Thursday, July 5, 2018

Ofta skrifver jag andra språk än svenska


Som sagdt, och hoppas den treflige mannen med famille ur JV icke tappat lappen, uppdateringar med nya artiklar på mina activa bloggar:

http://ppt.li/3zl

Eftersom detta är en kortlänk, fungerar den intet i söklisten, bara i adresslisten. Och status, och gifven länk på bloggar eller i mejl, och commentarer./HGL

Uppdatering : Annan kortlänk (ppt.li tycks ha lagdts ned, i hvart fall tillfälligt)

https://tinyurl.com/antimodernism

Full länk:

Latest on Antimodernism
https://l-o-antimodernism.blogspot.com/

Två fel i NVÖ, del 2


I Matthäus 28 ha vi redan gått in på huru vers 20 utesluter "kyrkor" som icke funnits sedan Christi Himmelfärd och första Pingsten. Detta problem med Matthäus 28 ha JV gemensamt med andra secter, som SvK, hvilka uppkommit under eller efter Reformationen (och en liten groupe före, men som anslutit sig). Deremot har NVÖ inget problem med att öfversätta orden correct.

Föregående vers hitta vi dock en discrepance:

Benelius:

Gån därför, lären alla folk och döpen dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

NVÖ:

Gå därför och gör människor från alla nationer till mina lärjungar,+ döp dem+ i Faderns och Sonens och den heliga andens namn

Det är skillnad mellan "alla folk/nationer" och "menniskor från alla folk/nationer".

Christus kräfde theocratier INNAN återkomsten, åtminstone relativa theocratier. Icke absoluta theocratier i alla länder som Påfvestaten, biskopsdömet Salzburg, Iona eller berget Athos, men relativa, så att kungar och parliament öfver verlden erkänna att de icke herska i eget namn, ej heller i ngn afguds, utan med Christus som Konung.

Detta innebär att JV (och en hel del andra protestanter) borde se öfver huru de se på Kejsare Konstantin den Store. Tiridates III och Gregorius Upplysaren, Konstantin och påfve Sylvester, det är helt i sin ordning.

Hans Georg Lundahl
Paris
St. Petri och Pauli Octav
6.VII.2018

Två fel i NVÖ, del 1


1 Mosebok 11:4 Sedan sa de: ”Vi bygger en stad och ett torn som når ända upp till himlen. Då skapar vi oss ett namn, och vi blir inte skingrade över hela jorden.”

Det står i yttersta förlagan factiskt intet att tornet (enligt byggherrarnes afsigt) skulle nå ända till himlen. Som sådant, i dess helhet.

Folkbibeln:

1 Mosebok 11:4 Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen✱! Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Bättre ... men intet helt bra.

1917:

1 Mosebok 11:4 Och de sade: »Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden.»

Samma här. Båda ha spetsen statiskt i himlen (när tornet är klart - hvilket ju icke hände).

Vulgata:

Geneseos caput 11: [4] et dixerunt : Venite, faciamus nobis civitatem et turrim, cujus culmen pertingat ad caelum : et celebremus nomen nostrum antequam dividamur in universas terras.

... hvars spets må nå till himlen ...

Karl XII missar på substantivet hvad den tjenar i verbform:

"hvilkets höjd skall räcka upp i himlen"

"Culmen" (och LXX akmé, jag kan intet hebreiska) är spets, concret, intet "höjd" som mått.

M a o, ingen af de svenska öfversättningarne, NVÖ lika litet som de andra, ger möjlighet, hvilket Vulgata och LXX gör, att bara en del - en spets, ett sista raketsteg - når upp.

Tror jag tar andra felet i NVÖ i morgon, i mån af möjlighet.

Hans Georg Lundahl
Paris
Hel. Anton Maria Zaccaria
5.VII.2018

Wednesday, July 4, 2018

En treflig man, ett JV


... treffade jag i morse. En svensk som förstod att jag håller mig undan Sverige och dess practiska socialism.

JV ha naturligtvis en förskräcklig theologie, men det äro de knappast ensamma om i landet - SvK med liberaltheologien är icke alltid mindre ariansk, definitivt ofta mycket ovederhäftig på andra puncter.

Hvad har annars JV och SvK gemensamt?

Ett Matthäus-28-problem. Hvarken conservativa eller hednaliberala lutheraner eller JV ha funnits sedan Christi Himmelfärdsdag. Dagen då Vår Herre sade ... misslyckas uppladda pdf till Fader Benelius öfversättning, här är Folkbibeln:

16 De elva lärjungarna gick till Galileen✱, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade✱. 18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla✱ allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."

Enligt CTR slutade Kyrkan hålla allt hvad Jesus befallt den kort efter att alla de elfva hade dött, definitivt vid kejsare Konstantins tid. Sedan dess ha olika motstånd satts upp mot "Konstantins Kyrka", men ingen före CTR lyckades klura ihop allt hvad Jesus hade befallt, och apostolisk succession obruten från de elfva till hans tid var det bara intet tal om.

Luther var mer nuancerad, hade dessutom inget mot Konstantin, och just derföre är Lutherdomen visserligen närmare Catholska Kyrkan, men betydligt mindre logisk i sitt afvisande af den, än CTR.

Hans famille drucko caffe i muggar ... tänker jag sjelf göra ... hoppas de fingo en treflig resa.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Sta Elisabeth af Portugal
4.VII.2018