Tuesday, October 15, 2013

Guds eller Menniskors Lag?!

Så länge menniskors lagstiftning är en rimlig concret practiskt tillämpning af Guds eviga lag, fins ingen motsättning. Se Romarebrefvet 13.

Men i andra fall fins en sådan. Antag att dicrimineringslagstiftningen säger att en homosexuell person är lika mycket värd som en heterosexuell person, vist. Det går an.

Men om det gäller handlingar, nej, det går intet an als att ha en lag som - enligt hvad RFSU nu påstår ... ja de klagade just på christna débatteurer:*

De tycker inte att man ska prata om homosexualitet som lika mycket värt som heterosexualitet – alltså, tvärtemot vad diskrimineringslagstiftningen säger.


Tjo flöjt att en christen skulle gå med på att homosexualitet vore lika mycket värdt som heterosexualitet!

Undrar om lagstiftningen är så sjuk eller om det bara är en RFSU-tyckares tolkning? Vore kanske värdt att colla upp saken. För om det är RFSU-tyckarens tolkning kan det vara en "intresserad" tolkning. En tolkning som är djupt jefvig.

Altså, en homosexuel person är lika mycket värd som en bisexuell och lika mycket värd som en heterosexuell, så länge ingen af dem sysslar med homosexualitet.** De ha alla rätt att i practiken vara asexuella (utan sjelfstympelse af chirurgisk art, nb). De ha alla rätt att i practiken vara äktenskapligt monogamt och fertilt heterosexuella. Och ingen af dem har rätt att utöfva skörlefnad, ingen af dem har rätt att utöfva infertil sex, och dermed har ingen af dem rätt att utöfva homosexualitet.

Det är den christna ståndpuncten.

Om Sverige har förklarat den olaglig fins ett klart uppror mot Guds lag i en sådan "lagstiftning."

Factiskt är redan en begränsning af föräldrars rätt öfver omyndiga unga ett uppror mot Guds lag. Och ett som Maria Andersson och Hans Olsson tydligen förespråka:*

I samma anda är riksdagsledamoten Enochsons motion om att föräldrar ska godkänna de läromedel skolan använder. I klartext betyder det att hon underkänner lärarnas kompetens och att till exempel homosexuella elever inte skulle bli bekräftade eller att elever inte skulle informeras om rätten till abort.


Abort är ingen rätt. Abort är mord. Homosexualitet skall intet bli bekräftad.

Någon kanske säger att en homosexuel elev behöfver bli bekräftad - jodå, kanske det, men intet i "sin" homosexualitet. Och om ngn drar upp de homosexuella elever som mördats eller begått sjelfmord, så kan det ju påpekas att de knappast voro hemskolade. Både homosexualitet och osäkerhet och olycka kunna mycket väl härröra från pligtskolan och dess milieuer. Gäller äfven osäkra och olyckliga heterosexuella.

Lärarne ha competens att med föräldrar som uppdragsgifvare ge den utbildning föräldrarne vilja ge men sakna tid eller fack-kunskaper att personligen meddela. De ha intet competens att öfver föräldrarnes hufvud bestemma om barns och ungas värderingar eller hvilka värderingar som få eller skola uttryckas i classrummet.

Detta tyrannie mot föräldrar är ett uppror mot Gud. Det begicks - med ngt andra förtecken - af Jules Ferry med Émile Combes och af deras beundrare i Mexico, Spanien och Tyskland. Af Plutarco Elías Calles, af Manuel Azaña, af Adolf Hitler. Och af Lenin med. Olof Palme kom in i ligan men efter hans tid har det förvärrats. Betydligt, att döma af att Andersson och Olsson haft mage att yttra hvad de yttrat. Och stackars Frankrike har en uppfölgare till Ferry och Combes, en viss Peillon. Han har dock väldigt liknande förtecken till Anderssons och Olssons.

Härmed stöder jag gifvetvis riksdagsledamot Enochson. Till fullo. Utan att i förväg ha tittat på hennes motion.

Hans-Georg Lundahl
Nanterre UB
Sta Teresa af Ávila
15-X-2013

*SvD Opinion : Kristna debattörer vill begränsa de unga
Maria Andersson och Hans Olsson
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kristna-debattorer-vill-begransa-de-unga_8610052.svd


**Naturligtvis är det också ett sysslande med homosexualitet att uppmuntra eventuella homosexuella tendenser eller rentaf läggning hos en sjelf. En homosexuel som är moraliskt lika mycket värd som en heterosexuel är den som kämpar mot sin homosexualitet. Sådana tendenser äro alltid felaktiga och alltid orsakade af synd, dock ej alltid orsakade mest af egen synd hos den som har dem. Oscar Wilde kan ha fått sitt lif förstördt af besöket i Bohemian Club eller Bohemian Grove 1882, de syndade säkert värre än han. Socialt är man dock lika mycket värd så länge homosexualiteten icke yttrat sig utåt.

Sunday, October 13, 2013

Någon kallade Jon Emil Kjölstad falsk, nej, det är han intet.

Här är Patrik Forséns svada: (länk).

Här är citatet om min gamle vän:

Kardinal Dante-sällskapet har dessutom offentligt tagit avstånd från nationalismen i och med denna text av Jon Emil Kjölstad; ”Sällskapet tar avstånd från s k högerextremism”. Oaktat vad nu ”högerextremism” kan tänkas betyda och det strategiskt galna i agerandet är det ett hyckleri av stora mått. Falska människor har aldrig varit en mer träffande benämning än på denna trio.


Texten han länkade till afslutas med "(Ovanstående förtydligande sker i samförstånd med biskopsämbetet.)"

Jon Emil Kjölstad är i sjelfva verket en fransk högerman med svenska och norska rötter. Algérie Française? FSSPX med Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet? Jodå. Det var han som introducerade mig till traditionnel liturgie och till catastroftänkande (numera ganska bekräftadt) om Kyrkan efter V-2. M a o har Arborelius sagt till honom att taga afstånd från s k högerextremism och han har skrifvit under menande dermed Klas Lund (som äfven jag tagit afstånd från, se förra artikeln).

Ni känna till OAS-culturen. Skåla för Salan i slutna sällskap men skåla för de Gaulle i offentlighet när det behöfs. Afståndstagandet från högerxtremismen är m a o tactiskt. Han har säkert gjort en mental reservation med innebörd att t ex taga afstånd från hvad man brukar anse att högerextremism är eller dylikt.

Hygglig prick. På ärlighet ger jag honom intet 20/20,* men att kalla honom falsk är för mycket.

Han är gemensam bekant med mig och Yvonne Maria Werner (Historiska Institutionen Lunds Universitet, Philosophiae Doctor). En af två eller tre som försvarade Faurisson för 20 år sedan (var det väl), från beqvämt svenskt studentafstånd, och jag höll delvis med. Vissa reservationer [hade jag dock], t ex till förmån för den dagbok Faurisson började se som falsarium.

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
St Edward Bekännarens
Translation och Söndag
13-X-2013

*Antar att han intet ger mig 20/20 i discretion f d d ... (20/20 = felfritt prof enligt fransk betygssättning). Jag ger mig intet sjelf 20/20 i ärlighet.

Friday, October 11, 2013

Stolt Christen Geocentriker

Börjar som så ofta med ett citat:

Nationalsocialismen utvecklade redan tidigt en organisk syn på världen, till skillnad från den förhärskande människocentrerade (antropocentriska) och geocentriska världsåskådningen som vi till stora delar ärvt från judendomen och kristendomen.*


Att förbjuda vissa slags misshandel af djur bör intet tas som om de hade rättigheter, utan som att misshandeln af djur tenderar att förflacka de hemningar som skydda oss mot misshandel af oskyldiga menniskor. Aftrubba brukar man vist kalla det. Precis som vissa slags porr gör med hemningar mot våldtägt.

Att se det som om djur vore våra likar och hade rättigheter som vi är deremot fel.

Och det är inget fel med att vara geocentriker, tack.

Djuren saknade ”själ” och var bara ett slags maskiner (kyrkan, påven Pius IX, Descartes m.fl.).


Exact citat från påfve Pius IX, tack? Kyrkans synpunct är att de sakna andlig och odödlig sjel. Icke att de är ett slags machiner, detta sista är deremot Descartes' lära.

För många ”antinazister” var denna syn på människan som en del av naturen farlig eftersom en uppvärdering av djuren nödvändigtvis ledde till en nedvärdering av människan i naturens ordning och därmed enligt dessa kritiker indirekt röjde väg för det påstådda folkmordet på judarna.


Skulle Klas Lund äfven qvalifiera euthanasieprogrammet som "påstådt"? När Clemens August von Galen, biskop af Münster stoppade ett skede af dem genom anmälan för mord, var han inbillningssjuk? Tror icke det, nä.

Huru det nu än må vara med judarne.

Har en catholsk vän som gerna lenkar till Nordfront, men artiklar som denna ger mig intet exact mersmak. Synd att jag intet har lenk till Charles A. Coulombe's "A Hunting We Will Go (Animal rights activists go to Hell)".**

Hans-Georg Lundahl
Nanterre UB
Jungfru Marie Moderskaps Fest
11-X-2013

* Klas Lund (nazist, för dem som intet känna till honom eller Nordfront) i denna lenk (första citatet innehåller min emfas, intet hans):

Nationalsocialism och djurrätt
https://www.nordfront.se/nationalsocialism-och-djurratt.smr


** Kan noteras att om jag anser att Esteban Morillo är oskyldig till dråp detta beror på omständigheterna jag fått till del genom högermedia och intet på hans flickväns ideologie som liknar herr Lunds.