Tuesday, October 15, 2013

Guds eller Menniskors Lag?!

Så länge menniskors lagstiftning är en rimlig concret practiskt tillämpning af Guds eviga lag, fins ingen motsättning. Se Romarebrefvet 13.

Men i andra fall fins en sådan. Antag att dicrimineringslagstiftningen säger att en homosexuell person är lika mycket värd som en heterosexuell person, vist. Det går an.

Men om det gäller handlingar, nej, det går intet an als att ha en lag som - enligt hvad RFSU nu påstår ... ja de klagade just på christna débatteurer:*

De tycker inte att man ska prata om homosexualitet som lika mycket värt som heterosexualitet – alltså, tvärtemot vad diskrimineringslagstiftningen säger.


Tjo flöjt att en christen skulle gå med på att homosexualitet vore lika mycket värdt som heterosexualitet!

Undrar om lagstiftningen är så sjuk eller om det bara är en RFSU-tyckares tolkning? Vore kanske värdt att colla upp saken. För om det är RFSU-tyckarens tolkning kan det vara en "intresserad" tolkning. En tolkning som är djupt jefvig.

Altså, en homosexuel person är lika mycket värd som en bisexuell och lika mycket värd som en heterosexuell, så länge ingen af dem sysslar med homosexualitet.** De ha alla rätt att i practiken vara asexuella (utan sjelfstympelse af chirurgisk art, nb). De ha alla rätt att i practiken vara äktenskapligt monogamt och fertilt heterosexuella. Och ingen af dem har rätt att utöfva skörlefnad, ingen af dem har rätt att utöfva infertil sex, och dermed har ingen af dem rätt att utöfva homosexualitet.

Det är den christna ståndpuncten.

Om Sverige har förklarat den olaglig fins ett klart uppror mot Guds lag i en sådan "lagstiftning."

Factiskt är redan en begränsning af föräldrars rätt öfver omyndiga unga ett uppror mot Guds lag. Och ett som Maria Andersson och Hans Olsson tydligen förespråka:*

I samma anda är riksdagsledamoten Enochsons motion om att föräldrar ska godkänna de läromedel skolan använder. I klartext betyder det att hon underkänner lärarnas kompetens och att till exempel homosexuella elever inte skulle bli bekräftade eller att elever inte skulle informeras om rätten till abort.


Abort är ingen rätt. Abort är mord. Homosexualitet skall intet bli bekräftad.

Någon kanske säger att en homosexuel elev behöfver bli bekräftad - jodå, kanske det, men intet i "sin" homosexualitet. Och om ngn drar upp de homosexuella elever som mördats eller begått sjelfmord, så kan det ju påpekas att de knappast voro hemskolade. Både homosexualitet och osäkerhet och olycka kunna mycket väl härröra från pligtskolan och dess milieuer. Gäller äfven osäkra och olyckliga heterosexuella.

Lärarne ha competens att med föräldrar som uppdragsgifvare ge den utbildning föräldrarne vilja ge men sakna tid eller fack-kunskaper att personligen meddela. De ha intet competens att öfver föräldrarnes hufvud bestemma om barns och ungas värderingar eller hvilka värderingar som få eller skola uttryckas i classrummet.

Detta tyrannie mot föräldrar är ett uppror mot Gud. Det begicks - med ngt andra förtecken - af Jules Ferry med Émile Combes och af deras beundrare i Mexico, Spanien och Tyskland. Af Plutarco Elías Calles, af Manuel Azaña, af Adolf Hitler. Och af Lenin med. Olof Palme kom in i ligan men efter hans tid har det förvärrats. Betydligt, att döma af att Andersson och Olsson haft mage att yttra hvad de yttrat. Och stackars Frankrike har en uppfölgare till Ferry och Combes, en viss Peillon. Han har dock väldigt liknande förtecken till Anderssons och Olssons.

Härmed stöder jag gifvetvis riksdagsledamot Enochson. Till fullo. Utan att i förväg ha tittat på hennes motion.

Hans-Georg Lundahl
Nanterre UB
Sta Teresa af Ávila
15-X-2013

*SvD Opinion : Kristna debattörer vill begränsa de unga
Maria Andersson och Hans Olsson
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kristna-debattorer-vill-begransa-de-unga_8610052.svd


**Naturligtvis är det också ett sysslande med homosexualitet att uppmuntra eventuella homosexuella tendenser eller rentaf läggning hos en sjelf. En homosexuel som är moraliskt lika mycket värd som en heterosexuel är den som kämpar mot sin homosexualitet. Sådana tendenser äro alltid felaktiga och alltid orsakade af synd, dock ej alltid orsakade mest af egen synd hos den som har dem. Oscar Wilde kan ha fått sitt lif förstördt af besöket i Bohemian Club eller Bohemian Grove 1882, de syndade säkert värre än han. Socialt är man dock lika mycket värd så länge homosexualiteten icke yttrat sig utåt.

No comments: