Saturday, April 13, 2013

Falsk telefonintervjuare? Påstådda sexundersökningar?

Den falska (sic) telefonintervjuaren,* som utger sig ringa från Statistiska centralbyrån (SCB), fortsätter med sina påstådda sexundersökningar. ... Den falske intervjuaren har härjat i minst ett år. SCB uppmanar alla som råkar ut för honom att polisanmäla. Byrån gör aldrig några sexundersökningar.


Han är väl en falsk anställd hos SCB, deremot helt äkta som intervjuare. Han intervjuar ju. Och sexundersökningarne äro påstådda? Det voro väl Mr Kinseys med i så fall.

Och svag form af adjectivet heter vid äkta masculiner eller vid genus virile (d v s icke de historiska masculiner som nu gå under genus reale) "falske" i hvart fall i singular. "Falska" är reale, femininum, neutrum, pluralis (i hvart fall pluralis af dessa genera**).

Men tillbaka till nyheten: hvad säger att ett uppdrag af SCB gör en intervju eller intervjuare mera äkta?

Nota bene, jag säger intet att intervjuaren intet är skyldig till brott genom att intervjua under falska förespeglingar, för en offentlig institution som han i sjelfva verket intet als - enligt hvad denna nyhet säger - representerar.

Men factum qvarstår att han intervjuar. Och så var frågan hvad han intervjuade om:

I början är frågorna helt oskyldiga men övergår snart till obehagliga frågor om sexvanor.


Hade den inställningen varit fallet när Kinsey och Ottar härrjade hade verlden kanske besparats idiotisk statistik som kommit från dem som intet hade vett att polisanmäla. D v s från dem som sjelfva hade ngt sprucket omdöme i frågan. Och med den statistiken myckna idiotiska slutsatser.

Hans-Georg Lundahl
Bibliothèque Delbo
13-IV-2013

* Falsk sexintervjuare ger sig inte
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/falsk-sexintervjuare-ger-sig-inte_8082450.svd


**Att ha -e i pluralis virile är dock ålderdomligt: tre vise män.

No comments: