Thursday, April 19, 2012

Om Maria, med en protestant

En fransk protestant af mörk hudfärg, som kanske trodde att mitt engagement i traditionnel catholicism innebure racialism. Men han afbröt ett mål och frågade först om han intet hade sett mig i en kyrka. Sedan kom det fram att han menade en reformert sådan. Och då svarade jag nej: jag är intet och har intet varit reformert. Utan catholik.

Han försäkrade mig sedan om att Jesus är Gud som blifvit oss lik i alt utom synd. All smärta, alla frestelser, bara icke samtycke till synd. Correct, höll jag med.

Sedan sade han att man borde gå till Jesus, intet till Jungfrun.

Jag höll intet med: der Sonen är, är Modern, der Modern är är Sonen.

Sedan ville han ha hennes ord "se jag är Herrens tjenarinna" till att betyda att hon bara vore tjenarinna, intet moder i vanlig mening. Han underströk med att Jesus sagt "innan Abraham var, är jag" - hvilket icke är fallet med mig eller dig eller den Heliga Jungfrun.

Han var på väg bort och hörde kanske intet mitt svar att "innan Abraham var hade han sin Moder i tankarne".

Jag hade kunnat lägga till att om han blef oss lik i alt utom synd, så måste det innebära att han var till Henne precis som en Son till sin Moder. Annars hade en icke-syndig likhet saknats.

Han är den ende son i all verldens historia eller alla verldars, om det funnes flera, som är innan modern var. Detta implicerar att han i sin allmagt kunde skydda sin moder från alt ondt - utom smärta. "Se också genom ditt hjerta skall ett sverd gå igenom". Jag hade kunnat lägga till det om han stannat. Nu blir det för ännu ej catholska vänner i Sverige.

Hans-Georg Lundahl
Bibliothek Georges Pompidou
St Alfheah, 19-IV-2012

4 comments:

HGL said...

Hade kunnat tillägga en sak till: om Kristus gjorde sig lik oss i alt utom synd, så antog han just derigenom "en tjenares gestalt" så att äfven derigenom det är fel att läsa "se jag är Herrens tjenarinna" som ett nekande af moderskap öfver Gud blifven menniska.

Anonymous said...

It is a Subtle Snare of the Evil One

TFP quoting Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

www.tfp.org/tfp-home/about-our-lady/it-is-a-subtle-snare-of-the-evil-one.html

Anonymous said...

Débat på en calvinistisk FB-bekants mur. E Å.

Fint att ni fick en stund tillsammans att prata om Gud. Jag tycker dock Jesus egen attityd gentemot sin mor visar att Marias roll inte är den som RKK hävdar.

"Den som gör min Faders vilja är min moder och mina bröder och mina systrar" - Notera att moder står i singularis. Notera att bröder och systrar står i pluralis. Notera dermed att den första han nämner är den Heliga Jungfrun. Notera likaså att han för hennes skuld gjorde det första undret innan han egentligen tänkt börja.

Kan vara signifikant eller så är det inte det. Jag har inget intresse av att prata illa om jungfru Maria, hon är på många sätt en bra förebild som visar oss det goda i att lyda Gud. Att be om hennes förbön är jag dock helt ointresserad av. Ingen är god utom Gud alltså bättre att fokusera på Gud själv. Om Maria vore så viktig som RKK hävdar så är det underligt att hon knappt nämns utanför evangelierna i Nya testamentet.

Äfven om det hade kunnat skada henne innan Upptagelsen att bli mycket omnämnd?

Äfven om brefven äro discreta om mycket annat, som att aldrig utföra en samlad öfversyn af sacramenten? Och äfven om både Mariologie och Sacramentens sjutal är otvifvelaktigt belagd af Tradition: RK, GO/RO/RmO etc., Kopt/Arm, Nest. utan spår af "ursprunglig samsyn med sednare tiders protestanter" (hade tänkt skrifva "protestantism", men för att vara terminologiskt helt klar).

Tradition lägger till saker efterhand - detta är traditionens själva väsen. Huruvida sådana tillägg är bra eller dåliga är öppet för envar att diskutera. Det är dock tydligt att synen på Maria (precis som nattvardssynen, ämbetssynen etc.) som finns i RKK (stora likheter finns med den bysantinska grenen) är en produkt av historisk utveckling. Man kan säga att denna utveckling är bra men man kan inte gärna säga att lärorna ifråga omfamnades av urkyrkan eftersom inga bevis för detta föreligger. Traditionens addition handlar inte heller med nödvändighet om en logisk utveckling av det som redan finns. RKKs syn på att Maria är "ständig jungfru" är en doktrin som är logisk i den kontext som kristendomen kom att spridas i (d.v.s. en kontext där askes betonades). Den är däremot väldigt konstig i det judiska sammanhang som Jesus föddes i. Hur vettig ter sig ett kyskhetslöfte för en ung judisk kvinna som precis blivit trolovad åt en man runt år 0 (jaja år 0 fanns aldrig)? Inte vettig alls. Har vi några skäl att tro att Maria avlade ett sådant löfte i alla fall? Endast skrifter och traditioner som vad vi vet tillkommer långt senare.

"Tradition lägger till saker efterhand - detta är traditionens själva väsen." - Neo-academiskt skitprat.

Anonymous said...

Nej historisk fakta gällande alla traditioner som någonsin studerats

‎"Nej historisk fakta gällande alla traditioner som någonsin studerats."

Icke.

"Det är dock tydligt att synen på Maria (precis som nattvardssynen, ämbetssynen etc.) som finns i RKK (stora likheter finns med den bysantinska grenen) är en produkt av historisk utveckling."

Nej, det fins inga bevis för det och ett, för kristna, ytterst tydligt bevis på motsatsen: alla traditionella grenar af kristendomen (traditionella i motsats till reconstruerade, som Erasmus reconstruerade latinuttal, men fel om kristendomen är sann) visa på sju sakrament, eucharistin som en offerliturgie, episcopatet som constitutivt för presterskapet, visa på mariavördnad, visa på hennes ständiga jungfrulighet.

Att kristen askes betonades i det romerska samhället är fel: den är väsensskild från nyplatonsk.

Altså kommer kristen askes från kristendomen. Altså är den, med sin högsta grad, celibatär jungfrulig kyskhet, med, icke blott i St Paulus och St Johannes lif, utan äfven i dennes fostermoders, den Heliga Jungfruns. Din invändning utgår från att sednare judendoms antiasketiska fördomar vore utmärkande för judendom kring Kristi Födelse. DER vore det betydligt mer passande (för en kristen) att se upp med tillägg till traditionen.

Jag anser den här debatten redan vara avgjord av kyrkohistoriker före länge sedan och har inget intresse av att älta den igen - RKKs maktstruktur och dess teologi är en produkt av en historisk utveckling. Läs boken Pagan Christianity om du vill ha en kort och läsvärd sammanfattning. Kanske skall säga att det finns gott om egna och obibliska traditioner i det protestantiska lägret också (som bland annat att predikan skulle stå i centrum av de troendes gemensamma möten - det gör den inte inte i NT).

"Läs boken Pagan Christianity om du vill ha en kort och läsvärd sammanfattning." - Låter som ett hopkok af Frazers Golden Bough. Kyrkohistorikerna i fråga ha verkligen intet Baronius höga qvalitet.

‎"Kanske skall säga att det finns gott om egna och obibliska traditioner i det protestantiska lägret också (som bland annat att predikan skulle stå i centrum av de troendes gemensamma möten - det gör den inte inte i NT)." - Att den fins der är ett arf af catholicismen. Att den blifvit central beror på arfsbrytningar ang. det verkligt centrala. Messoffret. Men åter till Pagan Christianity:

Φιλολόγικα/Philologica:
On Real and on Supposed Paganising Syncretism
filolohika.blogspot.fr/2012/04/on-real-and-on-supposed-paganising.html


Finns få likheter med Frazer men jag tackar dock för denna intressanta diskurs och önskar dig en behaglig afton. Guds frid