Monday, September 17, 2012

Débat om LVU/skolpligt/hemskolning

Bakgrund:
Status om tenta.
HGL:
trefligt, bästa chancer! hvad var tentan om?
ME:
Svenska skolans historia från 1000-talets klosterskolor fram till dagens skola. Dessutom den gällande skollagen och de olika läroplanerna för våra olika skolformer.
HGL:
ah, ok - har en viss förkärlek för drottning kristinas gymnasier - och sorbonne-eran. / mins jag nyheter och dylikt rätt att hemskolning är mycket svårt att få i landet?
ME:
Ja, jag hörde till och med talas om en familj som utvandrade till Åland för att kunna bedriva hemundervisning.
MS:
var det inte en familj som fick sitt barn satt i fosterhem 2009 för att de ville ha hemundervisning mm
ME:
Det känner jag inte till, men det är möjligt.
MS:
Swedish Home-School Family ‘Broken to Pieces’
http://www.cbn.com/cbnnews/world/2012/March/Swedish-Homeschool-Family-Broken-to-Pieces/
HGL:
[MS], antar att du menar svensk-indiska paret pà gotland, pojken Dominic Johansson togs fràn föräldrar ... ja just, det var den histoiren du länkade till, ja / Om jag intet trycker gilla-knappen, sà är det för att jag letar efter ogilla-knappen (som intet fins pà FB), och om jag trycket pà gilla-knappen för [ME] nyss sà har han ju berättat om ett lyckligare slut pà AAland.
PN:
I fallet Dominic var det väldigt mycket mer än en hemskolningsvilja som låg till grund för att han flyttades till fosterhem. Hans fall har sedan snattats av vissa hemskolningsorganisationer, vilka utnyttjar honom och hans tragiska historia för sin egen skull.
MS:
Bra att veta [PN], jag har letat mera info men inte hittat - minns bara att det blev skriverier mm.
PN:
Det finns en mängd domstolsavgöranden som är väldigt klargörande.
MS:
Om just fallet Dominic???
PN:
Ja, givetvis. Prövningen av om hans biologiska föräldrar kunde förväntas ta tillräckligt god hand om honom skedde ju i domstol. Begär ut dom i mål nr. 5074-09 från kammarrätten i Stockholm till att börja med. Det finns en mängd överklaganden och dylikt också. Namnet bör förresten vara Domenic Johansson.
MS:
Där ser man - jag mindes bara att det hade hänt och sen googlade lite -men det kom inte upp så mycket vettigt... Men jag kan förstå att det kan vinklas både hit och dit beroende på vem som använder storyn. :-)
PN:
Det var sådant som negligering av barnet, drogbruk och en mängd andra saker med i bilden, där hemskolning baserat på någon utländsk serie videokassetter riktade till hemskolare i indisk slum (om jag minns rätt) genomförd av fadern var en liten del.
MS:
Är det mer än bara den punkten - om hemundervisning- kan jag förstå att det har vinklats fel...

Jag hade hemundervisning som barn - mina föräldrar var missionärer i Panama och vi hade statliggodkänd hemundervisningsmaterial från min fars hemland Nya Zeeland som var riktigt bra! Sen har jag sett i USA där jag var på besök att det finns alla möjliga varianter av skolundervisning att använda sig av - vissa bra, vissa mindre bra.

Såhär finns det på Nya Zeeland...
Home | Te Aho o Te Kura Pounamu
http://www.correspondence.school.nz/
PN:
Det är mycket, mycket mer. Domenics tänder var oerhört misskötta, hans föräldrar avsåg ta honom från Sverige till Indien när myndigheterna började bli intresserade men tyckte inte att vaccinering vore lämpligt, Domenic hade betydande svårigheter i samspelet med andra barn till följd av isolering hemma (enligt soc. hade han inte ens utvecklat ett ordförråd rörande sina egna känslor vid LVU-ingripandet och processerna), hans pappa förnekade drogbruk tills han klumpigt nog åkte dit på narkotikainnehav i anslutning till omsorgsutredningarna, och så vidare.
MS:
Det verkar vara så att det har gjorts misstag hela vägen med grabben - jag tycker att det är konstigt att det fick gå så långt i så fall... jag har hört om andra familjer som utredds för minsta lilla - varför väntade man så länge med grabben kan jag fråga mig.
PN:
Man kan få tillstånd till hemskolning även i Sverige, även om det är lite krångligt och kräver förhållandevis hög kompetens hos föräldrarna (eller privatlärare) som avser hemskola. Domenics föräldrar försökte inte ansöka om det, skolpersonalen och soc. vittnade om att han kom till skolan när han väl gjorde det i smutsiga och trasiga kläder, i senare processer tar pappan upp ett utländskt utbildningsmaterial för barn som lever i indisk slum som skäl för sin egen lämplighet som hemskolare, med mera.

Man väntade inte så länge med honom, egentligen. Vad som skedde var att man i skolan uppmärksammade missförhållanden och i samband med det planerade föräldrarna att ta barnet utomlands istället för att samarbeta med socialtjänsten och skolan. Det var utlösande för LVU-ingripandet. Åtminstone minns jag det så nu, det var ett tag sedan jag läste domstolshandlingarna.

Rent krasst går det inte att genomföra LVU-procedurer utan att det blir jobbigt för de flesta inblandade parter. I fallet Domenic tas det upp i senare processer att han hos sin fosterfamilj börjat utveckla en större social förmåga och knappa in på sina skolkamraters kunskaper. Det framkommer också att hans föräldrar inte har skött det umgänge de haft rätt till på ett bra sätt, ibland har de utan förklaring uteblivit från träffar och så.
MS:
ja, oavsett är det tragiskt för grabben!!! och även för hans föräldrar.. men mest för grabben!
PN:
Absolut.
HGL:
Denne man har altså haft tillgång till domstolshandlingarne? Huru? Detta säger kanske ngt om hvilka typer som fälla afgöranden i sådana fall.

Och jag litar intet pà svenska myndigheter för fel öre i sådana fall. Ang. tänderna kan man ju haft instälningen att fà dem utdragna i Indien i st f fyllda med amalgam. Sedan är jag i princip mot borttagande från föräldrar äfven vid "uppenbar vanvård". Dödshot är ngt annat.

Ang. droger antar jag i detta fall det handlar om haschisch. Intet bra, men nedrigt att bruka det som anledning att taga barn från föräldrar.
PN:
Domstolshandlingar är offentliga. Du kan begära ut egna kopior om du är intresserad. Förvaltnings- respektive kammarrätten i Stockholm kan hjälpa dig.

Det var inte ensam anledning. Sätt dig in i fallet så kan vi diskutera det sedan.
HGL:
Jag har sett foton af Domenic före och efter omhändertagandet. Cumulativa anledningar imponerar intet på mig om ingen ensam är rättfärdig anledning till omhändertagande, t ex dödshot, hot mot trots alt giltigt döpt barns catholska tro eller föräldrars frånfälle.

Men äfven om anledningar af "cumulativ typ" vore godtagbara, skulle det ändå intet vara godtagbart att göra ondt värre, hvilket har skett.
PN:
Man kan också vara av uppfattningen att barns välfärd trumfar föräldrars önskemål om att sörja för dem på ett eller annat sätt.

Du är uppenbarligen av uppfattningen att föräldrars nycker och negligering är viktigare än barns välmående.
HGL:
Intet för moraliska föräldrar. Deremot är barnens just välfärd ett ansvar för föräldrar och icke stat.

Och att må mindre bra än man kunnat p g a föräldrars negligering är bättre än att må urkass p g a soc och barnpsyks näsvisa och hänsynslösa "ansvar".

Friends of Domenic Johansson
http://friendsofdomenic.blogspot.fr/2012/06/june-14-2012-hslda-parents-of-state.html
PN:
Som jag skrev tidigare, sätt dig in i fallet så kan vi diskutera sedan.

Jag är mycket ointresserad av dubiösa organisationer som försöker åka räkmacka på den här tragedin.
HGL:
organisationer? det är parets och advocatens blogg!
PN:
Vem är det du påstår är advokat?
HGL:
sorry, jag såg nyss att du hade en poäng: "Friends of Domenic Johansson is a group of concerned citizens from all walks of life and from around the globe, who have come together in an effort to make known, far and wide, the plight of Domenic Johansson. ..." hvilket intet innebär att de vore illa informerade.

De ha dock ngn slags contact med henne:

Friends of Domenic Johansson: The Johanssons Visited Domenic's School Today
http://friendsofdomenic.blogspot.fr/2010/05/johanssons-visted-domenics-school-today.html


Och en mycket correct uppfattning om svensk socialstat att stå på:

En liten handledning i hur svenska staten genom socialtjänsten tvångsomhändertar barn
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=732


"Barnet är ett självständigt, sina egna rättigheters subjekt."

Barnet är en ensam individ och som sådan i fokus för skyddsaspekten. Vad, hur, om eller varför någon gjort något mot barnet är i LVU oväsentligt, det viktiga är att barnet skyddas mot dess föräldrar och deras oförmåga att skydda det (LVU § 2) alternativt skydda barnet mot dess egen destruktivitet (LVU § 3). LVU är ju uttryckligen en tvångslag som ger det allmänna rätt att intervenera i familjens privatliv. Detta skydd avser alltså även skydd mot förälders eventuella oförmåga att skydda barnet (t ex mot tredje person). Det kan även vara fråga om "oförmåga att se barnets behov" samtidigt som föräldern påstås "använder barnet för sina egna behov". Observera att LVU i sin skyddsaspekt riktar sig uteslutande mot föräldrar och barn men inte mot andra personer som kan utgöra en fara för barnet. Den ideologiska tanken bakom LVU är att åtgärderna skall riktas mot kärnfamiljen.


Till exempel hindras föräldrar skydda barn från skoltvång, psyk - och soc.

Barn utgör det viktigaste marknadsintresset för Socialstaten, Sveriges i särklass största företag. Socialstaten har monopolställning och närmast obegränsad tillgång på kapital samt agerar utan konkurrenter eller krav på resultat.

Tvångsomhändertagandena i sig kostar uppskattningsvis (det finns inga säkra siffror tillgängliga och Socialstyrelsen ser det inte heller som angeläget att vi skall känna till det) 20-30 miljarder (jmf. miltärbudgeten på ca 40 miljarder) men, skadeeffekterna inräknade, förmodligen mångdubbelt mer. De verkligt stora pengarna ligger dock i den makt till "frivilliga" insatser och resurser som staten, tack vare blotta förekomsten av LVU:s totala maktrekvisit har tillgång till. I skuggan av LVU kan hela socialbyråkratin försvaras och expandera inom område efter område med särskild förkärlek till de omyndiga, dvs barnen. Barn fungerar i själva verket alltså som täckmantel för tillgång till skattemedel. När du nästa gång hör om problem bland barn- och ungdomar som man säger sig kunna lösa genom att socialbyråkratin tilldelas större resurser, kan problemen i själva verket vara det omvända, d.v.s. bero på att verksamheten redan erhållit för stora resurser.


Exempel: grabb finner vänner via internet bättre än skolan af ngn anledning (som skulle kunna vara mobbing eller annan isoleringsfrämjande sak på skolan) och anses "datorberoende":

Datorberoende pojke omhändertas
http://www.bltsydostran.se/nyheter/karlskrona/datorberoende-pojke-omhandertas(2370117).gm
PN:
Det är en grupp som i stort sett uteslutande tar fasta på att hemskolning omnämndes i LVU-processerna. Den är oerhört tendentiös. Jag undrar fortfarande över vem det är du tror är advokat, jag misstänker nämligen att det är jur. kand. Ruby, barnmisshandelsförespråkarinnan, du syftar på. Om hon är advokat numera är det väldigt, väldigt nyligen hon har fått titeln; personligen tror jag att hon är oförmögen att vinna inträde i Advokatsamfundet men jag blir gärna tillrättavisad på den punkten. Hon har drivit Domenics fall och i praktiken grundlurat hans föräldrar för sin egen dubiösa organisations skull. Hon är okunnig i konventions- och konstitutionell rätt och sysslar främst med att försvara våld mot barn.

Påhälsningen på skolan som hon och Domenics föräldrar genomförde var mycket märklig. Föräldrarna uteblev kroniskt från det planerade umgänget under den perioden och plötsligt åkte de till skolan och började tjorva om det stackars barnet. Pinsamt, om man frågar mig. Det kan noteras att den blogg du hänvisar till inte i några delar bygger på det underlag som LVU-besluten fattades på, den handlar alltså om någonting helt annat än tvångsomhändertagandet.

