Saturday, November 24, 2018

Huru långt når den lagen?


"Det finns faktiskt lagstiftning som är tänkt att skydda oss mot denna typ av osaklighet och dess negativa konsekvenser i form av fördomar och förakt!"


Ang. läroböcker i offentligt financierade och drifna skolor, definitivt.

Ang. pamphletter i sectära sammanhang, troligen mindre, det skulle collidera med religionsfriheten.

Alexander Hislop skref "The Two Babylons" 1853, när assyrologien var i sin linda ... nå, här är i alla fall interviewn der Yvonne Maria Werner yttrade ofvan gifna citat:

Nidbilder av katolsk tro i lärobok om kriminalitet
av Katolskt magasin · 2018-11-24
https://www.katolsktmagasin.se/2018/11/24/nidbilder-av-katolsk-tro-i-larobok-om-kriminalitet/


Sedan kan factum att läroboken var i criminologie ge tankar om straffrättsutöfvares fördomar mot catholska minoriteter både Norden och USA / Canada, jemte England ...? Kanske./HGL

Friday, November 2, 2018

Försök till utpressning?
Nu råkar jag intet vara pornographie-slukare, i hvart fall just nu.

Med andra ord är detta ett hot om att ljuga ihop saker./HGL