Sunday, November 10, 2013

Dacke och Wilhelmus, Filip och Gustaf

Wilhelm af Oranien-Nassau var en Calvinist och en furste i Nederländerna, som ansåg sig göra rätt i att taga till vapen mot Filip II af Spanien, för Reformationen (den calvinska). Niels Dacke var en Catholik som ansåg sig ha rätt att taga till vapen mot Gustaf Wasas klockbeskattning och då också mot Reformationen (den lutherska).

Vissa anse att den som styr alltid har rätt. Enligt det synsättet borde Filip II och Gustav Wasa båda ha haft rätt. I o f s efter att Gustaf Wasa dessförinnan haft fel, på tiden då Christian II styrde. Det synsättet kan anses absolutistiskt eller ... med viss betydelseförskjutning "nazistiskt" eller "fascistiskt" (knappast synsättet vare sig hos Röhm tidigt 1934 eller hos Franco sent 1936 - och de hade intet sinsemellan samma synsätt heller).

Vissa anse att monarchie per definition är förttryck. Att upprorsmän mot monarcher ha rätt deri. Enligt det synsättet borde Wilhelmus och Dacke båda ha haft rätt ... i o f s Dacke ngt mer eftersom han var folkligare. Det synsättet kan anses liberalt, marxistiskt ... eller rebellromantiskt.

Inget af de båda seculära och structurfixerade synsätten var serdeles representeradt på 1500-talet.

Alla fyra skulle hålla med om:
  • en rätt christen statsmagt har rätt att styra öfver rätta christna
  • en ochristen men etablerad statsmagt har ofta rätt att fortsätta styra öfver ochristna
  • en falsk christen statsapparat har ingen rätt mot rätt christna i befolkningen, precis som falsk christendom i folket intet har rätt om rätt christen statsmagt.


Det var tre religioner inblandade. Catholiker skulle säga att Dacke hade rätt i sin resning mot Gustaf och Filip II i sina försök till repression mot Wilhelmus' uppror. Calvinister att Wilhelmus hade rätt i att "den Konink van Hispanië heeft hij altijd geëerd" men att Guds ära kräfde en "resning" mot Filip II till försvar för Calvinismen. Och Lutheraner skulle säga att Gustaf hade rätt att blodigt nedslå ett catholskt eller "papistiskt uppror".

Jag är intet modern eller seculariserad. Och jag är intet längre Lutheran, har aldrig varit Calvinist. Jag är Catholik. Räkna ut hvilka två af de fyra jag är för och hvilka två jag är emot är ganska lätt. Liksom att jag är för Franco (i hvart fall 1936-39 och hans öppna agerande, hvad man än kan misstänka om intriger eller om hans bruk af den en gång redan eröfrade magten) och mot Hitler och Stalin.

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
Söndag och påfve St Leo I
10-XI-2013

No comments: