk om evolutionen han läste och beundrade.


Nåväl, hvad anbelangar det ordagranna citatet, håller jag med - så långt det går. Den står icke i sig i motsats till "creatorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium" och kan åtminstone i viss tolkning (helt annan än den socialdarwinistiska såklart) försonas med "icke en sparf faller till marken" (ungefär som en selectiv läsning af Aristoteles kan försonas med Bibeln). Men tron går vidare: "et in Spiritum Sanctum ... qui locutus est per prophetas". Och St Moses var, näst efter St Johannes Döparen, GT's störste profet. Sade Newman ngt om Genesi ad literam? Om inerrantia biblica? Jag utgår från att han icke förnekade denna trossanning. Eller Moses' författareskap. Det skulle ha råkat honom i helt andra klammerier än dem han kom i. Men jag går vidare: han har i ett ställe uttalat sig mycket bokstafstroget om Apocalypsen. Jag antar att han, i afsaknad af directa filosofiska invändningar mot Darwin - dem har jag, tack vare Mendel och pater Houghton - hade biblisk-textuella, d v s historiska. Då gifvetvis mot macroevolutionen. En evolution t ex inom menniskoslägtet har ju uppenbarligen pågått t ex efter Noas tre söner, som väl voro mindre olika än dagens racetyper, och sexuel selection har säkert spelat rôle deri. Evolution af hundar är en common place, evolution af dufvor en verklig landvinning af Darwins forskning.

Colla gerna in denna blogg, som jag skrifver på engelska om detta, hufvudsakligen i mening 1 ("då kommer det att visa sig att ... [p]åståendet inte är bevisat"):

http://creavsevolu.blogspot.com/


Tack för 1987 VT-catekesen!

Hans-Georg Lundahl
Mairie du III, Paris
21sta juli 2011

Friday, June 17, 2011

Fins det sociala hinder för att discutera geocentrism?

På helgon - numera ej längre helgon.net utan beta.helgon.se - började jag svara i en tråd om huruvida ett atheistpartie behöfdes (på nej-sidan) mellan 31. maj och 7. juni, p g a Galileo-fallet dykt upp som argument för kyrkans nedriga attitude mot forskning. Jag kom då in på om geocentrismen - d v s innehållet i domslutet mot Galileo - var sann. Khrug (som vd-ar "Inrikes Politik") bad mig då släppa detta på den tråden och taga det i gästböckerna eller starta ny tråd:

Khrug K94 från Burnt Ground i Bahamas kl 19:59
OT. Starta en ny tråd om detta eller ta det i gästböckerna. //VD


Jag gjorde så i ett forum Akademisk Diskussion, 8. juni. Icke Forum Vetenskap i o m att det berör äfven religion. Icke Forum Abrahamitiska Religioner i o m att det berör äfven vetenskap. Jag började med att copiera inläggen från discussionen som klassades off-topic i chronologisk ordning uppifrån och ned och postade detta i två inlägg (för långt för bara ett).

Khrug K94 från Burnt Ground i Bahamas
Mottaget: 8/6 kl 12:15
Hej, detta är ett automatiskt mail från forumet.

Tråden Fallet Galileo m m som du har skrivit i forumet Akademisk Diskussion har blivit flyttad till forumet Abrahamitiska religioner pga. att du har postat den i fel forum.


Der låstes tråden relativt snabbt. Hvilket ledde till ytterligare brefvexling:

Jag skickade nyss ett mail till Bövfelen:
början är citat från annan tråd och innehåller uppmaning att skapa by tråd
”Ser inte hur eller var den här tråden börjar - öppningsanförandet saknar frågeställning”
- utgör citat från förra tråd der débatten kom upp

”och vad i helvete gör den i forum för Abrahamitiska religioner?”
- jag öppnade den i ”Akademiska Diskussioner”, Khrug flyttade den hit

”Frågetecknen är många och uppgiften att söka nysta i skiten är min. Tråd låst tills vidare.”
- fin maneuvre af Khrug för att tysta en débat, om han intet ber dig öppna låsningen och evt flytta tillbaka.

M a o kommer detta att skickas äfven till honom.


Khrug K94 från Burnt Ground i Bahamas
Mottaget: 8/6 kl 16:24
Jag tog upp det med honom innan jag läste ditt mail. Detta var inte OK.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Khrug
Jag skrev just ett mycket långt svar till hgl som bland annat inbegrep just varför det är en fråga om tro, och också tog upp varför vetenskapen alltid bör ta sådana här ideer på allvar, då folk så gärna vill ha enkla svar och kunskapsmängden idag accelererar bortom allt som enkelt kan få plats i någons huvud. Och anförde flera direkta motbevis till tychos solsystem. Etc etc.
Som försvann pga låsning. Not happy. Om inte placeringen är given för dig så skicka gärna tillbaks till AD och lås upp.
------------------------------------------
Böfvel:
Först och främst vill jag uttrycka ett stort (o)tack för den fantastiska tråden som landade i mitt forum som ännu en fantastiskt idiotisk börda på mina axlar. Är lite kluven till hur den ska bedömas/behandlas (och jag håller den låst tillsvidare). Har nystat lite och ser inte direkt hur den hör hemma i forumet för Abrahamitiska religioner - förutom att ordtrollaren från senmedeltiden hänvisar till kyrkofäder och religiösa forum som källor i sitt ”vetenskapliga” ”anförande” (anförande som egentligen saknar poäng eller egentlig frågeställning). Har du någon idé eller förslag? Jag överväger att lämna tråden låst då den tycks vara alltför absurd för att stå planterad och växa i mitt forum.
Mvh
Bövfel


Ngt sednare:

Bövfel K24 från San Francisco i USA
Mottaget: 10/6 kl 17:52
Hej, detta är ett automatiskt mail från forumet.
Tråden Fallet Galileo m m som du har skrivit i forumet Abrahamitiska religioner har blivit flyttad till forumet Akademisk Diskussion pga. att du har postat den i fel forum.


Khrug K94 från Burnt Ground i BahamasIdag kl 13:57
Så, du har kommit till tråds ände. Inga nya argument dyker upp från din sida, du backar ibland bara för att sedan upprepa dig som om ingenting gått in. Detta har ingen karaktär av akademisk diskussion, så tråden låses.

Lästips för de som deltagit i diskussionerna:
http://dealingwithcreationisminastron...

Och I övrigt kan man alltid fortsätta ”diskussionen” på

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=525105&page=1*

//VD


*Hvilket han hade fel om. Forumet Catholic Answers hade också låst en tråd der jag och andra discuterat geocentrism.

Så det skulle ju kunna tyckas att det här och der dyker upp ett och annat socialt hinder för att discutera geocentrism - hvilket en viss Strauss dock ej är enig om.

J_Strauss K39 från Ljubljana i Slovenien14/6 kl 10:18
Jag adresserar inte en grupp personer med tilldelade egenskaper, jag adresserar dig. Kan du besvara frågorna jag ställer till så kanske du kan bringa lite klarhet i dina förvirrade utsagor.

Igen: Skulle en uppsjö människor skriva under på dina slutsatser om inte det av dig påstådda ”sociala hindret” vore ivägen? Isåfall: Varför då och hur vet du det?
hgl K42 från Paris i Île-de-France14/6 kl 10:22
du adresserar strawmen om mig
J_Strauss K39 från Ljubljana i Slovenien14/6 kl 10:28
Men tjata går ju. Skall jag tolka detta som att du inte är kapabel att utveckla ett svar på huruvida folk skulle hänga med på din förklaring om det inte vore för det ’sociala hindret’?

Du sitter på kammaren och fabulerar hejvilt och ditt enda stöd är en handfull likasinnade på ett obskyrt forum och några sedan länge obsoleta påvar. Du säger bevisligen de här grejerna, det är inte halmgubbe någonstans.
hgl K42 från Paris i Île-de-France14/6 kl 10:34
att citera två saker jag säger gör intet den ena till mitt ologiska skäl för den andra, bara för att det blir lättare för dig att vederlägga
try againDenna tråd är låst - Markera som oläst - Filtrera tråd
J_Strauss K39 från Ljubljana i Slovenien14/6 kl 10:41
Hur många försök måste jag göra innan du slutar mumla i skägget och faktiskt bemödar dig med att formulera ett svar?

SOCIALT HINDER! SKULLE FOLK GÅ MAN UR HUSE OCH SÄGA ’an angel did it!’ OM DETTA AV DIG PÅSTÅDDA HINDER INTE FANNS? Hur hade ni tänkt att gå till väga med den saken?

hgl K42 från Paris i Île-de-FranceIgår kl 14:31
huru många ggr tänker du få klara svar och påstå att jag mumlar i skegget?
J_Strauss K39 från Ljubljana i SlovenienIgår kl 15:10
Jag har insett att du inte är kabapel, så sitt du och sura på din obsoleta världsbild. Ingen vill vara en del av sådan skit, så du får nöja dig med att drömma vidare om något som aldrig kommer att ske.
hgl K42 från Paris i Île-de-FranceIgår kl 21:30
Jag gaf en länk i Beauvais:

http://hglsfbwritings.blogspot.com/2011/04/cagasuamfobdis.html

Jag kom tillbaka till Paris och communala bibblor tilläto ej längre consulterande af bloggar.
J_Strauss K39 från Ljubljana i SlovenienIgår kl 22:00
Efter snabbt scrollande bland dina pompösa teorier såg jag ingenting som besvarade frågan: ”Skulle fler människor öppet våga säga att de håller med dig om dina konstiga åsikter om det bara inte fanns det där sociala hindret?’

Varför skulle de det och hur vet du det?
hgl K42 från Paris i Île-de-FranceIdag kl 13:09
Har jag sagt att det skulle intreffa nu?
”Det der sociala hindret” - ursäkta men sociala hinder för en äro de andra, intet ngn bumling, det kallas fysiska hinder.
Kejsarens Nya Kläder ger att optimistiskt scenario på utgången.
J_Strauss K39 från Ljubljana i SlovenienIdag kl 13:26
På vilket sätt är då det sociala hindret verkligen ett hinder om det inte är ett problem på det stora hela?

Friday, May 20, 2011

Nej, DSKs privatlif är lika angeläget här som kungens i Sverige

Vi ha också haft statsbesök i Paris, men Nouvel Obs sednaste löpsedel handlar om Dominique Strauss-Kahn och våldtägtsanklagelsen.

Sedan ha vi ju faktum att Clintons privatlif spelat rôle i en icke-ärftlig monarki andra sidan Atlanten./HGL

PS: Detta nu sagt p g a att en statsvetare talat om "problemet med ärftlig monarki". Förmodligen är det också ett problem hos monarki-fientliga journalister i fjerde statsmagten, detta val af löpsedlar.

Monday, May 9, 2011

Muslimer och fariseer

Att tvaga kroppen är ofta nyttigt för den.

Deremot är endast dopet i sig obligatoriskt. Af vatten och den Helige Ande, i Guds Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Att bruka vigvatten är en religiös recommendation, men utgör ingen hygien i vanlig mening. Att tvaga en annan är ofta en kärleksgerning och en gång om året en liturgisk recommendation för en prest, Skärtorsdagens fottvagning.

Hygien är och förblir för oss kristna individuelt och prudentielt, intet ngt religiöst. Mellan munkar skiljer det mellan t ex eremiter, som ofta afstå från hygieniska tvagningar och i hvart fall benedictinska munkar som förpligtas till dem, enligt regeln.

Muslimer deremot tillägga tvagningar af hygiensk typ en slags rôle icke olik bön, fasta och allmosor. Se här. Ngt liknande tycks ha varit fallet med fariseerna som critiserade Vår Herre Jesus Christus och hans lärjungar för brister i tvagningen.

Att tvaga sin kropp är oftast nyttigt för den. Att anse sig förpligtad för detta som kristen och gudfruktig är deremot onyttigt för sjelen, ty då anser man det äfven för andras pligt och då bedömar man andra efter deras tvagningar, som fariseer och muslimer göra.

Hans-Georg Lundahl
Beauvais
9 mai 2011

"Frukta Gud och håll buden - detta är hela menniskan."
"Icke hvad som kommer in i menniskans mun gör henne oren, utan hvad som kommer ut ur den ..."

Wednesday, April 6, 2011

Hvordan er det nu der arkæologer updager hvordan de levet under stenalderen?

Mon sådan: når hr. prof. Morten Digdeep og hr. prof. Preben Grabflach har fundet to stenøxer og tre kranier i en formation sandsten der kan græves ud fra en grotte af lidt hårdere sandsten og en nål af ben og en køkkenmødding, og spor af ild med flere lager aske, og i venten på at laboratoriet skal analysere hvor gamle kranierne er, lægger de sig ned og sover og får i drømmen en vision af tre stenaldersmænd der synger:

Vi er endnu ikke dansker lig'som I er,
Vores sprog det kan I derfør ej forstå,
Så vi synger hvad man oversat før jer der,
Thi ellers vilde dette als ej gå.

Vi har endnu ikke læret os at smide
Jern og kul tilsammen før at gøre stål:
Når vi syr er vores klæder ej af stoffer
Uden skind - og udaf ben er vores nål.

Når vi fryser håber vi at se en grotte
Og at brændetræ vi finder hvor vi går.
Når vi hungrer slår vi økser i en rotte
Eller plukker så lidt brombær i et snår.

Vores økser har vi hugget førr'n vi hugger,
Ja ofte har vi hugget i en sten
Indtil den blir en økse og selv hugger
Fra træerne en pinde eller gren ...

(Fade out, herrer professorer vågner) ...


Det er ting der kan verifieres fra selve fundet: for eksempel har nogen vist hvordan man hugger ud en økse fra flintsten med en anden sten. Og nogen har haft evner at gøre en nål af ben. Og nogen har gjort op ild hvor førrige ild gjordes, og nogen har fundet - (ber om undskyld før rotten, den var der før rimet, snarere bjørn eller ren) - en grotte at gøre dette i. Dateringen (som sangen ikke gik ind på, tage gerne "Chant des résistants" til melodi eller tilnærmelsesvis, det er en russik folkesang) er noget mindre sikker, men hvis den er god - eller tilnærmelsevis god ved at fjerme di mennesker fra de sidleste to årtusinder - kan vi godt vide at de ikke talte dansk heller. Men at de aldrig bland dem selve eller i sine førfædres led haft nogen der kendte til akkerbrug, det kan ikke verfieres derfra. Og at fjerme deres levetid fra den bibliske kronologi ved datering er noget der førudsætter hvad der skal bevises, at jorden vilde være altfør gammel før at de tider når kul-14-halten endnu var lav sku' være relevante før den lave kul-14-halt i kranierne.

Hans-Georg Lundahl
Bibl. Europe, Paris
6-IV-2011

Hej, hej, Iran!

I statistikken såg jeg at besøgerne forledne uge var flest fra Iran:

Iran 18


Håber i kunde li' læsningen!

Saturday, April 2, 2011

Et bug der var særdeles uvelkomment en anden april ...

Jeg prøver at skrive på din mur:

Tillykke på Fødselsdagen!

Authentication Failure
You are not permitted to do that.
Authentication Failure
You are not permitted to do that.
Authentication Failure
You are not permitted to do that.


Jeg prøver så at logge af og logge på igen, men kommer ikke af, kun tilbage til startsiden. Så afslutter jeg bibliothekesessionen:

Confirmez votre demande de déconnexion.
Si vous avez une réservation, elle sera automatiquement annulée.


Og jeg begynder en ny og går til FB:

Adresse électronique
Mot de passe


Jeg går til din mur før at skrive:
Tillykke på fødselsdagen!

Endnu en gang:

Le message sur le mur n’a pas pu être posté.
Désolé, votre message sur le mur n’a pas pu être publié pour l’instant. Veuillez réessayer plus tard.
Le message sur le mur n’a pas pu être posté.
Désolé, votre message sur le mur n’a pas pu être publié pour l’instant. Veuillez réessayer plus tard.
Le message sur le mur n’a pas pu être posté.
Désolé, votre message sur le mur n’a pas pu être publié pour l’instant. Veuillez réessayer plus tard.


Nu spørger jeg en jura-studerende: hvis jeg sku antage at bibliotekaren misbruget sine administrators-beføgelser før at djevles med mig, og hvis jeg derpå sparker en bibliotekar i ansigtet, kan jeg derefter i retten førsvare mig med min starke og velgrundete mistanke eller ikke?

Venligtst
Hans-Georg Lundahl
Bibliothek Audoux, Paris
Anden April 2011

PS: hvis du nu ikke fattet hvad jeg vil ha sagt, så er det:

TILLYKKE PAA FØDSELSDAGEN!
HAV DET GODT THOMAS STORGAARD!

Monday, March 7, 2011

Om det är "gammelsvenska" jag skrifver?

Kort svar: nej.

Ngt längre: nej, men okunniga bruka tro det.

Ngt längre igen: det språk vi skrifva och tala sedan Karl XII död heter Yngre Nysvenska enligt språkvetare.

"Men du skrifver väl som man gjorde innan dess?"

Nej igen.

Sista ggn en stafningsreform fölgde en ändring i uttalet var den ggn, och det har jag intet bojkottat.

Skulle jag "liggja uppå sengen och lagha hol i klädhromen" skulle jag skrifva som i Gustav Wasas Bibel. Jag föredrar att "ligga på sengen och laga hål i kläderna":

  • liggja/ligga - svenska tappade mången infinitiv på -ja
  • uppå/på - "upp, å, uppå"=eng. "up, on, upon", men vi ha förkortat "uppå" till "på" sedan dess (under stormagtstiden var 'på en slarfvig talspråksform)
  • lagha/laga, klädhromen/kläderna - th, dh, gh ha blifvit t/d, d, g/j i uttal och skrift
  • hol/hål - en gg i tiden uttalades kol och kål olika, och då hette det hol, sedan ha ljuden sammanfallit och kol är enda ordet som stafvar långt å-ljud o före l, för att skilja från kål
  • klädhromen/kläderna - fyra kasus ha reducerats till grundform plus genitiv, dativ har bytts ut mot en gammal ackusativ som nu är grundform.


Men andra ändringar i skrift, sedan dess, ha varit onödiga. Kort ä-ljud stafvas nu ä "bortsedt från historiska undantag", men det mesta är historiskt sedt stafvadt e. Bortsedt från etymologiska undantag. Skulle regeln som nu är fölgas, så vore det "än svänsk härre från Svärge" - möjligen "en svänsk härre ..." för att skilja en från än. Den gamla stafningen, uttalad exact likadant, är "en svensk herre från Sverige" - och så skrifva vi ännu.

I långa vocaler skiljer man mellan ä och e: "säd" är icke "sed", "bär" är intet "ber". Bland de korta betonade existerar ingen motsvarighet till den långa vocalen i "sed" och "ber", så e duger fint för ä-ljud der. Undantagen voro sådant som "bättre" p g a verbet "båta", "längre" p g a "lång", "nästa, närmaste" p g a "nära", "främre" p g a "fram", "räcka" p g a "rak". Äfven långa ä-ljud kunde stafvas e efter j, der hittar du heller inga ljud som i "sed", "ber": "gerna, fjell, fjerran, jern, tjern, stjerna, fjeder, fjet" ... om du skrifver orden för hand eller på osvenska maskiner, så uppskattar du att byta ut en del e mot ä. Men på 1870-tal uppskattade man att byta ut "feldt" mot "fält" p g a motvilja mot preussiska sidan i tysk-danska kriget.

Före 1906 stafvades v-ljudet exact lika compliceradt som tj-ljudet. Tje-ljudet har ännu sin gamla satfning, sje- och j-ljuden som stafvades än mer compliceradt likaså. Hv-orden äro lätta att lära utantill, alt utom skilnaden hv/v afgörs af position. Att afskaffa -f som stafning för v-ljud innebär omstafning mellan ordformer, som i "tolf, tolfte" eller v uttalade som f (i o f s hade och ha vi det i två, tvål, tvaga, tve ...) i formparet "hav, havs" äldre "haf, hafs", liksom "hava, haft" äldre "hafva, haft".

Och plurala verbformer kunna vi väl bjuda på i skrift!

Engelska stafvas också på två sätt: brittisk (d v s sednaste stafningen den hos Dr Johnson, 1700-tal) och amerikansk (colour > color, centre > center, labelled > labeled, en viss president ville t o m omstafva "blessed" till "blest", men det är bara ena uttalet). Amrisar bruka ändå klara af att läsa brittisk text. I a f JRRT och CSL. Tänk på den, ni!

Hans-Georg Lundahl
Paris stora BpI
Georges Pompidou
7 - III - 2011
St Thomas Aqvinas dag

Saturday, January 22, 2011

Tillykke!

Her fik jeg nyheden: anden blog.

And the Band Played Waltzing Mathilda ... nogen sted i Danmark også håber jeg!