Thursday, April 21, 2016

Svar till en national-socialistisk artikel


1) Gratulerar Breivik till segern i rätten! · 2) Om begreppet "nazist" · 3) Svar till en national-socialistisk artikel

Citat af hvad jag svarar på:

Om man ska förespråka någonting måste man kunna förklara vad det innebär, själva kärnan i vad man pratar om. Den aboslut största delen av debatten mellan olika världsåskådningars förespråkare idag handlar om begreppsdefinition. Ett enkelt exempel kan se ut så här:

A: Jag anser att svenskar har rätt att existera som folk.
B: Vad är en svensk?

Debatten glider in på att definiera begreppet svensk. Människor som uppmanar till massinvandring, mångkultur och globalisering vill sällan medvetet utrota svenskar eller andra vita folk. Dessa människor känner sig betydligt säkrare på sin sak när de kan debattera hur man ska definiera en svensk i stället för huruvida svenskar ska existera. Det finns ett fåtal som skulle tillstå att svenskar och andra vita ska förintas, exempelvis den judiske professorn Noel Ignatiev.


Mina svar:

 • 1) Hvad är en svensk?*

  En svensk är en inneboende sedan flera generationer i alla eller flesta sidorna af stamtaflan i ngn af de svenska landskapen i Svithiod eller Svealand, historiska Götaland, Vermeland, Småland eller Helsingars länder (Norrland eller svenska Finland, inclusive både Åland och Åboland), sedan 1600-talet äfven i Skåneland, Bohuslän, östliga delar af Trondheims län, sedan viss utvandring på olika tidpuncter äfven Ösel och delar af USA. I det sista fallet om betydande delar af stamträdet kommer från tidigare nämnda delar genom Utvandring ur Sverige och invadnring i USA.

  Detta folk har haft tre hufvudsakliga religioner som äro välkända från historisk tid:

  • Asatro eller forn sed.
  • Catholicism.
  • Lutherdom.


  Det har omfattat olika lösningar vid Lutherdomens gradvisa sjelfupplösning:

  • Återgång till catholicism.
  • Frimurerie.
  • Upplysning.
  • Agnosticism.
  • Atheism.
  • Socialism.
  • Radicalism.
  • religiös syncretism.
  • New Age.
  • Återgång eller förment sådan till forn sed. Dock dessbättre utan menniskooffer, oftast äfven utan djuroffer.
  • Lutherdom i syncretistisk skepnad.
  • Lutherdom i Fria Synodens skepnad.


  Dess språk har varit, hufvudsakligen:

  • Urnordiska [ek Hlevagastiz Holtingaz horna tawido]
  • Runsvenska
  • Fornsvenska
  • Äldre nysvenska
  • Yngre nysvenska (hvilket jag skrifver med än äldre stafning än de löjliga stafningsreformerna).


 • 2) Hvad är en invandrare i Sverige?

  En invandrare är en person hvars slägts tillhörighet till Sverige är lika nylig eller snarare nyligare än USA-svenskarnes tillhörighet till USA.

 • 3) Äro svenskar ett folk?

  Ja och nej, culturelt äro vi en nation, ingen svensktalande i USA eller Finland skulle rynka på näsan åt kroppkakor eller Villa Villerkulla eller Midsommarstång (med ideologiskt och då också frikyrkligt motiverade undantag).

  Politiskt sedt äro vi det intet, eftersom vi äro delade i Sverige-svenskar, Finlands-svenskar, Amerika-svenskar och kanske en del andra groupper.

  Dessutom är kungariket Sverige hemvist för andra folk.

 • 4) Ha vi rätt att förbli det?

  Med rätta medel och afstånd från felaktiga medel, ja.

 • 5) Hvad äro rätta medel?

  • Föröka oss, och intet låta invandrare vinna på walkover vid vaggorna.
  • Begränsa framtida invandring.
  • Bestraffa invandrare som uppträda illa mot svenskhet genom vanliga fängelsestraff.
  • Bestraffa invandrare som uppträda illa collectivt, men mildt, genom collectiv utvisning af den groupe det gäller.
  • Lefva i fred med inhemska minoriteter, som kunna göra anspråk på svenskhet äfven med andra språk (finska eller meänkieli, lappska eller samiska, tattare-romani eller resande-språk, jiddisj, skaunska och jamska). Annat än om de uppföra sig illa.


 • 6) Hvad äro felaktiga medel?

  • Förtrycka inhemska minoriteter oprovoceradt.
  • Förtrycka invandrare oprovoceradt.
  • Förtrycka endera med eugenism** eller barnavårdsnämnder eller psychiatrie.
  • Kräfva att endera skall skaffa färre barn än traditionnelt, som om felet vore deras att vara naturliga, intet vårt att vara onaturligt barnbegränsande.
  • Definiera svenskhet till religiöst förtryck mot ngn svensk groupe. Inclusive via skolpligt. Dock böra asatroende ej få införa blodsoffer. Gäller äfven historiskt osvenska religioner, gifvetvis.


 • 7) Ha vi pligt att taga emot flygtingar?

  I den mån det gäller christna och i mån af möjlighet, ja. Muslimska flygtingar borde hänvisas till muslimska länder och bristande möjlighet är en ursäkt.

  Jag gillade Sjöbo-omröstningen som dels gjorde frågan local (att Malmö kan taga emot nra flygtingar till betyder intet att Sjöbo kan det) och dels en individuel (inget collectivt ordnat mottagande, men heller inget förbud mot privat anordnad gästfrihet).

 • 8) Ha vi rätt att ge svenskar företräden på arbetsmarknaden?***

  Vi ha definitivt rätt att skrota delar af antidiscrimineringslagarne.

  Att concurrera med muslimer och confucianer är att concurrera på olika villkor, eftersom de ha att annat synsätt på lifvet och dermed på pligten till arbete och dermed på fackliga frågor.


* Se äfven: Før at svare Björn Lindahl
http://danskantimodernism.blogspot.com/2014/01/fr-at-svare-bjorn-lindahl.html


** Se äfven: Inget fan af Nils von Hofsten, nej
http://danskantimodernism.blogspot.com/2016/01/inget-fan-af-nils-von-hofsten-nej.html


*** Se äfven: Snor invandrare ditt jobb?
http://danskantimodernism.blogspot.com/2015/12/snor-invandrare-ditt-jobb.html

Om begreppet "nazist"


1) Gratulerar Breivik till segern i rätten! · 2) Om begreppet "nazist" · 3) Svar till en national-socialistisk artikelTillägg, en kort dialog, under II:

Rolf Gunnar Rolfsson skriver:
2016-02-27 kl. 00:43

Allemansrätten bildar motsats till allemansplikten, och jämvikt är lagom. Lag måste lagstiftas. Arbete är plikt och rätt. Arbeit macht Frei.

Nationalsocialismen = allemansplikten.

Hans Georg Lundahl skriver:
2016-04-21 kl. 19:09

Påminner om Obamas ”America serves”.

I princip har enhvar ”pligt att arbeta”, men i practiken fins det för många moraliska undantag från vanligaste formerna deraf (anstälning, eget företag) för att staten skall kunna administrera dem, dermed för att staten skall kunna lagligen genomdrifva en allemanspligt.

Jagten på lösdrifvare var ond, i många democratier och democraturer, men äfven i Tredje Riket.

Gratulerar Breivik till segern i rätten!


1) Gratulerar Breivik till segern i rätten! · 2) Om begreppet "nazist" · 3) Svar till en national-socialistisk artikel

Icke för att jag hyser stark sympathie för hvad jag erfarit om hans sak innan Utøya eller hans handling på Utøya, men för att jag hyser en mycket stark antipathie för det fångvårdsssystem som sökte bryta ned honom, och dess hycklande "anledningar".

Det påstods att hans isolering från alla medfångar var "för hans säkerhet".

Uppenbarligen ett skumt argument. Det fins tre möjligheter:

 • 1) Det fans inga nazister* jag menar national-socialister i fängelser att sätta honom ihop med?

  I och för sig är Vikernes redan ute sedan många år**, men att säga att sedan Breivik kom in efter Vikernes befrielse INGEN national-socialist kommit inom galler är ju närmast att gör reclam för deras laglydighet.

 • 2) Eller finnas de äfven inom fängelse (der de betrakta sig som politiska fångar), men de ha SÅ annan synpunct än Breivik att de skulle göra mos af honom.

  Trolighet noll till ett på en scala 0-10.

 • Eller .... så är hans säkerhet bara ett svepskäl, man ville isolera honom från dem han kunde tala ut i både klarspråk och vänskaplig ton med.


Med fångvaktare hade han väl valet och qvalet mellan klarspråk och spänd ton eller vänlighet och hycklerie. Och om han hamnade på isolering var det intet det andra han valde.

Situationen var arrangerad för att bryta ned honom***./HGL

PS, ursäkta dröjsmålet, jag skref detta efter att det skulle kunnat göra skilnad för Anders Behring!/HGL

* Ursäkta, gammal vana!

** Han har kallat mig raceförrädare för att jag dyrkar jude-guden Jesus Christus.

*** Hvilket jag tror Auschwitz var likaså, för att bryta ned judars stolthet. Har en misstanke om att rykten om gascamrar arrangerades af pedagogiska skäl, som när Jo Wajsblat kom in i och ut ur en sådan för att "doctor Mengele" (de kunna ha turats om att kalla sig så) kom och blef rasande och sade ifrån att den sista grouppen om femtio (den trettonde) skulle ut ur gascammaren (han kan ha sagt det i samma ton de andra gångerna med). Och att en del öfverlefvande tagit öfver den pedagogiken.

PPS, se äfven:

Min heltinde fra Utøya
http://danskantimodernism.blogspot.com/2016/03/min-heltinde-fra-utya.html


Emma Martinovic - Breivik senior : 1-0
http://danskantimodernism.blogspot.com/2011/07/emma-martinovic-breivik-senior-1-0.html


Kastade sko på Breivik - befriare?
http://danskantimodernism.blogspot.com/2012/06/kastade-sko-pa-breivik-befriare.html


och To lille ting om Breivik
http://danskantimodernism.blogspot.com/2011/07/to-lille-ting-om-breivik.html

Monday, April 11, 2016

Läst om LPT

Via Evelina Svensson Sandgren på "Vi som kräver att tjänstemän ska kunna dömas till fängelse" (FB):

Evelina Svensson Sandgren (status)
En äldre man skriver: skriver:

(Jag skrev detta 2012 och i mitt fall har den här formen av övergrepp inte förändrats)

Myndigheterna har börjat använda en metod mot människor som protesterar, som förkortas LPT. Metoden innebär kort och gott att offret ådömmes psykiatrisk tvångsvård med permission. Så länge du lyder får får leva under vanliga förhållanden, men står juridiskt hela tiden under den psykiatriska tvångslagstiftningen, som i realiteten berövar dig dina mänskliga rättigheter och medför livslång dårstämpel.

Samhället ställer upp restriktioner för ditt liv, som t.ex reseförbud eller anmälningsplikt ,att du skall ta tvångsinjektioner med plågsam vanebindande psykofarmeka.osv.

Lagstridiga Förbud mot att bära plakat eller att demonstrera på annat sätt, ålägges dig. Som till exempel har angetts förbud mot att bära en röd mössa. Om du gör något obekvämt uttalande eller vittnar om något avfärdas du som tokig.

Är du olydig frihetsberövas du under förnedrande former,på obestämd tid men kraven som ställes muntligt och informellt på dig kan även följas upp och och olydnad bestraffas genom att man höjer dosen av de mycket smärtsamma medicinerna intill vansinnesnivåer.

Du journalföres hela tiden och man fyller pärmarna med lögner och smutskastning för att använda vid behov. Det finns idag inga fungerande skyddsmekanismer mot denna form av frihetsberövande som kan drabba vem som hellst som oponerar sig mot myndigheterna och i realiteten pågå livet ut. Ansökan om tvångsomhändertagande göres av en läkare och hans kollega. Den rättsliga prövningen är rena skämtet. Du är helt chanslös.

Tuesday, April 5, 2016

Uppdrag granskning som man inte vågade sända (länk)

Uppdrag granskning som man inte vågade sända
https://forystablogg.wordpress.com/2012/07/16/uppdrag-granskning/


Från presentationen på FB:

Nu börjar de svenska betesmarkerna växa igen.

Kanske beror det på att djurskyddsinspektörerna kräver att det ska vara fri tillgång på foder i foderhäckarna och inte förstår att betesgräs är foder? Då lägger man föreläggande på djurägarna att det får aldrig vara tomt på foderbordet oavsett årstid. Tre stycken föreläggande ger djurförbud som utdelas utan att du får en rättvis rättegång enligt de mänskliga rättigheterna.

Eller är det att djurskyddsinspektörerna inte ser skillnad på fjällkor och köttdjur? Länsstyrelsen utarmar den biologiska mångfaldigheten och tar död på våra gamla lantraser då de stoppar in alla djur oavsett ras eller ålder i samma form. Plötsligt är fjällkorna magra och små i jämförelse med köttdjuren, att det är skillnader mellan raserna gör att fjällko-ägaren får sina djur omhändertagna och sedan djurförbud. Anledning? Djurskyddsinspektören innehar inte kunskapen om olika raser inom samma djurslag.


[länkar också till:]

ATL : Miljoner till naturbetesprojekt
Publicerad 2016-02-21 | Uppdaterad 18:40
http://www.atl.nu/lantbruk/miljoner-till-naturbetesprojekt

Saturday, April 2, 2016

En sykeplejerske blogger om saka

Monica Halland skref i grouppen Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:

"Jeg er sykepleier og blogger - Men først og fremst en mamma, akkurat som du. Jeg har vært blåøyd når det kommer til barnevern. Jeg trodde de ville barna og oss vel, der tok jeg feil! Jeg heier på hver og en av dere som måtte gå igjennom et helvete, pga systemer som ikke en gang har kvalitetssikring. Kommenter gjerne!"


astmaogallergi : Når barnevernet hører mer på sladder, enn fakta!
30.03.2016 kl.18:32 i Blogg
http://astmaogallergi.blogg.no/1459354090_30032016.html