Saturday, August 10, 2013

När skulle judar från hela verlden samlas i Heliga Landet?

Pingstdagen. Och det skedde med.

"Acts 2:[5] Now there were dwelling at Jerusalem, Jews, devout men, out of every nation under heaven.

...

[8] And how have we heard, every man our own tongue wherein we were born? [9] Parthians, and Medes, and Elamites, and inhabitants of Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, Pontus and Asia, [10] Phrygia, and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, [11] Jews also, and proselytes, Cretes, and Arabians: we have heard them speak in our own tongues the wonderful works of God."


Nu fick jag denna anvisning om att Pingstdagen skulle ha varit för tidigt:

"De Bibelord jag syftar på talar om att det judiska folket ska återvända till sitt land DEN SISTA tiden"


Det menade nu intet St Petrus, att Pingstdagen ännu intet skulle ha varit sista tiden, utan han menade att sista tiden redan var inne (och dermed redan varat c:a 2000 år):

Acts 2:[14] But Peter standing up with the eleven, lifted up his voice, and spoke to them: Ye men of Judea, and all you that dwell in Jerusalem, be this known to you, and with your ears receive my words. [15] For these are not drunk, as you suppose, seeing it is but the third hour of the day: [16] But this is that which was spoken of by the prophet Joel: [17] And it shall come to pass, in the last days, (saith the Lord,) I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams.


Början af vers 17 säger just "in the last days" - d v s St Petrus menade att de sista tiderna redan kommit.

Detta innebär också att Joels prophetia intet syftar på Asuza Street f o fr. Utan på Catholska Kyrkans början i Jerusalem för 1980 år sedan.

Personen jag svarade hade också sagt att palestinier härstammande "från samarier" - jag hade preciserat "från judar, samarier och galileer" - intet gäldes eftersom Gud skulle ha gifvit landet enbart åt judar, intet samarier.

Detta är fel. Gud gaf landet till tolf stammar. Levi hade inget eget territorium utan lefde i de andra stammarnes länder. När hela Israel delades upp ngt efter Kung Salomos död, så fick sonen Rohoboam Juda och Benjamins stam, men Jeroboam de andra tio, fr a Ephraims stam. När Isaias capitel 11 talar om Judas och Ephraims återförening betyder detta grundandet af Samariens Kyrka, när det talas om att de skola eröfra Edom, Moab och Ammon (=Jordanien), betyder detta flykten till Pella och grundandet af Kyrkan i Arabia Petraea. D v s dagens Jordanien.

Isaias först:

11:[10] In that day the root of Jesse, who standeth for an ensign of the people, him the Gentiles shall beseech, and his sepulchre shall be glorious. [11] And it shall come to pass in that day, that the Lord shall set his hand the second time to possess the remnant of his people, which shall be left from the Assyrians, and from Egypt, and from Phetros, and from Ethiopia, and from Elam, and from Sennaar, and from Emath, and from the islands of the sea. [12] And he shall set up a standard unto the nations, and shall assemble the fugitives of Israel, and shall gather together the dispersed of Juda from the four quarters of the earth. [13] And the envy of Ephraim shall be taken away, and the enemies of Juda shall perish: Ephraim shall not envy Juda, and Juda shall not fight against Ephraim. [14] But they shall fly upon the shoulders of the Philistines by the sea, they together shall spoil the children of the east: Edom, and Moab shall be under the rule of their hand, and the children of Ammon shall be obedient.


Vers tio: "and his sepulchre shall be glorious." - Heliga Grafven blef just ärorik eller förhärrligad genom uppståndelsen.

Vers tolf: "and shall gather together the dispersed of Juda from the four quarters of the earth." Första Pingstdagen, som redan visats ang. Joels prophetia.

Vers tretton: "Ephraim shall not envy Juda, and Juda shall not fight against Ephraim."

Colla in Apostlagerningarne åtta:

8:[5] And Philip going down to the city of Samaria, preached Christ unto them.


Vers fjorton: "But they shall fly upon the shoulders of the Philistines by the sea, they together shall spoil the children of the east: Edom, and Moab shall be under the rule of their hand, and the children of Ammon shall be obedient."

Står intet i Bibeln, men är ett kyrkohistoriskt factum: när Kyrkan såg Titus armeer komma närmare, så flydde de - som Christus sagt till dem - och de flydde till Pella, i Jordanien, i Ammons land. Der grundade de den Christna Kyrkan i Jordanien. Denna var altså från början en lydkyrka under exilkyrkan från Jerusalem och Samarien.

Palestiniernas och Jordaniernas christna andel äro än i dag antingen Catholiker eller Orthodoxa.

Notera att Apostlagerningarne 8 också ger anvisning om Confirmationens Sacrament:

"8: [12] But when they had believed Philip preaching of the kingdom of God, in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.

...

[14] Now when the apostles, who were in Jerusalem, had heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. [15] Who, when they were come, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost. [16] For he was not as yet come upon any of them; but they were only baptized in the name of the Lord Jesus. [17] Then they laid their hands upon them, and they received the Holy Ghost."


Om vi gå tillbaka till Isaias capitel elfva, vers tretton står också: "And the envy of Ephraim shall be taken away, and the enemies of Juda shall perish."

Även detta finner vi i Apostlagerningarne 8:

8:[7] For many of them who had unclean spirits, crying with a loud voice, went out. [8] And many, taken with the palsy, and that were lame, were healed. [9] There was therefore great joy in that city. Now there was a certain man named Simon, who before had been a magician in that city, seducing the people of Samaria, giving out that he was some great one: [10] To whom they all gave ear, from the least to the greatest, saying: This man is the power of God, which is called great. [11] And they were attentive to him, because, for a long time, he had bewitched them with his magical practices.

...

[13] Then Simon himself believed also; and being baptized, he adhered to Philip. And being astonished, wondered to see the signs and exceeding great miracles which were done.

...

[18] And when Simon saw, that by the imposition of the hands of the apostles, the Holy Ghost was given, he offered them money, [19] Saying: Give me also this power, that on whomsoever I shall lay my hands, he may receive the Holy Ghost. But Peter said to him: [20] Keep thy money to thyself, to perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. [21] Thou hast no part nor lot in this matter. For thy heart is not right in the sight of God. [22] Do penance therefore for this thy wickedness; and pray to God, that perhaps this thought of thy heart may be forgiven thee. [23] For I see thou art in the gall of bitterness, and in the bonds of iniquity. [24] Then Simon answering, said: Pray you for me to the Lord, that none of these things which you have spoken may come upon me."


För ögonblicket verkade Simon Magus nästan ok, han ber om St Peters förbön. Genom Kyrkohistorien veta vi dock att han sednare grundlade olika kätterier. Och att han i Rom försökte lura Kejsare och Senat och Folk genom levitation fÖr att bli tillbedd som en gudom - men St Petrus satte stopp för denna levitation och detta lurendrejerie.

Hade St Petrus varit tillhands när Oden lurade Gylfe, så hade Sverige och Norden kanske besparats Odensdyrkan med. I o f s fick den historian ett bättre slut, i o m att Odens ättling Olaf Tryggvason blef Catholsk Christen och en helig man, (näst intill?) martyr. Men det är en annan historia.

Nu har jag i alla fall besvarat de frikyrkliga zionisternas tolkning af GT-prophetior.

Jag försökte posta dessa svar till en frågvis frikyrklig tjej, på ett forum. Dessvärre var dess administrator en nationaleconom af alt elände och jag utestängdes, efter att dock ha fått med det mesta.

Jo, en sak till, eller två: Bibeln jag citerar från är Douay Reims Bible Online, drbo.org och min uppfattning om hvad som hände med befolkningen i Judeen, Samarien och Galileen efter de första christnas tid bygger jag på capitlet om palestinskt munkväsende i boken The Desert a City (af Derwas Chitty), samt också Stephan Borghammars How the Holy Cross was Found.

Hans-Georg Lundahl
BpI, Georges Pompidou
St Lars festdag
10-VIII-2013

The Desert a City: An Introduction to the Study of Egyptian and Palestian Monasticism Under the Christian Empire
by Derwas James Chitty (Author)
http://www.amazon.com/books/dp/0913836451


How the Holy Cross was Found: From Event to Medieval Legend
Stephan Borgehammar
http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24732&postid=1034271


No comments: