Sunday, March 18, 2012

Almaviva ...

Dick Harrisons artikel Droit du Seigneur gick ej att commentera. För gammal. Blir en blogg-post här i stället.

Beaumarchais' Almaviva hade som Dick Harrison påpekar ingen laglig rätt att taga ut ngn form af äktenskapsbrott första natten från en lifegens bröllop.

Deremot fans en sak som hette "ius primae noctis".

Läs först Tobits bok, lägg märke till att den unge Tobias och hans fru afstå från att fullborda äktenskapet de båda första nätterna, och i stället bedja och fasta. I det sammanhanget var det nödvändigt som exorcism. I vissa catholska trakter blef detta ett bruk.

Der hade kyrkoherden rätt att ge brudparen grönt ljus redan första natten - ius primae noctis.

Och detta räknades som en dispens, och kyrkoherden hade för hvarje dispens som icke var nödvändig för ett sacramentalt kristet lif rätt att uppbära en afgift per domslut.

Dessa afgifter - inclusive för ius primae noctis (rätt att fullborda äktenskapet redan första natten) - tillföllo i vissa fall i Frankrike adelsmän som voro titulära kyrkoherdar, medan verklige presten nögdes med ett lifuppehälle från samme adelsman.

Droit du Seigneur är en helt annan sak: t ex hvilka dagar om året en herre hade rätt att skicka sina män i corvée till hans egna åkrar på godset. Öfriga dagar hade de gifvetvis lika stor rätt att icke vara hos honom utan sköta sina egna åkrar eller tegar.

Historian om huru "ius primae noctis" förvanskades till oigenkänlighet i ansvarslösa conversationer om det förflutna och förment förlegade just före revolutionerna har jag från Régine Pernoud. Från "Pour en finir avec le Moyen Age." Hon har äfven skrifvit "La Femme aux temps des cathédrales".

Men om ngn Almaviva-typ verkligen förekommit, var det en tölp och öfversittare som medvetet förvrängde svårtydda begrepp i juridiken för att förvirra dem han lekte öfversittare mot.

Inför sådana behöfdes ingen revolution för att "afskaffa ius primae noctis" och inför sådana hjelpte ej heller den revolution som kom. Min mor och syster ha fått sina lif förderfvade af psykare och socialarbetare i Malmö, det är derföre jag är i Paris.

Dick, tack för att du äfven utan Régine Pernouds bakgrund icke brukade en feltydd phrase för att svartmåla den kristna medeltiden!

Hans-Georg Lundahl
BpI/rue du Renard
laetare-söndag, 735 år
efter Tempiers fördömelser
af 219 theser
18-III-2012

No comments: