Friday, October 12, 2012

Frågetecken kring Paul VI's Credo, svensk öfversättning tillhandahållen af Katolsk Observatör


Länk til texten, som befinner sig under den fetstilta texten
http://www.katobs.se/credo_paulvi.htm


Mina commentarer:

"sålunda lik Fadern med hänsyn till guddomsnaturen men lägre än Fadern med hänsyn till människonaturen" - är lik i st f jemlik öfversättningsfel eller med i originalet? "Lik Fadern" låter som den homoiiska heresien mellan de båda första concilierna för hela Kyrkan ....

"utan inskränkning en i tron, kulten och den hierarkiska kommunionens band." - Tros detta af de som utöfva ecumenik med Orthodoxa, specifikt hierarkisk communion?

(Det tros af sedisvacantister)*

Artikeln om Messoffret var helt correct - men tros detta af Orthodoxa? Tjeckiens Orthodoxe Biskop håller på att canonisera Jan Hus emedan han anser det vara en orthodox sanning Hus dog för när han dömdes för heresie bekännande brödets remanens efter consecrationen. När jag var med de orthodoxa trodde jag att den Kyrkan i hvart fall var oafgjord i frågan.

OK, nekade Paulus VI i den artikeln att Gud var närvarande om hostian förvandlades synligen till kött?** Eller är det bara öfveracribie i tolkningen af vissa linjer?

"VI BEKÄNNER likaså att Guds rike som här nere har sin begynnelse i Kyrkan icke är av denna värld vars gestalt förgår och att Guds rikes tillväxt icke kan anses sammanfalla med den mänskliga civilisationens, vetenskapens eller teknikens framsteg utan består i att allt djupare lära känna Kristi outrannsakliga rikedomar, att allt starkare hoppas på det eviga goda, att allt ivrigare besvara Guds kärlek, att allt mer utbreda nåden och heligheten bland människorna."


Mycket riktigt utom i fråga om civiliserandet som synligt uttryck just för nåd och sanning, t ex när slafveriet afskaffades genom egares omsorg om sin sjel genom frigifningar och genom att almosor gjorde det onödigt att sälga sig som slaf. Men tror/bekänner äfven Gaudium et Spes detta?

Bara nra frågetecken. Liksom att vanligen treenighet afhandlas före skapelse och att vid skapelsen af de osynliga tingen äfven de fallna englarne bruka nämnas./HGL

*Eller bekäns i alla fall af dem.

**Som vid vissa Eucharistiska Miracler (Lanciano, O Cebreiro ...)

No comments: