Monday, November 14, 2016

Interview med pastor Ljufvermark


[OBS : satir]

Antimodernism
God dag, hörde Ni hade synpuncter på en ny reformation. Kunna* vi börja med hvad Ni heter?

Pastor Ljufvermark
Ljufvermark. Harald Ljufvermark.** Du får jettegerna*** säga "du".

Antimodernism
Och Ni ... du hade sagt ngt om behofvet af att ersätta en gammal protest med en ny protest?

Pastor Ljufvermark
Jo, just. Den der gamla protesten på Luthers tid var väl i stil med "kan vi få litet mera Bibel, tack" eller "för litet Bibel!"

Nu vore det dags att protestera öfver att det slagit öfver åt andra hållet.

Antimodernism
Huru då?

Pastor Ljufvermark
Ja, jo, första Corinthierbrefvet sex tio, första Timothäusbrefvet ett tio, första Romarebrefvet° ett tjugusex och tjugusju och en del ställen i Ge-Te citeras litet väl mycket ibland.

Antimodernism
Men är det intet bra om nytestamentliga Bibelställen citeras?

Pastor Ljufvermark
Nja, nej, intet de här Bibelställena! Intet för mycket i alla fall.

Antimodernism
Hvarföre då?

Pastor Ljufvermark
De tolkas så lätt som ... ja, du vet ... homophoba.

Antimodernism
Verkligen?

Pastor Ljufvermark
Titta sjelf. Har ingen lust att läsa upp ... det der ...

Antimodernism
[Bläddrar, slår upp tre ställen i Fader Benelii öfversättning°°.]

Antimodernism
Men om Gud nu är homophob, skulle kanske en bruksanvisning vara på sin plats?

Pastor Ljufvermark
Jamen, det är ju han som skapat oss.

Antimodernism
Just, Han tycker väl om att skapa menniskor och brukar vanligen naturligt umgänge till skapa dem, kanske Han intet uppskattar att man skaffar sig den njutningen gratis utan att ge Honom den chancen?

Pastor Ljufvermark
Nja, det der är väl litet väl mycket Ge-Tes Gud! Har du hört talas om Markion?

[Med lysande ögon]

Antimodernism
Vet intet om jag verkligen vill.

Pastor Ljufvermark
Eller Thomas-Evangeliet?

[Ännu mer lysande ögon]

Antimodernism
Jag tror jag drar.

Pastor Ljufvermark
Hej på dejjj då!


* Uttalas [kan] i talspråk när det är plural af presensformen. ** Ljufvermark är ett taget namn. Ingen idé att förklara att det egentligen skulle stafvas Jufvermark, för Ljufvermark kan intet stafva. *** Eftersom interviewn är mundtlig unnar jag mig luxen att stafva rätt - han skulle förmodligen sjelf stafva det "jättegärna", som enligt 1870-talets stafningsreformer. °Fins bara ett Romarebref i Bibeln!

°° Här äro förresten ställena:

1 Cor 6:10 eller själfbefläckare eller sodomiter eller tjufvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola äga Guds rike.
1 Tim 1:10 otuktiga, sodomiter, människoröfvare, lögnare, menedare och hvad annat som strider mot den sunda läran,
Rom 1:26 f. Fördenskull öfverlemnade Gud dem åt skändliga lustar. Deras kvinnor förbytte nämligen det naturliga umgänget mot det som är mot naturen. Sammalunda öfvergåfvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes af sin lusta till hvarandra; och de bedrefvo styggelse, män med män, och fingo sin förvillelses rätta lön på sig själfva.

Ibland göra s. k. "nazister" godt


De afvisa sjelfva beteckningen nazister och mena att det correcta är "nationalsocialister". Här har Nordfront gjort ngt MYCKET godt, de ha republicerat skriften Jag Anklagar:

Nordfront : ”Jag anklagar!”
Robin Palmblad, republicerande Elof Eriksson
https://www.nordfront.se/veckans-skrift-jag-anklagar.smr

Saturday, November 12, 2016

Jag beskyldes nästan för att "samla bevis för evolutionstheorien"


Om kol-14 till en person jag uppskattar mycket · Grottkonst med min omräkning · Jag beskyldes nästan för att "samla bevis för evolutionstheorien"

Här citerar jag Jonathan Sarfati:

Diamonds: a creationist’s best friend
Radiocarbon in diamonds: enemy of billions of years
by Jonathan Sarfati
creation.com/diamonds-a-creationists-best-friend


Citerar två stycken med fyra fotnoter:

Some try to measure age by how much 14C has decayed. Many people think that radiocarbon dating proves billions of years.1 But evolutionists know it can’t, because 14C decays too fast. Its half-life (t½) is only 5,730 years—that is, every 5,730 years, half of it decays away. After two half lives, a quarter is left; after three half lives, only an eighth; after 10 half lives, less than a thousandth is left.2 In fact, a lump of 14C as massive as the earth would have all decayed in less than a million years.3 Några försöka mäta ålder på criteriet huru mcycket kol-14 har sönderfallit. Många tro att kol-14-datering bevisar miljarder år.1 Men evolutionisterna [han menar vetenskaparne bland dem] veta att det intet kan det, eftersom 14C sönderfaller för snabbt. Dess halfveringstid är bara 5730 år, d v s hvarje 5730 år sönderfaller hälften. Efter två halfveringstider, är en fjerdedel qvar, efter tre bara en åttondel; efter 10 halfveringstider är mindre än en tusendel qvar. En klump kol-14 af jordens massa skulle ha sönderfallit helt och hållet i mindre än en miljon år.3

[Tio halfveringstider ger rent theoretiskt 0,0009765625 af ursprungliga halten.]

 
So if samples were really over a million years old, there would be no radiocarbon left. But this is not what we find, even with very sensitive 14C detectors.4 Om altså ett prof vore öfver en miljon år gammalt i verkligheten, skulle inget kol-14 vara qvar. Men detta är intet hvad vi finna, och detta med mycket känsliga kol-14-detectorer.4
 
1For example, the ‘Rev.’ Barry Lynn, leader of the anti-Christian group Americans United for the Separation of Church and State, proclaimed in a nationally televised debate, ‘Carbon dating, that shows the earth is billions of years old!’ (Firing Line, PBS, 19 December 1997). 1 T ex "högvördige" / "pastor" Barry Lynn, ledare för den anti-christna grouppen Förenade Americaner för Åtskilnad mellan Kyrka och Stat, förkunnade i en débat som televiserades öfver nationen, "kol-14-datering, som visar att jorden är miljarder år gammal" (Firing Line, PBS, 19 December 1997).

[Han - Barry Lynn - är pastor i United Church of Christ, en syncretism mellan evangelikala och reformerta med congregationalister]

 
2The time t since radioactive decay commenced can be given by N/N0 = e–λt, where N is the number of atoms measured in the present; N0 is the initial number; λ, the decay constant, which is related to the half life t½ by λ = ln2/t½. This presupposes that the system is closed, so that the loss of atoms is solely by decay, and that the decay rate is constant. See also Sarfati, J., Refuting Compromise, ch. 12, Master Books, Arkansas, USA, 2004.  2Tiden t sedan radioactivt sönderfall började kan ges genom N/N0 = e–λt, der N är antalet uppmätta atomer i nutiden, N0 är det ursprungliga antalet; λ är sönderfalshastigheten, som är proportionnel till halfveringstiden t½ enligt λ = ln2/t½. Detta förutsätter att systemet är slutet, så att förlust af atomer bara är genom sönderfall, och att sönderfalshastigheten är constant, se äfven etc.

[Och notera här att åldrar äldre än Bibelns Skapelse eller Flod fås med kol-14 genom antagandet att ALLA prof hade N0 = normala N i nya profver. Se nedan.]

 
3 The earth’s mass is 6x1027 g; equivalent to 4.3x1026 moles of 14C. Each mole contains Avogadro’s number (NA = 6.022x1023) of atoms. It takes only 167 halvings to get down to a single atom (log2(4,3x1026 mol x 6,022x1023 mol–1) = log10(2.58x1050) / log102), and 167 half-lives is well under a million years.  3 Jordens massa är 6x1027 g; eqvivalent till 4,3x1026 mol14C. Hvarje mol innehåller Avogadros tal atomer (NA = 6,022x1023). Det tar bara 167 halfveringar att komma ned till en enda atom (log2(4,3x1026 mol x 6,022x1023 mol–1) = log10(2.58x1050) / log102), och 167 halfveringstider är väl under en miljon år.

[Det är 956 tusen 910 år, 7,5 halfveringstider och litet till qvar till en miljon år - notera att jordens massa fås genom heliocentriska och newtonianska förutsättningar. Som geocentriker och troende englar rörande planeter kan jag intet skrifva under på 6x1027 g som fåtts genom jordens "rörelse kring solen" och denna förklarad i Newtons termer.]

 
4 AMS (accelerator mass spectrometry) counts the atoms themselves, and can detect one 14C in more than 1016 atoms, or measure a 14C/C ratio of < 10–16 or 0.01% of the modern ratio (0.01 pMC, percent modern carbon). 4 AMS-methoden (accelerator mass spectrometry) räknar sjelfva atomerna, och kan finna ut en enda 14C bland fler än 1016 atomer, eller mäta en 14C/C-proportion af mindre än 10–16, eller 0,01% af den nutida proportionen (0,01 pMC, "percent modern carbon").


Slut citat.

Jag bad att notera att om en grotta med vackra mammuth-målningar eller hest-målningar eller elephant-målningar eller altihop om hvartannat dateras till 20 tusen eller 30 tusen år gammal, beror detta på att kol-14-halten i dåvarande atmosfär, dermed också ursprungliga kol-14-halten i profverna antas vara ungefär lika stor som idag, atmosfären och de flesta (intet alla, se isbjörnar och musslor) prof som tas idag.

Altså böra vi antaga att kol-14-halten var betydligt lägre då.

Men vi kunna intet antaga att den högdes först väldigt nyligen.

Kan man precisera procenten till 25% efter två halfveringstider, 12,5% efter tre, 6,25% efter fyra, o. s. v. kan man ju också precisera huru mycket som fins qvar efter en half eller en fjerdedels eller en åttondels halfveringstid.

2865 år - qvar är qvadratroten af 50%, d v s 70,7%. 1432,5 år - qvar är qvadratroten af 70,7%, d. V. S. 84,1%. 716,25 år - qvar är qvadratroten af 84,1% d. v. s. 91,7%. 358,125 år - qvar är qvadratroten af 91,7%, d. v. s. 95,76%. 179,0625 år - en enhet jag användt för indelningen af den verkliga, d v s bibliska chronologien - har qvadratroten af 95,76%, d. v. s. 97,857%.

Och detta innebär att kol-14-methoden kan collas för de sednaste 2000 åren, eller litet till. Ungefär 2500 år, sedan Jerusalems intagande genom Nebuchadnessar eller dylikt, antar jag att historien ur skrifter (bibliska och seculära) öfverensstemmer rörande med kol-14-methoden. Går man deremot tillbaka till Trojanska Kriget eller Jerichos fall, ger kol-14-mätning af ett tidsvärde med chronologie ur Biblica Hebraica och judisk calender icke stadsmurar som falla utåt. Skall man datera stadsmurar som falla utåt kommer man nra århundraden före det.

Och om kol-14-halten ännu höll på att stiga är detta ytterst förklarligt. Om discrepansen hade varit 358 år, hade kol-14-halten i atmosfären vid Jerichos fall varit 95,76%. Hade discrepansen varit 179 år hade kol-14-halten i atmosfären varit 97,857%. Och så vidare. Nu har jag för mig att den är ngt mindre än 358 år - och å andra sidan sätter Biblica Hebraica (äfven utan judarnes förkortning af tiden, för att få Daniels 70 veckor att passa Bar Kochba i st f Jesus) Exodus mer än 50 år (70, 80 år) för nyligen. Catholsk tideräkning sätter Jesu födelse till år 1510 efter Uttåget ur Egypten. br />
Och detta innebär att kol-14-methoden kan collas för de sednaste 2000 åren, eller litet till. Ungefär 2500 år, sedan Jerusalems intagande genom Nebuchadnessar eller dylikt, antar jag att historien ur skrifter (bibliska och seculära) öfverensstemmer rörande med kol-14-methoden. Går man deremot tillbaka till Trojanska Kriget eller Jerichos fall, ger kol-14-mätning af ett tidsvärde med chronologie ur Biblica Hebraica och judisk calender icke stadsmurar som falla utåt. Skall man datera stadsmurar som falla utåt kommer man nra århundraden före det.

M a o bör kol-14-halten ha varit mellan 95,76% och 97,857% när Jericho föll. Men en diamant från syndafloden bör ha lefvat som hvad den än lefde som, trä förmodligen, i en atmosfär BETYDLIGT fattigare på kol-14, om än intet helt utan. Och hvad jag har gjort är att göra olika mathematiska modeller för stigningen af kol-14-halten.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Påfve Sanct Martin I
12.XI.2016

Thursday, November 10, 2016

Grottkonst med min omräkning


Om kol-14 till en person jag uppskattar mycket · Grottkonst med min omräkning · Jag beskyldes nästan för att "samla bevis för evolutionstheorien"

Art préhistorique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_pr%C3%A9historique


Si les premières manifestations discrètes de l'art préhistorique datent de la fin du Paléolithique moyen, celui-ci ne prend une réelle ampleur qu'au début du Paléolithique supérieur (30 000 à 12 000 ans av. J.-C.) avec l'Aurignacien qui marque la première manifestation de l'art figuratif. Om de första discreta yttringarne af förhistorisk konst komma från mellerta paleolithicums slut, tar den dock icke sitt fulla uppsving förrän början af Öfre Paleolithicum (30 000 till 12 000 år f. Chr.) med Aurignacien-stilen som markerar den första yttringen af bildande konst.
 
30 000 à 12 000 ans av. J.-C.

2957 av. J.-Chr.
3,90625 % + 26 800 ans, 29 757 av. J.-Chr. (20 000 – 50 000)
2778 av. J.-Chr.
40,23593 % + 7550 ans, 10 328 av. J.-Chr.

Första två seclerna efter syndafloden. 18000 år > mindre än 180 år.
 
Au Mésolithique (12 000 à 8000 av. J.-C.), les manifestations artistiques figuratives sont rares. De cette époque sont connus des galets peints ou gravés de figures géométriques. I Mesolithicum (12 000 till 8000 f. Chr.) äro afbildande konstyttringar sällsynta. Från denna epok äro målade eller ristade flata stenar med geometriska motiver kända.
 
2778 av. J.-Chr.
40,23593 % + 7550 ans, 10 328 av. J.-Chr.
2599 av. J.-Chr.
62,75068 % + 3850 ans, 6449 av. J.-Chr.

4000 år blir c:a c:a 180 år (c:a "2000 år" före hvardera feldateringen = ungefär samma rättdatering, eller möjligen kortare).
 
Au Néolithique (8000 à 3000 av. J.-C.), l'art figuratif se développe à nouveau, en incluant notamment des animaux domestiques. De nouveaux supports commencent à être utilisés, par exemple lors du décor de poteries en céramique. I neolithicum (8000 till 3000 f. Chr.) utvecklar sig bildande konst ånyo, och omfattar bl a husdjur. Nya underlag börja brukas, till exempel decor på krukmakerier.


Från slutet af Göbekli Tepe (Babels Torn) till tidiga stencirclar i Stonehenge.

5000 år > litet mer än 466 år.

8000 BC - 3100 BC = 4900
10 328 BC - 2792 BC = 7536*
4900/7536 = 0,65021231422505307855626326963907
2778 BC - 2062 BC = 716*0,65021231422505307855626326963907
= 465,55201698513800424628450106157, 466 years

Som jag skref här:

Stonehenge and Göbekli Tepe?
http://filolohika.blogspot.com/2016/11/stonehenge-and-gobekli-tepe.html


Och hänvisar till tabellen här:

Avec un peu d'aide de Fibonacci ... j'ai une table, presque correcte
http://nov9blogg9.blogspot.fr/2015/10/avec-un-peu-daide-de-fibonacci-jai-une.html


Gifvet den betydligt kortare tiden, de längre lifslängderna just efter Floden, skulle Altamira och Les Eyzies de Tayac kunna vara grottmålningar af samme konstnär - rent af i Noah's famille.

Har man på ett ställe hittat skelettet af en vuxen menniska, kan det intet vara från just after Floden första årtiondet, i o m att de åtta lefde och Noahs barnbarn ännu voro barn. Men annars kan en grottmålning gå tillbaka till åren efter Floden.

Hans Georg Lundahl
La Défense
San Andrea Avellino
10.XI.2016

Wednesday, November 9, 2016

Om kol-14 till en person jag uppskattar mycket


Om kol-14 till en person jag uppskattar mycket · Grottkonst med min omräkning · Jag beskyldes nästan för att "samla bevis för evolutionstheorien"

Denna person sade mig nyligen "kol-14 är cirkelbevis".

Jag svarade "intet helt och hållet". Här är uppfölgningen af det svaret.

Kol-14 har en halfveringstid af 5730 år, sednaste värdet jag känner till (Libby hade satt det till 5600 år). Efter 5730 år skall precis hälften, precis 50% vara qvar och lika mycket borta.

Hälften af 5730 år är 2865 år. Fjerdedelen af 5730 år är 1432 och ett halft år.

Huru mycket skall vara qvar efter 2865 år? 75%? Nej. Om hvarje period af 2865 år lemnade 75% af värdet före, skulle en period af 5730 år lemna 75%*75%. Och det är 56,25%. Vi skola ha ned det till 50%. Vi söka qvadratroten af 50% för halfva tiden. Denna qvadratrot är 70,7%.

För hvarje period af 1432 och ett halft år skall altså qvadratroten af 70,7% vara qvar. Detta är 84,1%.

Vi titta litet på värden med fler decimaler, efter miniräknaren ...

0,5
0,70710678118654752440084436210485
0,84089641525371454303112547623321

Men tydligen, i procenter, är värdet efter 2865 år 70,7% af värdet före, värdet efter 1432 och ett halft år är 84,1%.

Så, hvad nu med ett föremål af organiskt ursprung (trä, elfenben, strå, papyrus, djurben etc.) som har exact 50% af hvad som anses ha varit stabila värdet innan fossilt kol släpptes upp i luften med brännande af naturgas, bergolja och bergkol?

Tja, rent theoretiskt sett, om vi intet hade Bibeln, skulle föremålet kunna vara fyra gånger 1432 och ett halft år, och första värdet, medan föremålet andades, skulle ha kunnat vara 100% af för-industriella värdet af kol-14.

Men då vore föremålet 5730 år gammalt. Hvilket år före Christus? 3714 f. Chr.

Nu var syndafloden 2957 f. Chr. Det innebär (ja, jag räknade efter i morse) 757 före Syndafloden. I så fall skulle vi ha en massa spår af Syndafloden daterade till YNGRE än dessa 5730 år.

Hvad blir det nu om föremålets ursprungliga värde af kol-14 bara var 84,1% af det förindustriella?

I så fall behöfde det värdet bara multipliceras med 84,1% TRE gånger. Det tog i så fall bara tre gånger 1432 och ett halft år.

Och hvad kan sägas om det?

Jo, 5730 minus 1432 och ett halft år är 4297 och ett halft år. Föremålet vore i så fall från bara 2281 och ett halft år före Christus.

Det är 266 och ett halft år innan Abraham föddes, eller 675 och ett halft år efter Syndafloden. Och i o m att det är efter Floden, så fins inget behof af att hitta spår af Floden högre upp eller yngre daterbart med kol-14 än det föremålet.

Detta är ett föremål från fördynastisk tid i Egypten, eller från ngn af perioderna kring Woolleys Ur i Mesopotamien.

Eller, låt oss se litet närmare på wikipedisternas uppräkning af händelser daterade till 38:nde seclet före Christus.

  • An earthquake near a Neolithic culture at Sotira in Cyprus destroys much of the local infrastructure.
  • Ubaid period came to an abrupt end in eastern Arabia and the Oman peninsula at 3800 BC.
  • In Syria, mass graves at Tell Brak, dating from ca. 3800 to 3600 BC, have been unearthed, suggesting advanced warfare around this period.
  • 3800–3200 BC – 120 Wedge tombs (Ireland)
  • c. 3750 BC – origins of Proto-Semitic language[1]
  • 3760 BC – first year of the Hebrew calendar
  • 3700 BC – Oldest known door in Europe (Zurich, Switzerland)
  • 3700–2300 BC – Long barrow tombs in England


Af detta är det bara proto-semitiska språkets ursprung och första året i Hebreiska calendern som icke kol-14-daterats.

Lingvisterna ha lätt fel när det säga att den och den språkgrouppen går tillbaka till ett urspråk som började eller slutade talas så och så länge sedan - om intet urspråket är belagdt i historian, som latin för de romanska språken.

Och judarne ha fel text och ha dessutom suddat ut år "mellan testamentena", hvilket gör deras calender för kort.

De som kol-14-daterat det öfriga ha bara fel i antagandet att kol-14-värdet i atmosfären var c:a 100% af det förindustriella värdet.

Och vid Syndafloden var kol-14-värdet ännu mycket lägre än 84,1% af det förindustriella värdet. En Triceratops som förmodligen begrafdes i Syndafloden (men man kan intet veta, en del fyndorter skulle kunna vara från efter Floden, i och med att mycket lera torde ha gjort det riskabelt att begrafvas i lera äfven efter Floden en tid. Och Noah hade säkert en hane och en hona af någon Ceratops-race (icke nödvändigtvis Triceratops, kan ha varit mindre för att ha mer plats på Arken). Denna Triceratops, som förmodligen begrafdes i Syndafloden, som sagdt, har kol-14-daterats i två profver. Eller, dessa två Triceratopes : 33 tusen 570 år, ±20, 41 tusen 010 år, ±220. Citeradt af creationisten Joel Tay här:

CMI : Triceratops soft tissue
More dinosaur soft tissue found and carbon dated
Published: 19 November 2016 (GMT+10)
http://creation.com/triceratops-soft-tissue


Han hänvisade till:

More recently, Brian Thomas and Vance Nelson carbon dated a number of dinosaur fossils including two specimens from Triceratops horridus.

Thomas, B. and Nelson, V., Radiocarbon in Dinosaur and Other Fossils, CRSQ 51:299–311, ‎‎2015‎.

Förkortningen står för Creation Research Society Quarterly.

Då kan man ju räkna ut att 675 år tidigare, Syndafloden, var kol-14-värdet betydligt lägre än bara 84,1% af det förindustriella värdet i atmosfären.

DET, DEN STIGNINGEN, är hvad jag har försökt räkna ut modeller för. På franska, i o m att det var en student på Nanterre Université som i en discussion en qväll kring en öl eller två hade sagt att en sådan stigning i kol-14-halten i atmosfären bara skulle ha kunnat ske genom atomkrig eller catastrofalt stor solactivitet. Nej, efter mina beräkningar om stigningen borde cosmiska strålningen vid Floden ha varit c:a en milliSieverts per år högre än totala bakgrundsstrålningen i Princeton. Och det går ju att lefva i Princeton.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Vår Frelsares Kyrka i Rom
9.XI.2016

Thursday, November 3, 2016

Är "Franciscus" påfve? Del I


Man blir påfve genom en juridisk process, icke genom autoproclamation. DET är uppenbart.

En af de juridiska utgångspuncterna är att "Benedict XVI" var påfve, icke abdicerade giltigt, och derföre ännu är påfve, hvadan conclaven 2013 icke var en conclave.

The Luther-Bergoglio Reformation Phase Two
on St. Corbinian's Bear
http://corbiniansbear.blogspot.com/2016/10/the-luther-bergoglio-reformation-phase.html


En annan är att valcampagner under conclaver äro olagliga, att en sådan existerade för Bergoglio och att dennes val var ogiltigt:

From Rome : The Myths used to defend Team Bergoglio from UDG 81
https://fromrome.wordpress.com/2015/09/30/the-myths-used-to-defend-team-bergoglio-from-udg-81/


som länkar till:

From Rome : The Monstrosity of the Allegations against “Team Bergoglio” = Cardinal Bergoglio is not the Pope
https://fromrome.wordpress.com/2014/12/12/the-monstrosity-of-the-allegations-against-team-bergoglio-cardinal-bergoglio-is-not-the-pope/


Och ytterligare en är att en heretiker icke kan väljas (jfr frågan om Obama var valbar eller född utan US-americanskt medborgareskap, på ön och delstaten Hawaii eller i ett studenthem kalladt Hawaii i Kenya):

:Quidlibet: Bergoglio’s Revolution: Six Key Points
http://www.fathercekada.com/2013/11/21/bergoglios-revolution-all-according-to-plan/


ur hvilken jag fann mitt eget bevis att Bergoglio var heretiker innan valet, om sådant:

New blog on the kid : Bergoglio and Quarracino Neognostics?
http://nov9blogg9.blogspot.com/2014/05/bergoglio-and-quarracino-neognostics.html


Àterkommer med mera.

Hans Georg Lundahl
Paris
St Carl Borromeo
3.XI.2016