Monday, December 30, 2013

God Fortsättning

på Julhelgen, Godt Slut, Godt Nytt och God Trettonhelg

Tuesday, December 17, 2013

Hon borde väl snarare förespråka hemskolning, då - äfven för atheister

Dixit Britta Svensson (eller scripsit, då):

När jag gick i skolan på 60-talet läste vi "Fader vår" med knäppta händer varje morgon, stående vid sidan om skolbänken. Sen sjöng vi en psalm. Jag hatade det, mest för att jag blev svimfärdig av att stå upp så länge. Men också för att Gud stod mig upp i halsen.

Vår fröken var kristen, och det var ett evigt tjat om Gud. Skolavslutningarna hölls i kyrkan, med psalmer och predikan av prästen. Det var långtråkigt, och ju äldre jag blev desto mer kränkande. I ett inte alltför avlägset förflutet, när kyrka och stat hängde ihop, var det religiösa förtrycket kvävande.


Hade hon kunnat hemskolas hos sina trefliga mysiga atheistiska föräldrar hade det väl varit lugnt, då? Jag stormtrifdes de månader i åttan min christna mor fick hemskola mig./HGL

Monday, December 16, 2013

Sjelf skrifver jag så litet privat ...

Jag såg en wiki om "Övralidspriset" och såg en länk till Östgöta-Corren.

"Övralidspristagaren skall aldrig blogga."

Nu är det kördt! Jag får aldrig Öfralidspriset, jag bloggar ju hela tiden.

Nu fick jag tid att läsa länken. Det var en intervju med Kristina Lugn som fått det priset 2009. Relevanta rader:

Det får mig att koppla till vad Kristina Lugn nyss sade i biblioteket, om bloggar:

- Jag kommer aldrig att blogga. Själva ordet blogg låter som en böld. Allt jag skriver privat är jättehemligt och jag skulle aldrig lägga ut det på nätet.


Jaha ... det var den pristagaren eller pristagerskan som aldrig "skall" blogga, d v s aldrig kommer att göra det!

Factum är att jag troligen har samma attityd till att lägga ut privat skrifvande som hon. När jag bloggar om en sak är den per definition intet längre privat om jag satt instälningarne så att alla kunna läsa det. Hvilket jag har på nästan alla bloggar.

Och om jag bloggar om en débat jag haft per FB eller mail är det för att den intet heller var helt privat. Kanske intet privat als, kanske jag suddar i det som kan vara privat (alla FB-vänner utom kända personer få sina namn förkortade när jag bloggar upp en débat).

Hon har sin editeur. Jag ser siten "blogger" som min primäre éditeur. Eller snarare mig sjelf som primär éditeur med technisk hjelp af blogger. Visserligen en jag intet tjenar pengar på direct - det menar jag tvertom att republicister, återutgifvare, skola fixa (och jo, jag ger en generel licence till återutgifvare att återutge alt jag editerat och publicerat på blogger, så det är bara att köra igång, copiera, trycka upp, tjena pengar, skicka mig frivilliga royalties, och om en är fattig gör jag honom en tjenst och om en annan är snål, så kanske den tredje hvarken är fattig eller snål, så är min plan).*

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
Hl Tre Unge Män,
Ananias, Azarias och Misael
16-XII-2013

* På engelska och franska på deretour och hglwrites:

 engfr
deretourlänklänk
hglwriteslänklänk

Sunday, November 17, 2013

Jon bloggar

Memento mori är themat på en af Jons bloggar. Kom ihåg att du kommer att dö.

Tips eller hänvisning till två bloggar, en idéintriktad och en personlig af Jon Kjölstad:

den idéinriktade:

Två oförenliga vänster
19 oktober 2013 by Jon Kjölstad
http://jonkjolstad.se/2013/10/19/tva-oforenliga-vanster/


Jon Kjölstads blogg
Filosofi, samhällsfrågor, litteratur och mer
http://jonkjolstad.se/


Jag valde en artikel jag håller med om. Jag håller nemligen intet med alla.

den personliga:

Francesca Caccini
16 november 2013 by Jon Emil Kjölstad
http://jonemilkjolstad.wordpress.com/2013/11/16/francesca-caccini/


Jon Emil Kjölstads blogg
Memento mori
http://jonemilkjolstad.wordpress.com/


Jag valde en artikel jag hade turen att se först af Jons bloggar (de i eget namn, efter Dantes Nyheter). Musiken är verkligen vacker.

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
Söndag och S:ta Elisabeth
af Ungern
17-XI-2013

Sunday, November 10, 2013

Dacke och Wilhelmus, Filip och Gustaf

Wilhelm af Oranien-Nassau var en Calvinist och en furste i Nederländerna, som ansåg sig göra rätt i att taga till vapen mot Filip II af Spanien, för Reformationen (den calvinska). Niels Dacke var en Catholik som ansåg sig ha rätt att taga till vapen mot Gustaf Wasas klockbeskattning och då också mot Reformationen (den lutherska).

Vissa anse att den som styr alltid har rätt. Enligt det synsättet borde Filip II och Gustav Wasa båda ha haft rätt. I o f s efter att Gustaf Wasa dessförinnan haft fel, på tiden då Christian II styrde. Det synsättet kan anses absolutistiskt eller ... med viss betydelseförskjutning "nazistiskt" eller "fascistiskt" (knappast synsättet vare sig hos Röhm tidigt 1934 eller hos Franco sent 1936 - och de hade intet sinsemellan samma synsätt heller).

Vissa anse att monarchie per definition är förttryck. Att upprorsmän mot monarcher ha rätt deri. Enligt det synsättet borde Wilhelmus och Dacke båda ha haft rätt ... i o f s Dacke ngt mer eftersom han var folkligare. Det synsättet kan anses liberalt, marxistiskt ... eller rebellromantiskt.

Inget af de båda seculära och structurfixerade synsätten var serdeles representeradt på 1500-talet.

Alla fyra skulle hålla med om:
  • en rätt christen statsmagt har rätt att styra öfver rätta christna
  • en ochristen men etablerad statsmagt har ofta rätt att fortsätta styra öfver ochristna
  • en falsk christen statsapparat har ingen rätt mot rätt christna i befolkningen, precis som falsk christendom i folket intet har rätt om rätt christen statsmagt.


Det var tre religioner inblandade. Catholiker skulle säga att Dacke hade rätt i sin resning mot Gustaf och Filip II i sina försök till repression mot Wilhelmus' uppror. Calvinister att Wilhelmus hade rätt i att "den Konink van Hispanië heeft hij altijd geëerd" men att Guds ära kräfde en "resning" mot Filip II till försvar för Calvinismen. Och Lutheraner skulle säga att Gustaf hade rätt att blodigt nedslå ett catholskt eller "papistiskt uppror".

Jag är intet modern eller seculariserad. Och jag är intet längre Lutheran, har aldrig varit Calvinist. Jag är Catholik. Räkna ut hvilka två af de fyra jag är för och hvilka två jag är emot är ganska lätt. Liksom att jag är för Franco (i hvart fall 1936-39 och hans öppna agerande, hvad man än kan misstänka om intriger eller om hans bruk af den en gång redan eröfrade magten) och mot Hitler och Stalin.

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
Söndag och påfve St Leo I
10-XI-2013

På polska heter thé "herbata"

Gifvetvis är "thé", "cha", "chai", "tsai" kinesiska för Camelia Sinensis och dess torkade (ibland också jesta) löf och ... drycken som gjorts deraf.

Denna dryck är dermed en "örtad" dryck, om Camelia Sinensis är en "ört." Och "örtad dryck" heter "potio herbata" på latin. Deraf polskans (och två andra språks) "herbata" = "thé" (eller möjligen "thé / örtthéer").

Det roliga är att "potio herbata" intet als behöfver vara just thé af Camelia Sinensis eller ens ngt slags örrthé als. Det kan lika väl vara en closterliqueur. Sådana som Underberg, Amaretto m fl äro definitivt potiones herbatae.

Hvilket ger detta lilla uppslag ... mormor gjorde slånbärsliqueur: slånbär, socker, lika vigt, sprit öfver, låt dra nra veckor ... och jag vet att vissa gjort "caramell-liqueur" (s k "shots") af Danske Bolcher m m.

Kanske dags att sätta in "thépåsar" i liqueur-tillverkningen? Earl Grey, Assam, Njupon, Camomill, Lindblom ...

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
Söndagen före St Mårten
10-XI-2013

Varning!

Caffe och thé gå illa ihop. Liksom man bör undvika att dricka de båda dryckerna tillsammans i deras alcoholfria varma former, bör man äfven undvika att dricka mitt förslag till "Earl-Grey-liqueur" med caffe eller Kahlua med thé eller Kahlua med hemgjord "Earl-Grey-liqueur"./HGL

Tuesday, October 15, 2013

Guds eller Menniskors Lag?!

Så länge menniskors lagstiftning är en rimlig concret practiskt tillämpning af Guds eviga lag, fins ingen motsättning. Se Romarebrefvet 13.

Men i andra fall fins en sådan. Antag att dicrimineringslagstiftningen säger att en homosexuell person är lika mycket värd som en heterosexuell person, vist. Det går an.

Men om det gäller handlingar, nej, det går intet an als att ha en lag som - enligt hvad RFSU nu påstår ... ja de klagade just på christna débatteurer:*

De tycker inte att man ska prata om homosexualitet som lika mycket värt som heterosexualitet – alltså, tvärtemot vad diskrimineringslagstiftningen säger.


Tjo flöjt att en christen skulle gå med på att homosexualitet vore lika mycket värdt som heterosexualitet!

Undrar om lagstiftningen är så sjuk eller om det bara är en RFSU-tyckares tolkning? Vore kanske värdt att colla upp saken. För om det är RFSU-tyckarens tolkning kan det vara en "intresserad" tolkning. En tolkning som är djupt jefvig.

Altså, en homosexuel person är lika mycket värd som en bisexuell och lika mycket värd som en heterosexuell, så länge ingen af dem sysslar med homosexualitet.** De ha alla rätt att i practiken vara asexuella (utan sjelfstympelse af chirurgisk art, nb). De ha alla rätt att i practiken vara äktenskapligt monogamt och fertilt heterosexuella. Och ingen af dem har rätt att utöfva skörlefnad, ingen af dem har rätt att utöfva infertil sex, och dermed har ingen af dem rätt att utöfva homosexualitet.

Det är den christna ståndpuncten.

Om Sverige har förklarat den olaglig fins ett klart uppror mot Guds lag i en sådan "lagstiftning."

Factiskt är redan en begränsning af föräldrars rätt öfver omyndiga unga ett uppror mot Guds lag. Och ett som Maria Andersson och Hans Olsson tydligen förespråka:*

I samma anda är riksdagsledamoten Enochsons motion om att föräldrar ska godkänna de läromedel skolan använder. I klartext betyder det att hon underkänner lärarnas kompetens och att till exempel homosexuella elever inte skulle bli bekräftade eller att elever inte skulle informeras om rätten till abort.


Abort är ingen rätt. Abort är mord. Homosexualitet skall intet bli bekräftad.

Någon kanske säger att en homosexuel elev behöfver bli bekräftad - jodå, kanske det, men intet i "sin" homosexualitet. Och om ngn drar upp de homosexuella elever som mördats eller begått sjelfmord, så kan det ju påpekas att de knappast voro hemskolade. Både homosexualitet och osäkerhet och olycka kunna mycket väl härröra från pligtskolan och dess milieuer. Gäller äfven osäkra och olyckliga heterosexuella.

Lärarne ha competens att med föräldrar som uppdragsgifvare ge den utbildning föräldrarne vilja ge men sakna tid eller fack-kunskaper att personligen meddela. De ha intet competens att öfver föräldrarnes hufvud bestemma om barns och ungas värderingar eller hvilka värderingar som få eller skola uttryckas i classrummet.

Detta tyrannie mot föräldrar är ett uppror mot Gud. Det begicks - med ngt andra förtecken - af Jules Ferry med Émile Combes och af deras beundrare i Mexico, Spanien och Tyskland. Af Plutarco Elías Calles, af Manuel Azaña, af Adolf Hitler. Och af Lenin med. Olof Palme kom in i ligan men efter hans tid har det förvärrats. Betydligt, att döma af att Andersson och Olsson haft mage att yttra hvad de yttrat. Och stackars Frankrike har en uppfölgare till Ferry och Combes, en viss Peillon. Han har dock väldigt liknande förtecken till Anderssons och Olssons.

Härmed stöder jag gifvetvis riksdagsledamot Enochson. Till fullo. Utan att i förväg ha tittat på hennes motion.

Hans-Georg Lundahl
Nanterre UB
Sta Teresa af Ávila
15-X-2013

*SvD Opinion : Kristna debattörer vill begränsa de unga
Maria Andersson och Hans Olsson
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kristna-debattorer-vill-begransa-de-unga_8610052.svd


**Naturligtvis är det också ett sysslande med homosexualitet att uppmuntra eventuella homosexuella tendenser eller rentaf läggning hos en sjelf. En homosexuel som är moraliskt lika mycket värd som en heterosexuel är den som kämpar mot sin homosexualitet. Sådana tendenser äro alltid felaktiga och alltid orsakade af synd, dock ej alltid orsakade mest af egen synd hos den som har dem. Oscar Wilde kan ha fått sitt lif förstördt af besöket i Bohemian Club eller Bohemian Grove 1882, de syndade säkert värre än han. Socialt är man dock lika mycket värd så länge homosexualiteten icke yttrat sig utåt.

Sunday, October 13, 2013

Någon kallade Jon Emil Kjölstad falsk, nej, det är han intet.

Här är Patrik Forséns svada: (länk).

Här är citatet om min gamle vän:

Kardinal Dante-sällskapet har dessutom offentligt tagit avstånd från nationalismen i och med denna text av Jon Emil Kjölstad; ”Sällskapet tar avstånd från s k högerextremism”. Oaktat vad nu ”högerextremism” kan tänkas betyda och det strategiskt galna i agerandet är det ett hyckleri av stora mått. Falska människor har aldrig varit en mer träffande benämning än på denna trio.


Texten han länkade till afslutas med "(Ovanstående förtydligande sker i samförstånd med biskopsämbetet.)"

Jon Emil Kjölstad är i sjelfva verket en fransk högerman med svenska och norska rötter. Algérie Française? FSSPX med Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet? Jodå. Det var han som introducerade mig till traditionnel liturgie och till catastroftänkande (numera ganska bekräftadt) om Kyrkan efter V-2. M a o har Arborelius sagt till honom att taga afstånd från s k högerextremism och han har skrifvit under menande dermed Klas Lund (som äfven jag tagit afstånd från, se förra artikeln).

Ni känna till OAS-culturen. Skåla för Salan i slutna sällskap men skåla för de Gaulle i offentlighet när det behöfs. Afståndstagandet från högerxtremismen är m a o tactiskt. Han har säkert gjort en mental reservation med innebörd att t ex taga afstånd från hvad man brukar anse att högerextremism är eller dylikt.

Hygglig prick. På ärlighet ger jag honom intet 20/20,* men att kalla honom falsk är för mycket.

Han är gemensam bekant med mig och Yvonne Maria Werner (Historiska Institutionen Lunds Universitet, Philosophiae Doctor). En af två eller tre som försvarade Faurisson för 20 år sedan (var det väl), från beqvämt svenskt studentafstånd, och jag höll delvis med. Vissa reservationer [hade jag dock], t ex till förmån för den dagbok Faurisson började se som falsarium.

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
St Edward Bekännarens
Translation och Söndag
13-X-2013

*Antar att han intet ger mig 20/20 i discretion f d d ... (20/20 = felfritt prof enligt fransk betygssättning). Jag ger mig intet sjelf 20/20 i ärlighet.

Friday, October 11, 2013

Stolt Christen Geocentriker

Börjar som så ofta med ett citat:

Nationalsocialismen utvecklade redan tidigt en organisk syn på världen, till skillnad från den förhärskande människocentrerade (antropocentriska) och geocentriska världsåskådningen som vi till stora delar ärvt från judendomen och kristendomen.*


Att förbjuda vissa slags misshandel af djur bör intet tas som om de hade rättigheter, utan som att misshandeln af djur tenderar att förflacka de hemningar som skydda oss mot misshandel af oskyldiga menniskor. Aftrubba brukar man vist kalla det. Precis som vissa slags porr gör med hemningar mot våldtägt.

Att se det som om djur vore våra likar och hade rättigheter som vi är deremot fel.

Och det är inget fel med att vara geocentriker, tack.

Djuren saknade ”själ” och var bara ett slags maskiner (kyrkan, påven Pius IX, Descartes m.fl.).


Exact citat från påfve Pius IX, tack? Kyrkans synpunct är att de sakna andlig och odödlig sjel. Icke att de är ett slags machiner, detta sista är deremot Descartes' lära.

För många ”antinazister” var denna syn på människan som en del av naturen farlig eftersom en uppvärdering av djuren nödvändigtvis ledde till en nedvärdering av människan i naturens ordning och därmed enligt dessa kritiker indirekt röjde väg för det påstådda folkmordet på judarna.


Skulle Klas Lund äfven qvalifiera euthanasieprogrammet som "påstådt"? När Clemens August von Galen, biskop af Münster stoppade ett skede af dem genom anmälan för mord, var han inbillningssjuk? Tror icke det, nä.

Huru det nu än må vara med judarne.

Har en catholsk vän som gerna lenkar till Nordfront, men artiklar som denna ger mig intet exact mersmak. Synd att jag intet har lenk till Charles A. Coulombe's "A Hunting We Will Go (Animal rights activists go to Hell)".**

Hans-Georg Lundahl
Nanterre UB
Jungfru Marie Moderskaps Fest
11-X-2013

* Klas Lund (nazist, för dem som intet känna till honom eller Nordfront) i denna lenk (första citatet innehåller min emfas, intet hans):

Nationalsocialism och djurrätt
https://www.nordfront.se/nationalsocialism-och-djurratt.smr


** Kan noteras att om jag anser att Esteban Morillo är oskyldig till dråp detta beror på omständigheterna jag fått till del genom högermedia och intet på hans flickväns ideologie som liknar herr Lunds.

Monday, September 16, 2013

En viss typ af offentlig sector bör bort

ME (status)
Vill du ha sänkt skatt? Ok, kom inte och klaga på att skola, vård och omsorg monterats ner sen bara.

15 miljarder
http://15miljarder.se/
Hans-Georg Lundahl
Om det är psykiatrisk tvångsvård, tvångsomhändertagande af barn samt skoltvång som monteras ned, klagar intet jag!
ME
Läs länken
Hans-Georg Lundahl
Jag ser en massa matte, intet discussioner om hvilka undersköterskor (t ex psyk) eller hvilka lärare som skulle bort.
IS
Om man är emot psykiatrisk tvångsvård och tvångsomhändertagande av barn och skoltvång... Jadu, då är man i helt fel land till att börja med. Fel världsdel för den delen också
Hans-Georg Lundahl
Jag har redan lemnat Sverige.
IS
Du bör överväga att lämna civilisation i övrigt, då det handlar om det kollektiva ansvaret om mänskliga rättigheter.
ME
Hans-Georg: Just det. Du är med andra offtopic
Hans-Georg Lundahl
Det handlar om statlig ansvarsstöld och om rättigheter de berörda se som bördor. Och alla tre äro ganska nya inom området för christen civilisation.
Hvarefter ...
... tystnad föll. Och jag postade denna länk. Och ngt sednare fick svaret här:
ME
Att posta en debatt i sin egen blogg är kanske ett smidigt sätt att stjäla sista ordet. Att tystnad föll beror med största sannolikhet på att ditt inlägg saknade relevans för min länk.
Hans-Georg Lundahl
Sade du ja. Men nu kan du ju med ett conto i blogger, wordpress (dot com, ej att förvexla med dot net) eller livejournal commentera under min blogg. Och nej, IS tyckte intet att det var irrelevant att svara ...

Vill man ha alla de sjuksköterskorna om en del tillhöra psykvården? Vill man ha alla de grundskolelärarne om halfva classerna skulle stänga om äldre system för skolning af skolbarn - d v s fr a jordbruk och lärogång - toge hand om barn som ville lemna skolan och ytterligare en del (som jag står närmare) om hemskolning vore vanligare, liksom friskolor utan skattemedel för lärarelönen? O s v.
ME
Eftersom han liksom jag har hemtenta det här dygnet tror jag att du får ta med det i beräkningarna
Hans-Georg Lundahl
Länken fins qvar. Commentera när ni vilja.
IS
Du har övertygat mig Hans-Georg. Om du ställer upp i något val lovar jag att personrösta!
SK
Med världens högsta skatter så borde vi ha världens bästa vård, skola omsorg. Vart tar alla pengar vägen?!!?!? Ursäkta att jag är cynisk men svenska folket blir rånat och vi är lyckligt ovetande och blir arga när vi får behålla mer av vara egna pengar...
ME
Svårt att säga vad man skulle kunna minska på:

Statsbudgeten i sammandrag
http://www.regeringen.se/sb/d/12869/a/170146
SK
Hur kokar man en groda?
ME
Låååångsamt
SK
Här är en video så att du kan se det lite mer ur mitt perspektiv. Jag vet att detta är extrem i många öron, men detta hör man i princip aldrig i Sverige. Den libertarianska rörelsen växer så smått i världen men i vårt land är den näst intill okänd.

Joakim Fagerström - En annan värld är möjlig
http://vimeo.com/23800205


Jag tycker att jag själv är ganska moderat jämför med snubbarna i mises-institutet, men det beror ju vilken utgångspunkt man har.
ME
Jag tar mig en titt imorgon :)
Hans-Georg Lundahl
"Svårt att säga vad man skulle kunna minska på"? Jag har precis gifvit ett perfect förslag. [Se nedan om corrigering af det "perfecta"]

IS, jag är utanför landet. Jag är intet i gång med att bli röstad på, jag har röstat med fötterna.

SK, Mises ha rätt i att vissa utgifter äro en dålig idé, men intet i afreglering af commersiella marknader eller i nedbantning af bibliotheker och verkliga offentliga välgerningar. Jag menar förstås "och andra offentliga välgerningar."
SK
När väl en verksamhet hamnat under offentlig förvaltning och folk har vant sig vid det har folk otroligt svårt att tänka sig atr det skulle vara på annat sätt. Gatorna skulle vara fyllda av sopor och människor skulle dö som flugor för att det inte fanns någon vård.
Hans-Georg Lundahl
Nja, sopor på gatorna skulle t ex omkringliggande bönder kunna taga hand om som gödsel (det var dock innan plasten). Och notera att jag intet är öfverifrig att afskaffa sjukvård i offentlig regie om den är somatisk och intet dödar ngn. Jag borde kanske ha sagt att aborter och preventivmedler borde afskaffas än snabbare än tvångs-förvaltningar af barndomar, vuxna lif och utbildning.
ME
SK: Efter att ha tittat på de första 5 minuterna var jag tvungen att pausa filmen för att här skriva: Jag kan inte begripa varför folk vill hemskola sina barn. Trots att jag har vänner om gör det. Med detta sagt, åter till de återstående 25 minuterna av videon!
SK
Privatpersoner eller kanske grannskapet skulle säkert betala en slant för att bli av med soporna, men som du säger det finns säkert bönder som är intresserade och andra som tom skulle betala för det. Jag har heller inget emot offentlig verksamhet bara de statliga monopolen. När det inte finns några andra synliga alternativ känns allt annat hotfullt och skrämmande. Man kan ju ställa sig frågan om det är föräldrarna som har det primära ansvaret för sina barns utbildning eller om det är staten?
ME
Jag tänker i termer av intresse här, inte främst ansvar. Det ligger i bådas intresse att ett barn får en god utbildning. Båda parterna vill att barnen ska växa upp och finna sin funktion i samhällskroppen.
SK
Om statens enda intresse var att barnen skulle få en god utbildning skulle de tillåta hemundervisning. Då hemskolade barn ofta klarar sig bättre enligt vad jag förstått. Men det jag vill säga är att vi är lite väl naiva och lydiga när det gäller vår stat och vår demokrati. Vi ser inte hur staten kränker oss utan ber nästan om mer.
ME
Om det stämmer är det såklart ett argument för hemundervisning. Det är säkert bra för de barn som har kompetenta föräldrar
SK
Alla skolor är inte heller kompetenta och det är också ett skäl för hemundervisning.
Hans-Georg Lundahl
Och så ha vi två skäl till för hemundervisning: mobbing i skolan och en undervisning som föräldrarne äro emot i skolan (tex ensidigt för evolutionism eller heliocentrism).
ME
Inte mig emot
Hans-Georg Lundahl
"Det ligger i bådas intresse att ett barn får en god utbildning." Men bara en af parterna kan ha det normala ansvaret för att tillse intresset. IV Budet ger vid handa att det är föräldrarne, intet staten. Äldsta exemplen på statligt skoltvång i Vesterlandet: Athen och Sparta. Besegrade af Rom, som har undervisningsfrihet, innan Christendomen börjar med Vår Herre Jesus Christus och Kyrkan. Nästa kända exempel : Judendomen innan år 70 men efter Korsfästelsen och efter St Jacobs martyrium. Hvilket är intet dig emot? Hemundervisning eller ensidighet för moderna theorier?
ME
Ensidighet i de fall du nämner
Hans-Georg Lundahl
Du är f¨r indoctrinering?
ME
Om jag säger ja, slutar du diskutera då?
Hans-Georg Lundahl
Om du tycker så illa om att discutera med mig, hvad har du addat mig f¨r?
ME
Minns inte vem som lade till vem ursprungligen, men det spelar ingen roll. Jag är bara lite trött på att du halkar in på dina hjärtefrågor när det ursprungliga temat var något annat.
Hans-Georg Lundahl
Det ursprungliga themat har med hjertefrågorna att göra. Båda ha addat hvarandra, om du är trött på mitt sällskap i efterhand, kan du ju af-adda.
SK
En artikel helt relevant i sammanhanget. :)

GP : Högre skatt än du kanske tror
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2046117-hogre-skatt-an-du-kanske-tror
Hans-Georg Lundahl
Ang frågan om hvem som har ansvar för barnens fostran hade Pius XI ngt att säga till Hitler:

37. Gewissenhafte, ihrer erzieherischen Pflicht bewußte Eltern haben ein erstes und ursprüngliches Recht, die Erziehung der ihnen von Gott geschenkten Kinder im Geiste des wahren Glaubens und in Übereinstimmung mit seinen Grundsätzen und Vorschriften zu bestimmen. Gesetze oder andere Maßnahmen, die diesen naturrechtlich gegebenen Elternwillen in Schulfragen ausschalten oder durch Drohung und Zwang unwirksam machen, stehen im Widerspruch zum Naturrecht und sind im tiefsten und letzten Kern unsittlich.

38. Die Kirche, die berufene Hüterin und Auslegerin des göttlichen Naturrechts, kann daher gar nicht anders, als die im Zustand notorischer Unfreiheit erfolgten Schuleinschreibungen der jüngsten Vergangenheit als ein Zwangsprodukt zu erklären, dem jeglicher Rechtscharakter abgeht.


Pius PP XI : MIT BRENNENDER SORGE
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge_ge.html

Monday, September 9, 2013

Débat med Patrik Lindenfors, forskare, Stockholms Universitet

Min status på ett forum:
Patrik Lindenfors - var du nu zoolog eller biolog?

Har du coll på deggdjurens chromosomtal?

http://ppt.li/7m
=
Creation vs. Evolution : Letter to Nature on Karyotype Evolution in Mammals
http://creavsevolu.blogspot.com/2011/11/letter-to-nature-on-karyotype-evolution.html
Patrik Lindenfors (forskare Sthms Universitet)
Kromosomevolution är oerhört intressant, dock inte mitt specialområde. Men här har du några länkar om du vill få svar på dina frågor:

Grunderna:

ScienceBlogsTM, Pharyngula : Basics: How can chromosome numbers change?
Posted by PZ Myers on April 21, 2008
http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/04/21/basics-how-can-chromosome-numb/


Hur kromosomerna evolverade hos däggdjur:

Science 22 July 2005 : Dynamics of Mammalian Chromosome Evolution Inferred from Multispecies Comparative Maps
http://www.sciencemag.org/content/309/5734/613.short


Hur vi fick ett poar färre kromosomer än andra människoapor:

Nature 434, 724-731 (7 April 2005) : Generation and annotation of the DNA sequences of human chromosomes 2 and 4
http://www.nature.com/nature/journal/v434/n7034/abs/nature03466.html


Säg till om du inte kommer åt hela artiklarna så kan jag skicka dem till dig.
Hans-Georg Lundahl
Ang. "grunderna" har jag commenterat på den artikeln ad PZM under 2011, och denne har sedan tagit bort commentarer från efter 2009.

På denna discussion har jag citerat en af de sista qvarvarande commentarerna, och refererat det suddade:

Assorted retorts from yahoo boards and elsewhere : ... on Chromosome Numbers Problem for Evolutionism, and on Solving Distant Starlight Problem for Creationism by Geocentrism
http://assortedretorts.blogspot.com/2013/09/on-chromosome-numbers-problem-for.html


Ang. artikeln från Science Mag, jag tror det handlar om huru chromosomer enligt evolutionistiskt paradigm måste ha utvecklats, intet om huru de observerats kunna utvecklas.

Ang. det tredje, jag påstår intet att chromosomfusion är omöjlig. Det är fission som är det. Dock är denna påstådda fusion ledande till chromosom 2 bara en af tretton storstructurella skilnader gentemot de båda hos chimpansen (räknad som närmast slägt), plus c:a 100.000 rena locus-mutationer. En möjlighet, men icke ett bevisadt factum.
Patrik Lindenfors
"En möjlighet, men icke ett bevisadt factum." Det är förstås riktigt. Vi vet hur fusion och fission av kromosomer kan gå till, vi ser hur de mönstren finns i biokemin hos olika arter, både vad det gäller parning mellan individer/arter med olika kromosomtal och vad det gäller skillnader och likheter mellan arter, bland annat människor och andra apor. Men "bevisat"? Nej, i strikt mening är det något matematiker och logiker ägnar sig åt, inte empiriker.

Jag är lite nyfiken på vad du menar skulle vara alternativet. Är du ung-jords-kreationist?
Hans-Georg Lundahl
Jag är ungjordscreationist af theologiska skäl och p g a vissa icke-biologiska skäl. Typ Kent Hovinds resonnement om refven kring australien m m. Jag är creationist som sådan (gentemot ateistisk, agnostisk eller theistisk eller pantheistisk evolutionism) p g a vissa skäl som chromosomtalen.

"Vi vet hur fusion och fission av kromosomer kan gå till"

OCH FISSION? Nja, colla in PZM's diagram, colla in splitten mellan centromer ex a och centromer ex b.

Hvar commer den eller de nya telomererna från?

Eller anser du att alla deggdjur härstamma från dem med flest chromosomer?

Eller kan du peka på att alla chromsomtal öfver 48 innehålla telocentriska chromosompar (gener mellan två telomerer af hvilka en är f d centromer)?

Eller att de innehålla chromosompar som se ut att ha sammanslagits af telomeriska? Och i så fall skulle splitten (för att resultera i fler par acrocentriska i slutändan) ha skett inom ena centromerexemplaret - och huru många chromosomer hos deggdjur med fler än 48 ha nu centromeras i st för telomeras i en eller flera telomerer?
Patrik Lindenfors
Var den nya telomeren kommer ifrån? Det står ju i texten precis ovanför: genom genduplikation, en av de vanligare formerna av mutation.

Wiki: Genduplikation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Genduplikation


Dina övriga frågor förstår jag inte riktigt. Men om du hämtar din information från Kent Hovind så förstår jag varför du blir förvirrad.
Hans-Georg Lundahl
Nej, nej, nej - det var de två centromererna i steg ett som kommo till genom genduplication. Om ett brott intreffar mellan dessa contromerer, är brottytan utan vare sig telomeras eller centromeras. Och dermed blir det ingen tvåarmad chromosom utan generna mellan brottytan och förra generationens doubbla centromer bara förtvina i brist på skydd. Elementär geometrie, grabben. Hämtar du din info från PZM ocritiskt blir du kanske förvirrad om geometrie ... för tillfället.
Patrik Lindenfors
Wiki : Centromere, section Telocentric
http://en.wikipedia.org/wiki/Centromere#Telocentric


A telocentric chromosome's centromere is located at the terminal end of the chromosome. Telomeres may extend from both ends of the chromosome. For example, the standard house mouse karyotype has only telocentric chromosomes.[8][9] Humans do not possess telocentric chromosomes.


[Notera att resultatet af en PZM-scenario-fission icke skulle blott ha centromeren placerad vid ena ändan utan också sakna telomer utanför den ändan!]
HGL
Telocentric, jo, om nu alla deggdjur med fler än 48 chromosomer hade sådana par - hvilket intet är fallet.
Patrik Lindenfors
Om du klickar på länken kan du läsa om telocentriska centromerer. Kan vara av intresse. Finns hos möss - de har variabla kromosomtal, så det stämmer väl med Meyers förklaring.
Hans-Georg Lundahl
Jo, men nu var möss intet problemet eftersom deras chromsomevolution var fusion. Intet PZM's berömda fission.
Patrik Lindenfors
Människor har acrocentriska centromerer.

Wiki : Centromere, section Acrocentric
http://en.wikipedia.org/wiki/Centromere#Acrocentric


If the p (short) arm is so short that it is hard to observe, but still present, then the chromosome is acrocentric (the "acro-" in acrocentric refers to the Greek word for "peak"). The human genome includes six acrocentric chromosomes: 13, 14, 15, 21, 22 and Y chromosome.[6]

In an acrocentric chromosome the p arm contains genetic material including repeated sequences such as nucleolar organizing regions, and can be translocated without significant harm, as in a balanced Robertsonian translocation. The domestic horse genome includes one metacentric chromosome that is homologous to two acrocentric chromosomes in the conspecific but undomesticated Przewalski's horse.[7] This may reflect either fixation of a balanced Robertsonian translocation in domestic horses or, conversely, fixation of the fission of one metacentric chromosome into two acrocentric chromosomes in Przewalski's horses. A similar situation exists between the human and great ape genomes; in this case, because more species are extant, it is apparent that the evolutionary sequence is a reduction of two acrocentric chromosomes in the great apes to one metacentric chromosome in humans (see Karyotype#Historical note).[6]


Hans-Georg Lundahl
Acrocentriska chromosomer ha dock två armar och är intet detsamma som telocentriska.

Och menniskor var heller knappast problemet eftersom 46 chromosomer (eller chromatider) är under typvärdet och tänkbara ursprungsvärdet 48.

I väntan på ditt svar (du verkar känna dig inmålad i ett hörn och börja fatta relevansen af mina öfriga frågor) kan jag ju commentera fölgande:

"Men om du hämtar din information från Kent Hovind så förstår jag varför du blir förvirrad."

En slags antireclam. Han är intet förvirrad, utom om kyrkohistoria (vän med Jack Chick), men om tillräckligt många som du säga det kanske man börjar tro det och se mig som förvirrad med. Ql tavtik!


Fortsättning fölger? Jotack, jag lenkade hit och meddelade derigenom att débatten lagts ut. Och fortsättning fölgde - ngt chaotiskt, när jag loggade ut voro de ifärd med att bråka om att jag gjort det.

Patrik Lindenfors
Alltså, du vet nu hur en extra centromer uppkommer, du vet att det finns kromosomer med centromeren i ytterkanten och du vet att det finns kromosomer med centromeren väldigt nära ytterkanten. Vad är problemet? Att förstå hur man sakta sakta kan utveckla längre armar på kromosomerna? Det är något du inte verkar fatta, men det är omöjligt för mig att förstå vad det skulle vara.

Sen vill jag påminna om att det här är ett slutet forum. Att lägga ut debatter hur som helst utan att fråga först är inte särskilt hövligt.
Hans-Georg Lundahl
Jag påpekar gerna att formen slutet forum som sådant intet är mitt val.

Liksom att din fråga verkar illa genomtänkt. Behöfver du en teckning för att fatta?
Patrik Lindenfors
Är du medlem i ett slutet forum har du genom ditt medlemsskap godkänt formerna. Det är inte ok att bryta mot dessa.

Vad gäller dina "invändningar" mot förändringar i kromosomtal har du nu fått all den information du behöver för att förstå hur det går till. Att du inte förstår känner jag nu är upp till dig själv. Är man kreationist så har man redan förnekat så mycket vetenskapliga evidens så jag ser inte att det finns någon utsikt att du ska ta till dig dessa. Men för andra läsare räcker det bra. Du får ha en god fortsättning med ditt liv - jag hoppas du trivs i din "sanning".
Jonny Järnmark (forumadmin)
Hans-Georg, detta är ett slutet forum. Vi har tidigare haft en diskussion om huruvida vi vill ha ett öppet eller slutet forum. Tillsammans kom vi fram till att fortsätta hålla det slutet. Så jag får be dig respektera det och inte lägga ut på någon blogg vad som skrivs här. /Admin

Hans-Georg Lundahl
"Är du medlem i ett slutet forum har du genom ditt medlemsskap godkänt formerna."

Jag blef ansluten, och jag har intet bett om att bli medlem.

Låt oss nu titta på PZMs diagram, med litet corrigering:

Hans version:

a_b_O_c_d_e

a_b_O_ ... x ... _O_c_d_e

omöjlig, han frångår telomerproblemet

O_a_b_O_c_d_e_O

O_a_b_O_ ... x ... _O_c_d_e_O

"Vad är problemet? Att förstå hur man sakta sakta kan utveckla längre armar på kromosomerna?"

O_a_b_O_ ... x <- Här är ett problem, det är ingen chromosomarm, det saknar telomer i den ändan.

Liksom der, i fölgande ända -> x ... _O_c_d_e_O

En icke-arm blir icke längre för att en arm kan bli det.
Sötsur epilog
mailvexling
15:52
Tuve Löfström
Du är välkommen tillbaka till Teologiska Frågor under förutsättning att du går med på att följa de regler som vi kommit överens om där. /Tuve

...

15:56
Hans-Georg Lundahl
Jag anslöts dit på samma sätt som jag anslöts till "funderingar kring kristen tro". Jag eftersträfvar intet att vara i en jesjiva eller sanhédrin, jag är christen och intet jude!

Jag anslöts till en groupe ...
http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/07/jag-anslots-till-en-groupe.html
Notera:
Den ggn innebar sluten groupe att jag intet hade kunnat anslutas utan att be om det. I o m att jag kom med i Teologiska frågor undrar jag om det var jag som missade att det var samma gäng (iofs intet, jag ser nu att "funderingar" intet var den catholska grouppen jag gått ur, utan en protestantisk sådan, med anknytning till Björkbloggen), eller om de än en gång anslöto mig till en öppen groupe som de sednare ändrade till sluten./HGL
Till Stockholms Universitet
date : 09/09/13 à 16h10
objet : Ang. Patrick Lindenfors, inför alla biologer och forskare ö h t
Han har en faiblesse för débat i slutna rum. Vetenskap förutsätter öppen débat, inclusive med utomstående critiker, som mig. Läs mer:

Débat med Patrik Lindenfors etc.
http://danskantimodernism.blogspot.com/2013/09/debat-med-patrik-lindenfors-forskare.html
Till Stockholms Catholska Stift
date : 09/09/13 à 16h13
objet : Ha ni bett Ture (sic!) Löfström och c:o att uppföra sig som en loge eller en jesjiva i secretesse?
Eftersom uppförandet upprepats från svenskt "catholskt" håll får jag det intrycket. Läs mer:

Débat med Patrik Lindenfors etc.
http://danskantimodernism.blogspot.com/2013/09/debat-med-patrik-lindenfors-forskare.html


Notera att missen Ture för Tuve är i mina ögon ett bevis på att ngn med magt att excommunicera leker med excommunicationer med mig, eller att ngn med kunskaper i kabbalah leker med att sätta magiska krokben för mig. Inget som skulle ha händt mig för nra år sedan./HGL

Patrik Lindenfors har gått i svaromål gentemot mitt uppförande, han säger sig intet ha haft ngt emot öppen débat om jag bara sagt till först. Detta i commentarerna. Läser du detta på en förstasida eller söksida eller archivsida af bloggen, recommenderar jag att du slår öfver till detta meddelandes adress, då syns äfven commentarerna. T ex mina svar till Patrik:

Débat med Patrik Lindenfors etc.
http://danskantimodernism.blogspot.com/2013/09/debat-med-patrik-lindenfors-forskare.html

Saturday, August 31, 2013

Modellen intet längre fabricerad?

IP
[...] pedalen till symaskinen brann upp
HGL
ouch
TP (make till IP tror jag)
trycker..
IP
jepp de är lite illa måste jag säga
HGL
stora sÖmnadsbestyr eller går det att göra för hand?
HGL
nja igentligen övade vi bara på att sy... jag höll på att lära "gudbarnet" att sy med symaksin
HGL
gudsonen eller guddottern?
IP
min mans guddotter
HGL
ah ok - då får hon väl lära handsömnad nu?
IP
de hade jag redan lärt henne så de var dags att lära henne hur en symaskin funkar och mitt i skiten började pedalen ryka och ha sig så de slutade med att den fick ta ett vatten bad innan nått annat hade börjat brinna
HGL
aj då - en lection om att nyast intet alltid är säkrast (typ skyskrapor, flygplan och missnögda muslimer i samma land är intet heller ngn högdare)
IP
de var ju en gammal och säker symaskin... synd bara att man inte kan köpa nya pedaler till den
HGL
märket är intet längre fabriceradt?
IP
jo men inte typen av symaskin
HGL
det var väl närmast typen jag menade - har nyare typer af samma märke helt olika typ af pedaler? Eller går det att få reservdelar till äldre typen? Om intet är det ett praktexempel på felet med industrialism: en del går sönder, modellen är gammal, ingen reservdel längre, köp nytt (vill man tvinga en till). Kanske en electriker kan construera en pedal som går till machinen i så fall?

Friday, August 30, 2013

Om tiggare

ME (status, FB)
Första tiggaren siktad utanför Hemköp i Ryd. Det gäller att välja rätt stadsdel om man vill ha pengar. Tror inte att Ryd inbringar så mycket.
MR
Dom finns numera överallt. Organiserat
ME
Jepp. Jag ger aldrig, jag litar inte på dem. Bättre att fortsätta ge till organisationer man vet gör nytta.
GB
Nä Södra Ryd är inte direkt Skövdes gräddhylla.
ME
Nej det vore synd att säga med så många fattiga här
HGL (jag)
Utanför ett Hemköp är hyfsadt.

"Jag ger aldrig, jag litar inte på dem."

Nähä ... skulle du uppskatta den attityden om du sjelf vore tiggare?

"Bättre att fortsätta ge till organisationer man vet gör nytta."

Och du vet att de intet göra ngn skada? Typ försöka tvinga in ngn på psyk (hände med en liberal judinna m e m - de "erbjödo" men ... colla Nataf i franska nyheter).
ME
Hans-Georg! Det är inget som hindrar dig att ge till dem av _dina_ pengar. Vad jag gör med mina pengar är däremot helt och hållet min ensak. Jag är student och lever till stor del på lånade pengar från staten.

Hade du hängt med det allra minsta i vad som hänt i Sverige de senaste åren så skulle du veta att pengar i en tiggares bössa väldigt ofta hamnar rakt ner i fickorna på en överordnad i ligan. Polisen här i Skövde har till och med avrått från att skänka pengar:

Polisen "Tiggarna ofta del av kriminella ligor"
http://www.skovdenyheter.se/nyhet/54782/polisen-tiggarna-ofta-del-av-kriminella-ligor


Hur jag vet att den organisation jag skänker pengar till inte gör någon skada? Tja, du kan väl ringa Katolska Kyrkan i Skövde och fråga dem om brukar tvinga in liberala judinnor på psyk i Frankrike. Tills dess kanske du kan vara så god och hålla dina dumheter borta från min vägg.
HGL
Nu var polisen sjelf af rumänsk härkomst - och de ha haft communiststyre ett tag.

Det kan låta hårdt med en öfverordnad som plockar in deras pengar - men de skulle eventuelt kunna se honom som ett beskydd (mot brutalitet om sådan skulle finnas) och en försäkring - för dagar de möta många af din typ.

Jag gör hvad jag vill med mina hoptiggda pengar, ja - inclusive ger sista småslantarne till en tiggare. Och jag har studieskuld. Du behöfver intet framställa dig som fattigare än hvad jag är.

Du gör hvad du vill - och du kan kanske den här med fåren och getterna.

Nataf var ett extremt exempel. Men tendensen är klar, en organiserad välgörenhet kan också bli ett controllverktyg man fastnar i.

Polisen gick ut med att afråda från att ge pengar ... jo du, vissa ha afrådt från att ge pengar till mig. Sådana menniskor unnar jag att brinna. Jag har färre tänder p g a sådana som de. Jag vet intet hvilka de äro, och det vore kanske dumt att med bindel för ögonen profetera hvem som slog en ... men jag är intet glad för dem jag misstänker.
uppdatering
fortsatt débat sedan i går
ME
Så din tolkning av liknelsen med fåren och getterna är att om jag ger mina pengar till behövande genom kyrkan istället för direkt till tiggare så kommer jag att hamna i helvetet? Förlåt mig, men det här är bara dumt.

Låt mig dela med mig av en berättelse. När jag var 20 år gick jag på s.k. Bibelskola. Jag var ung, idealistisk och hopplöst naiv, även vad gäller tolkningen av liknelsen om fåren och getterna. En gång åkte klassen till London på studiebesök i en kyrka som arbetade mycket med hemlösa. En hemlös man kom då fram till mig i en park och frågade om han kunde få 50 pence. "Of course" sa jag och gav honom pengarna. 5 minuter senare kom han tillbaka och sa "thank you man, you just bought me a beer". En liknande scen utspelade sig samma halvår i Sverige, även då med mig som generös donator.

Idag, anno domini 2013, finns det även ligor som utnyttjar fattiga rumäner för att själva leva gott. Nej tack H-G, jag ger hellre till kyrklig hjälpverksamhet där pengarna kommer till verklig nytta. Och det har absolut ingenting med dig och dina erfarenheter att göra.
LL
Jag ger aldrig pengar, däremot kan jag erbjuda personen en matbit, typ bröd eller något, då ser man ganska fort om det är "äkta" tiggare det handlar om
ME
Det är en bra grej Liva
LL
Ett bra alternativ tycker jag, då har man lite koll på vad som händer med ens "välgörenhet"
GB
Bra att ge mat och annat Liva..du kan ju gå in på Willys i Skövde och köpa ett paket blodpudding, de borde tiggaren bli överlycklig för.
ME
Blodpudding? Haha
GB
Ja..vi får tänka på de fattiga barnen i Bulgarien (också alitteration) och blodpudding är ju god och nyttig mat

Kanske skulle pölsa också uppskattas?
LL
fast jag brukar föredra att köpa något färdiglagat, ifall att personen inte har någon möjlighet att steka upp blodpuddingen annars är det ju näringsrikt om inte annat!
ME
Serverad kall, gött
GB
Ja blodpudding går att äta kall och ostekt..men däremot inte pölsa tror jag.
LL
Ah ok, har bara sett den stekas så antog att det behövdes, tycker verkligen inte om blodpudding så är inte så insatt
GB
Godast om man steker förstås, dricker mjölk till, lingonsylt..och varför inte lite rivna morötter
LL
Får öppna ett gatukök där detta serveras till tiggare och uteliggare, låter så fruktansvärt nyttigt
GB
Man kan ju också köpa ett paket billiga digestive, då kan ju de ju klara sig ett tag, ta ett digestive då och då...fast är inte lika nyttigt som blodpuddingen då

Morötter är nog gott och billigt
LL
Man får ta det som finns närmast helt enkelt då
GB
Jag tänker också i sammanhanget på ett Bibelord ur Matteus 7:6 Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Man kan ju inte veta säkert om de verkligen vill ha maten, därför ska du nog inte ta dina sista pengar för att köpa hängmörad oxfilé och skänka.
HGL
@ME: "En gång åkte klassen till London på studiebesök i en kyrka som arbetade mycket med hemlösa. En hemlös man kom då fram till mig i en park och frågade om han kunde få 50 pence. "Of course" sa jag och gav honom pengarna. 5 minuter senare kom han tillbaka och sa 'thank you man, you just bought me a beer'."

Altså gaf du en törstig att dricka. Eller är du säker att den mannen blef full? Verkade han full? Eller var din chock p g a att du intet kunde tänka dig att en christen menniska har rätt att dricka en öl? Mor lärde mig att äter man kött är det bra att dricka alcohol i måttliga mängder (frelsis, men intet helfrelst på nykterhetsideologien).

"Nej tack H-G, jag ger hellre till kyrklig hjälpverksamhet där pengarna kommer till verklig nytta."

Ja, är du säker på att de aldrig ringt efter psykhämtning så ... allvarligt, det är intet fel att ge till dem, men att BARA ge via dem och undvika contact med de hemlösa sjelfva är en smula dehumaniserande.

"Och det har absolut ingenting med dig och dina erfarenheter att göra."

Jag tror dig. Jag tror att du dessutom saknar egna erfarenheter af hemlöshet.

@LL:

"Jag ger aldrig pengar, däremot kan jag erbjuda personen en matbit, typ bröd eller något, då ser man ganska fort om det är 'äkta tiggare det handlar om"

Äfven om tio andra haft den idén innan och tiggaren är proppmätt och kanske försöker få ihop till öl eller caffe för att hjelpa matsmältningen, eller till en machine i tvettomaten? Jag har i somras varit tungen att slänga ett par shorts och en T-shirt fÖr att jag intet hade råd att torka efter tvetten. Och innan Martin säger att kyrkliga organisationer hjelpa till med tvett, jovisst, men i Paris är det i tacten af en gg per två veckor!

@GB:

Jag borde kanske ha tänkt på Matth 7:6 innan jag försÖkte tala som en christen med personen hvars status vi débattera under?

@LL igen - om en eller två göra hvad du säger är det helt ok.

Thursday, August 15, 2013

Fridtjof Nilsson Piraten och Jean Madiran ...

Jag gjorde en jemförelse nyss mellan Jean Madiran och Kent Hovind. När det gäller motstånd mot modernism (i hvar sin confession, äfven om KH's young earth creationism håller lika bra för en Catholik som för en Southern Baptist) är jemförelsen hygglig.

Men när det gäller personlig character anser jag att Jean Madiran påminner mer om Fridtjof Nilsson. I hvart fall att döma af dödsrunorna i PRÉSENT, catholsk dagstidning han grundade och förblef medarbetare i. Serskildt Alain Sanders' dödsruna.

Kent Hovind är klämkäck, Jean Madiran var en viveur, en bon-vivant./HGL

Saturday, August 10, 2013

När skulle judar från hela verlden samlas i Heliga Landet?

Pingstdagen. Och det skedde med.

"Acts 2:[5] Now there were dwelling at Jerusalem, Jews, devout men, out of every nation under heaven.

...

[8] And how have we heard, every man our own tongue wherein we were born? [9] Parthians, and Medes, and Elamites, and inhabitants of Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, Pontus and Asia, [10] Phrygia, and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, [11] Jews also, and proselytes, Cretes, and Arabians: we have heard them speak in our own tongues the wonderful works of God."


Nu fick jag denna anvisning om att Pingstdagen skulle ha varit för tidigt:

"De Bibelord jag syftar på talar om att det judiska folket ska återvända till sitt land DEN SISTA tiden"


Det menade nu intet St Petrus, att Pingstdagen ännu intet skulle ha varit sista tiden, utan han menade att sista tiden redan var inne (och dermed redan varat c:a 2000 år):

Acts 2:[14] But Peter standing up with the eleven, lifted up his voice, and spoke to them: Ye men of Judea, and all you that dwell in Jerusalem, be this known to you, and with your ears receive my words. [15] For these are not drunk, as you suppose, seeing it is but the third hour of the day: [16] But this is that which was spoken of by the prophet Joel: [17] And it shall come to pass, in the last days, (saith the Lord,) I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams.


Början af vers 17 säger just "in the last days" - d v s St Petrus menade att de sista tiderna redan kommit.

Detta innebär också att Joels prophetia intet syftar på Asuza Street f o fr. Utan på Catholska Kyrkans början i Jerusalem för 1980 år sedan.

Personen jag svarade hade också sagt att palestinier härstammande "från samarier" - jag hade preciserat "från judar, samarier och galileer" - intet gäldes eftersom Gud skulle ha gifvit landet enbart åt judar, intet samarier.

Detta är fel. Gud gaf landet till tolf stammar. Levi hade inget eget territorium utan lefde i de andra stammarnes länder. När hela Israel delades upp ngt efter Kung Salomos död, så fick sonen Rohoboam Juda och Benjamins stam, men Jeroboam de andra tio, fr a Ephraims stam. När Isaias capitel 11 talar om Judas och Ephraims återförening betyder detta grundandet af Samariens Kyrka, när det talas om att de skola eröfra Edom, Moab och Ammon (=Jordanien), betyder detta flykten till Pella och grundandet af Kyrkan i Arabia Petraea. D v s dagens Jordanien.

Isaias först:

11:[10] In that day the root of Jesse, who standeth for an ensign of the people, him the Gentiles shall beseech, and his sepulchre shall be glorious. [11] And it shall come to pass in that day, that the Lord shall set his hand the second time to possess the remnant of his people, which shall be left from the Assyrians, and from Egypt, and from Phetros, and from Ethiopia, and from Elam, and from Sennaar, and from Emath, and from the islands of the sea. [12] And he shall set up a standard unto the nations, and shall assemble the fugitives of Israel, and shall gather together the dispersed of Juda from the four quarters of the earth. [13] And the envy of Ephraim shall be taken away, and the enemies of Juda shall perish: Ephraim shall not envy Juda, and Juda shall not fight against Ephraim. [14] But they shall fly upon the shoulders of the Philistines by the sea, they together shall spoil the children of the east: Edom, and Moab shall be under the rule of their hand, and the children of Ammon shall be obedient.


Vers tio: "and his sepulchre shall be glorious." - Heliga Grafven blef just ärorik eller förhärrligad genom uppståndelsen.

Vers tolf: "and shall gather together the dispersed of Juda from the four quarters of the earth." Första Pingstdagen, som redan visats ang. Joels prophetia.

Vers tretton: "Ephraim shall not envy Juda, and Juda shall not fight against Ephraim."

Colla in Apostlagerningarne åtta:

8:[5] And Philip going down to the city of Samaria, preached Christ unto them.


Vers fjorton: "But they shall fly upon the shoulders of the Philistines by the sea, they together shall spoil the children of the east: Edom, and Moab shall be under the rule of their hand, and the children of Ammon shall be obedient."

Står intet i Bibeln, men är ett kyrkohistoriskt factum: när Kyrkan såg Titus armeer komma närmare, så flydde de - som Christus sagt till dem - och de flydde till Pella, i Jordanien, i Ammons land. Der grundade de den Christna Kyrkan i Jordanien. Denna var altså från början en lydkyrka under exilkyrkan från Jerusalem och Samarien.

Palestiniernas och Jordaniernas christna andel äro än i dag antingen Catholiker eller Orthodoxa.

Notera att Apostlagerningarne 8 också ger anvisning om Confirmationens Sacrament:

"8: [12] But when they had believed Philip preaching of the kingdom of God, in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.

...

[14] Now when the apostles, who were in Jerusalem, had heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. [15] Who, when they were come, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost. [16] For he was not as yet come upon any of them; but they were only baptized in the name of the Lord Jesus. [17] Then they laid their hands upon them, and they received the Holy Ghost."


Om vi gå tillbaka till Isaias capitel elfva, vers tretton står också: "And the envy of Ephraim shall be taken away, and the enemies of Juda shall perish."

Även detta finner vi i Apostlagerningarne 8:

8:[7] For many of them who had unclean spirits, crying with a loud voice, went out. [8] And many, taken with the palsy, and that were lame, were healed. [9] There was therefore great joy in that city. Now there was a certain man named Simon, who before had been a magician in that city, seducing the people of Samaria, giving out that he was some great one: [10] To whom they all gave ear, from the least to the greatest, saying: This man is the power of God, which is called great. [11] And they were attentive to him, because, for a long time, he had bewitched them with his magical practices.

...

[13] Then Simon himself believed also; and being baptized, he adhered to Philip. And being astonished, wondered to see the signs and exceeding great miracles which were done.

...

[18] And when Simon saw, that by the imposition of the hands of the apostles, the Holy Ghost was given, he offered them money, [19] Saying: Give me also this power, that on whomsoever I shall lay my hands, he may receive the Holy Ghost. But Peter said to him: [20] Keep thy money to thyself, to perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. [21] Thou hast no part nor lot in this matter. For thy heart is not right in the sight of God. [22] Do penance therefore for this thy wickedness; and pray to God, that perhaps this thought of thy heart may be forgiven thee. [23] For I see thou art in the gall of bitterness, and in the bonds of iniquity. [24] Then Simon answering, said: Pray you for me to the Lord, that none of these things which you have spoken may come upon me."


För ögonblicket verkade Simon Magus nästan ok, han ber om St Peters förbön. Genom Kyrkohistorien veta vi dock att han sednare grundlade olika kätterier. Och att han i Rom försökte lura Kejsare och Senat och Folk genom levitation fÖr att bli tillbedd som en gudom - men St Petrus satte stopp för denna levitation och detta lurendrejerie.

Hade St Petrus varit tillhands när Oden lurade Gylfe, så hade Sverige och Norden kanske besparats Odensdyrkan med. I o f s fick den historian ett bättre slut, i o m att Odens ättling Olaf Tryggvason blef Catholsk Christen och en helig man, (näst intill?) martyr. Men det är en annan historia.

Nu har jag i alla fall besvarat de frikyrkliga zionisternas tolkning af GT-prophetior.

Jag försökte posta dessa svar till en frågvis frikyrklig tjej, på ett forum. Dessvärre var dess administrator en nationaleconom af alt elände och jag utestängdes, efter att dock ha fått med det mesta.

Jo, en sak till, eller två: Bibeln jag citerar från är Douay Reims Bible Online, drbo.org och min uppfattning om hvad som hände med befolkningen i Judeen, Samarien och Galileen efter de första christnas tid bygger jag på capitlet om palestinskt munkväsende i boken The Desert a City (af Derwas Chitty), samt också Stephan Borghammars How the Holy Cross was Found.

Hans-Georg Lundahl
BpI, Georges Pompidou
St Lars festdag
10-VIII-2013

The Desert a City: An Introduction to the Study of Egyptian and Palestian Monasticism Under the Christian Empire
by Derwas James Chitty (Author)
http://www.amazon.com/books/dp/0913836451


How the Holy Cross was Found: From Event to Medieval Legend
Stephan Borgehammar
http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24732&postid=1034271


Wednesday, August 7, 2013

Sugen på Cambozola i Paris?

Det suger i ost-tarmen. Roquefort är för grönmöglig. Gäller Gorgonzola med, som dessutom är italiensk. Camembert är för hvitmöglig. Liksom Brie. Och du är i Paris, många hundra gröna mil ifrån Skåne - och dermed ifrån Kvibille.

Hvad göra?

Gif intet tapt! Colla in om du kan hitta "Bresse Bleu" eller "Bleu de Bresse". Det är så Cambozola heter på franska. Och för tillfället vet jag intet om Kvibille norpat conceptet från Bresse eller Bresse från Kvibille. Skall colla ...

"Bresse Bleu a fêté ses 60 ans en 2012 !" (Källa: Qui veut du fromage . com ... Bresse Bleu) - från 1952, altså.

Cambozola, tysk hybrid av vit- och grönmögelost gjord på komjölk.

Osten började tillverkas 1983 och namnet är en sammanslagning av camembert och gorgonzola. Vid minst ett tillfälle har önskemål inkommit till Europadomstolen om att förbjuda användandet av namnet cambozola (då det skulle vara alltför likt gorgonzola, som är namnskyddat) men domstolen avslog denna begäran.


Källa: Wikipedia. Min emfas.

Har jag verkligen aldrig ätit Cambozola innan 1983? Voro tyskarne före Kvibille? Spänningen är ... nja, nu vill jag intet imitera den grabben, men i hvart fall intet helt och hållet lidlig.

Hans-Georg Lundahl
Boulogne-Billancourt
St Cajetanus
7-VIII-2013

PS, huru det nu än är mellan svenska och tyska Cambozola har gifvetvis Bresse Bleu vunnit med hestlängder.

Saturday, July 27, 2013

Under öppet hot om förfölgelse skyddades judar af Pius XII's tystnad.

SvD : Påvens svåra val kritiserat i över 50 år
http://www.svd.se/kultur/understrecket/pavens-svara-val-kritiserat-i-over-50-ar_8372194.svd


Många av påvens kritiker verkar tro att Vatikanen fungerar som en armé, där allt som händer är i enlighet med den högsta ledningens vilja.


Nå, nu är det factiskt äfven andra situationer att beakta. Om jag intet öppet hotas med förfölgelse, men någon ändå vill skydda mig genom att tiga om mig och jag sjelf intet vill detta tigande ... så blir en sådan hemlig capitulation en verklig eftergift för en förfölgelse som då öppet kan åberopa sig på mina sjelfutnämnda beskyddare-via-discretion.

Säg att de enda som skulle vilja trycka mina essäer vore catholiker och säg att de anse sig intet kunna det eftersom de ha en rädsla att detta skulle vålla mig förfölgelser (t ex via psychiatrien) - så utgöra de just genom det valet en del af en förfölgelse af tystnad./HGL

Saturday, July 6, 2013

Att missförstå statens syfte har blifvit vanligt

Jag noterade en discussion på FB, mellan två svenska catholiker fr a (utom mig sjelf, en tredje), och må säga att jag hade mer gemensamt med den catholske nationalist som intet var min FB-vän än med den catholske milieu-partist som var det.

I invandringsfrågan menade jag att en stat har rätt att stänga gränser när invandring (eller invandring från en viss region af verlden) nått en viss niveau der det blir svårt att lefva i sämja. Intet nödvändigtvis att kasta ut dem man redan har (utom de som activt bidra till svårigheter för svenskar, detta individuelt eller evt också i groupe), men att intet släppa in fler innan det lugnat sig, innan svenskarne blifvit fler, eller att prioritera insläppandet af christna. Sedan förespråkar jag intet den bidragsafund som utmärker en viss del af våra nationalister. "Det skall vara få barn per par om bidragssystemet skall fungera," verkar det som om vissa resonerade. Men äkta makar ha rätt att ha många barn. Icke nödvändigtvis att sedan just på bidragsvägen försörja dem. Äktenskapet är vigtigare än bidragssystemet alla gånger!

Nu till andra frågan.

Milieu-partisten sade tre saker om statens syfte:
  • icke till för att vara religieus polis som i Iran
  • till för att göra folkets vilja
  • till för att hitta compromisser alla kunna vara med om.


Mitt svar omedelbart till honom var om de båda första: hvarken eller. Hans sista påpekande är deremot acceptabelt.

Under förutsättning att Gud intet lemnas utanför dem som skola kunna acceptera compromisserna.

Och då menar jag intet Hans kraf på den enskilda sjelens inre helighet, det är verkligen intet den som staten skall öfvervaka (en anledning till att jag är mot psychiatrien i dagens omfattning: inqvisitionen var aldrig så närgången som den i fråga om krafven på personlig perfection hos den misstänkte eller botgöraren eller dömde som fått "tid att tänka efter" - utan otrefliga psychofarmaca), jag menar Hans likaledes existerande kraf på en offentlig rättfärdighet.

Om sodomie tillåts - innebär det verkligen att en compromiss nåtts som alla kunna vara med på? Hvad så med dem som i onödan misstänkas för homosexuella bögelser i ett samhälle der man resonerar "det gör intet så mycket om jag har fel, han kan ju ändå intet straffas för det"? Eller med barn som vexa upp under ett föräldrapar der ingendera är förälder och de ha fel combination af kön - d v s samma kön - för att kunna bli det? Och om ene i ett bögpar är verklig far till ett barn, så bör intet hans medbrottsling ha mer rätt än modern att treffa barnet.

Skall man prioritera alla löften som göras om sexuella ting?

Det verkar som om* ett antal englar lofvade hvarandra att förgripa sig på menskliga qvinnor (kanske dem de blifvit skyddsenglar åt, "väktare" skulle kunna betyda skyddsengel i sammanhanget) och helt annorlunda än att belöna dem för att de hållit sina löften till hvarandra, straffade Gud dem och gör så än idag. Att ett par män eller ett par qvinnor lofva hvarandra en ofruktsam "trohet" och att skaffa barn via adoption är heller inget löfte som samhället bör prioritera. F d d intet ens om syftet att skaffa barn tillsammans saknas.

Dermed intet menadt att folk med vissa olyckliga bögelser borde straffas genom psychiatrie så länge det bara är bögelser, eller genom att utelsutas från rätten till verkliga äktenskap, så länge maken eller makan intet lurats på en person med för honom eller henne okända men af den andra personen välkända tråkiga bögelser. Titta på Josh Weed (en grabb som blef kär i grabb efter grabb, men som intet lät det bestämma hans lif, utan anförtrodde problemet åt en tjej-compis - som blef hans fru - en mormon från USA, men det gör intet exemplet sämre). De som mena att Jean Calvin verkligen brändmärktes i Noyon för sodomie** kunna ju constatera att äfven han bättrade sig, och tog en fru, Idelette de Bure. Med hvilken han fick tre döttrar. Ett slags vittnesbörd om evangelium till de super-calvinister som mena att den slags bögelser som leda till i värsta fall sodomie aldrig kunna tillåta en man att gifta sig på vanligt hederligt sätt.

Ett annat offer för tolerancen mot homosexualitet i utlefd form äro tonårsäktenskapen. 1980 gifte sig två tolfåringar i Sverige, 1992 firade de tolf års äktenskap (och nra barn) med en tidningsartikel. Men de lefde dessbättre intet i en verld der det gälde att skydda tonåringar med osäker sexualitet från att hamna i sodomitiska eller lesbiska förhållanden i samma mån som det nu blir actuelt.

Och utan acceptance för tonåringars rätt att gifta sig, blir den mordiska abortindustrien ett ondskefullt argument rikare. Typ att de häfda att en tonårig mor "är för ung".

C:a 1300 (eller kanske ngt tidigare) gifte sig en tolfårig princessa af Aragonien med en kung eller troligare kronprince från Portugal. Hon dog som enka en 4:e juli 1336 i Estremoz.

C:a 1900 (exact 1902), vände sig en tolfårig flicka till sin mor angående en litet äldre grabbs syndiga förslag, och belf tillsagd att afvisa dem. Hade modern lefvat under Påfvestaten, hade hon väl snarare kunnat säga till dottern att be grabben vänta några månader, om han var ärlig. Hon dog martyrdöden på dagens datum.

C:a 2000 har i många stater tolfåringars äktenskap blifvit lika omöjliga eller omöjligare än i 1902 års Italien. Men det har intet gjort alla tolfåringar till exemplariska munkar eller nunnor eller i hvart fall klosterskoleelever. Som experterna på "barnprostitution" och "barnpornographie" kunna constatera.

Af "compromisser som alla kunna acceptera" har blifvit förtryck och af folkvilja har blifvit populistiska ursäkter för förtryck mot vissa groupper, t ex tonåringar. Och af afvisandet af "religieus police som i Iran" har blifvit anammandet af en slags antireligieus police, på vissa plan, som i Sovietunionen.

Hans-Georg Lundahl
BpI, Georges Pompidou
Sancta Maria Goretti
6-VII-2013

*När jag säger "det verkar som", menar jag att Ethiopiska Kyrkan som erkänner Henochs bok som canonisk kan ha rätt i att den är af Henoch, men saknar auctoritet att binda hela Kyrkan att acceptera den som canonisk.

**Med förmildrande omständigheter. T ex ungdom. Annars hade straffet varit döden i Frankrike i början af 1500-talet.

Friday, July 5, 2013

Jag anslöts till en groupe ...

... med titeln "funderingar kring christen tro" eller dylikt. Sist jag collade var grouppen sluten, d v s jag skulle nu intet ha kunnat komma med utan att ha bett om det. Bra att de ändrade kanske.

En administrator hade gått ngn slags protestantiskt frikyrklig ledareskapscurs. En annan var ansluten till en frikyrklig blogg. Hon hade också takter som en dagisfröken i öfrigt.

Den ena som den andre ville tydligen bruka sina administratorspriviligier och vädja till reglerna för att hindra mig att argumentera mot deras kätterier.

Jag gjorde en poäng om Kyrkans Concilier genom att lenka till Apostlagerningarne capitel 15. För deras del föll detta icke i god jord, i hvart fall intet denna gång.

Jag har nu nöjet att vara utanför den grouppen igen. Och att discutera theologie med folk som intet ta afvisanden af protestanters ledareskap som tecken på bristande mognad fÖr theologiska discussioner.

Hans-Georg Lundahl
Bibliothèque publique d'Information
Georges Pompidou/Paris
Helige Anton Maria Zaccaria
(canoniserad af Leo XIII
hans kropp vördas i Milano)
5-VI-2013

Jag nämnde för en annan catholik om dessas anticatholska incompetens att i Creation.com och tektonics, der man har att göra med atheister, fungerar intet deras tag, men i Chick Tracts och i den grouppen florerar anticatholicismen fulltut. Och när jag sjelf uteslutits bad jag en annan catholik i grouppen att helsa de öfriga att draga sig ur. Man underkastar sig intet kättares ledareskap som catholik.

Tuesday, June 25, 2013

Jette-grattis till Hedwig!

Eller du kanske stafvar Hedvig, med enkelt v? I alla fall litet latin om dagens helgon för din födelsedag (och om du intet gillar det nu, kanske du gör det sednare):

25:o [die] Junii [mensis]

Septimo Kalendas Julii.

In territorio Guleti, prope Nuscum, sancti Gulielmi Confessoris, Patris Eremitarum Montis Virginis.

Apud Beroeam natalis sancti Sosipatris, qui fuit discipulus beati Pauli Apostoli.

Romae sanctae Luciae, Virginis et Martyris, cum aliis viginti duobus.

Alexandriae sancti Gallicani Martyris, viri Consularis, qui, sublimatus infulis triumphalibus et Constantino Augusto carus, a sanctis Joanne et Paulo ad Christi fidem conversus est; eaque suscepta, cum sancto Hilarino secessit ad Ostia Tiberina, atque ibi hospitalitati et infirmorum servitio totum se dedit. Cujus rei fama in toto Orbe divulgata, multi undique illuc venientes videbant virum ex Patricio et Consule lavare pauperum pedes, ponere mensam, aquam manibus effundere, languentibus sollicite ministrare et cetera pietatis officia exhibere. Ipse postmodum, sub Juliano Apostata, inde expulsus, Alexandriam perrexit; ibique, cum a Rauciano Judice sacrificare cogeretur et contemneret, ideo, percussus gladio, Christi Martyr effectus est.

Sibapoli, in Mesopotamia, sanctae Febroniae, Virginis et Martyris; quae, in persecutione Diocletiani, sub Sileno Judice, ob fidem et pudicitiam servandam, primo virgis caesa et equuleo torta, deinde pectinibus laniata atque igne succensa, demum, excussis dentibus ac mammis pedibusque abscissis, capitis damnata, tot passionum ornata monilibus migravit ad Sponsum.

Apud Rhegium sancti Prosperi Aquitani, ejusdem urbis Episcopi, eruditione ac pietate insignis, qui adversus Pelagianos, pro fide catholica, strenue decertavit.

Taurini natalis sancti Maximi, Episcopi et Confessoris, doctrina et sanctitate celeberrimi.

In Hollandia sancti Adelberti Confessoris, qui fuit discipulus sancti Willibrordi Episcopi.
Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum. R. Deo gratias.


25:o = vigesimo quinto = 25:te (i ablativ)
die = ablativ af dies, masculinum eller femininum = dag
substantiv och bestämning i ablativ = stället eller tidpuncten, t ex datum
Junii mensis = genitiv af Junius mensis = månaden Juni
septimo (die ante) kalendas Julii (mensis)
septimo = sjunde (i ablativ, med die)
ante = innan, före, framför (med ackusativ)
kalendas = ackusativ af kalendae (femininum pluralis) = första i månaden (räknadt MED det datumet bland de sju dagarne, d v s sex dagar innan)
in = i eller på (med ablativ)
territorio = ablativ af territorium (neutrum) = trakt
Guleti = genitiv af Guletum = Goleto (lefver qvar som namnet på klostret)
prope = nära (med ackusativ)
Nuscum = Nosco
[natalis] = födelsedag (om helgonen deras himmelska, d v s deras dödsdag på jorden)
sancti = genitiv af sanctus = helige
Gulielmus = Wilhelm eller italienska Gulielmo
Confessoris = genitiv af confessor = bekännare
Patris = genitiv af Pater = fader
Eremitarum = genitiv pluralis af Eremita (masculinum eller femininum) = munk, eremit
Montis Virginis = genitiv af Mons Virginis = Montevergine [den heliga Jungfruns Berg]
Apud = vid (med ackusativ)
Beroea = vet ej hvar det ligger
qui = masculinum singular af qui, quae, quod = som
fuit = 3 p sg, perfect = var (med nominativ « efter »)
discipulus = lärjunge
beatus = masc sg nominativ beatus, ta, tum = salig
Paulus = Paulus
Apostolus = apostel
Romae = genitiv, dativ eller locativ af Roma = i Rom
Luciae = genitiv af Lucia (intet henne vi fira 13 december, hon var från Sicilien!)
Virginis = genitiv af Virgo = Jungfru
et = och
Martyris = genitiv af Martyr = som på svenska
cum = med (med ablativ)
aliis = dativ eller ablativ pluralis af alius, alia, aliud = andra
viginti = tjugo (bögs intet)
duobus = dativ eller ablativ af duo = två
Alexandriae = jfr Romae
viri = genitiv af vir (det heter vir och intet "virus", som betyder "gift") = man
vir Consularis = man som varit Consul (ett slags ett-års-president, men med två i taget)
sublimatus = upphögd
infulis triumphalibus = ablativ pluralis af infula triumphalis = ett litet plagg man bar som segrande general, mostvarar numera médailler
Constantino Augusto = dativ af kejsare Constantin
carus = kär, dyrbar (med dativ för den man är kär för)
a / ab / abs = af (med ablativ, t ex för agent)
Joanne et Paulo = ablativerna af Joannes et Paulus (två helgon i canon-bönen, intet att förvexla med apostlarne)
ad = till (med ackusativ)
Christi fidem = ackusativ af Christi fides = christendomen
conversus est = omvändes
eâque susceptâ = ablativ af eaque suscepta = « med denna antagen » = efter att ha antagit denna
Ostia Tiberina = Tiberns Mynningar = Ostia
atque = och
ibi = der
hospitalitati = dativ af hospitalitas = åt gästfrihet
infirmorum = de sjukas
infirmorum servitio = dativ af infirmorum servitium = åt sjukvård
totum se = sig sjelf hel och hållen
dedit = gaf, med « se » egnade sig (se i ackusativ , det man egnar sig åt i dativ)
cuius rei famâ = « hvilken saks rykte » = och/men ryktet derom
in totô orbe = på hela klotet (d v s hela den del man ansåg bebodd af civiliserade menniskor)
divulgatâ = femininum ablativ sg af divulgatus, -ta, -tum = utbredd
… famâ … divulgatâ = när ryktet … spridt sig … så :
multi = många
undique = från alla håll
illûc = dit
venientes = kommande
videbant = sågo
virum = ackusativ af vir = mannen
ex Patricio et Consule = från att ha varit Patricier och Consul
lavare = tvaga, tvätta
videbant virum … lavare … ponere … = sågo mannen … tvätta … sätta (som « put »)
pauperum = genitiv pluralis af pauper = de fattigas
pedes = ackusativ pluralis af pes = fötter
ponere = sätta, ställa, lägga (som « put »)
mensam = ackusativ af mensa = bordet
ponere mensam = duka bordet
aquam manibus effundere = hälla vatten på händerna
languentibus sollicite ministrare = tjena de febersjuka med omsorg
cetera officia pietatis = fromhetens öfriga pligter
exhibere = utöfva
ipse = densamme
postmodum = post modum = « efter kort » = inom kort
sub Juliano Apostata = under Julianus Affällingen
inde = derifrån
expulsus = förvisad
Alexandriam perrexit = nådde Alexandria (när Kairo i Egypten, förmodligen)
ibique = ibi [der] + -que [och …] = och der
cum … cogeretur = när han tvingades / höll på att tvingas
a Rauciano Judice = af domaren Raucianus
sacrificare = att offra (till afgudarne)
… et contemneret = och [när han] föraktade (domarens order)
ideo = derföre
percussus gladio = ihjelslagen med svärd
Christi Martyr effectus est = blef han Christi martyr.

Nu får pappa hjelpa dig med resten om du ber honom vänligt!

Hans-Georg (som ni mötte på bussen)

Wednesday, June 19, 2013

För dem som intet känna min far (förhoppningsvis de flesta af mina läsare här, så har han mindre bekymmer) ...

... hans faster var Folkpartist. Min farmor var, när far vexte upp, i hvart fall när far och mor voro ihop, Sjundedagsadventist.

Jag är catholik.

Att Sjundedagsadventister ställa sig bakom Luthers pseudo-tolkning af apocalypsen med påfvedömet i rôlen af Antichrist, att de anse både helgonvördnad och eucharistisk tillbedjan för afgudadyrkan, m m dyl är kanske intet helt obekant. Men colla in hvar Folkpartiet hade sina sympatier 2010, här en artikel som går i svaromål mot deras FB-groupe:

Nytt och Noterat
Nyhetskommenterande blogg från KATOLSK OBSERVATÖR
Folkpartiet nyttjar sin andliga frihet
http://katolskobservator.blogspot.com/2010/06/folkpartiet-nyttjar-sin-andliga-frihet.html


Med tanke på detta är det ngt betänkligt att tala - just i DN som står Folkpartiet nära - om högerextrema hatsidor:

DN.se
Högerextrema dominerar webbhatet
http://www.dn.se/nyheter/politik/hogerextrema-dominerar-webbhatet/


Man kan kanske säga att Folkpartiet rensat upp genom att stänga ned den FB-grouppen Rött Kort Vaticanen? Nej då, den afslutades, men dess sida står qvar. Beskrifningen lyder nu:

"Rött kort för Vatikanen" var en kampanjsida för att uppmärksamma och protestera mot katolska kyrkans sexualsyn, motstånd mot abort och preventivmedel och mörkläggning av sexuella övergrepp mot barn. Kampanjen är nu avslutad och dess debattforum stängt. Tack till alla som på ett konstruktivt sätt bidragit till att synliggöra frågan! Om du vill säga din åsikt till Katolska kyrkan i Sverige, mejla till: info@katolskakyrkan.se


Sista meddelandet med anknytning till saken var detta, från 2010:

Religioner har fårr allt om bakfoten. Vissa individer stod upp mot förtrycket och uttryckte ett behov av att komma till själv insikt. Detta har sen misstolkats and använts för att skapa ännu ett förtryckar system. Vad är poengen yao? lol

Man kan inte tvinga på människor KÄRLEK för då är det inte KÄRLEK utan RÄDSLA.. Alltså så enkel matematik. Samma sak om man tror man har rätt att bestämma hur andra sak hitta vägen till sin egen insikt och torterar och skapar krig för det, alltså bing bong när kommer insikten att they don't give a fuck about us?

De som vill vara religiösa låt dem. De som själv kan utforska om de har en spirituell aspect... de kan faktiskts upptäcka något om sig själva. Men i slutändan om man ser sig själv hitsoriskt och observerar sig själv så måste man själv skaffa sig en uppfattning grundat på egan personliga själv reflektioner för att ens kunna dra en seriös slutsats om ens plats på jorden. Samma med hur vi hanterar hela mänskligets scenariot där vi förstör jorden och vår egen ras. Alltså vi är så vaan vid att man msåte betee sig på ett visst sätt att vi inte ens observerar oss själva. Jag menar Varför vara ett offer, gillar man inte religion kan man väl skapa ett nytt samhälle baserat på det man uppfattar passar en själv. Fritt val.


Svaret kom 2011 (hatgrouppen var altså ännu i gång):

Håller med dig. men religionen är egentligen skapad för att hålla kontroll över folket. Var inte så länge sedan prästerna i Sverige sade att Kungen var utsedd av Gud och den som motsatte sig Kungen motsatte sig också Gud och hamnade i Helvetet

Jag är inte ateist mken jag vill inte hamna i dåligt sällskap


Det kan nämnas att jag tog afstånd från icke bara actuelle eventuelle påfven 2006, för att han stödde psychiatriens vidskepelse, och blef ett kort tag rumänsk-orthodox (jag hade redan gjort en rundgång bland sedisvacantistiska ståndpuncter innan på Wojtylas tid som Johannes Paulus II), men jag kom tillbaka igen till traditionnel catholicism just 2009, i fallet i Brasilien. En gravid flicka (med tvillingar) på 10 har en förhögd risk att dö under förlossning, men Brasilien har också resurser till kejsaresnitt i sista ögonblicket om det skulle vara nödvändigt. Aborten var dels onödig för att rädda hennes lif, dels mot hennes vilja och hade dessutom intet varit en riktig sak ens om den varit nödvändigt för att rädda henne eller med hennes otvungna medgifvande. Jag tog afstånd från de s k orthodoxa när de uttalade sig mot Benedikt XVI som om han varit "kärlekslös" (incharitable) i att fördöma den aborten. Han hade tvertom varit för släpphändt och t ex befriat flickans mor (tvillingarnes mormor) från excommunication, fastän hon hjelpt till att tvinga sin dotter till abort.

I det läget är det sten i glashus att klaga två år sednare öfver att andra, sådana man ogillar, kunna ha sina sidor, som de - ibland på dåliga grunder - beskrifva som "hatgroupper." Väldigt, väldigt sten i glashus.

Men låt oss se hvad dessa grabbar och gräbbor ha för argument mot abortförbud, t ex:

Bland det värsta när någon förbjuder en att göra abort så får man leva med den så kallade "skammen" om man står där som ensamstående mamma, om gud finns så borde han såna fall få hela vatikanen att ändra sig!


Med svaret:

Det är viktigt att komma ihåg att katolska institutioner vid flera tillfällen diskriminerat ensamstående mammor. De fall jag har i huvudet (båda från USA) är dels en kvinna som fick sparken som lärare när det kröp fram att hon var gravid fast hon inte var gift och en tonårstjej som inte fick delta i examenhögtiden på sin katolska high school för att hon skulle vara en dålig förebild(!) med sin gravida mage. Tonårstjejens kille fick delta -för på honom syntes det ju inte att han skulle ha barn.


Och ytterligare svaret (från icke-atheistiske marxisten):

Religion bryr sig bara om pengar inte människor


Sorglig intellectuel niveau och factiskt ett slags hatpropaganda mot catholicismen.

En ensamstående mamma behöfver intet als förbli så, det fins dessutom i dagens samhälle godt om ställen der det intet discrimineras mot dem, och i mer traditionnella catholska samhällen (med abortförbud) kunde det stå äfven en man dyrt att lemna ngn han gjort gravid som ensamstående mamma. Eftersom den typen af knölar ofta nog äro rika, är det tvertom abortanhängare som gå de rikas ärenden.

Både ens far och ens kung eller president är utsedd af Gud. Det betyder normalt att man motsätter sig Gud genom att motsätta sig far och mor, genom att motsätta sig kung eller president. Normalt - men intet alltid. Om famillens eller statens öfverhet sjelf motsätter sig Gud, gäller att afkomman eller undersåten måste lyda Gud mer än menniskor. Gäller äfven om en påfve, biskop eller prest gör så. Och i vissa lägen har man också rätt att försvara sig för att försvara sin rättfärdiga icke-lydnad mot en orättfärdig öfverhet. Jag hänvisar till St Robert Bellarmino, samt till Mgr Lefèbvres och Michael Davies ypperliga analyser af detta.

Angående kungamagt (eller annan statsmagt) och rätten att lyda Gud mer än kungen (eller annan innehafvare af statsmagt) kan ju dessutom illustreras af Niels Dackes rättfärdighet i resningen mot tyrannen Gustaf Wasa.

Hans-Georg Lundahl
Bibliothèque Mouffetard
Sta Juliana Falconieri
Jungfru
19-VI-2013

Monday, June 17, 2013

Till far på fars dag [i efterskott]

Hade idag räknat med att på Georges Pompidou kunna skicka dig lenkarne till nra samlingar essäer.

Om du gillat dem, så hade jag gifvit dig en gåfva direct dermed.

Om du ogillat dem, hade jag åtminstone väntat till aftonen för att intet förderfva hela dagen för far. Och så hade far kanske dermed kunnat känna sig litet tacksammare för att vi ha olika efternamn och bo i olika länder och stafva svenskan olika.

Tyvärr kom jag in till Georges Pompidou när de redan p g a functionsfel eller afsigtligt så kalladt "functionsfel" annoncerade "il n'y a plus de resérvations".

Detta blir kanske först publiceradt i morgon. [Så blef det]

Om far tror att jag är beroende af ngn drog, heter den caffein (stafvas théin ang. ena drycken den ingår i). Jag är intet beroende af den i bemärkelsen hafvande en vana af att dricka 50 koppar om dagen och få fysiska abstinencebesvär när jag bara får 49, men snarare i bemärkelsen att jag så ofta får nattsömnen uppskjuten, förkortad eller annars störd att jag behöfver caffe (eller thé eller coca cola eller ...) för att fungera normalt. Ett mindre bra läge för min tandhelsa, om jag får säga så. Liksom för magen.

Jag får intet fysiska abstinensbesvär af att vara borta från datorer. Lika litet som du får det af att vara borta från sthetoscop.

Deremot blir jag irriterad af att ha uppslag att skrifva om, svar till uttalade eller outtalade argument jag stött på och intet kunna skrifva dem. Likaså om jag tvingas skrifva om ett redan skrifvet svar.

Med öfver tvåtusen artiklar (det var ngt mindre sist jag collade, men den collen var förra året, om det intet var rent af förrförra), hvaraf vissa bilda artikelserier, stora nog att trycka upp som monografier i pocket-boks-tjocklek, tänker intet jag bara acceptera att hela mitt verk skrotas till förmån för eventuella andra sysslor eller eventuelt sednare carriärer "efter att jag fått mogna litet". Här fölger i hvart fall det urval jag räknat med att skicka via utskrift via ngn som bor närmare dig. Litet på engelska, mot Dawkins, litet på svenska, för carlismen och mot frimureriet (och dess föredragande af discretion och att hålla "känsliga ämnen" inom slutna discussionssälskaper).

Fortsatt på måndag:

http://filolohika.blogspot.com/2012/05/dawkins-made-challenge-on-knowing-past.html

(med åtta meddelanden till, lenkade inbördes)

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/06/appendix-till-forra-traden-pa-fb.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/06/om-carlismen-pa-fb.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/05/hvad-index-intet-var-till-for.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/05/hvarfor-jag-intet-forblef-protestant-10.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/04/medeltid-och-upplysningstid.html

Jo, jag vet att dina kretsar föredra upplusning frf medeltid. Att höra dem uttala sig om medeltiden skorrar i mina öron ungefär som "fibia å' tibula ä' väl ben i öfverarmen?" skulle göra i örat på en medicinare.

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/02/harrisons-pafvequiz.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/01/anvander-du-dator-far-du-val-tro-pa.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2012/10/naturlagar-bakom-alt.html

Tja, jag hade gerna sett att cousine Kristine hade skrifvit ut så att det klarnat om att jag gerna vill ha detta på papper och intet bara i ettor och nollor, men hon verkar intet riktigt ha vågat det af ngn anledning. Du får ha en bra vecka, och hoppas du hade en bra dag i går. Tja, en till innan jag lemnar detta meddelande:

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2011/07/emma-martinovic-breivik-senior-1-0.html

Nu får det räcka far, treflig läsning!

Hans-Georg Lundahl
UB i Nanterre
De 262 Martyrerna i Rom
under Diocletianus
17-VI-2013

Tuesday, June 11, 2013

Appendix till förra tråden på FB

Hans-Georg Lundahl
Vill ngn ha namnet anonymeradt på min blogg? Här:

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/06/om-carlismen-pa-fb.html
Michael Backman
Jag tycker inte du skall publicera saker som skrivs här på din blogg. Då fallerar ju lite grann syftet med att ha ett stängt forum.
Hans-Georg Lundahl
Jag för min del bad intet om formatet "stängt forum". Jag frågade dem som skrifvit på tråden om de ville ha sina namn anonymerade, jag bad intet om DIN synpunct.

Jag har varit på blackmarket.dk och ett liknande forum i Sverige (som FB blockerar länken till), jag har intet respecterat ngn slags frimurareaktig secretess der och tänker intet göra det här.

Factum är att min groupe Antimodernism på februari 2009 hädangångna groups.msn.com var ngt för öppen för somliga. Sedan den stängts med de öfriga i samma format har det speculerats en massa om att jag skulle ha öppnat cybersekt och dylikt. Jag undanber mig kraf om secretess, liksom jag undanber mig speculationer som bygga på ren okunnighet om hvad jag skrifvit. En okunnighet som jag fÖrsÖker göra undviklig.
Michael Backman
Hans-Georg Lundahl

Jag startade denna gruppen i samband med en debatt som uppstod i gruppen "Katoliker i Sverige".

Eftersom "Katoliker i Sverige" är en öppen grupp för Sveriges katoliker och vars syfte inte är att vara diskussionssida där olika falanger stångas mot varandra, utan tänkt som ett hörn av Facebook där vanliga katoliker i samförstånd och trevnad kan tala med varandra.

Där uppstod det ett behov av en grupp som är sluten där man kan debattera lite mer känsliga frågeställningar. Och tanken är även att man skall kunna diskutera vad som helst inom ramen för katolska kyrkan.

Om du inte accepterar dessa premisser som varit med ända från början, då är det din ensak. Men du har ändå valt att vara kvar i min grupp som jag startat, och då får du acceptera de (få)regler som finns.

Jag kan givetvis inte bestämma vad ni gör med den informationen som vi skriver här. Men jag skulle uppskatta om det som jag skrev här inte hamnade i offentliga bloggar. När man har ett slutet forum så är det enligt mig underförstått att man inte delar ut den informationen i offentligheten.

Däremot kan man väl ha sådant hyffs och sunt förnuft att åtminstone frågar "INNAN" man publicerar en debatt på sin blogg. Inte först publicera och sedan fråga om det är oki.
Hans-Georg Lundahl
Jag frågade intet om det var ok. Jag utgick från att mina ord voro mina, att Marcus intet hade ngt emot sjelfva citatet, och att de som voro mot oss i hvart fall skulle stå för hvad de sagt om de än kanske intet ville skylta med namn intill mig. Jag frågade dermed enbart om de ville att jag skulle anonymera dem (som jag annars brukar göra). Eftersom det intet als är första ggn räknade jag med att de som kände mig intet skulle ens bli förvånade.

Nu mins jag ganska väl stämningen i "Katoliker i Sverige". Bästa anledningen till att starta denna groupe var att vissa somliga stördes af hvad jag och vissa andra sade och stökade ner tråd efter tråd med att bara ondgöra sig deröfver. Att deremot hålla tyst om alt som sägs här i alla shg utanför denna groupe och evt. biktsolen vore den sämsta tänkbara anledningen.

Jag hade på MSN Groups en som hette Antimodernism. För att posta fick man trycka på en knapp efter att redan ha conto på MSN. Alla kunde läsa, bara medlemmar kunde posta. Trifsamt nog, synd att FB saknar den möjligheten.

De som gilla öppenhet och débatt kunna ju commentera på mina bloggar:

http://hglundahlsblog.blogspot.com

med fortsättningar

http://danskantimodernism.blogspot.com

och

http://creavsevolu.blogspot.com

t ex (engelska bloggposter - engelska commentarer, svenska - svenska o s v)
Michael Backman
Det framgick av admins på "Katoliker i Sverige" att forumet skulle vara en mötesplats för katoliker runt om i Sverige att sprida nyheter och samtala i god ton, och i första hand inte fokusera på nitiska debatter. Och forumet är även en portal för människor som ännu inte tagit steget fullt ut in i kyrkan, och därav skall det vara öppet.

Jag ville då skapa ett forum där man kunde debattera och samtala mer djupgående om lite mer känsliga ämnen.

Inomkatolska frågeställningar som inte alltid måste ha insyn utifrån.

Jag såg ett behov , och såg till ett behovet blev uppfyllt.
Hans-Georg Lundahl
Äfven här har du menniskor som intet fultut tagit steget in i Kyrkan. Problemet uppstår, för mig, i två lägen:

  • a, som på andra forumet, när en débat jag menar håller god ton skall störas af dem (af de idioter höll jag på att säga men man kan vara begåfvad trots idiotisk culturel bakgrund) som classa den som "nitisk"

  • b, som nyligen här, när krafvet att intet bli störd eller intet störa dem som vilja ha mer "anodina" themata (oskyldiga) blir ett kraf på att slippa insyn.


Och dermed får jag tacka för mig, äfven på denna profil.

[Jag har två profiler i o m att min första blef bortcopplad under närmare ett år, och jag öppnade den andra för att återse mina vänner och débat-groupper, sednare fick jag tillbaks tillgång till den första med. Båda äro nu ute ur den grouppen.]

Om Carlismen på FB

Tråd i grouppen "Katolskt samtalsforum":

Marcus Urbanski

De spanska karlisterna är ett mycket intressant kapitel för den katolskt historieintresserade. Att gå igenom hela dess anspråk och historia vore att uppta ett alltför stort utrymme på fb. Jag nöjer mig med att snabböversätta den karlistiska hymnen som sjöngs under det spanska inbördeskriget.

Marcha de Oriamendi (El himno Carlista)

Por Dios, por la patria y el Rey
... Lucharon nuestros padres.
Por Dios, por la patria y el Rey
Lucharemos nosotros también.

Lucharemos todos juntos
Todos juntos en unión
Defendiendo la bandera
De la Santa Tradición. (bis)

Cueste lo que cueste
Se ha de conseguir
que los boinas rojas
entren en Madrid. (bis)

Por Dios, por la patria y el Rey
Lucharon nuestros padres.
Por Dios, por la patria y el Rey
Lucharemos nosotros también.


Oriamendi-marschen (carlismens kampsång har fått sitt namn efter carlisternas första segerrika slag den 16 mars 1837 vid det närbelägna berget Oriamendi utanför San Sebastián)

För Gud, fädernesland och konung
Kämpade våra fäder
För Gud, fädernesland och konung
Skall också vi kämpa
Vi kämpar alla tillsammans
Tillsammans i förening
Vi försvarar den heliga Traditionens fana
Kosta vad det kosta vill
Det skall till segrar
Så att de röda baskrarna
tågar in i Madrid


youtube med carlist-hymnen

Bo Divander
Jag undrar stillsamt vad katolska kyrkans ledning skulle säga om den hymnen...?
Mikael Rosén
Såsom det står i Oremus: Alla Guds heliga: Stån oss bi med eder förbön, på det att vi genom sant kristligt leverne och orubblig trohet alltid må vara redo att skydda och värna vårt fosterland och sålunda bliva värdiga att upptagas i vårt eviga hemland i himmelen.
Marcus Urbanski
Bo Divander , karlisternas historia är för lång och för svår för att bena ut i ett forum som detta. Men Rom stödde karlisternas kamp.
Richard Agaeus
Dt finns mkt att skämmas för Marcus Urbanski - låt oss inte ta upp dt =( =(
Marcus Urbanski
I karlisternas kamp finns inget att skämmas över.
Mikael Rosén
vad har du problem med bo?
Richard Agaeus
Tex barnen som rövades bort ?
Mikael Rosén
Vi nationella katoliker har "mycket" att skämmas för, vi är ju bovarna...
Marcus Urbanski
Karlisterna rövade bort barn? Källa på det?
Simon Holmqvist
Jag fattar inte? Varför skulle man skämmas? Detta är väl nåt att vara stolt över?
Hans-Georg Lundahl
Barnen som röfvades bort var definitivt intet carlisternas fel!

Det var två skeden under Franco - 1) omedelbart efter 39/40 öppet tvångsomhändertagande af rödas barn, på tillrådan af psychiatern Valleja-Najera, - 2) ett hemligt nätverk (prester, nunnor/sköterskor, läkare) mot/under 70-talet.

För nra månader sedan försökte röda blanda ihop de båda historierna till en sörja af Francos brottslighet, men carlisterna voro den lagliga oppositionen, intet regimen.

"Jag undrar stillsamt vad katolska kyrkans ledning skulle säga om den hymnen...?"

Den himmelska eller jordiska ledningen? Hvilken period af den sednare?
Richard Agaeus
Hej Marcus Urbanski jag antog att jag hade den minsta aning om vad vi pratade om (ja trodde vi pratade om spanska inbördeskriget) men märkte att ja var ett par decennier för sen - förlåt, glöm min kommentar, dt var på grund av okunskap och att jag trodde att jag visste vad jag pratade om