Saturday, November 12, 2016

Jag beskyldes nästan för att "samla bevis för evolutionstheorien"


Om kol-14 till en person jag uppskattar mycket · Grottkonst med min omräkning · Jag beskyldes nästan för att "samla bevis för evolutionstheorien"

Här citerar jag Jonathan Sarfati:

Diamonds: a creationist’s best friend
Radiocarbon in diamonds: enemy of billions of years
by Jonathan Sarfati
creation.com/diamonds-a-creationists-best-friend


Citerar två stycken med fyra fotnoter:

Some try to measure age by how much 14C has decayed. Many people think that radiocarbon dating proves billions of years.1 But evolutionists know it can’t, because 14C decays too fast. Its half-life (t½) is only 5,730 years—that is, every 5,730 years, half of it decays away. After two half lives, a quarter is left; after three half lives, only an eighth; after 10 half lives, less than a thousandth is left.2 In fact, a lump of 14C as massive as the earth would have all decayed in less than a million years.3 Några försöka mäta ålder på criteriet huru mcycket kol-14 har sönderfallit. Många tro att kol-14-datering bevisar miljarder år.1 Men evolutionisterna [han menar vetenskaparne bland dem] veta att det intet kan det, eftersom 14C sönderfaller för snabbt. Dess halfveringstid är bara 5730 år, d v s hvarje 5730 år sönderfaller hälften. Efter två halfveringstider, är en fjerdedel qvar, efter tre bara en åttondel; efter 10 halfveringstider är mindre än en tusendel qvar. En klump kol-14 af jordens massa skulle ha sönderfallit helt och hållet i mindre än en miljon år.3

[Tio halfveringstider ger rent theoretiskt 0,0009765625 af ursprungliga halten.]

 
So if samples were really over a million years old, there would be no radiocarbon left. But this is not what we find, even with very sensitive 14C detectors.4 Om altså ett prof vore öfver en miljon år gammalt i verkligheten, skulle inget kol-14 vara qvar. Men detta är intet hvad vi finna, och detta med mycket känsliga kol-14-detectorer.4
 
1For example, the ‘Rev.’ Barry Lynn, leader of the anti-Christian group Americans United for the Separation of Church and State, proclaimed in a nationally televised debate, ‘Carbon dating, that shows the earth is billions of years old!’ (Firing Line, PBS, 19 December 1997). 1 T ex "högvördige" / "pastor" Barry Lynn, ledare för den anti-christna grouppen Förenade Americaner för Åtskilnad mellan Kyrka och Stat, förkunnade i en débat som televiserades öfver nationen, "kol-14-datering, som visar att jorden är miljarder år gammal" (Firing Line, PBS, 19 December 1997).

[Han - Barry Lynn - är pastor i United Church of Christ, en syncretism mellan evangelikala och reformerta med congregationalister]

 
2The time t since radioactive decay commenced can be given by N/N0 = e–λt, where N is the number of atoms measured in the present; N0 is the initial number; λ, the decay constant, which is related to the half life t½ by λ = ln2/t½. This presupposes that the system is closed, so that the loss of atoms is solely by decay, and that the decay rate is constant. See also Sarfati, J., Refuting Compromise, ch. 12, Master Books, Arkansas, USA, 2004.  2Tiden t sedan radioactivt sönderfall började kan ges genom N/N0 = e–λt, der N är antalet uppmätta atomer i nutiden, N0 är det ursprungliga antalet; λ är sönderfalshastigheten, som är proportionnel till halfveringstiden t½ enligt λ = ln2/t½. Detta förutsätter att systemet är slutet, så att förlust af atomer bara är genom sönderfall, och att sönderfalshastigheten är constant, se äfven etc.

[Och notera här att åldrar äldre än Bibelns Skapelse eller Flod fås med kol-14 genom antagandet att ALLA prof hade N0 = normala N i nya profver. Se nedan.]

 
3 The earth’s mass is 6x1027 g; equivalent to 4.3x1026 moles of 14C. Each mole contains Avogadro’s number (NA = 6.022x1023) of atoms. It takes only 167 halvings to get down to a single atom (log2(4,3x1026 mol x 6,022x1023 mol–1) = log10(2.58x1050) / log102), and 167 half-lives is well under a million years.  3 Jordens massa är 6x1027 g; eqvivalent till 4,3x1026 mol14C. Hvarje mol innehåller Avogadros tal atomer (NA = 6,022x1023). Det tar bara 167 halfveringar att komma ned till en enda atom (log2(4,3x1026 mol x 6,022x1023 mol–1) = log10(2.58x1050) / log102), och 167 halfveringstider är väl under en miljon år.

[Det är 956 tusen 910 år, 7,5 halfveringstider och litet till qvar till en miljon år - notera att jordens massa fås genom heliocentriska och newtonianska förutsättningar. Som geocentriker och troende englar rörande planeter kan jag intet skrifva under på 6x1027 g som fåtts genom jordens "rörelse kring solen" och denna förklarad i Newtons termer.]

 
4 AMS (accelerator mass spectrometry) counts the atoms themselves, and can detect one 14C in more than 1016 atoms, or measure a 14C/C ratio of < 10–16 or 0.01% of the modern ratio (0.01 pMC, percent modern carbon). 4 AMS-methoden (accelerator mass spectrometry) räknar sjelfva atomerna, och kan finna ut en enda 14C bland fler än 1016 atomer, eller mäta en 14C/C-proportion af mindre än 10–16, eller 0,01% af den nutida proportionen (0,01 pMC, "percent modern carbon").


Slut citat.

Jag bad att notera att om en grotta med vackra mammuth-målningar eller hest-målningar eller elephant-målningar eller altihop om hvartannat dateras till 20 tusen eller 30 tusen år gammal, beror detta på att kol-14-halten i dåvarande atmosfär, dermed också ursprungliga kol-14-halten i profverna antas vara ungefär lika stor som idag, atmosfären och de flesta (intet alla, se isbjörnar och musslor) prof som tas idag.

Altså böra vi antaga att kol-14-halten var betydligt lägre då.

Men vi kunna intet antaga att den högdes först väldigt nyligen.

Kan man precisera procenten till 25% efter två halfveringstider, 12,5% efter tre, 6,25% efter fyra, o. s. v. kan man ju också precisera huru mycket som fins qvar efter en half eller en fjerdedels eller en åttondels halfveringstid.

2865 år - qvar är qvadratroten af 50%, d v s 70,7%. 1432,5 år - qvar är qvadratroten af 70,7%, d. V. S. 84,1%. 716,25 år - qvar är qvadratroten af 84,1% d. v. s. 91,7%. 358,125 år - qvar är qvadratroten af 91,7%, d. v. s. 95,76%. 179,0625 år - en enhet jag användt för indelningen af den verkliga, d v s bibliska chronologien - har qvadratroten af 95,76%, d. v. s. 97,857%.

Och detta innebär att kol-14-methoden kan collas för de sednaste 2000 åren, eller litet till. Ungefär 2500 år, sedan Jerusalems intagande genom Nebuchadnessar eller dylikt, antar jag att historien ur skrifter (bibliska och seculära) öfverensstemmer rörande med kol-14-methoden. Går man deremot tillbaka till Trojanska Kriget eller Jerichos fall, ger kol-14-mätning af ett tidsvärde med chronologie ur Biblica Hebraica och judisk calender icke stadsmurar som falla utåt. Skall man datera stadsmurar som falla utåt kommer man nra århundraden före det.

Och om kol-14-halten ännu höll på att stiga är detta ytterst förklarligt. Om discrepansen hade varit 358 år, hade kol-14-halten i atmosfären vid Jerichos fall varit 95,76%. Hade discrepansen varit 179 år hade kol-14-halten i atmosfären varit 97,857%. Och så vidare. Nu har jag för mig att den är ngt mindre än 358 år - och å andra sidan sätter Biblica Hebraica (äfven utan judarnes förkortning af tiden, för att få Daniels 70 veckor att passa Bar Kochba i st f Jesus) Exodus mer än 50 år (70, 80 år) för nyligen. Catholsk tideräkning sätter Jesu födelse till år 1510 efter Uttåget ur Egypten. br />
Och detta innebär att kol-14-methoden kan collas för de sednaste 2000 åren, eller litet till. Ungefär 2500 år, sedan Jerusalems intagande genom Nebuchadnessar eller dylikt, antar jag att historien ur skrifter (bibliska och seculära) öfverensstemmer rörande med kol-14-methoden. Går man deremot tillbaka till Trojanska Kriget eller Jerichos fall, ger kol-14-mätning af ett tidsvärde med chronologie ur Biblica Hebraica och judisk calender icke stadsmurar som falla utåt. Skall man datera stadsmurar som falla utåt kommer man nra århundraden före det.

M a o bör kol-14-halten ha varit mellan 95,76% och 97,857% när Jericho föll. Men en diamant från syndafloden bör ha lefvat som hvad den än lefde som, trä förmodligen, i en atmosfär BETYDLIGT fattigare på kol-14, om än intet helt utan. Och hvad jag har gjort är att göra olika mathematiska modeller för stigningen af kol-14-halten.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Påfve Sanct Martin I
12.XI.2016

No comments: