Thursday, December 8, 2011

"Vi svenskar är förnuftigare än så ..."

Marcus Birro klassar catholiker som osvenska in en Chrönika

Jag påpekar att vi för nra år sedan voro 160.000 catholiker i Sverige. Färre än Muslimernas 300.000, men deremot svenskare. Katolsk Kyrkotidning (ja, stafningen är modern hos dem), noterade en gamling som var femte generationens catholik i Sverige - efter en invandrad Bayrare. Det fins inga femte generationens muslimer i landet. Invandrare spela sålunda mindre rôle för Catholska Kyrkan i Sverige. Vi ha svenskar som ha föräldrar, far- eller morföräldrar, eller deras far- och morföräldrar och vid detta lag förmodligen dessas far- och morföräldrar, minst en catholik. Vi ha svenskar som convertera sig för att gifta sig med catholiker. Vi ha svenskar - jag sjelf t ex - som convertera p g a öfvertygelse.

I mitt fall efter att ha upptäckt obehagliga likheter mellan Reformationen och Ryska Revolutionen i procedur och derefter, tack vare Rosens Namn, roman af Umberto Eco, obehagliga likheter mellan Albigenser och Communister i respective ideologier. Jag var då anticommunist redan innan jag blef catholik, som ni förstå. Sven Stolpe i all ära, men var han intet litet väl politiskt correct ibland? Stafvade nytt till exempel!

Och nej, jag finner intet vördnaden för reliqvier vare sig oförnuftig i sig eller i behof af att ursäktas med en profan vördnad.

Se detta tidigare inlägg: Vördnad för den Heliga Jungfruns Textila Reliqvier! der jag länkar till Bibelställen med anknytning till reliqvievördnaden.

Hans-Georg Lundahl
Nanterre Université
8-XII-2011, Jungfru Marie
Obefleckade Aflelses Högtid

No comments: