Wednesday, January 2, 2013

Använder du dator får du väl tro på vetenskapen?

Jag tror en del på språkvetenskap och historia. Colla nu in denna länk:

DN online : Efter 90 år: Forntidens människor får egen ordbok
Publicerad 2011-06-06 22:58
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/efter-90-ar-forntidens-manniskor-far-egen-ordbok


Lade ngn märke till detta lilla citat:

– Nästan allt som vi tar för givet har sitt ursprung i Mesopotamien, antingen det rör sig om hur städer uppstod, hur samhällen utvecklades, uppfinningen av hjulet, hur vi mäter tiden och den viktigaste uppfinningen av alla, skriftkonsten, säger Gil Stein, chef för Chicagouniversitetets institut för orientalisk forskning till nyhetsbyrån AP.


Och nästa gång du skrifver ett bref, eller cyklar, känner du dig tvungen att tro på en platt jord, skapad af Tiamats lik af hennes dödare Marduk?

Nej, intet jag heller. Lika litet som jag känner mig tvungen att tro på utvecklingsläran eller heliocentrismen för att jag brukar datorer.

Hans-Georg Lundahl
Bibliothèque Audoux
St Basilius af Caesarea
2-I-2013

No comments: