Wednesday, January 15, 2014

Dick Harrison erkänner sig intet veta drakarnes ursprung

Härom dagen eller om det var idag* fick han frågan om drakar kunde ha funnit sin väg till fantasien via observationer af dinosaurie-skelett.

Han svarade att det funnos äfven andra theorier, som att drakar skulle komma ur väldigt sent öfverlefvande dinosaurier eller ur minnen af kobror och krokodiler eller ur ett slags instinctif rädsla för kattdjur, ormar och kräldjur.

Notera att han knappast räknade upp som en möjlighet att dinosaurier, öfverlefvande till efter Jesu Födelse, skulle ha dödats af historiska personer som St Göran, Sta Martha eller vår egen Beowulf.** Notera att detta är mitt bästa tips, i öfverensstämmelse med den gode Kent Hovind, creationist och cryptozoolog, samt fängelsedömd af skatteskäl.

Att denne sedan förvexlade Beowulfs drake - namnlös och i Götaland - med Beowulfs troll, Grendel, dödad i närheten af Lejre / Hleiðr, är en annan femma.

Detta är nu intet helt utan anknytning till Harrisons vanliga gebit. Han är ju anhängare af Weibullsk historieskrifning, d v s kräfver källor som äro både samtida och skriftliga. Detta har förmodligen att göra med att combinationen muntlig tradition och sednare nedskrifvande af en händelse är med kring t ex Beowulfs saga.

Men den combinationen gäller t ex äfven Njals saga i ngn mån - hvars historicitet han ju knappast betviflar.

Hans-Georg Lundahl
Bpi. Georges Pompidou
St Paulus de Förste Eremiten
15-I-2014

* Det var idag: Dick Harrison : Drakarnas ursprung

** Han erkände att han stött på ngt liknande som antidarwinsk hypothes:

Jag har till och med stött på anti-darwinistiska hypoteser om att dinosaurier i själva verket levde kvar så länge att människan mötte dem under stenåldern och bevarade dem i minnet.


Den i hans framstälning derefter refererade anthropologiska hypothesen har framförts af Buican - och critiserats af mig. Men då gälde det intet drakar utan ... Dracula: Quel discrépance de critères entre Buican et Bloch .... Och antidarwinister torde knappast begränsa dinosauriers öfverlefnad till stenåldern (Kent Hovind identifierar i en läsning af Jobs bok Leviathan med Tyrannosaurus Rex och Behemoth med Brontosaurus - eller snarare med de typer af dinosaurier der T Rex och Bronto utgöra mycket ofta citerade varianter).

No comments: