Friday, January 18, 2013

Du kan ingenting ta med dig dit du går ...


... ingenting utom dina små fastor och vanliga vänliga ord, ingenting utom sacrementen och din trohet till dem - eller motsatsen.

Men en gång i tiden trodde somliga att man lefde i evigheten med den inkomst och magt man samlat i jordelifvet.

Om slafvinnor och hestar offrats på grafvar, beror det på åsigten att de i andra lifvet tjena dem de offrats åt.

Om indianer scalperat dem de dödat i strid, beror det på uppfattningen att de man dödat och scalperat skola tjena en i de sälla jagtmarkerna.

Jag vägrar kalla detta "en gång i tiden" för "förr i tiden". Hedendomen försvann från olika platser under olika perioder, när Christendomen kom med olika missionärer. I Sverige var gränsåret 1002. D v s 1011 år sedan.

Om nu de hedna trodde att samhällets klyftor och ordningar återspeglades i evigheten, voro de ganska så inne på att göra skilnaden mellan rik och fattig till något metafysiskt.

Det fins andra sätt att göra det på. Zarathustras religion verkar ha varit värdigare, men likafullt såg den förmodlige Zoroastriern Haman ned på en tiggare som hette Mordochai. Och dennes folk, som intet delade denna syn på saken. Han vägrade böja sitt hufvud för Haman bara för att denne var rikare och mägtigare.

Sedan tvåtusen år tillbaka är dock det folket infecteradt af Hamans fel. Christus botade intet alla, han botade intet Kaiaphas. Det är tack vare den Christna kyrkan, den Catholska kyrkan, som vi veta att:

"Du kan ingenting ta med dig dit du går ..."

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
Sancta Prisca
18-I-2013

Sedan ha intet alla judar samma attitude som Rotschild och Warpurg och ... ja, en del andra, äfven icke-judar jag läser om just nu. "Det vore lika orättvist att klandra alla judar för Rotschilds brott som att klandra alla baptister för Rockefellers" (eller om det nu var Morgans eller ...).

Tuesday, January 15, 2013

Harry Amster missförstod ngt ...


"Men ingen har väl bett dem att ta över Gamla testamentet. Hitta på något själv, brukade jag tänka."


Citat från Harry Amster

SvD: Juden Jesus och jag
http://www.svd.se/kultur/juden-jesus-och-jag_7818312.svd


Ingen har väl bett judarne att missförstå GT? Jesus sade att det handlade om Honom, då är det en Kristen Helig Skrift. Att sedan judar misstolka det är väl kanske intet vårt fel.

Bref per e-mail till honom har ej besvarats verbalt än:

Hillels och Jesu Gyllene Regler ... [brefrubrik]

... äro lika olika som "ljug intet" och "säg sanningen".

Den religion som blef dina förfäders med afvisande af Jesus var i färd med att beslagta ordet "jude" från de kristna medan NT skrefs och kort derefter Mishna redigerades i polemik mot detta./HGL

Wednesday, January 2, 2013

Använder du dator får du väl tro på vetenskapen?

Jag tror en del på språkvetenskap och historia. Colla nu in denna länk:

DN online : Efter 90 år: Forntidens människor får egen ordbok
Publicerad 2011-06-06 22:58
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/efter-90-ar-forntidens-manniskor-far-egen-ordbok


Lade ngn märke till detta lilla citat:

– Nästan allt som vi tar för givet har sitt ursprung i Mesopotamien, antingen det rör sig om hur städer uppstod, hur samhällen utvecklades, uppfinningen av hjulet, hur vi mäter tiden och den viktigaste uppfinningen av alla, skriftkonsten, säger Gil Stein, chef för Chicagouniversitetets institut för orientalisk forskning till nyhetsbyrån AP.


Och nästa gång du skrifver ett bref, eller cyklar, känner du dig tvungen att tro på en platt jord, skapad af Tiamats lik af hennes dödare Marduk?

Nej, intet jag heller. Lika litet som jag känner mig tvungen att tro på utvecklingsläran eller heliocentrismen för att jag brukar datorer.

Hans-Georg Lundahl
Bibliothèque Audoux
St Basilius af Caesarea
2-I-2013