Friday, April 21, 2017

Catholska lekmannabloggar i Norden


Tuesday, April 18, 2017

Minnen


France 4
Germany 1
Sweden 1
United States 1

4111 LUNDAHL = mitt namn i lumpen./HGL

Friday, April 14, 2017

Till Gunilla Persson med mor och dotter


Läste att ni klarade er, trefligt att höra!

Bästa önskningar med återbyggandet eller flytten./HGL

Tuesday, April 11, 2017

Ang. frågeställningar i ett bref af min välgörare


Ärade Stephan:
fick idag brefvet, har afnjutit en välkommen omvexling till gårdagens magrare diet (halsont innebär att jag förmodar mig ha dispence från fastan) och funderar nu på vissa rader. Ordvalet frågeställningar i st f frågor beror på att jag börjar med ngt som intresserade men du inte kunde taga ställning till.

Hoppas att en viss recapitulation icke verkar tjatig.

Kol 14-methoden bygger helt och hållet på observationer af kol-14-halt nu och mathematik.

Atmosfärens kol-14-halt, nemligen relativt till halten af kol-12 (och intet absolut i antal totala kilon i atmosfären) är ett mått, relativt constant i nutiden. Kol-14-halten i äldre föremål af organiskt ursprung är ett annat mått i hvart enskildt fall, är en annan groupe mått - äfven der i förh. till kol-12.

Enligt Cambridge-universitetets justerade halfveringstid tar det 5 tusen 7 hundra 30tio år för den relativa halten af kol-14 att sjunka från en halt till dess hälft. Den halten kan sedan vara hvilken som helst. Har ett prof (per impossibile) legat i jorden doubbla antalet år, 11 460 år, qvarstå 25 % af ursprungliga halten.

Andra hållet nu. Efter halfva nämnda tid, efter 2865 år, huru mycket är qvar, af ursprungliga halten? Har du noterat % på en copiator när du copierat A3 till förminskadt format A4 bör du kunna rabbla det om du väcks kl 3 på natten : 70,7 %.*

Så, antag att du står inför ett prof som har precis 50% så mycket kol-14 i förhållande till kol-12 som i atmosfären.

Enligt ett välbekant scenario hade det 100% från början, och har nu 50 % på grund af att halten sjunkit under 5730 år. Ett annat scenario är att föremålet (t ex en planta eller ett djur) nyss dött men af ngn anledning bara fått i sig hälften så mycket kol-14 i väfnaderna som det andats in i lungor eller bladgrönt. 100 % * 50 % = 50 % * 100 %.

Och då fins ytterligare möjligheter. T ex 70,7 % * 70,7 %. Eller, än bättre, man kan dela in halfveringstiden i fjerdedelar och tre fjerdedelar med. 84,1 %* gäller 1432.5 år, 59,5 %* gäller 4297.5 år. Ett föremål som "verkar vara 5730 år" kan ha haft 84,1 % från början och ha legat i jorden 4298 år, eller 59,5 % från början och ha legat i jorden 1432 år.

Det sista verkar väldigt otroligt med tanke på antalet historiskt väldaterade föremål från 580-tal som ha 84,1 % och icke 50 % qvar. Ett föremål som hade 59,5 % då medan andra hade 100 % (100% * 84,1 % = 84,1 %) torde ha varit mycket markligt.

Men det första, att ha haft 84,1 % från början och ha legat i marken 4298 år verkar mindre ogörligt. Då blir 2281 f Kr daterat till 3713 f Kr. Och detta ar i min mening väldigt nära sanningen, i hvart fall närmare än de andra scenarii. Abraham var i En Geddi (Genesis 14) - och En Geddi har en bebyggelse i chalcolithicum som passar ganska väl med detta. Det är mindre möjligt att ge Abraham en vistelse i ett En Geddi i ett lager 1500 år yngre, kol-14-dateringsvis, med kol-14-datering mostvarande Abrahams historiska lif. Då var En Geddi nemligen tomt, om du collade med Osgoods artikel.

Hvad skulle kunna hindra att jag hade rätt?

Mathematiken? Nej, 84,1 % * 59,5 % = 100 % * 50 %.

Altså enbart omständigheter utanför mathematiken. Om t ex En Geddi haft ett befolkningslager kol-14-dateradt till Abrahams lifstid och inget lager kol-14-dateradt 1500 år äldre, så hade min construction varit fel som sådan. Om ngn vill speculera i att Abrahams lifstid var under den archeologiska perioden Natufisk yngre stenålder, så hade min construction enligt honom varit fel i att ge atmosfären i Abrahams lifstid för hög kol-14-halt.

"Natufisk kultur var en förhistorisk stenålderskultur, vilken existerade omkring 11 000 - 8500 f.Kr. i Levanten. Namnet kommer från fyndorten Wadi an-Natuf belägen väster om Jordan i Palestina."


I det fallet hade Abraham behöft andas en kolsyra hvars halt var mer lik 50 % än 84,1 % af nuvarande, i fråga om kol-14. Då hade min construction varit felaktig i détaille.

Andra häfda att stigningen af kol-14-halten är snabbare än ngnsin observerad (sedan 1950)**, dermed omöjlig, eller att en halt kring 100 % borde ha varit nådd betydligt tidigare, hvilket skulle omöjliggöra den typen af stigning jag är ute efter. Ett argument dessa intet ha är sjelfva mathematiken kring sönderfallshastigheten, halfveringstiden.

Ytterligare andra ha sagt att den snabba stigning jag implicit postulerar förutsätter antingen en sådan solactivitet eller ett sådant atomkrig att inget skulle ha öfverlefvat. Jag kom in på détaille-frågor om stigningens exacta tact för att motbevisa detta. Precis som jag 14 år tidigare, 2001, kom in på geocentrism och litet universum (en ljusdag till stjernorna, eller den ggn speculerade jag mer i 3 och ett halft ljusår till dem, som, typ, Antichrist börjar sin förfölgelse med en utmaning, som Christus genast besvarar med att resa sig från sin thron, sitta upp i hestens sadel och komma hit med ljusets hastighet) för att besvara argument om att jorden huru som heslt vore för gammal för mitt scenario, att material från tiden kol-14-halten steg skulle nu helt sakna kol-14.

Det är snarast der - hvar dina criterier för trovärdighet verkligen sitta - som problemen med ett ställningstagande skulle komma. Har du annars lust att höra "et alteram partem", icke mig emot, men jag vore angenämt förvånad om en svensk naturvetare (eller archeolog) gåfve sig in på det.

Som jag nyss nämnde atomkrig som ett af motståndare skämtsamt framkastadt perspectiv, jo, nästa fråga, hvarifrån jag har idéen om atomkrig före Floden är bland annat den commentaren.

Notera att detta intet behöfver förutsätta god chemisk vetenskap. Compasser med magnetiserade nålar fungerade väldigt bra innan Maxwell förklarade magnetismen. Alix (franska originalet "Alix l'Intrépide") har ett antal nummer der Uran (mycket genomskinligt just detta) brukas som medel för mord via stråldoser. Brännsår, cancerfall och annat är ytterst väl beskrifvet - men intet ett ord om att vare sig Alix eller Molochsdyrkande motståndare skulle ha identifierat Uran som "atomnummer 92" eller "atomvigt 238 ggr väte".

Med andra ord, atomkriget kan ha gjorts af menniskor som rent techniskt sedt intet viste hvad de gjorde.

Fins ngt belägg för ett sådant?

Tja, i mina ögon jo.

Genesis 6:4 [4] Now giants were upon the earth in those days. For after the sons of God went in to the daughters of men, and they brought forth children, these are the mighty men of old, men of renown.***

Voro de bara berömda innan floden, eller äro de det nu?

I det sednare fallet tror jag att Mahabharata ger inblick i vissa af deras carrièrer. Och en passage i Mahabharata ger vid handen att radioactiv förgiftning via råttor som matats med Uran, en annan från sjelfvaste Gita, tydligen, har citerats af Oppenheimer vid smällen.

Det ena som det andra kräfver intet en oerhördt hög niveau i techniken, bara att man hittat otyget.

Antag att andar fölla sednare än Satans fall med, som enligt Henochs bok, skulle eventuelt upplysningen om att en af dem gaf Tubalcain anvisningar om huru man gjorde svärd vara medvetet ofullständig. Nedskrifven så i hopp om en dag när uran vore bortglömt - tills tiden ände. Nedskrifvet så för att intet leda forskningen till obehagliga upptäckter af Oppenheimer-typ.

Genesis var än mer sparsmakad.

Englands colonialmagt i Indien ledde så till att Mahabharata mötte vesterländsk vetenskap - och atombomben återupptäcktes. Otrefligt nog.

Jag hade andra anledningar att titta på Mahabharata, i o m att Acharya Sanning ° häfdade att Christi Himmelsfärd vore plagierad af Krishna. Nej, i fallet Krishna förelåg ingen kroppslig himmelsfärd, bara en vision af hvad som hände med hans sjel. En vision jag menar vara lika oriktig som att Hercules togs upp i Olympen. Medan likbålen voro lika verkliga, eftersom menniskorna varit det.

Andra hänvisniningar ha varit kringflytande bland evangelikala. Det fins en fantasy-roman-serie från före Floden : Nod the Artefact. Den verkar vara mycket sci fi. Ytterst high tech. Kanske mer än jag skulle behöfva för mina scenarii. Och dess läsare äro ofta amerikanska evangelikaler, samma som läsa "Left Behind".

Eller antydningar om öfverlägsna technologier tidigare, som hos von Däniken - äfven om hans förklaring till detta phenomen är hopplöst fel, hans observationer kunna i vissa fall vara riktiga - och i andra fall öfverdrifna.

Rob Skiba II har gått in på exact huru stort Nimrods inflytande kan ha varit (han verkar tro eller ha trott att Antichrist i bemärkelsen Bestia skulle vara Nimrod Ben Kush, i hebräisk gematrie ger detta tydligen 666). CMI (Creation Ministries International) eller Kent Hovind (den sednare, tror jag) har sagt ngt om huru mycket technologie som gick förlorad med språkförbistringen.

Och ngn, mins ej hvem, commenterade en video om Göbekli Tepe (eller en site med bilder) att här var ngt som liknade en raket-ramp.

Jodå, Nimrod fick nog rampen hyfsadt rätt, men om han tänkte bruka uran till raketbränsle var det nog väldigt bra för alla att Gud satte stopp för det tills nutiden.

En annan sak som fick mig att tänka i de banorna, en commentar om Babels Torn:

"Gud blir typ rosenrasande öfver en skyskrapa som ändå skall misslyckas, men har accepterat raketerna? Det går intet ihop, bara."

Jag collade, alla kyrkofäder säga icke enigt att Babels torn var en skyskrapa. St Thomas Postilla in Genesim (Anders Piltz kommer säkert att häfda att den intet är hans, jag tror mer på ett ungdomsverk, medan hans latin var mer influeradt af italienska modersmålet) ger alternativerna skyskrapa eller "skyline" som man säger på engelska. Och ingen tycks ha sagt rakt ut att tornet var af en typ som stod stilla på marken bara. Deremot säger St Östen ngt om ett project som ngn kan ha tänkt förverkliga med raketer.

Förmodligen kommer Voyager I och Voyager II till fixstjernorna - men intet till Guds himmel ofvanför dem.

Abdias : [3] The pride of thy heart hath lifted thee up, who dwellest in the clefts of the rocks, and settest up thy throne on high: who sayest in thy heart: Who shall bring me down to the ground? [4] Though thou be exalted as an eagle, and though thou set thy nest among the stars: thence will I bring thee down, saith the Lord.

En evangelikal sade derom att Gud kanske förutsagt att rymdfarten skulle lyckas - hvilket stämmer ngt med sjelfva ordalydelsen i

Genesis 11:[6] And he said: Behold, it is one people, and all have one tongue: and they have begun to do this, neither will they leave off from their designs, till they accomplish them in deed.

Cape Canaveral, ngn? Eller Bajkonur?

Men, jag tror deremot intet att Nimrod hade reda på att vatten var H2O och gaf - efter electrolys - ett betydligt bättre raketbränsle än uran, eller ens att han hade sett uran i farten sjelf. Deremot bör han ha hört om det i traditionen mellan Arjunas anhöriga före Floden och dennes poet efter Babel.

Och hade istiden intet hindrat honom, hade han fått tag i Canadas urangrufvor ... sedan tog språkförbistringen vid. Mitt idealscenario för kol-14-stigning innebär derföre att de 40 åren af Babelsbygge sammanfalla med de kol-14-daterade 1000 åren af Göbekli Tepe och ungefär också Yngre Dryas klimatförsämring.

Och ett argument är, om climatförsämringen verkligen hade varat 1000 år som en kol-14-halt kring 100 % af nuvarande, till skilnad från en markant stigande, skulle ge vid handen, skulle menskligheten knappast ha öfverleft Yngre Dryas.

Sedan hör jag gerna argument mot, af dig eller andra, om sådana komma.

Det tristaste vore "Catholska Kyrkan är emot Creationism, se KKK 159"°° eftersom detta a priori nekar att creationister af ngt slag skulle ha bidragit till methodisk utforskning i alla vetandets feldt. Tyvärr tror jag många kyrkomän i dagens läge tolka den paragraphen så.

Och, som sagdt, hvad jag sagt om kol-14-stigning är intet mitt privata förtroende till dig, det fins tillgängligt öfver hela nätet om det intet här och der blockeras. Tag gerna andra till råds.

Hans Georg Lundahl
Bibl. Audoux, Paris III
Tisdag i Stilla Veckan
11.IV.2017

* Räknedosan säger 0.7071067811865475 , resp 0.8408964152537145285, resp. 0.59460355750136050256511006950535375. ** Eller ens concluerad i historiskt väldaterade föremål. Sammanfallande med kol-14-dateringen. *** Bibliotheket blockerade en site med 1917 års öfversättning med tanke på "Catégories d'URL : Religion/Ideologies, PUPs (potentially unwanted programs)". ° I det civila D S Murdoch. °° Om "methodical research in all branches of knowledge" eqvationeras med (eqveras med?) de resultat vetenskapsmännen vanligen komma till:

159 Faith and science: "Though faith is above reason, there can never be any real discrepancy between faith and reason. Since the same God who reveals mysteries and infuses faith has bestowed the light of reason on the human mind, God cannot deny himself, nor can truth ever contradict truth."37 "Consequently, methodical research in all branches of knowledge, provided it is carried out in a truly scientific manner and does not override moral laws, can never conflict with the faith, because the things of the world and the things of faith derive from the same God. the humble and persevering investigator of the secrets of nature is being led, as it were, by the hand of God in spite of himself, for it is God, the conserver of all things, who made them what they are."