Thursday, May 16, 2013

Hvad index intet var till för ...

Tja, först och främst, hvad var index? Det var en lista (index betyder pekpinne eller pekfinger) öfver förbjudna böcker: Index Librorum Prohibitorum. Det existerade i Catholska Kyrkan (och detta med bokcensur var intet vår Kyrkas eget privilegium utan existerade litet hvar stans) från ngn gg 1540- eller 50-tal till 1965, afskaffadt af Paulus VI, som de flesta anse ha varit påfve men andra anse ha varit en motpåfve.

Nu ha en del trads kommit fram till att den listan behöfdes, och normalt sedt öfverdrifva de sidan af "om alla finge läsa X som är en dålig bok, skulle alla falla för dess dålighet". De ha intet kommit fram till att en af vinsterna också var att man kunde colla upp att en känd bok var tillåten att läsa genom att titta efter att den intet var på index. Tyvärr. I Paris verka trads både i St Nicolas du Chardonnet (FSSPX) och bland Sedisvacantister utgå från att Narnia-böckerna och Härskarringstrilogien skulle ha varit på index, om det funnits qvar. Men de blefvo mycket kända mycket tidigt och då fans index ännu qvar. Och de sattes intet på index.

De sattes dock på ett helt annat index: de röda (ännu intet rödgröna) bibliothekariernas. Och detta factum, spefullt uttryckt som att de "satts på index" har sipprat genom diverse loger eller frikyrkor till att desinformera om fantasy-genren.

Deraf drabbas: Mgr Richard Williamson, som af vissa misstänks för att vara Rosencreutzare för att han elskar The Inklings, och jag, hvad jag än concret misstänks för att vara del af, som varande en stor fan af Tolkien och CSL.

Detta leder till frågan hvad index var till för. En sak den var till för var att frikänna läsare af t ex Selma Lagerlöfs Nils Holgersson från att läsa dåliga böcker. Den var - liksom den beslägtade inqvisitionen - till för att undvika guilt by association.

Men hvad var den intet till för?

1) Bloggar, det fans intet. Och skilnaden är bl a den att en bloggs meddelanden kunna uppdateras och t o m ofta uppdateras automatiskt med commentarer undertill, och dermed kan ett missförstånd i meddelandet rättas till för alla framtida läsare af en commentator.

Detta factum skiljer en blogg från en tryckt bok, der en marginalanteckning bara kommer till del alla framtida läsare af just det exemplaret, medan en commentar kommer alla framtida läsare till del ö h t.

2) Fantasy, det var intet alla "fabulae" utan bara "fabulae amatoriae", oftast, som kommo på index.

3) Controversiella men intet ur biblisk eller christen synpunct heretiska påståenden om vetenskap eller cosmologie.

Så snart Settele förfäktat att domen öfver Galileo 1633 vore irrelevant för nyare heliocentrisk cosmologie, så upphäfdes indexerandet af heliocentrisk litteratur, 1820 och åren derefter.

Deremot sattes aldrig geocentrismen på index.

4) Att straffa författaren för att han lefde ett dåligt lif. En författares dåliga lif kan vara ett felaktigt rykte om honom, men äfven om det intet är det, är bokbojkott inget straff för ett dåligt lif som kyrkan mäter ut internationnelt. En författares verkligen förekommande dåliga lif behöfver intet afspeglas, eller om det afspeglas intet afspeglas på ett dåligt sätt, i hans verk. Om Oscar Wilde en gång skref (efter sodomie-affären) att han förtjenade sin olycka, var detta ett återspeglande af hans dåliga lif, men intet ett som skadade läsaren.

5) Att inskärpa psychologernas och fariséernas syn på hvad som är skadligt genom att uppmuntra till "omognad," eller till andra psychologiska skällsord, vare sig hos läsaren, som ang. fantasy, eller hos skrifvaren, som ang. bloggande.

Psychologer och dylika ha inget sinne för huru skadligt det är att läsa Casanova eller Darwin, heller inget sinne för huru oskadligt det är att läsa barn- och ungdomslitteratur som Enid Blyton eller JRRT.

6) Index var heller intet till för att staten skulle slippa critik från marginaliserade, eller vetenskaplig expertis från amateurer med väldigt marginella idéer.

Man har häfdat det sednare om fallet Galileo, precis som man häfdat att Guernica var ren terror mot civila. Men i Guernica föregick en troupe-samling, och i Galileo-fallet handlade det om att försvara Bibel-ställen och traditionnel läsning af dem.

Och hvad ang. statens vilja att slippa marginaliserades critik, har Kyrkan snarast stått genomgående på de marginaliserades sida, så snart det intet funnits doctrinära skäl eller motståndet mot en blodig revolution som skäl till att intet göra det.

Att sätta en befrielsetheolog eller en new ageare på index för fel mot Leo XIII's Rerum Novarum eller mot Stephan Tempiers syllabus öfver förbjudna theser (inledd med en mini-index öfver förbjudna böcker och författare) är en sak. Men det går intet att sätta ngn på index för att han påminner Reagans rådgifvare Reilly om befrielsetheologer eller närmaste vetenskapsacademie om New Age.

7) Index var fr a intet till för att en prest skulle vädra sitt personliga ogillande mot en intet serdeles andlig lekman genom att sätta hans verk på index för att döma honom att gå i kloster eller taga jobb som en knegare.

Äfven om en munk skulle trotsa klostret genom att skrifva, skulle hans böcker intet automatiskt stå på index af den anledningen. Hans straff i klostret äro ngt helt annat än evt. uppsättande på index.

Erasmus af Rotterdam hade dispens att lefva utanför sitt kloster, men jag har för mig att han ändå, eller i hvart fall vissa af hans böcker hamnade på index.

Hvilket leder öfver till frågan hvilka böcker som stodo på index, och hvilka som intet gjorde det. Colla sjelfva, vet jag!

Index Librorum Prohibitorum, 1948
http://www.cvm.qc.ca/gconti/905/BABEL/Index%20Librorum%20Prohibitorum-1948.htm


Jag hade tydligen fel, jag sökte på både Erasmus och Roterodamus (d v s med Roterodamus både som geographiskt tillnamn och som efternamn, t o m under Desiderius), men han var intet med.

Deremot fördömdes Alfred Rosenberg två ggr, Index-congregationen var tydligen - helt riktigt och i sin ordning - antinazistiskt sinnad:

Rosenberg, Alfred Der Mythus des 20 Jahr hunderts. 1934
Rosenberg, Alfred An die Dunkelmänner unserer Zeit. 1935


Jag antar att titeln på andra fördömda verket tyder på att Alfred Rosenberg tog notis om första fördömelsen och polemiserade mot index ... hans ordval ansluter sig till en titel af Desiderius Erasmus (Literae Obscurorum Virorum - Briefe der Dunkelmänner skulle det öfversättas) och påminner mig om en obehaglig scen mellan mig och en frimurare, på tal om att Franco hade den goda smaken att förbjuda frimurerie i Spanien. Han talade om "dictaturer och mörkermän". Nazismen var en frimurare-förderfvad fascism (äfven om nazisterna förbjödo de icke-nazistiska frimurerierna).

Hans-Georg Lundahl
Médiatèque des Halles
St Johannes Nepomuk
16-V-2013

Wednesday, May 15, 2013

Hvarför jag intet förblef protestant? 10 anledningar.

Anledning 1: jag kom på att Luther fått Bibeln från Catholska Kyrkan och att en trovärdig tradition af skriftläsning och skrifttradering var nödvändig för att Skriften skulle vara trovärdig.

Anledning 2: att han sjelf - Martin Luther altså - erkände (se Sendbrief vom Dolmetschen) att han förfalskade texten i sin öfversättning.

Anledning 3: att han - jag kom på det med till sist - knappast hade till Catholska Kyrkan samma ganska höfliga attitude af "jo, ni äro nog bra, men ni räcka intet riktigt till" som William Booth hade till methodisterna, utan snarare samma anticatholicism, samma hat mot den tro han fötts till sjelf, som Lewi Pethrus ärft af honom (utan att LP till detta fogat ett liknande hat mot sin barnatro, som Luther hadfe mot sin, förstås, men det var samma attitude om samma Kyrka).

Du vet eller ni veta, den attitude som LP uttrycker så här:

"Katolicismen är i åntagande allt mer och mer - denna sköka vars händer drupa av blod, denna hemska kyrkan, som har många millioner mäns och kvinnors blod på sitt samvete; denna samvetslösa påvekyrka är på väg att komma in i Sverige igen."


Jag antar att han menar "drypa af blod" och intet "drupa," men han kan ha talat dialect. (Det kan också vara staffel).

Anledning 4: Umberto Eco upplyste mig genom Rosens Namn om att heretikerna som ibland brändes på bål intet voro hvad jag kunde godtaga som verkligt bibeltrogna christna.

Anledning 5: jag kunde constatera i uppslagsverk huru Reformationen gått till. Der dröp, om intet Svenska Kyrkan i sig, i hvart fall dess verldsliga arm af catholikers blod. Niels Dacke, Georg Bähr, Zacharias Anthelius ... och tusentals namnlösa. Som velat försvara den tro de vuxit upp i mot plundring från en statsmagt som verkade antichristlig med råge, ungefâr som Clémenceau 1905 och 1906, fast värre.

Anledning 6: en personlig synd gjorde mig medveten om behofvet af bikt. "Bot och bättring" vid en "bättre botbänk."

Anledning 7: vi fingo en qvinlig "prest" till församlingen jag practiserat luthersk eller luthersk-catholicerande christendom i.

Anledning 8: de som anklagade Catholicismen mest kring mig voro minst christna, de voro t ex en frimurare som hyllade Darwin och hatade Franco eller en pariser-svensk kallad "Sparris" på SSHL, som rökt hasch i Catacomberna i Paris.

Anledning 9: C. S. Lewis som jag hyllade var i hvart fall i Letters to Malcolm mycket catholsk.

Anledning 10: dertill komma christna författare, ngt vettigare än Lewi Pethrus, som J. R. R. Tolkien (hvars Letters eller redan essä om Beowulf eller om Sagor är en christen classiker) och Gilbert Keith Chesterton (hvars Everlasting Man innehöll det så kallade "C. S. Lewis trilemma" i mera utvecklad form).

Saturday, May 11, 2013

En conversation om zigenare och annat

Ego:
Gissa hvarföre jag har svårt med svenska nationalister* när jag ser saker som denna:

Exponerat: Ingen vill ge unga zigenare sexråd**
http://www.exponerat.info/ingen-vill-ge-unga-zigenare-sexrad/


Colla in commentarerna.

Två af morfars systrar gifte sig med tattare. Steriliseringsvänner äro intet mina vänner.
M. R.
Jag förstår kommentarerna.*** Det bästa är att de håller sig till varandra, såsom negrer till negrer osv.
Ego:
Som Mussolini kom på 1938 efter att ha tagit hem ego-trippade och deri sårade Vicekungen Graziani som gjort Italien och fascismen rent omöjliga i Ethiopien.

Vid bättre och tidigare tillfällen var Mussolini mot racism.

Och han var i alla fall aldrig för sterilisering.

Gissa hvarföre han står högre i kurs än svenska socialdemocratien hos mig?
M.R.
Nej?
Ego:
Tja, Mussolini var ganska litet racist och intet als steriliseringsvän. Dessutom var han ingen abortvän och han dref intet skolpligten så förbannadt långt som i Sverige.
M. R.
Den svenska socialdemonkratin är skyldiga till över miljonen ofödda barns liv. Så visst har du rätt.
Ego:
Det är efter eller fr o m 70-talet.

Men innan dess gjorde Sverige värre än Mussolini gjorde på Italiens grund under kungariket (Salò-republiken, kriget på Balkan, kriget i Ethiopien äro andra saker).

(Andra saker som intet äro bra, men ha skadat ngt mindre, räknadt i antal oskyldiga dödade än [hvad] Sveriges abortindustrie [gjort])


*Sverige har bra sidor, det fins bra nationalismer och nationalister, men svensk samtida nationalism är undermålig.

**Äfven om commentarerna äro äckliga, äro de ärligare än den officiella politiken, som vill samma sak men intet vågar säga det.

***Rent intellectuelt kan jag förstå huru sådana idéer spridits, skolpligten har varit framme och indoctrinerat under ett sekel, och när skolan dragit sig tillbaka från en del af de oförsvarbara positionerna, har folket intet nödvändigtvis fölgt med. Som med heliocentrism och utvecklingslära, fast der står det mesta af det värsta ännu qvar.

Sunday, May 5, 2013

Ere nu Danskere ironiske fordi Kierkegaard skrev ...

... Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates fordi han selv var ironisk eller maaske ikke eengang det uden kun intresseret af Ironi? Eller skrev han Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates fordi han selv var ironisk fordi Danskere ere ironiske?