Monday, June 17, 2013

Till far på fars dag [i efterskott]

Hade idag räknat med att på Georges Pompidou kunna skicka dig lenkarne till nra samlingar essäer.

Om du gillat dem, så hade jag gifvit dig en gåfva direct dermed.

Om du ogillat dem, hade jag åtminstone väntat till aftonen för att intet förderfva hela dagen för far. Och så hade far kanske dermed kunnat känna sig litet tacksammare för att vi ha olika efternamn och bo i olika länder och stafva svenskan olika.

Tyvärr kom jag in till Georges Pompidou när de redan p g a functionsfel eller afsigtligt så kalladt "functionsfel" annoncerade "il n'y a plus de resérvations".

Detta blir kanske först publiceradt i morgon. [Så blef det]

Om far tror att jag är beroende af ngn drog, heter den caffein (stafvas théin ang. ena drycken den ingår i). Jag är intet beroende af den i bemärkelsen hafvande en vana af att dricka 50 koppar om dagen och få fysiska abstinencebesvär när jag bara får 49, men snarare i bemärkelsen att jag så ofta får nattsömnen uppskjuten, förkortad eller annars störd att jag behöfver caffe (eller thé eller coca cola eller ...) för att fungera normalt. Ett mindre bra läge för min tandhelsa, om jag får säga så. Liksom för magen.

Jag får intet fysiska abstinensbesvär af att vara borta från datorer. Lika litet som du får det af att vara borta från sthetoscop.

Deremot blir jag irriterad af att ha uppslag att skrifva om, svar till uttalade eller outtalade argument jag stött på och intet kunna skrifva dem. Likaså om jag tvingas skrifva om ett redan skrifvet svar.

Med öfver tvåtusen artiklar (det var ngt mindre sist jag collade, men den collen var förra året, om det intet var rent af förrförra), hvaraf vissa bilda artikelserier, stora nog att trycka upp som monografier i pocket-boks-tjocklek, tänker intet jag bara acceptera att hela mitt verk skrotas till förmån för eventuella andra sysslor eller eventuelt sednare carriärer "efter att jag fått mogna litet". Här fölger i hvart fall det urval jag räknat med att skicka via utskrift via ngn som bor närmare dig. Litet på engelska, mot Dawkins, litet på svenska, för carlismen och mot frimureriet (och dess föredragande af discretion och att hålla "känsliga ämnen" inom slutna discussionssälskaper).

Fortsatt på måndag:

http://filolohika.blogspot.com/2012/05/dawkins-made-challenge-on-knowing-past.html

(med åtta meddelanden till, lenkade inbördes)

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/06/appendix-till-forra-traden-pa-fb.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/06/om-carlismen-pa-fb.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/05/hvad-index-intet-var-till-for.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/05/hvarfor-jag-intet-forblef-protestant-10.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/04/medeltid-och-upplysningstid.html

Jo, jag vet att dina kretsar föredra upplusning frf medeltid. Att höra dem uttala sig om medeltiden skorrar i mina öron ungefär som "fibia å' tibula ä' väl ben i öfverarmen?" skulle göra i örat på en medicinare.

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/02/harrisons-pafvequiz.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/01/anvander-du-dator-far-du-val-tro-pa.html

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2012/10/naturlagar-bakom-alt.html

Tja, jag hade gerna sett att cousine Kristine hade skrifvit ut så att det klarnat om att jag gerna vill ha detta på papper och intet bara i ettor och nollor, men hon verkar intet riktigt ha vågat det af ngn anledning. Du får ha en bra vecka, och hoppas du hade en bra dag i går. Tja, en till innan jag lemnar detta meddelande:

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2011/07/emma-martinovic-breivik-senior-1-0.html

Nu får det räcka far, treflig läsning!

Hans-Georg Lundahl
UB i Nanterre
De 262 Martyrerna i Rom
under Diocletianus
17-VI-2013

No comments: