Friday, June 22, 2012

Svein Holden


Eftersom det är värre att dömas till fängelse än att dömas till sluten psykiatrisk vård, ska de tvivlen komma den åtalade till godo.


Värre? Ve eder som kalla det onda godt och det goda ondt.

- Vad han själv anser i frågan är ett blindspår. Är han psykotisk har han inte heller någon möjlighet att bedöma det själv, sa Svein Holden.


Är man galen anser man intet att man är galen. Men man anser intet heller att man intet är det. Att öfverhufvudtaget ha en uppfattning i frågan är tecken på att man intet är det.

Hans-Georg Lundahl
Beauvais
St Albans dag
22-VI-2012

Friday, June 15, 2012

Huru utnämns man till ambassadör till Japan?

Har hvarje vestverldslands diplomatiska corps en täfling inför föreg. ambassadörs afgång om hvilken diplomatfamille som har mest manga-culture hos döttrarne? Bara undrar ... nej, nej, jag skojar, jag vet att man måste kunna japanska, hvilket icke alla diplomater automatiskt göra, och att man måste kunna japansk historia o s v. Men kan en och annan ha börjat läsa på p g a en dotters behof af att kunna säga mer än kawai på japanska?
/Hans-Georg Lundahl

Är en slägttafla med Oden bland fäderna förfalskad?

Anledning till frågan är att Dick Harrison, i stil med modern historiographie, tycks utgå derifrån. Här är passagen:

När jag avger omdömen – i det här fallet en trolig hypotes, inte ett uttalande om hur det absolut måste ha varit – gör jag det mot bakgrund av kunskap om den historiska situationen och genren/genrerna ifråga. Det är ett faktum att åtskilliga prominenta familjer och individer i äldre tid har utnyttjat sagor, krönikor och offentliga dokument till att förfalska historien och framstå som ädlare och bättre än de är. Ett känt exempel från svenskt 1500- och 1600-tal är familjen De la Gardie, som jag bloggade om för någon månad sedan. I Europa duggar exemplen tätt. Bland kunga- och furstehus under tidig medeltid var det inte ovanligt med allehanda asagudar, trojanska hjältar och märkliga odjur (se bara på de frankiska merovingernas idéer, såsom de framträder i Gregorius av Tours 500-talskrönika) i stamtavlorna. Och de var inte först. Julius Caesars förfäder lade in gudinnan Venus i släktträdet.


Att ha Oden, Njord, Frej bland förfäderna skulle mycket väl kunna vara lika vanligt i Sverige som att ha Karl den Store till förfader är det i Frankrike Benelux och Tyskland. Eller vanligare, i o m att dessa tre första Ynglingakonungar i Upsala fölgdes af Fjölner och Vanlande, samtida med Frode i Danmark och dermed till Caesar Augustus i Rom. Uppnebarligen talar jag då om menniskor som regerat i Upsala och som tagits af vidskepliga svenskar för gudar, i stil med Fantom of Bengali eller något, som ju tas för "vandrande vålnad" af infödda svartingar med okristen religion. Deremot härstammar man i sådana fall intet från gudarnas fader, urjetten Ymers bane eller jordens och menniskoslägtets skapare, som Oden presenterats i mythologiska sammanhang. Synd bara att Oden lurade i folk i Upsala att han var alt detta. Om den identificationen intet möjligen är sednare, men Snorre anser att Oden var den skyldige.

Trojanska hjeltar ser jag heller intet som problematiska. Och jag gissar att Melusina är en verklig person, likaväl som Myrddin Emrys och tidigare Hercules och Goliath från Gath voro det. En styggelse för judar, protestanter, atheister och deister och modern historie-forskning, men knappast för en väl bildad thomistisk tänkare.

Att Æneas räknas som son till gudinnan Venus ser jag heller intet som ngt problem. Hal Foster (annan fin serietecknare) ger en euhemeristisk förklaring, hu Aleta hade kunnat bli Venus Mater i ögonen på ngn amerinidiansk stam. Nu hade ju prince Arn turen att vexa upp bland kristna, men den turen hade intet Æneas, ungefär samtida med Kung David som helt riktigt påpekade att Gud hade gifvit hans nation ett ljus som just då förvägrades t ex trojaner. Klar står att Æneas förlorade sin mor tidigt, en annan idé än ovanlig blondhet kan vara att hon innan hon dog pekade på sol och aftonstjerna och sade "jag kommer upp dit snart" ungefär som St Thomas More pekade på solen och sade "I'll be above that fellow". Hon kan ju ha varit en rättfärdig och troende bland hednafolken. Sedan är frågan: är Jimmu härstammande från "solgudinnan" ett missförstånd för härkomst från Venus? Jag menar planeten är ju ganska nära solen ganska ofta, från vår stabila synpunct sedt. Jag tenderar altså att räkna kejsare Jimmu som härstammande från Æneas.

Länkar i commentarerna till artiklar der jag tidigare berört frågan!

Hans-Georg Lundahl
Beauvais UB
Jesu Allraheligaste Hjertas Fest
Fredag den 15-VI-2012

Thursday, June 14, 2012

Jeg har heller ikke noget imod at en bøsse gifter sig ... hvis han gør det med en kone

I Jeres naboland Sverrig, inden jeg levnede hint land (og undskyld mine eventuele fejl paa dansk, jeg er saa svensker) kender i stort sedt alle til en vis dreng hvis far lever i et bøssepar og hvis mor lever i et andet (saa var det sist jeg tjekkede), og noget færre at en pastor blev smidt i fængelse før diskriminering mod homoseksuelle: og jeg tilraaede i de to situationer, dels før den drengen men ogsaa før kristendommen i landet: selvføldigtvis kan bøsser gifte sig - hvis det er det de gør. Tyver kan bli ærlige (eller ibland rentav lade vær med at leve ud kleptomaniske tendenser), myrdere kan bli fredlige (eller ibland førbli det, uden at leve ud sin mordlyst), hvorfor sku' nu ikke en bøsse kunde gifte sig - som i dette tilfælde en bøsse og en lesbisk kone der var blevne førældre til et barn - hvorfor sku di ikke kunde gifte sig?

Men vigsel hør ikke tilsammen med begyndelsen af en syndig levemaade. Og Guds Kirke - som Danske Folkekirke alligevel ikke tilhør p g a den der Tausen (femtenhundredetal), men den mener officielt at den tilhør den Kristne Kirke - er helt særlig ikke pladsen før en pseudovigsel, en combination af sodomie eller lesbisk fel-levned med helligeraan, med bespottelse af et af de syv sakramenter.

Nu tror en del at min position maaske er rent theoretisk, enten før at maskere indfør Kirken (d v s den Katholske) at jeg egentlig er før homo-vigseler - hvad jeg nu ikke er - eller noget mer realistisk før at maskere indfør Staten at jeg egentlig syns det er fint at homosexuelle skal ha færre rættigheder paa alle livets plan. Men selv om det sidlere alternativ er noget mere realistiskt, jeg er saa ikke ret meget før bøsser, men særlig ikke organiserte, saa nej: jeg finder at det vilde være godt og vel at atterindføre straf paa sodomie, lesbisk sexus og bruget af kondomer (undtagen i medicinske nødfald i ægteskaber, som f eks i den irske lov), men ha endnu højere straf paa abort baade kone der frivilligt aborterer og lægen der udfør (meget unge piger kan slippe straf men saa skal lægen ha doppelt i stedet), men jeg vil ikke frata nogen person alle rettigheder, saamænd heller ikke bøsser. Jeg mener factisk at en bøsse kan gifte sig, hvis han gør det med en kone. Og hvis han selv var paa det klare med sin seksuelle preferense maa konen ogsaa være det inden de gifter sig.

Og det er nu factiskt ikke en rent theorisk construction. Det er blevet gjort i virkeligheden. Det kan ha været tilfældet med Calvin, hvis han nu blev brændemærket i Noyon (1534 ifølge en site med catholsk apologetik) inden han blev pastor i Geneve, siden Strasburg og ægtefælle till Idelette (inden han kom igen till Geneve, ifølge franske og tyske wikipedia):

Il passe plusieurs années à Strasbourg en tant que pasteur de la Congrégation réformée française. C'est dans cette ville qu'il rencontre le pasteur anabaptiste Jean Stordeur (ou Storder), originaire de Liège, dont il a été expulsé en 1533 avec sa femme Idelette (née Idelette de Bure), pour cause d'appartenance anabaptiste. Calvin se lie d'amitié avec Stordeur et sa femme ; ceux-ci se rallient à sa vision religieuse et se convertissent vite à ses idées. Stordeur toutefois tombe gravement malade dans les mois qui suivent. Il succombe à la peste en quelques jours, au tout début de l'année 1540 ; Jean Calvin reste un proche ami d'Idelette et de ses deux petites filles.

Après une réflexion de plusieurs mois, Calvin qui, depuis quelque temps, songe à se marier, décide d'épouser la veuve : Idelette a alors trente et un ans, tout comme lui. Le mariage a lieu à Strasbourg, le 1er août 1540. Ce sera, d'après leur correspondance8, un mariage heureux, fondé sur une grande estime mutuelle. Ils auront trois enfants, qui tous trois mourront en bas âge : un premier fils naît en février 1542, pour mourir au bout de deux semaines ; un second enfant, né en juillet 1543, connaîtra le même sort ; enfin, un troisième enfant, le 30 mai 1544. Idelette, elle, connaîtra neuf années de mariage avec Jean Calvin, le secondant de façon admirable ; souffrant de gros problèmes de santé, elle mourra toutefois le 2 avril 1549.


og:

1540 heirateten Calvin und Idelette de Bure. Sie war ein Mitglied der Straßburger Flüchtlingsgemeinde. Idelette de Bure war seit kurzem verwitwet und brachte zwei Kinder mit in die Ehe. 1542 wurde der gemeinsame Sohn Jacques geboren, der jedoch im Alter von vier Monaten einer Krankheit erlag. Idelette de Bure starb 1549 in Genf.


Men det er tilfældet med en kristen mand (hvis man nu regner mormoner som kristne, hvad der er tvivlsomt med alle protestanter) der lever nu og der skriver om det. Det er også hans kone der skriver om hvordan de giftet sig:

Club Unicorn: I am a gay, devout Mormon, happily married to a woman, with three children

by Josh Weed


Læs gerne n° 5 - hvordan han opdaget han var bøsse - og n° 7 - hans kones beretning, hvis du ikke har tid til hele.

Saa, nej, mormoner, catholikker og konservative lutheranere der ikke vild ha homo-vigsler i Kirken diskriminerer ikke mod bøsser. Vi discriminerer mod bøssepar, men ogsaa - i Catholske Kirkens fald - mod par der en eller anden eller de to allerede i forvejen er gift med en anden der ikke har døet. Saa, nej, den gamle rejl kan ikke motiveres med at bøsser skal ha samme rættigheder som vi andre, det har de allereden. Der var ingen pastor der vejret Josh Weed at gifte sig med Lolly Shea.

Hans-Georg Lundahl
St Elisæus dag,
14 Juni 2012 i
Universitæts-Bibliotheket
i Beauvais

Thursday, June 7, 2012

Videre og vigtigere hukomster fra debatter med nyhedninger (BM)

1) Gamle Testamentets israelitter og deres adfærd på Josuas tid er vigtige før nyhedninger. De ser det som umoralsk at tro på en Gud der den gang, før mere end tretusind år siden, befalte et folk at underkue et andet folk. Samme gælder befalningen at udrode amalekitterne.

At siden kristne siger at dette var på Gamle Testamentets tid, og at det Ny Testamente ikke tillader folkeudsletning fordi Jesus (Gud) befalder mission til alle folk, det tar de gerne mindre notits om.

Jeg tog en parallel mellem israelitternes adfærd mod Amalek og asernes mod rimthurser:

a) "men rimthurser er ikke i den her virkelighed"

nej, og amalekitter er ikke i den her tid, det var totusind år siden der skete en stor skifte

b) "aserne dræbte thurser fordi de var skrækkelige og før at beskytte mennesker"

jo, ifølge mytherne, og det var måske også før at beskytte os mod visse skrækkelige tyrannier som Gud somlige tider dræbte selv (ved Syndsfloden, Pharaos hær, Sodom og Gomorrah) og somlige tider befalte israelitteren at underkue eller udrode andre folk.

Parallelen med vikinger der plyndrer kristne på eget bevåg kom uden at jeg tog op den. Der var en der syntes det var bedre at "tage sig den starkes ret" end at "finde på at" Gud befalt noget sådan.

Hvorfor? Her fik jeg ikke tid at svare på alt.

Måske fordi det var mindre hykleri? Jo, men hykleri er nu lastens smiger til dyden. Somlige er før ondsinte før at hykle, og somliges ærlighed er kun fordi de ikke har sanse nog at skamme sig.

2) Jeg tog da noget om menneskeoffer i Upsala.

a) parallelen med Abrahams offer kom op, og en Gud der befalte det

Jeg må godt ha svaret noget om att Abrahams offer ikke fuldbyrdedes. Samme Gud som befalt det befalte også at indstille det. Men her tar jeg desværre op en gammel artikel mer end et år efter at være blevet smidt ud fra blackmarket. Jeg kan kun tillægge at de nyhedne også tog op Irminsul, i Saxernes land, der blef hugget ned efter att Karl den Store erøfret de ejner. Og det er betraktensværdt at Vikingerne blef ved at plyndre kloster og myrde munker et århundrede og næsten to før Irminsul, et nedhuggent træ. Nå, jeg var i hvart tilfælde før "fanatiskt" kristen før deres smag. Mine profiler var "hans" og "hans er her igen".

Hans-Georg Lundahl
Beauvais
Kristi Lekamens Fest
7 - VI - 2012

Musiksmak enligt profil på Blackmarket DK

Musiksmag:

Franz Schubert's ufuldendete

Scotland the Brave

Flower of Scotland

Också en "applaus" att akta sig för ...

Jag tar ingen ära för dessa citat sjelf, de tillhöra en man som nu ej längre arbetar på Oslo kommun. Jag citerar och länkar:

Sfinxens nese forsvant en gang før år 1500. Lite tyder på at europeere sto bak. Det er også fint lite som tyder på at det var afrikanere som stiftet de første bykulturene i verden, i Mesopotamia og i India (!), slik AHWs forelesere insisterer på. Det er heller ikke basert på historiske kilder når det hevdes at det førkoloniale Afrika var kjønnslikestilt og uten fordommer mot homofili. Dagens diskriminering og vold skal skyldes at kolonialistene påtvang afrikanerne sine egne kjønns- og homofilifordommer.

Europeere får alene skylden for slavehandelen og Brother Buntu etterlyser at Norge tar et oppgjør med sin rolle i slavehandelen. AHWs inviterte etterlyste en erstatning. Men kildene viser at også afrikanere var ansvarlige for slavehandelen. Det var afrikanere som solgte afrikanske slaver til europeerne. Før 1850, da man tok i bruk kinin for å forebygge malaria, overlevde de færreste europeere mer enn et par uker i størstedelen av Afrika – kjent som den hvite manns grav. Da var den transatlantiske slavehandelen i hovedsak avskaffet (av europeerne). Buntu kunne like gjerne spurt om når Nigeria skal ta et oppgjør med sin fortid som slaveeksportør.


Och här kommer den obehagliga applåden:

Da jeg tok ordet på fagseminaret til AHW for å konfrontere talerne med faktafeil og de svært kontroversielle påstandene, ble jeg kalt rasist av AWHs inviterte. Han sa det var på grunn av folk som meg at europeere begår massedrap hvorhen de drar i verden. Det skremmende var at dette førte til applaus fra rundt halve salen.


Källa: Galt å skylde på Europa

AFROSENTRISME. Afrikan History Week ligner et sammensurium av konspirasjonsteorier, der afrikanere står for alt godt og europeere står for alt ondt.

kristoffer gaarder dannevig
Publisert: 20.sep. 2011 (10:13) Oppdatert: 07.jun. 2012 (10:49)

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4232433.ece


Efter denna artikel hände detta:

- Ble truet med sparken etter å ha skrevet debattinnlegg

Etter at førstekonsulent Kristoffer Gaarder Dannevig skrev debattinnlegg, skal arbeidsgiveren, Oslo kommune, truet ham med oppsigelse. Nå har han selv sagt opp.

håkon letvik
Publisert: 07.jun. 2012 (09:25) Oppdatert: 07.jun. 2012 (09:54)

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Ble-truet-med-sparken-etter-a-ha-skrevet-debattinnlegg-6845033.html


Och detta är Kristoffers reaction:

Kneblet av kommunen

Jeg kunne fått sparken for å skrive disse ordene. Isteden sier jeg herved opp min stilling for å gjenvinne full ytringsfrihet.
Kronikk

kristoffer gaarder dannevig
Publisert: 07.jun. 2012 (06:00) Oppdatert: 07.jun. 2012 (09:33)

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kneblet-av-kommunen-6844962.html


Treflig läsning!/HGL

Friday, June 1, 2012

Kastade sko på Breivik - befriare?

Hade han kastat en sko på Breivik under eld, hade han varit en hjelte. Hade han kastat en sko på Breivik efter dom, medan denne satt i stocken (om det straffet funnits), hade han hållit sig inom lagens ramar. Nu var det i rättssalen, inför menniskor som tvinga Breivik att behärska sig för att intet sumpa sitt hela återstående lif mer än han redan gjort, inför menniskor som ha helt andra vapen i lager än kastade skor mot Breivik, men som ha en laglig pligt att taga ställning i lugn och ro ang. hvilket af dem som eventuelt skall brukas.

Dessutom treffade skon Breiviks advocat, intet honom sjelf.

Nu visade Breivik en mycket stram sida:

Da Breivik kom tilbake i salen etter opptrinnet snakket han direkte til tilhørerne.

– Hvis dere skal kaste noe, kast det på meg neste gang, og ikke på forsvarerne mine, sa Breivik ifølge Geir Lippestad til NRK.


Men rätten eller snararec efterspelet utanför skötte saken ngt mindre godt:

Den ropende mannen ble ført ut av retten av flere politimenn. Han gjentok det han sa på vei ut.

– Det var slektningen til en av de avdøde som fikk store problemer der inne. Dette resulterte i at vedkommende kastet en sko. Han hadde det ikke godt, så han er hentet av ambulanse og fraktet til legevakt for videre behandling, sier politiets innsastsleder på stedet til NRK.


Visst borde mannen föras ut, men ...

Jag vidhåller att Breivik intet var sjuk när han sköt, men också att skokastaren intet var sjuk. Breivik får man gerna straffa, men intet bruka psykiatrie och dermed pseudomedicin till det, men i så fall skall psykiatrisk pseudomedicin intet heller brukas mot en man som kastar skor i en rättssal. Han gjorde uppenbart samma gest som mannen som kastade en sko på Bush och blef nationalhjelte i hela Iraq.

Breivik räknade med att bli missförstådd, skokastaren på att bli förstådd. I båda fall visar calculen - uppenbar hos skokastaren och uttalad hos Breivik - att de respective gesterna voro beräknade, icke sjukdomsanfall. Breivik undersöktes intet för epilepsie, skokastaren undersöks intet för epilepsie: det rör sig intet om spasmer. Ingen af dem såg heller skära elefanter vid ögonblicket för kastet eller minuterna för morden.

Artikeln på NRK* nämner intet af hvilken nationalitet skokastaren var. Kanske en iraqier - tycket mig läsa det på en annan artikel - som var traumatiserad af kriget der innan han kom till Norge. Journalisterna beskrifva situationen som under en tryckkokare. Vist: men mannen beslutade sig för att lätta på trycket. Jag vet ngt om tryck-kokare-situationer sjelf och har ibland sjelf bestämt mig för att lätta på trycket på olika sätt. Men kanske han säger sedan "det bara rann öfver" (eller troligare på engelska, mannen ropade på engelska, intet norska), det är också möjligt. Men i så fall säger det kanske ngt om mer odlad manlighet och mindre odlad sjelfbehärskning i culturen han kommer i från. Det är intet bara breivikare som lida deraf ibland i Vestverlden. Å andra sidan ha vi stundom äfven godt af deras frikostighet, det skall intet nekas, och att den ibland är mindre småsint än vissa vesterländska småborgares. Men detta är en af poängerna Breivik vill bygga sitt försvar på: att arabernas machism tillsammans med vesterländningarnes af feminister odlade anti-machism tillsammans ge araberna i invandrarerika qvarter ett socialt öfvertag som intet alltid brukas rätt, utan altför ofta orätt.

Breivik anklagar vesterländska myndigheter för att se genom fingrarne med hetlefrade invandrares magtöfvertag i vissa qvarter. Ger Norge Breivik orätt på just den puncten?

Observation om skokastaren**:

Hayder Mustafa Qasim raste fredag mot Breivik i rettssalen. Han forteller til TV 2 at han ville vise hva han følte.


Undrar om Norge verkligen ger Breivik orätt i dennes analys? Jag menar Hayder Mustafa Qasims bror var intet med ngnstans hvarsomhelst, han var en ung partiansluten socialist [se rättelse nedan, han var gäst] på Utøya. Och jo, han skall begrafvas i Iraq.

Ngt sämre liga än fröken Martinovic som räddade en elfva-årig pojke med simning: jag menar nu intet nödvändigtvis den dödade brodern, men dennes lefvande skokastande bror.

Likaså sämre att skokastaren fick applauder i rätten. Serskildt som - som Breivik påpekade - skon intet affyrades med serskildt godt bollsinne***. Den treffade en dame, hvilket är föga galant.

Hans-Georg Lundahl
BU-UPJV, Beauvais
1 - VI - 2012

PS, jag hittade intet artikeln der Breiviks skokastare helsas som befriare på nätet. Bushs får deremot sänkt straff° och en statue°°. Man kan intet frånkänna araberna ett vist sinne för pajas-humor. Eller snarare: han fick det redan för tre år sedan. Kommer skokastning att bli ny iraqisk nationalsport? Muntazer al-Zaidi - Hayder Mustafa Qasim 3:0 hittils.

* NRK.no : Tilhører kastet sko på Breivik i retten
nrk.no/227/dag-for-dag/tilhorer-kastet-sko-pa-breivik-1.8131765


** Tv2.no : Hayder Mustafa Qasim kastet skoen på Breivik:
– Ville ydmyke Breivik med skoen jeg kastet
www.tv2.no/nyheter/innenriks/22-juli-terror-oslo-og-utoya/-ville-ydmyke-breivik-med-skoen-jeg-kastet-3779851.html


*** Derom skrefs rolig haiku: Nyhetshaiku
Nyheter i kort-korthet
Ung skokastare
nyhetshaiku.blogspot.fr/2009/04/ung-skokastare.html


° DN.se : Irakisk skokastare fick sänkt straff
www.dn.se/nyheter/varlden/irakisk-skokastare-fick-sankt-straff


°° Realtid.se : Bushs skokastare får en staty
www.realtid.se/ArticlePages/200901/30/20090130091639_Realtid227/20090130091639_Realtid227.dbp.asp