Monday, July 30, 2012

Illa om Mobbing och Sjelfmord

Kunskap om självmord ska ökas
Publicerad 2012-07-23 07:37


Citat A:
Måns var bara 13 år gammal då han inte orkade längre och tog sitt liv. Bakom sig hade han plågsamma år i skolan, präglade av ständig mobbning och grova kränkningar.
Citat B:
Enligt Danuta Wasserman är Sverige bra inom den psykiatriska vården – men sämre på att i ett tidigt skede upptäcka och hjälpa ungdomar som mår dåligt.


Hvad sägs om att börja i rätt ända? D v s afskaffa skolpligt. Mellan en mobbare och en mobbad skall en bort från skolan. Det går att utestänga mobbare. Det går också att tillåta en mobbad (eller hvem som helst annars af annan grund) att sluta skolan - utom att:
  • a) skolpligten kommer emellan;
    och
  • b) umgänget mellan eleverna i de stora klasserna anses vara en normal del af skolpligten,
    dvs
  • c) såväl hemundervisning inom läroplanens ramar som utbyte mot helt annan lärogång uteslutas.


Det behöfs intet mycken kunskap om sjelfmord för att inse att mobbing och oförmåga att taga sig ur en situation med mobbing leder till den typen af frestelser. Och det kräfs intet mycken vetskap om groupper för att inse att dagens klasser för ofta ha en mobbad. Och man behöfver bara logik för att inse att förbud mot att aflägsna vare sig mobbare eller mobbade från skolan utgör en permanentning af mobbningssituationen.

Min mor räddade mig från sjelfmord två gånger, en gång när jag mobbades mest af strenga lärare i Wien och en gång när jag mobbades af andra elever i Videdal. Båda gångerna har hon, med viss fördröjning, sjelf tvingats utstå psykiatrikernas mobbing derefter.

Den af Danuta föreslagna lösningen skulle öka antalet menniskor som i onödan mobbas lifvet ut af psykiatrien.

Hans-Georg Lundahl
Centre G. Pompidou
Sta Juliettas dag
30-VII-2012

Thursday, July 12, 2012

Logiken är lika riktig äfven om de låta osäkra

Om Emil i Lönneberga pratade skånska skulle Malmö ligga i Småland.

Men nu pratar Emil intet skånska, som man gör i Malmö.

Altså ligger Malmö intet i Emils Småland.

(Och äfven om Skåne intet skulle vara ett landskap, är i hvart fall intet Småland landskapet Malmö ligger i. Altså kan man lika gerna antaga att Skåne är landskapet Malmö ligger i.)

Kan tilläggas att första tre satser utgöra en helt correct conditionnel negativ syllogism. Och med utsättande af underförstådda tankeled blir första meningen helt och hållet begriplig./HGL