Thursday, April 21, 2016

Svar till en national-socialistisk artikel


1) Gratulerar Breivik till segern i rätten! · 2) Om begreppet "nazist" · 3) Svar till en national-socialistisk artikel

Citat af hvad jag svarar på:

Om man ska förespråka någonting måste man kunna förklara vad det innebär, själva kärnan i vad man pratar om. Den aboslut största delen av debatten mellan olika världsåskådningars förespråkare idag handlar om begreppsdefinition. Ett enkelt exempel kan se ut så här:

A: Jag anser att svenskar har rätt att existera som folk.
B: Vad är en svensk?

Debatten glider in på att definiera begreppet svensk. Människor som uppmanar till massinvandring, mångkultur och globalisering vill sällan medvetet utrota svenskar eller andra vita folk. Dessa människor känner sig betydligt säkrare på sin sak när de kan debattera hur man ska definiera en svensk i stället för huruvida svenskar ska existera. Det finns ett fåtal som skulle tillstå att svenskar och andra vita ska förintas, exempelvis den judiske professorn Noel Ignatiev.


Mina svar:

 • 1) Hvad är en svensk?*

  En svensk är en inneboende sedan flera generationer i alla eller flesta sidorna af stamtaflan i ngn af de svenska landskapen i Svithiod eller Svealand, historiska Götaland, Vermeland, Småland eller Helsingars länder (Norrland eller svenska Finland, inclusive både Åland och Åboland), sedan 1600-talet äfven i Skåneland, Bohuslän, östliga delar af Trondheims län, sedan viss utvandring på olika tidpuncter äfven Ösel och delar af USA. I det sista fallet om betydande delar af stamträdet kommer från tidigare nämnda delar genom Utvandring ur Sverige och invadnring i USA.

  Detta folk har haft tre hufvudsakliga religioner som äro välkända från historisk tid:

  • Asatro eller forn sed.
  • Catholicism.
  • Lutherdom.


  Det har omfattat olika lösningar vid Lutherdomens gradvisa sjelfupplösning:

  • Återgång till catholicism.
  • Frimurerie.
  • Upplysning.
  • Agnosticism.
  • Atheism.
  • Socialism.
  • Radicalism.
  • religiös syncretism.
  • New Age.
  • Återgång eller förment sådan till forn sed. Dock dessbättre utan menniskooffer, oftast äfven utan djuroffer.
  • Lutherdom i syncretistisk skepnad.
  • Lutherdom i Fria Synodens skepnad.


  Dess språk har varit, hufvudsakligen:

  • Urnordiska [ek Hlevagastiz Holtingaz horna tawido]
  • Runsvenska
  • Fornsvenska
  • Äldre nysvenska
  • Yngre nysvenska (hvilket jag skrifver med än äldre stafning än de löjliga stafningsreformerna).


 • 2) Hvad är en invandrare i Sverige?

  En invandrare är en person hvars slägts tillhörighet till Sverige är lika nylig eller snarare nyligare än USA-svenskarnes tillhörighet till USA.

 • 3) Äro svenskar ett folk?

  Ja och nej, culturelt äro vi en nation, ingen svensktalande i USA eller Finland skulle rynka på näsan åt kroppkakor eller Villa Villerkulla eller Midsommarstång (med ideologiskt och då också frikyrkligt motiverade undantag).

  Politiskt sedt äro vi det intet, eftersom vi äro delade i Sverige-svenskar, Finlands-svenskar, Amerika-svenskar och kanske en del andra groupper.

  Dessutom är kungariket Sverige hemvist för andra folk.

 • 4) Ha vi rätt att förbli det?

  Med rätta medel och afstånd från felaktiga medel, ja.

 • 5) Hvad äro rätta medel?

  • Föröka oss, och intet låta invandrare vinna på walkover vid vaggorna.
  • Begränsa framtida invandring.
  • Bestraffa invandrare som uppträda illa mot svenskhet genom vanliga fängelsestraff.
  • Bestraffa invandrare som uppträda illa collectivt, men mildt, genom collectiv utvisning af den groupe det gäller.
  • Lefva i fred med inhemska minoriteter, som kunna göra anspråk på svenskhet äfven med andra språk (finska eller meänkieli, lappska eller samiska, tattare-romani eller resande-språk, jiddisj, skaunska och jamska). Annat än om de uppföra sig illa.


 • 6) Hvad äro felaktiga medel?

  • Förtrycka inhemska minoriteter oprovoceradt.
  • Förtrycka invandrare oprovoceradt.
  • Förtrycka endera med eugenism** eller barnavårdsnämnder eller psychiatrie.
  • Kräfva att endera skall skaffa färre barn än traditionnelt, som om felet vore deras att vara naturliga, intet vårt att vara onaturligt barnbegränsande.
  • Definiera svenskhet till religiöst förtryck mot ngn svensk groupe. Inclusive via skolpligt. Dock böra asatroende ej få införa blodsoffer. Gäller äfven historiskt osvenska religioner, gifvetvis.


 • 7) Ha vi pligt att taga emot flygtingar?

  I den mån det gäller christna och i mån af möjlighet, ja. Muslimska flygtingar borde hänvisas till muslimska länder och bristande möjlighet är en ursäkt.

  Jag gillade Sjöbo-omröstningen som dels gjorde frågan local (att Malmö kan taga emot nra flygtingar till betyder intet att Sjöbo kan det) och dels en individuel (inget collectivt ordnat mottagande, men heller inget förbud mot privat anordnad gästfrihet).

 • 8) Ha vi rätt att ge svenskar företräden på arbetsmarknaden?***

  Vi ha definitivt rätt att skrota delar af antidiscrimineringslagarne.

  Att concurrera med muslimer och confucianer är att concurrera på olika villkor, eftersom de ha att annat synsätt på lifvet och dermed på pligten till arbete och dermed på fackliga frågor.


* Se äfven: Før at svare Björn Lindahl
http://danskantimodernism.blogspot.com/2014/01/fr-at-svare-bjorn-lindahl.html


** Se äfven: Inget fan af Nils von Hofsten, nej
http://danskantimodernism.blogspot.com/2016/01/inget-fan-af-nils-von-hofsten-nej.html


*** Se äfven: Snor invandrare ditt jobb?
http://danskantimodernism.blogspot.com/2015/12/snor-invandrare-ditt-jobb.html

1 comment:

HGL orkade intet logga in här said...

Ang. religioner som frikyrklighet ...

Radikalism täcker:

* frikyrklighet
* nykterhetsrörelsen
* communism, national-socialism, eugenism
* islamisering, buddhism, hare krishna och bahai.