Saturday, November 24, 2018

Huru långt når den lagen?


"Det finns faktiskt lagstiftning som är tänkt att skydda oss mot denna typ av osaklighet och dess negativa konsekvenser i form av fördomar och förakt!"


Ang. läroböcker i offentligt financierade och drifna skolor, definitivt.

Ang. pamphletter i sectära sammanhang, troligen mindre, det skulle collidera med religionsfriheten.

Alexander Hislop skref "The Two Babylons" 1853, när assyrologien var i sin linda ... nå, här är i alla fall interviewn der Yvonne Maria Werner yttrade ofvan gifna citat:

Nidbilder av katolsk tro i lärobok om kriminalitet
av Katolskt magasin · 2018-11-24
https://www.katolsktmagasin.se/2018/11/24/nidbilder-av-katolsk-tro-i-larobok-om-kriminalitet/


Sedan kan factum att läroboken var i criminologie ge tankar om straffrättsutöfvares fördomar mot catholska minoriteter både Norden och USA / Canada, jemte England ...? Kanske./HGL

Friday, November 2, 2018

Försök till utpressning?
Nu råkar jag intet vara pornographie-slukare, i hvart fall just nu.

Med andra ord är detta ett hot om att ljuga ihop saker./HGL

Tuesday, September 11, 2018

SD? Nej tack! Intet om en helt abortovänlig régime är möjlig


Begränsandet af aborträtten (enligt en cousine till mig) är ju en god punct. Att icke vilja ta bort den helt, en dålig en.

Här är en dålig en till:

Skolpolitiska inriktningsmanifestet Sverigedemokraternas skolpolitik 2018
https://sd.se/wp-content/uploads/2018/08/Skolpolitiska-inriktningsmanifestet.pdf


sid. 21 Skärp Skolinspektionens tillsyn av konfessionella friskolor

När det svenska skolsystemet växte fram, i huvudsak under 1900-talet, var det socialdemokratin som tillsammans med vänstern verkade för skolsystemets sekularisering och att undervisningen vilade på vetenskaplig grund.

När friskolereformen genomfördes i början av 90-talet och utvecklingen mot en mängd friskolor tog fart såg en hel del religiösa friskolor dagens ljus. Enligt skollagen, som ska kontrolleras av Skolinspektionen, ska all undervisning ske ”ickekonfessionellt”. Däremot får övrig tid präglas av vissa religiösa inslag. Det står mycket tydligt i skolans styrdokument att alla skolor ska präglas av demokratiska och jämställda värderingar.

En hel del problem och direkta avsteg från det våra styrdokument stipulerar har avslöjats, både från muslimska och kristna friskolor. Detta menar vi Sverigedemokrater i förlängningen är helt oacceptabelt. Misstankar kvarstår att undervisningen på vissa religiösa friskolor inte bedrivs enligt de premisser riksdagen har satt upp. Vi vill därför att Skolinspektionen skärper sin tillsyn av religiösa friskolorbetydligt, vars undervisning skall vara likvärdig oavsett religiös tillhörighet. Det är viktigt att inspektionerna sker oanmälda i hög grad. Skolinspektionens uppdrag ska även justeras i enlighet med detta.

Stopp för nya religiösa skolor

På senare tid har en rad missförhållanden uppdagats på de konfessionella friskolor vi har i dag. Det rör sig om diskriminering av flickor, könsuppdelade platser på skolbussar och liknande brott mot skollagen. Problemen har en omfattning där vi anser att Skolinspektionen inte mäktar med sin tillsynsuppgift. Det var till exempel inte Skolinspektionen som slog larm om de könsuppdelade bussarna, utan Kalla Fakta. Innan det hade allmänheten dessutom försökt få kommunen att reagera, - utan resultat.

Med bakgrund av detta vill vi ha ett stopp för alla nya religiösa friskolor. I grunden betalar skattebetalarna för att eleverna skall lära sig räkna, läsa, skriva och en rad andra sekulära skolämnen, inte för att påverkas i religiös riktning.


I détail:

"När det svenska skolsystemet växte fram, i huvudsak under 1900-talet, var det socialdemokratin som tillsammans med vänstern verkade för skolsystemets sekularisering och att undervisningen vilade på vetenskaplig grund."

I Lenins och i Combes-Ferrys onda anda ... jotack ...

"När friskolereformen genomfördes i början av 90-talet och utvecklingen mot en mängd friskolor tog fart såg en hel del religiösa friskolor dagens ljus."

En god sak tycktes börja i och med Communismens (då ansedda som sådant) fall.

"Enligt skollagen, som ska kontrolleras av Skolinspektionen, ska all undervisning ske 'ickekonfessionellt'."

Med andra ord, inom den seculariserade de facto confessionen.

"Däremot får övrig tid präglas av vissa religiösa inslag."

Ack så generöst!

"Det står mycket tydligt i skolans styrdokument att alla skolor ska präglas av demokratiska och jämställda värderingar."

Och?

"En hel del problem och direkta avsteg från det våra styrdokument stipulerar har avslöjats, både från muslimska och kristna friskolor."

Och?

"Detta menar vi Sverigedemokrater i förlängningen är helt oacceptabelt. Misstankar kvarstår att undervisningen på vissa religiösa friskolor inte bedrivs enligt de premisser riksdagen har satt upp."

Och hvad med Guds lag?

Du skall ära din fader och din moder.

Icke "du skall låta din konung eller furste, kejsare eller senat, riksdag eller äldsteråd bestämma öfver dina barns utbildning" eller "din forstran" (om du nu är barn).

NB, om den régime som ställer sig öfver Guds lag i detta shg är democratisk eller dictatorisk är ovidkommande, principen är totalitär som sådan.

"Vi vill därför att Skolinspektionen skärper sin tillsyn av religiösa friskolorbetydligt, vars undervisning skall vara likvärdig oavsett religiös tillhörighet."

M a o, ingen frihet för föräldrar af religiösa minoriteter ...

"Det är viktigt att inspektionerna sker oanmälda i hög grad. Skolinspektionens uppdrag ska även justeras i enlighet med detta."

Hvilket förbannadt communist-svammel!

"På senare tid har en rad missförhållanden uppdagats på de konfessionella friskolor vi har i dag. Det rör sig om diskriminering av flickor, könsuppdelade platser på skolbussar och liknande brott mot skollagen."

Problemet skulla kunna skötas om man hade pojk- och flickskolor. Som Påfve Pius XI förespråkade i Divini illius magistri för pubertet och äldre.*

DIVINI ILLIUS MAGISTRI (On Christian Education) Pope Pius XI
http://www.ewtn.com/library/encyc/p11divil.htm


"Problemen har en omfattning där vi anser att Skolinspektionen inte mäktar med sin tillsynsuppgift. Det var till exempel inte Skolinspektionen som slog larm om de könsuppdelade bussarna, utan Kalla Fakta. Innan det hade allmänheten dessutom försökt få kommunen att reagera, - utan resultat."

En fanatiskt feministisk och secularistisk allmänhet. En god anledning att intet återvända till Sverige.

"Med bakgrund av detta vill vi ha ett stopp för alla nya religiösa friskolor."

Ännu en bra anledning, om de få magten.

"I grunden betalar skattebetalarna för att eleverna skall lära sig räkna, läsa, skriva och en rad andra sekulära skolämnen, inte för att påverkas i religiös riktning."

Trefligt att atheistiska skattebetalare göra sig till språkrör för de religiösa .... eller intet.

Bortsedt från att detta bygger på idéen:

 • alla skolor skola vara skattefinancierade;
 • och skattebetalare ha en rätt att se hvad skattepengar gå till.


Ett godt ändamål är godt äfven om burgna skattebetalare äro mot det. Ett ondt ändamål skall man intet behöfva vara skattebetalare för att protestera mot. Evt. kan principen ha en viss tillempning i culturutbud.

Och skoltvånget, liksom ofriheten för christna skolor, detta äro onda ändamål.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
St. Patiens af Lyon
11.IX.2018

* Citerar encyclican:

65. Another very grave danger is that naturalism which nowadays invades the field of education in that most delicate matter of purity of morals. Far too common is the error of those who with dangerous assurance and under an ugly term propagate a so-called sex-education, falsely imagining they can forearm youths against the dangers of sensuality by means purely natural, such as a foolhardy initiation and precautionary instruction for all indiscriminately, even in public; and, worse still, by exposing them at an early age to the occasions, in order to accustom them, so it is argued, and as it were to harden them against such dangers.

...

68. False also and harmful to Christian education is the so-called method of "coeducation." This too, by many of its supporters, is founded upon naturalism and the denial of original sin; but by all, upon a deplorable confusion of ideas that mistakes a leveling promiscuity and equality, for the legitimate association of the sexes. The Creator has ordained and disposed perfect union of the sexes only in matrimony, and, with varying degrees of contact, in the family and in society. Besides there is not in nature itself, which fashions the two quite different in organism, in temperament, in abilities, anything to suggest that there can be or ought to be promiscuity, and much less equality, in the training of the two sexes. These, in keeping with the wonderful designs of the Creator, are destined to complement each other in the family and in society, precisely because of their differences, which therefore ought to be maintained and encouraged during their years of formation, with the necessary distinction and corresponding separation, according to age and circumstances. These principles, with due regard to time and place, must, in accordance with Christian prudence, be applied to all schools, particularly in the most delicate and decisive period of formation, that, namely, of adolescence; and in gymnastic exercises and deportment, special care must be had of Christian modesty in young women and girls, which is so gravely impaired by any kind of exhibition in public.

Thursday, August 16, 2018

Til Hendes Majestæt Dronning Margarethe


Beklager førlusten, er noget sent ude før sorgen, ikke, men bedste ønskninger for familien!/HGL

Lidt at læse?

tinyurl.com/antimodernism

= Latest on Antimodernism
https://l-o-antimodernism.blogspot.com/

Thursday, July 5, 2018

Ofta skrifver jag andra språk än svenska


Som sagdt, och hoppas den treflige mannen med famille ur JV icke tappat lappen, uppdateringar med nya artiklar på mina activa bloggar:

http://ppt.li/3zl

Eftersom detta är en kortlänk, fungerar den intet i söklisten, bara i adresslisten. Och status, och gifven länk på bloggar eller i mejl, och commentarer./HGL

Uppdatering : Annan kortlänk (ppt.li tycks ha lagdts ned, i hvart fall tillfälligt)

https://tinyurl.com/antimodernism

Full länk:

Latest on Antimodernism
https://l-o-antimodernism.blogspot.com/

Två fel i NVÖ, del 2


I Matthäus 28 ha vi redan gått in på huru vers 20 utesluter "kyrkor" som icke funnits sedan Christi Himmelfärd och första Pingsten. Detta problem med Matthäus 28 ha JV gemensamt med andra secter, som SvK, hvilka uppkommit under eller efter Reformationen (och en liten groupe före, men som anslutit sig). Deremot har NVÖ inget problem med att öfversätta orden correct.

Föregående vers hitta vi dock en discrepance:

Benelius:

Gån därför, lären alla folk och döpen dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

NVÖ:

Gå därför och gör människor från alla nationer till mina lärjungar,+ döp dem+ i Faderns och Sonens och den heliga andens namn

Det är skillnad mellan "alla folk/nationer" och "menniskor från alla folk/nationer".

Christus kräfde theocratier INNAN återkomsten, åtminstone relativa theocratier. Icke absoluta theocratier i alla länder som Påfvestaten, biskopsdömet Salzburg, Iona eller berget Athos, men relativa, så att kungar och parliament öfver verlden erkänna att de icke herska i eget namn, ej heller i ngn afguds, utan med Christus som Konung.

Detta innebär att JV (och en hel del andra protestanter) borde se öfver huru de se på Kejsare Konstantin den Store. Tiridates III och Gregorius Upplysaren, Konstantin och påfve Sylvester, det är helt i sin ordning.

Hans Georg Lundahl
Paris
St. Petri och Pauli Octav
6.VII.2018

Två fel i NVÖ, del 1


1 Mosebok 11:4 Sedan sa de: ”Vi bygger en stad och ett torn som når ända upp till himlen. Då skapar vi oss ett namn, och vi blir inte skingrade över hela jorden.”

Det står i yttersta förlagan factiskt intet att tornet (enligt byggherrarnes afsigt) skulle nå ända till himlen. Som sådant, i dess helhet.

Folkbibeln:

1 Mosebok 11:4 Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen✱! Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Bättre ... men intet helt bra.

1917:

1 Mosebok 11:4 Och de sade: »Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden.»

Samma här. Båda ha spetsen statiskt i himlen (när tornet är klart - hvilket ju icke hände).

Vulgata:

Geneseos caput 11: [4] et dixerunt : Venite, faciamus nobis civitatem et turrim, cujus culmen pertingat ad caelum : et celebremus nomen nostrum antequam dividamur in universas terras.

... hvars spets må nå till himlen ...

Karl XII missar på substantivet hvad den tjenar i verbform:

"hvilkets höjd skall räcka upp i himlen"

"Culmen" (och LXX akmé, jag kan intet hebreiska) är spets, concret, intet "höjd" som mått.

M a o, ingen af de svenska öfversättningarne, NVÖ lika litet som de andra, ger möjlighet, hvilket Vulgata och LXX gör, att bara en del - en spets, ett sista raketsteg - når upp.

Tror jag tar andra felet i NVÖ i morgon, i mån af möjlighet.

Hans Georg Lundahl
Paris
Hel. Anton Maria Zaccaria
5.VII.2018

Wednesday, July 4, 2018

En treflig man, ett JV


... treffade jag i morse. En svensk som förstod att jag håller mig undan Sverige och dess practiska socialism.

JV ha naturligtvis en förskräcklig theologie, men det äro de knappast ensamma om i landet - SvK med liberaltheologien är icke alltid mindre ariansk, definitivt ofta mycket ovederhäftig på andra puncter.

Hvad har annars JV och SvK gemensamt?

Ett Matthäus-28-problem. Hvarken conservativa eller hednaliberala lutheraner eller JV ha funnits sedan Christi Himmelfärdsdag. Dagen då Vår Herre sade ... misslyckas uppladda pdf till Fader Benelius öfversättning, här är Folkbibeln:

16 De elva lärjungarna gick till Galileen✱, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade✱. 18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla✱ allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."

Enligt CTR slutade Kyrkan hålla allt hvad Jesus befallt den kort efter att alla de elfva hade dött, definitivt vid kejsare Konstantins tid. Sedan dess ha olika motstånd satts upp mot "Konstantins Kyrka", men ingen före CTR lyckades klura ihop allt hvad Jesus hade befallt, och apostolisk succession obruten från de elfva till hans tid var det bara intet tal om.

Luther var mer nuancerad, hade dessutom inget mot Konstantin, och just derföre är Lutherdomen visserligen närmare Catholska Kyrkan, men betydligt mindre logisk i sitt afvisande af den, än CTR.

Hans famille drucko caffe i muggar ... tänker jag sjelf göra ... hoppas de fingo en treflig resa.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Sta Elisabeth af Portugal
4.VII.2018

Tuesday, June 19, 2018

Sveriges närvaro mina bloggar


Sverige veckan 12-19.VI.2018:
1 + 13 + 3 + 15 + 6 + 5 + 5 + 4 + 3 + 35 + 4 + 3 + 1 + 2 + 12 + 24 = 136

Sverige topp tio all tid:
3551 + 103 + 91 + 263 + 3 + 408 = 4419

Högsta mörkertal för Sverigelösa tio i topp : 14 725.

Då skulle Sverige systematiskt vara land 11 och systematiskt jembördigt med land 10, hvilket i de bloggarna var:

Polen (V bloggar), Storbritannien (också V), Rumänien (IV), (II bloggar:) Japan, Lettland, Kina, Sydkorea, Portugal, Kanada, Brasilien, samt (I blogg:) Nederländerna, Singapore, Tyskland, Indien, Turkiet, Förenade Arabemiraten.

M. a. o. Sverige har en närvaro mellan 4419 och 19144./HGL

Tuesday, May 15, 2018

Till Barnevernet ...


Fra nrk med mine kommentarer:

Pål Christian Bergstrøm
Jeg har forståelse for at det å være i kontakt med barnevernet for mange mennesker innebærer ganske sterke følelser ...

min kommentar
Jeg har forståelse for at det å være i kontakt med en menneske der forsvarer sin familje for mange barnevernsansatte innebærer ganske starke følelser ...

Pål Christian Bergstrøm
Men vi kan allikevel ikke akseptere at man tyr til trusler eller grov hets mot ansatte som utfører sin jobb på vegne av samfunnet.

min kommentar
Var det nå ikke en stark følelse du gav uttryk før?

Somlige familjer kan allikevel ikke akseptera at barnevern tyr til trusler eller grov hets mot førældrer som utfører sin jobb på vegne af Gud (se Exodus 20:12) ...

Monday, April 30, 2018

Friday, March 16, 2018

Det fins en annan blogg der jag skrifver på svenska med ...


HGL's F.B. writings :

Sednaste två:

Creationism och stafning · Två undertrådar under status af en Martinist

Språkval nordiska:

På svenska · på dansk · på norsk.

Notera, der skrifver jag också på andra språk, saken är om det varit synligt eller rent af innehåller en débat från .... FB.

Thursday, February 1, 2018

öfversättare voro långlifvade


Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare
1498 - 1801
http://www.oversattarlexikon.se/listor/kronologi/#1498-1801


 • Nicolaus Balk (1540–1611)
 • Andreas Johannis Arosiandrinus (1600–1700)
 • Ericus Benedicti Schroderus (1580–1647)
 • Jonas Rugman (1636–1679)
 • Olof Swensson Lemwijk (1640–1677)
 • Petrus Brask (1650–1691)
 • Maria Gustava Gyllenstierna (1672–1737)
 • Nils Hufwedsson Dal (1690–1740)
 • Magnus Lagerström (1691–1759)
 • Anders Nicander (1707–1781)
 • Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–1763)
 • Olof von Dalin (1708–1763)
 • Christopher Manderström (1727–1788)
 • Johan Adolf Stechau (1746–1812)
 • Johan Gothenius (1721–1809)
 • Catharina Ahlgren (1734–1810)
 • Johan Henric Kellgren (1751–1795)
 • Abraham Niclas Clewberg Edelcrantz (1754–1821)
 • Adolf Fredrik Ristell (1744–1829)
 • Gudmund Jöran Adlerbeth (1751–1818)
 • Gustaf Regnér (1748–1819)
 • Anna Maria Lenngren (1754–1817)
 • Gustaf af Leopold (1756–1829)
 • Didric Gabriel Björn (1757–1838)
 • Carl Magnus Envallsson (1756–1806)
 • Johan Adam Tingstadius (1748–1827)
 • Samuel Ödmann (1750–1829)
 • Johan Gabriel Oxenstierna (1750–1818)
 • Gabriel Eurén (1768–1806)
 • Mårten Altén (1764–1830)
 • Anders Fredrik Skjöldebrand (1757–1834)
 • Johan David Valerius (1776–1852)
 • Arved Bethén (1756–1827)
 • Erik Wilhelm Djurström (1787–1841)
 • David Krutmejer (1778–1854)
 • Herman Anders Kullberg (1772–1834)
 • Carolina Weltzin (1754–1812)
 • Ulrica Carolina Widström (1764–1841)


37 38 41 43 44 45 50 50 54 55 58 61 62 63 65 66 66 67 67
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

67 67 68 68 71 71 71 73 74 76 76 76 77 79 79 81 85 88 C
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Medianålder, 67, qvartilerna 55 och 76./HGL