Saturday, September 22, 2012

Är det Catholsk Tradition att vara Heliocentriker?


Uppenbart är det intet tradition sedan apostlarne, som Uppståndelsen. Man är det säg, lika catholskt som Rerum Novarum och Casti Connubii, som traditionen att anse jorden rund och bättre brukad med jemnare egendomsfördelning eller att tacka nej till preventivmedler?

Kan kanske tyckas så efter Providentissimus Deus? Sade intet Leo XIII att det fans två möjligheter vid skenbara motsägelser mellan vetenskap och uppenbarelse, nemligen att antingen neka vetenskaps-ordets bevisthet eller religions-ordets orubbliga enhet med god exegetik? Jo, och han sade intet hvilket af de två som skulle gälla i den heliocentriska eller geocentriska tvistefrågan.

Men citerade han intet en kyrkofader, som sagt att Moses skrifvit intet efter hvad som fins ute i rymden utan efter hvad som syns för ögonen? Jo, och denne kyrkofadern gjorde så till förmån för en astronomisk theorie som afvisas af dagens astronomer, och ifall rymdfärder till och bortom månen verkligen skett är denna theorie dessutom så godt som motbevisad: det gäller de cristallinska sfärerna, som ju Moses' text ingenstädes nämner. Hvilket påfve Leo XIII gifvetvis bör ha varit medveten om.

Men - och här är cruxet! - blef intet Providentissimus Deus enhetligt mottaget som "nu skall man vara heliocentriker"?

Svar: nej.

Påfve Benedict XV prisade intet Dante med orden "fastän Dante hade fel om himlakropparnes banor" utan med orden "äfven om Dante nu skulle ha haft fel om himlakropparnes banor". Och här har jag ett exempel till:

Logik

Du har sett att katolskt tänkande inte begagnar andra kunskapsmetoder än vanligt profant tänkande. De lagar som gäller inom filosofi, matematik, medicin, kemi, historia och litteraturvetenskap, gäller även för katolsk teologi. Du har inte mött krav på att tro det orimliga, anta självmotsägelser eller "kasta dig ut på djupet". Därför har du kunnat följa det katolska tankesystemets byggnad bit för bit i dess logiska korrekthet och harmoniska ordning.


Notera att de naturvetenskaper han räknar upp bland andra discipliner - min emfas - äro medicin och kemi. Intet astronomie. Ett ämne der han var försigtig att uttala sig. Hvilken han? Jo, en dansk convertit och prest vid namn Peter Schindler, som utgaf skriften jag hemtat detta från år 1952. Det är en utmärkt skrift, här är länken till den:

Schindler: Om du skulle bli katolik
http://www.katobs.se/omkatolik_schindl.pdf


Den kan nedladdas som pdf och skrifvas ut, ej skyddad genom upphofsrätt.

Hans-Georg Lundahl
Bibl. Mouffetard, Paris
St Mauricius' Dag
22-IX-2012

No comments: