Tuesday, August 30, 2016

När lefde Oden, Thor och Frej?


Jag har nyss fått ett litet oväntadt bud af min vän Stephan Borgehammar. 500-talet.*

Anledning : archäologiskt sedt dyka just under 500-talet bilder och cult-föremål associerade till Odens-culten m m asa-culter upp, hvilka tidigare saknats. Rimligen har ett slags régime-skifte bidragit till en religieus vandel. Och detta skulle sammanfalla med asarnes personliga historiska existence.

Innan jag går vidare med Snorre vs Saxo och båda vs Paulus Diaconus, skall jag kanske ange hvad jag sjelf anser motiverade skiftet under 500-talet.

Eller snarare, hvilka olika möjligheter jag ser. Icke nödvändigtvis uteslutande hvarandra.

För det första, nej, asarne lefde betydligt tidigare än så, eftersom alla acteurer som historiskt (inclusive "legendär-historiskt" eller historiskt, men icke Weibullskt) kunna knytas till 500-talet verka anse att asarne redan manifesterats, vare sig de voro gudar eller ej. Och Ynglinga-ätten verkar ha varit flera generationer efter Oden.

Och om Sigmund och Sigurd/Sigfrid härstammade från Oden, var Sigurd dock ungefär samtida med Attila Hunnen. Sedan är det en annan fråga om detta är helt och hållet en sednare legend, eller en historisk figur från den tiden. Och huru pass många generationer som kunnat öfverhoppas mellan Oden och Sigmund i stamtaflan Oden, Sige, Rerer, Völse, Sigmund, Sigurd.

Ett annat bud var att icke-hunner förgudat Attila. Nu är jag tillräckligt icke-Weibullsk för att ge Völsungasagan betydligt mer vittnesvärde än moderna academiker skulle göra. Jag har funderat i banor om att christna munkar som skrifvit historien från den tiden kunnat öfverhoppa Sigurd som ett slags damnatio memoriae, eftersom det kunnat finnas misstankar om ett djefvuls-contract bakom osårbarhet, osynlighet och ständiga segrar. Dermed är jag personligen ovillig att se Attila som Oden.

Men, hvad kan då ha händt kring 500 som gjorde att asadyrkan visade sina färger och fr a former i konsten?

Låt oss ge en overklig parallel. Antag att Constantin icke haft en christen mor, utan varit ex:vis af parthisk härkomst. Antag att han flyttat hufvudstaden till Ekbatana i st f Constantinopel. Antag att Carolus Magnus heller icke varit christen, men lyckats återupprätta en slags storhet för Rom ... skulla i så fall icke Caesar, Augustus och kanske några till ha öfverskuggat Jupiter Capitolinus och Mars som romerska gudar? Nå, det är hvad jag anser att asarne kring 500 gjorde med ex:vis qvarvarande Nerthus-dyrkan (om belagd efter Tacitus) eller nyare skepticism och eclecticism.

Hvad anger möjligheten för an asa-renaissance kring anno 500? En del.

  • Vid denna tid hade en del germanska stammar med kungar af Odens-ätter lyckats expandera. Om evt. frankerna intet hade denna härkomst bakom Clodion den Hårige (som jag misstänker kan ha härstammat från St Christopher innan dennes omvändelse, eller vara denne, innan omvändelsen), kunna de ha tillskrifvits sådan p g a Hengest och Horsa, som nordbor och evt. Saxer i Tyskland hade bättre contact med. Dessa hade i alla fall ett anspråk på att härstamma från Tydda, son till Caesar, son till Oden. Eftersom hedningar äro framgångstheologer i qvadrat, kan en serie lyckade eröfringar ha öfvertygat dem att Oden factiskt hade magt att ge sina barnbarnsbarns barnbarnsbarn magt öfver stora riken.

  • Ynglinga-ättens lågvattenmärke måste ha varit icke Ingjalds förräderie utan Ottar Vendelkråkas förlust och död och skändliga behandling af liket. Adils fick en revanche mot Danmark, under denna revanche verkar Odens-culten ha varit omdebatterad bland Rolf Krakes män : Bödvar Bjarke skall till slut ha kallat Oden "förrädare", när Rolfs män dräptes på löpande band.

  • Vid denna tid verkar det säkert att Nerthus-culten, som beskrifven af Tacitus, var borta. Ett theologiskt tomrum kan i så fall ha verkat delvis till fördel för christendomen, delvis till fördel för en ny religion som tog upp drag från christendomen - hvilket Odens-culten gjorde. Tydligen. För nra århundraden var det då icke christendomen som vann kampen om sjelarne, utan Odens-culten. I Norden, altså.

  • Vid denna tid hade Odens-dyrkare, om de redan funnos, säkert fått contact med både romerska hedningar och christna. Två verldsåskådningar med betydligt större sophistikering än det verkar som att Gylfe hade, om han lät lura sig af en hypnotiseur. Konst-föremål typiska för Odens-dyrkan verka vara inspirerade af celtisk konst men äfven tidig christen, byzantinsk. Odens-dyrkan kan helt enkelt ha skaffat sig nya visuella uttryck.


Med andra ord, 500-talet var icke Odens-cultens början utan ett i hvart fall konstnärligt, kanske äfven cultiskt uppsving för den.

Med möjlighet till radical omstructurering.

Å andra sidan skola vi intet glömma att en del af högarne i Gamla Uppsala ännu icke tyckas ha utgräfts - jag fick inget svar när jag frågade. Öfverraskningar af "brådmogna" asa-iconographier (om man nu kan säga så om icke-christna religieusa bildkonster) kan intet helt uteslutas. Så vidt jag vet.

För den delen har Tacitus' skildring af en Nerthus-helgedom (jag ansåg just att Nerthus-dyrkan gått ned sedan Tacitus' tid) icke knutits till ngn helt bestämd archäologisk situs heller. Deremot skulle mossfynd från mellan 200-tal och 400-tal kunna ha olika localare anknytningar till Nerthus-dyrkan.

Hit kommer en anledning till att se de historiska asarne som lefvande innan 500-talet. De deltogo rimligen i ngn mån i Nerthus-dyrkan. Odens rival och Yngve-Frejs far hette rimligen Nerthus. Icke, som gudinnan, i bemärkelsen "Demeter", utan, som hennes prest, i bemärkelsen "Demetrios". Om de voro motståndare till den culten hade "Nerthus" - den sednare Njord - troligen icke altid varit det.

Och som sista mossliken af cult-typ äro från 400-talet ("peppar, peppar ..." skulle min atheistiska mormor ha sagt) bör Njord ha lefvat innan dess, dermed också Oden.

Nu anser jag att jag afverkat 500-talet, i hvart fall 500-talet EFTER Christus.

Till "autores" ... som motsäga hvarandra.

Paulus Diaconus:
nä, Godan kan absolut intet ha haft ngt att göra med Vinnilernas seger, för han hette egentligen Mercurius och bodde i Grekland 1000 år tidigare.

Saxo:
Frejs son Fjölner besökte Frode I Haddingson. Flera århundraden sednare var Frode II Fredfrode samtida med Caesar Augustus.

Snorre:
Frejs son Fjölner besökte Fred-Frode som var samtida med Caesar Augustus, rimligen identisk med Frode Haddingson.


Med andra ord, Paulus Diaconus sätter den historiske Oden lika med den historiske Mercurius, bara för att de voro samma gudom för hedningarne. Påminner litet om huru St Francisco Xavier afvisar Buddhas historiska existence med hänvisning till att en menniska icke lefver och reincarneras under 9000 år. Nja, men om nu den "buddhistiske guden" är fler än en menniska, hvaraf den siste (Siddharta Gautama) evt. äfven tidigare "reincarnationer" (som icke voro sådana, utan andra menniskor) t ex Krishna hade lefvat?

Skulle sjelf tro att Oden är en betydligt sednare trollkarl än Mercurius i Grekland.

Mellan Saxo och Snorre är jag i hvart fall i chronologiens mening för Snorre. Jag menar altså att Frode Haddingson och Fred-Frode är samme alldanske härskare, att efter honom en viss dansk particularism satt in, att Saxo dolt detta genom att dela upp honom i flera olika Frode och genom att räkna i verkligheten parallela kungalängder som seriella. Bland annat har jag väldigt svårt att se Helge och Roar som lefvande innan Caesar Augustus "före Fred-Frode". Jag ser deremot Roars gäst från Geaternas - rimligen Götarnes - land som systerson till en historiskt belagd Chlochilaicus.

Den som eventuelt skulle ha lust att försvara Saxos chronologie skulle väl kunna svara att Beowulfs morbror icke vore identisk med utan bara en mycket äldre namne till den historiske Chlochilaicus.

Denne siste är dock ganska väl daterad:

"Chlochilaicus († zwischen 516 und 522) ist die latinisierte Namensform eines Kleinkönigs, der im ersten historisch bezeugten Überfall der Wikinger mit seiner Flotte in Gallien einfiel. ... Im altenglischen Heldenepos Beowulf wird ein König Hygelac dem Volksstamm der Geaten (vgl. Gauten, Götaland und Goten) zugerechnet, der bei einem Überfall auf die Franken und Friesen (V. 1207, 1210) den Tod findet. Ob damit der Kleinkönig Chlochilaicus des Gregor von Tours gemeint ist, ist nicht völlig sicher. Die Übereinstimmungen der beiden Ereignisse wurden erstmals 1812 von Grundtvig entdeckt."

Så tyska wikipedien: Chlochilaicus
https://de.wikipedia.org/wiki/Chlochilaicus


Detta innebär att Rolf Krake och Adils också rimligen lefvat i hvart fall delvis under 500-talet.

Och uppenbarligen har Frode Haddingson och dennes samtide Fjölner lefvat sekler, men icke huru många som helst, innen detta, som framgår äfven af Saxo.

Så, skulle vi taga Saxos chronologie, vore asarnes ankomst samtida ungefär med Babyloniska Fångenskapen eller Cyrus eller Darius eller Arthaxerxes.

Ta vi deremot Snorres (och anse vi att Saxo doubblerat en ensam Frode till två eller än fler) blir Fjölner samtida med Caesar Augustus, evt. yngre samtida. Dermed borde hans farfar "Nerthus" och dennes rival Oden ha varit samtida eller äldre samtida till Julius Caesar.

Detta går ganska väl ihop med idéen att Oden skulle ha kunnat vara ...

  • Gallisk druid på flygt undan Caesar, och hvars Teutates - d v s national-hufvudgud - hette Nodens;
  • Farfar eller farfarsfar till Jakob och Johannes ("boanerges, det är tordönssöner" - denna förklaring är ICKE lingvistisk, boanerges betyder snarare Tjurvrålarne);
  • Onkel eller gammelonkel till Simon Magus. Denne siste försökte en Gylfa-Ginning bis i Rom, men misslyckade tack vare att Sanct Petrus var der med exorcerande böner.


Dermed har jag nu också gifvit uttryck för mina hufvudmisstankar om Odens identitet. I mellersta fallet skulle han ha kunnat heta Jeschu ngn gg i sin ungdom i Galileen och en anti-christen judisk pamflett skulle ha kunnat blanda ihop hans tidigaste carrière med Jesu Korsfästelse och apostlarnes martyrier. Det verkar som om judarne comprimerat sin calender, för att flytta Daniels profetia från Jesu tid till Bar-Kochbas. I så fall skulle mycket väl en Jeschu född under eller ung under Salome Alexandra ha kunnat förvexlas med en Jesus från Nazareth, född i Herodes tid.

Hans Georg Lundahl
Nanterre, UB
Sancta Rosa "af Lima", O.P. Tert.
30.VIII.2016

* Icke som om han var såld på det, men han fann ett archäologiskt argument värdt att nämna. Han ville ha min uppfattning om saken.

Thursday, August 25, 2016

Ida (lenk)


Ok, de hører ikke. Da brenner jeg institusjonen ned.
http://www.aftenbladet.no/magasin/Ok_-de-horer-ikke-Da-brenner-jeg-institusjonen-ned-3851613.html


Glassjenta kapittel 1: En mail om natten

En sommernatt i 2014 kommer en epost til redaksjonen i Aftenbladet. Den er sendt av ei jente på 15 år, og blir starten på en lang reise inn i barnevernets univers.

Glassjenta
[Aftenbladet]
http://mm.aftenbladet.no/2016/glassjenta/

Fler røster om barnevernet


Ja, jeg vet, jeg skriver lidt selv her, skriver mer på engelsk og fransk. Derimot har gruppa "Barnevernet vil vi ha fulstendigt fjernet" hjulpit denne blogga med hyppigere material end den anderledes vilde have haft. Undskyll hvis jeg skriver mer "skandinavisk" end ren norsk, jeg er svensk og har boet nære på Danmark.

I
[t.v. anonymisert]
Meg og min Alex skal snart gifte oss, vi er 18 år. Vi ønsker også en gang å bli foreldre, har masse barneting.. men barnevernet vil ta barnet etter som Alex har vært i barnevernssystemet siden han var 7 år.. hva feiler dem???!!!!!!? Kan noen finne en plass hvor vi kan skape en familie? Pm??? Helst en plass som er gratis ettersom vi ikke har store summer penger.. vi er begge 18 år og barnevernet fyller dessverre godt med oss for øyeblikket.. vi kommer aldri vekk uten hjelp

II
Advokat Jørgen Stualand
Barnevernet vil plassere en 12-årig spirrevipp på en institusjon for barn fra 13 til 18 med store adferdsvansker. Hurra. Ja, det er en super ide. Da vil han nok ikke læres opp i faenskap av de andre

III
Oddvar Espegard
BARNEVERNET - ET HINDER FOR VERN AV BARN

Nå er det nok !

1. Bv er nedsatt for å ta vare på barn. Men de står selv i veien for at denne tjenesten skal kunne ivaretas. Trenger vi bv da ??

2. At noen barn lider i Norge, det vet vi. Men den som lager mest lidelse, den som forårsaker mest sykdom, flest dødsfall og selvmord, er ingen andre enn BARNEVERNET selv !! Trenger vi da bv??

3. DUMT SPØRSMÅL !! - sier jeg til meg selv. Men det kan av og til være nyttig å stille slike spørsmål.

4. Barnevernet er en så stor kreftsvulst i samfunnet, at den må snarest mulig bort. Jeg ber derfor innstendig om at alle som leser vil gjøre sitt ytterste til at vi får bv nedlagt, raskt, hardt og brutalt !!

Commentarer af meg selv:
Barnevernet skaper "dynastier" af sine offer (I). Barnevernet drejer til det til det sæmre når de låter som at ordne det til det betre (II). Och Barnevernet skal bort, måske ikke brutalt, men hellre det en dets fortsatte brutalitet mot barn og unge (III).

Anden Andre comm. til II
Hans Jørgen Jørgensen
synes det er utrolig at det ikke er mer tilsyn med slike institusjoner, og ikke minst at våre folke valgt får opp øya å ser galskapen. men det er jo klart at dem ikke vil for dette generer jobb på flere plan, først BV som tar barna vekk, så institusjonen som har dem boende, og i di tilfeller barna/ungdommen for problemer eller blir kriminell, for da har psykiriatien jobb eller politi/rettsvesen.... så i mine øyer er den norske stat mereklig og verre en kommunismen

Oyvind Michelsen
Barn bør ikke bo på institusjon for det gjorde jeg fra 1954-1971 og det var jævlig. De fleste jeg vokste opp med prøver jeg nå å søke etter på google og finner de fleste av dem i kommunens gravstedsregistre fra 1980-1990-tallet så min kamerater ble ikke mer enn 30-40 år de fleste av dem. Hilsen Øyvind som er bydelspolitiker for Høyre i Bydel Gamle Oslo som har ansvaret for barnevernet i bydelene i Oslo. Jeg jobber for at barnevernet skal bli bedre og slutte med å ta barn som kan være hjemme hos foreldre med litt hjelp fra kommunen eller i verste fall kan være hos andre i familien. Bare de barn som har foreldre som er psykisk syke og kan skade eller har skadet barnet og foreldre som er tunge rusmisbrukere og farlige for barnet bør miste omsorgen for barnet/barna sine.

Hans Jørgen Jørgensen
veldig kloke ord. kjemp videre for dette

Hans-Georg Lundahl
"Bare de barn som har foreldre som er psykisk syke og kan skade eller har skadet barnet og foreldre som er tunge rusmisbrukere og farlige for barnet bør miste omsorgen for barnet/barna sine."

Diagnose om psykisk sykdom er ikke altid et bevis at foreldrene kan skade barne sine. Eller er det oftest ikke. Psykiatria er også et bedrag og et tyrannie.

Oyvind Michelsen
Noen få barn i Norge har blitt drept av sine foreldre så ikke alle mennesker bør ha ansvar for barn dessverre.

Hans-Georg Lundahl
Er de få det drejer seg om typiske før dem med psykisk diagnose? Havde de en gang en såden inden drapet? Har det drejet seg om andre ting, satanisme eller bronsealdershedendom?

OG : gik det at forutsige?

Efter notification
ved lenk til denne blogg-artikel:

Hans-Georg Lundahl
Oyvind Michelsen, Hans Jørgen Jørgensen, håper I ikke har nåe mot at jeg republicerer debatta?

Hans Jørgen Jørgensen
ingen problem for meg... jeg står for det jeg skriver, og jeg kjemper gladelig mot denne galskapen som BV bedriver

Hans-Georg Lundahl
Mang tak!

Tuesday, August 2, 2016

Den Amerikanske studien misser en détail ...


Fosterhjem er ikke bra for barna, viser amerikansk studie
by Redaksjonen - mars 17, 2014
http://www.barnefjern.org/fosterhjem-er-ikke-bra-for-barna-viser-amerikansk-studie/


Men hvis det ikke er bra før barna er vel mindre viktigt før visse somlige!

Fjerner man barna fra en familje, er staten den der betaler administrasjona af det hele. Og DET blir barnevernets og andre involveredes (undtagen barnet og dess rette førældrer!) lommebøkker så fine, runde og fete af!/HGL