Vaken.se är en samlingsplats för knäppskallar med låg bildningsnivå och påträngande barnsligt konspirationstänkande. Jag har svårt att se varför du citerar en av deras verklighetsfrämmande pamfletter.

Anledningen till att man går i skolan är för att tillgodogöra sig utbildning som för de allra flesta människor i Sverige är nödvändigt för att de ska kunna bli självförsörjande och åtminstone någotsånär integrerade medborgare. Det är inte för att man hittar bättre vänner där än genom att sitta vid en dator. Notisen är dessutom otroligt sparsam med information, den anger ingenting om hur omfattande pojkens datoranvändning varit eller varför den motiverade till ett omhändertagande.

I domstolshandlingarna rörande Domenic kan du för övrigt se vad Ruby erhållit som arvode för att driva tämligen meningslösa processer. Det är hennes affärsidé, att få människor som inte förstår bättre att anlita henne som ombud i processer hon som jurist borde förstå att hon inte kan vinna framgång i.
HGL:
"Anledningen till att man går i skolan är för att tillgodogöra sig utbildning som för de allra flesta människor i Sverige är nödvändigt för att de ska kunna bli självförsörjande och åtminstone någotsånär integrerade medborgare" - mera integrerade än sjelfförsörjande i många fall, m a o spild tid. Äfven om tiden vore väl använd vore vänskapen eller frånvaron deraf mycket relevant i a f för om man trifs der eller intet. Att tvinga folk att stanna der de intet trifvas är slafveri.

"Vaken.se är en samlingsplats för knäppskallar med låg bildningsnivå och påträngande barnsligt konspirationstänkande" - Och hvarför skulle jag snobba om dylikt? Finner snarast att bruket af ord som "barnsligt" är en billig förtryckarestrategie* eller hvad nu feministernas ord var om fenomenet.

"att få människor som inte förstår bättre att anlita henne som ombud i processer hon som jurist borde förstå att hon inte kan vinna framgång i." - har du cristallkula?

Iven iff deer is nå Narnja, aj vill livv äs lajk ö Narnjönn äs aj kän ... Sverige är definitivt på underjordens sida häri.

Men tack för att du nästan öfvertydligt medgaf att skolan är en form af tvångsintegrering!
PN:
Sextonåringar är inte myndiga i Sverige. Vad de trivs med ska inte vara avgörande för vilken livsföring de har, av goda skäl.

Om det är allt du har till försvar av vaken.se så är min inställning oemotsagd.

Nej, jag har juridikstudier att luta mig emot.

Vad du menar med underjorden är mycket otydligt.

Självklart bör skolgång vara obligatoriskt. Mycket få sociala fenomen är så nyttiga för mänskliga samhällen som obligatorisk grundutbildning. De allra flesta människor är varken lärare eller lämpade att agera som sådana i någon större utsträckning därför är det bra om det allmänna kan erbjuda ämnesspecifikt utbildad personal som tar det ansvaret istället. I fallet Domenic har de gjort det emedan föräldrarna inte har gjort det. Vilket som är bättre enligt min uppfattning hoppas jag är tydligt.
HGL:
Du har afslöjat att du intet läst Silfvertronen af C S Lewis. Annars hade både svensk-stafvade engelska commentaren och referensen till underjorden varit uppenbar. Svensk juridik-filosofi är ganska mycket Hedenius, eller huru? Äfven det ganska underjordiskt.

De allra flesta menniskor ha capacitet att lära sina barn hvad de verkligen sjelfva veta och bry sig om. Och ingen att lära barn en massa saker som ngn annan satt upp som pensum för dem utom ifall det sammanfaller med föregående categorie. Hvilket än en gång tydliggör att skolpligt (liksom LVU, liksom mentalvård och annat dylikt skit) är tvångsintegration. M a o öfvergrepp från en "allsmägtig" d v s sjelfförgudande stats sida. Att du sätter svenska juridikstudier öfver de rättsfilosofiska och relevanta sakerna i vaken.se visar än en gång en ganska underjordisk instälning. Jag menar: Hitler, som med Reichschulgesetz visade sig hålla med dig om skolpligten, är ju redan dernere och väntar på dig.
PN:
Nja. Rättspositivismen efter Hägerström är minst sagt skadeskjuten numera. Jag är tämligen ringrostig vad avser referenser till brittisk fantasylitteratur, vilket knappast är en brist relevant i diskussionen.

Vill du att jag också ska börja strössla med fantasymetaforer?
HGL:
Om du har lust. Kan vara upplysande hvilken fantasy en person läser. Säger en del om en person hvilken smak denne har. Om du nu intet uttrycker rättspositivism, hvarifrån har du då detta förakt för IV Budet i tillempning i verldslig lag? Luthers tvåregimslära tagen till absurdistiska längder? Eller ren tanklöshet? Ang. Silfvertronen är referencen en slags tillspetsning af Antigones poäng mot Kreon. "Äfven om det intet funnes objectivt ngn orubblig lag är det bättre att hålla den orubbliga lagen än svansa för tyranners påbud" typ. Äfven om det i Antigone och vårt fall blir "mot slägtpieteten" och i Silfvertronen var "mot religion och patriotism."
PN:
Frågar du mig varför jag inte tycker att föräldrar bör få göra vad de vill mot sina barn utan att det är rätt att ingripa?

Därför att det är elakt mot barnen. Vad man tillåter ske emot barn sker emot Jesus, enligt hans ord.
HGL:
Hans-Georg Lundahl Det är elakt mot barnen att en stat tror sig ha rätt mot föräldrar. Stup i qvarten och på godtyckligaste grunder. Dessutom felciterade du. Jesus Christus sade intet "hvad man tillåter ske gentemot" utan "hvad man gör gentemot". Godt eller ondt.

Att tas ifrån sina föräldrar och vid hvarje fråga derom höra dem begabbas som "omogna" eller "sjelfva barn" eller sjuka eller dylikt (och hvem tror att ett omhändertaget barn intet frågar) är så groft nedvärderande för barnen sjelfva.

"De minsta" är f ö intet bara barnen utan också de fattiga. Och det är ofta just fattiga som råka ut för LVU.

Och dessutom äro barmhärtighetsverken uppräknade på stället. Sju. Ngn undrade om blodgifning var med, men det ingår väldigt uppenbart af somatiska och dermed rätt odiscutabla grunder i "besöka sjuka".
Der stannade débatten af.
Här fölger nra spår jag intet fölgde upp:
MS: " vi hade statliggodkänd hemundervisningsmaterial från min fars hemland Nya Zeeland som var riktigt bra"
Men paret Johansson hade tydligen också hemundervisningsmaterial:
"i senare processer tar pappan upp ett utländskt utbildningsmaterial för barn som lever i indisk slum som skäl för sin egen lämplighet som hemskolare, med mera."
Så för att utbildningsmaterialet i fråga riktar sig till slumboende skulle det vara dåligt?
PN: "Sextonåringar är inte myndiga i Sverige. Vad de trivs med ska inte vara avgörande för vilken livsföring de har, av goda skäl."
I vettigare tidpuncter ha myndighetsåldern delats upp i två. För att drifva företag eller syssla med politik har det varit 25 år. För att gifta sig (m a o för att veta hvad man trifs och vantrifs med i allmänare drag också) har det varit 14 / 12 (olika per kön p g a flickors tidigare genomsnittliga pubertet). PN ger mycket god inblick i sitt förakt för barns och ungdoms trifsel, när det intet passar myndigheters ingripande att taga hänsyn dertill:
PN: "Vad de trivs med ska inte vara avgörande för vilken livsföring de har, av goda skäl."
Och altså skall den som af djup skolleda undviker skolan förfölgas af myndighetesingripanden som LVU-omhändertagande?
HGL: "Och dessutom äro barmhärtighetsverken uppräknade på stället. Sju."
Med andra ord: tvångsomhändertaganden utgöra intet ett åttonde.


Min syster har fått sitt lif förstört af LVU. Och PN vädjar till snobberie om att jag skulle vara mer aristocratisk än LVU-motståndare? Det är ju barockt!

Hans-Georg Lundahl
(d v s HGL ofvan)
La Clairière, Paris
St Lambert
17-IX-2012

*Förtryckaretactik var vist ordet.

No comments: