Sunday, January 26, 2014

Ruby Harrold-Claesson om Tortyr i Sverige och ett offer vid namn Domenic Johansson

Oisín Cantwell : Tortyr i Sverige
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article18174196.ab


Sverige ägnar sig åt tortyr, dundrar Aftonbladets journalist, Oisin Cantwell om den 22-årige mannen som sitter häktad i tre år och tre månader.

Men vi får inte glömma alla barnen som är tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem, där de hålls i total isolering från sina föräldrar och andra nära och kära.

Domenic Johansson har varit totalt isolerad från sin familj sedan den 22 november 2010, dvs i tre år och drygt två månader.

Det är således inte enbart vuxna häktade som blir utsatta för tortyr i Sverige.


Från grouppen Return Domenic Johansson to his parents!

Jag collade upp lenken och såg att Axel Schulman ansåg det kul om Zlatan kunde reta Sverigedemocrater. Jag är sjelf måttligt förtjust i Rosengård och sport, och betydligt mer stolt öfver en invandrad engagerad menniska som Ruby Harrold-Claesson. Hon har gifvit sitt tillstånd till denna republication./HGL

Wednesday, January 22, 2014

Før at svare Björn Lindahl

Han stilte et rhetorisk spørgsmål:*

- Blir man for eksempel født i Washington av norske foreldre og flytter til Norge så regnes man som etnisk norsk. Men hvor mange generasjoner skal det gå før en person med pakistanske besteforeldre eller oldeforeldre skal regnes som norsk? 3,4, 5 generasjoner? Eller kan de aldri bli etnisk norske? spør han.


Forældrene er to. Hvis begge to er af samme nation, regnes barnet som etnisk nationel af den nationa.

Besteforældrene er fire. Hvis alle fire af dem er af samme nation er det også rimeligt at deres barnbarn regnes som etnisk x, hvad det no end er før nation.

Oldeforældrene er åtte. Hvis alle åtte af dem er af samme nation ...

Jeg tror min standspunct er rimeligt klar. Der er ingen grund til at en Pakistanier, selv om han er norsk statsborger, skal regnes som etnisk norsk, hvis han har to pakistanske forældre, fire pakistanske besteforældre, åtte pakistanske oldeforældre o s v. - Specielt hvis han stadig er Muslim og stadig snakker Urdu.

I tilfældet at beste- eller oldeforældrene er af blandet herkomst, da blir det intressant at spørge hvilken etnicitet af dem deres afkomme tilhør. Jeg har en far och en bestefar og en bestemor fra Norge og har før mig at oldeforældrene på hendes side er fra Danmark rentaf. Jeg har en mor og en mormor fra Stockholmstrakta. Morfars forældre og hans barndom er malmøitiske. Mormors forældre var fra Vestergøtland inden de kom til Stockholm. Jeg ser mig som etnisk blandet, som qvartsskåning og som svensk. Thi svenske er mit modersmål. Selv hvis jeg no også er halfnorsk.

Hvis jeg gifter mig med en fransyske i Frankrig (jeg er catholik) er hon stadig etnisk fransk og jeg stadig etnisk svensk. Vi er af "samme folk" i den mån vi både er catholiker i så tilfælde, men ikke i etnisk mening. Vores barn blir i så tilfælde etnisk blandete - men predominant i function af det sprog de taler. Hvis jeg gifter mig med ens svenske (selvfølgelig catholik) eller en amerikanske (samme observation) er tingene lidt anderledes.

Lindahls spørgsmål er no tvetydligt. Fem generationer efter at pakistanske forfædre kommit till Norge, er man pakistansk eller norsk? Lad os regne. En generation tilbake = to forældre. To generationer tilbake = fire, tre generationer tilbake = åtte, fire generationer tilbake = sexten, fem generationer tilbake = to og tredive førfædre. Hvis det er to og tredive pakistanier der kommit til Norge er vel deres afkomme stadig pakistanier, undtagen han har brudt bandene mede deres kultur. Hvis af de to og tredive to er pakistaniere og de andre tredive norske, er han vel norsk i etnisk mening.

Marie Antoinette var selvfølgelig østerrikisk og ikke prøjsisk eller skotsk - selv om hun har en Brandenburg bland førfædrene i en af førgreningene. Og en Stuart i en anden af dem. No er aristokraternes etnicitet lidt speciel, de er ofte mer internationalistiske end andre samfundsklasser. Da blir det gerne så at man hellre ser sig som det hvor man er født end som "håbløst" oudredbart blandet.

Lindahl er muligtvis modstander til etnicitet som relevant kriterium i verlden. Det er i så tilfælde hans problem. Men at sige "det kan ikke vare relevant fordi det ikke er målbart" er noget andet, det er en absurditet udkastet i agt og mening at fremstille hans modstanderes synspunct som absurd nær den no ikke er det. Det er desinformation ved dårlig rhetorik.

Hans-Georg Lundahl
BU Nanterre / Paris X
St Vincent fra Valencia
Diakon og Martyr
22-I-2014

* Nettavisen.no : - «Etnisk norsk» er rasistisk
Elin Reitan
http://www.na24.no/article3742995.ece


Fra commentarerne:

Hvor mange svenske fanatikere med rasisme på hjernen går det egentlig på dusinet? Er det ikke Lindgren så er det lakrisfigurer eller nordmenn eller Gud vet hva...Mon tro om denne svenskesyken er smittsom.

Thursday, January 16, 2014

Tryckeri med dator, skrifvare, och copiator

Utsidan/rätsidan innan vikning
Insidan/afvigsidan innan vikning
Hvad som ännu är utsida efter första vikningen
Hvad som blifvit ny insida efter första vikningen
Engelsk och fransk text
Here is the right position before folding it.
Voici la bonne position avant de tout plier.
 • i) Öfverför blogmaterial (eget eller med bloggarens tillstånd) till ett word-document.
 • ij) Jemna ut all text på documentet. Sätt minsta antalet puncter i textstorleken 1,414 eller 2 ggr. hvad du vill ha i slutändan, beroende på huru mycket du förminskar. Se till att ingen slutrad blir ensamrad i början af en sida, sätt då hellre in ny sida. Se till att - detta är inom steg i) igen - hela documentet med undantag för titelsida och tom sida (den första utskrifven i efterhand) och sista två sidorna tomma och med undantag af illustrationssidor (som räknas för sig och läggs ihop med texten) blir jemnt delbart med 8. D v s text plus bild minus titelsida och tom sida, minus två tomma i slutet = 8*n.
 • iij) Skrif ut. Lägg ihop efter schemat:

  Fascikel n H och AB och GF och CD och E
  Fascikel 1 8 och 12 och 76 och 34 och 5
  Fascikel 2 16 och 910 och 1514 och 1112 och 13
  Fascikel 3 24 och 1718 och 2322 och 1920 och 21
  Fascikel 4 32 och 2526 och 3130 och 2728 och 29
  o.s.v. evt. med:
  Fascikel 0 iv och titelsidatom sida och iijij och andra titelsidatom sida och i


 • iu) Lägg ihop till de hela recto och verso. Skrif sedan ut double-sidigt.
 • u) Vik och gör likadant med nästa fascikel tils alla äro tryckta.
 • uj) Lägg ihop alla fasciklar per exemplar. Håll exemplaren skilda.
 • uij) Bind hvarje exemplar sjelf, eller skicka dem till ngn bokbindare.


Här äro villkoren för mitt tillstånd, på engelska och franska på deretour och hglwrites:

 engfr
deretourlänklänk
hglwriteslänklänk

Wednesday, January 15, 2014

Dick Harrison erkänner sig intet veta drakarnes ursprung

Härom dagen eller om det var idag* fick han frågan om drakar kunde ha funnit sin väg till fantasien via observationer af dinosaurie-skelett.

Han svarade att det funnos äfven andra theorier, som att drakar skulle komma ur väldigt sent öfverlefvande dinosaurier eller ur minnen af kobror och krokodiler eller ur ett slags instinctif rädsla för kattdjur, ormar och kräldjur.

Notera att han knappast räknade upp som en möjlighet att dinosaurier, öfverlefvande till efter Jesu Födelse, skulle ha dödats af historiska personer som St Göran, Sta Martha eller vår egen Beowulf.** Notera att detta är mitt bästa tips, i öfverensstämmelse med den gode Kent Hovind, creationist och cryptozoolog, samt fängelsedömd af skatteskäl.

Att denne sedan förvexlade Beowulfs drake - namnlös och i Götaland - med Beowulfs troll, Grendel, dödad i närheten af Lejre / Hleiðr, är en annan femma.

Detta är nu intet helt utan anknytning till Harrisons vanliga gebit. Han är ju anhängare af Weibullsk historieskrifning, d v s kräfver källor som äro både samtida och skriftliga. Detta har förmodligen att göra med att combinationen muntlig tradition och sednare nedskrifvande af en händelse är med kring t ex Beowulfs saga.

Men den combinationen gäller t ex äfven Njals saga i ngn mån - hvars historicitet han ju knappast betviflar.

Hans-Georg Lundahl
Bpi. Georges Pompidou
St Paulus de Förste Eremiten
15-I-2014

* Det var idag: Dick Harrison : Drakarnas ursprung

** Han erkände att han stött på ngt liknande som antidarwinsk hypothes:

Jag har till och med stött på anti-darwinistiska hypoteser om att dinosaurier i själva verket levde kvar så länge att människan mötte dem under stenåldern och bevarade dem i minnet.


Den i hans framstälning derefter refererade anthropologiska hypothesen har framförts af Buican - och critiserats af mig. Men då gälde det intet drakar utan ... Dracula: Quel discrépance de critères entre Buican et Bloch .... Och antidarwinister torde knappast begränsa dinosauriers öfverlefnad till stenåldern (Kent Hovind identifierar i en läsning af Jobs bok Leviathan med Tyrannosaurus Rex och Behemoth med Brontosaurus - eller snarare med de typer af dinosaurier der T Rex och Bronto utgöra mycket ofta citerade varianter).