Wednesday, November 9, 2016

Om kol-14 till en person jag uppskattar mycket


Om kol-14 till en person jag uppskattar mycket · Grottkonst med min omräkning · Jag beskyldes nästan för att "samla bevis för evolutionstheorien"

Denna person sade mig nyligen "kol-14 är cirkelbevis".

Jag svarade "intet helt och hållet". Här är uppfölgningen af det svaret.

Kol-14 har en halfveringstid af 5730 år, sednaste värdet jag känner till (Libby hade satt det till 5600 år). Efter 5730 år skall precis hälften, precis 50% vara qvar och lika mycket borta.

Hälften af 5730 år är 2865 år. Fjerdedelen af 5730 år är 1432 och ett halft år.

Huru mycket skall vara qvar efter 2865 år? 75%? Nej. Om hvarje period af 2865 år lemnade 75% af värdet före, skulle en period af 5730 år lemna 75%*75%. Och det är 56,25%. Vi skola ha ned det till 50%. Vi söka qvadratroten af 50% för halfva tiden. Denna qvadratrot är 70,7%.

För hvarje period af 1432 och ett halft år skall altså qvadratroten af 70,7% vara qvar. Detta är 84,1%.

Vi titta litet på värden med fler decimaler, efter miniräknaren ...

0,5
0,70710678118654752440084436210485
0,84089641525371454303112547623321

Men tydligen, i procenter, är värdet efter 2865 år 70,7% af värdet före, värdet efter 1432 och ett halft år är 84,1%.

Så, hvad nu med ett föremål af organiskt ursprung (trä, elfenben, strå, papyrus, djurben etc.) som har exact 50% af hvad som anses ha varit stabila värdet innan fossilt kol släpptes upp i luften med brännande af naturgas, bergolja och bergkol?

Tja, rent theoretiskt sett, om vi intet hade Bibeln, skulle föremålet kunna vara fyra gånger 1432 och ett halft år, och första värdet, medan föremålet andades, skulle ha kunnat vara 100% af för-industriella värdet af kol-14.

Men då vore föremålet 5730 år gammalt. Hvilket år före Christus? 3714 f. Chr.

Nu var syndafloden 2957 f. Chr. Det innebär (ja, jag räknade efter i morse) 757 före Syndafloden. I så fall skulle vi ha en massa spår af Syndafloden daterade till YNGRE än dessa 5730 år.

Hvad blir det nu om föremålets ursprungliga värde af kol-14 bara var 84,1% af det förindustriella?

I så fall behöfde det värdet bara multipliceras med 84,1% TRE gånger. Det tog i så fall bara tre gånger 1432 och ett halft år.

Och hvad kan sägas om det?

Jo, 5730 minus 1432 och ett halft år är 4297 och ett halft år. Föremålet vore i så fall från bara 2281 och ett halft år före Christus.

Det är 266 och ett halft år innan Abraham föddes, eller 675 och ett halft år efter Syndafloden. Och i o m att det är efter Floden, så fins inget behof af att hitta spår af Floden högre upp eller yngre daterbart med kol-14 än det föremålet.

Detta är ett föremål från fördynastisk tid i Egypten, eller från ngn af perioderna kring Woolleys Ur i Mesopotamien.

Eller, låt oss se litet närmare på wikipedisternas uppräkning af händelser daterade till 38:nde seclet före Christus.

  • An earthquake near a Neolithic culture at Sotira in Cyprus destroys much of the local infrastructure.
  • Ubaid period came to an abrupt end in eastern Arabia and the Oman peninsula at 3800 BC.
  • In Syria, mass graves at Tell Brak, dating from ca. 3800 to 3600 BC, have been unearthed, suggesting advanced warfare around this period.
  • 3800–3200 BC – 120 Wedge tombs (Ireland)
  • c. 3750 BC – origins of Proto-Semitic language[1]
  • 3760 BC – first year of the Hebrew calendar
  • 3700 BC – Oldest known door in Europe (Zurich, Switzerland)
  • 3700–2300 BC – Long barrow tombs in England


Af detta är det bara proto-semitiska språkets ursprung och första året i Hebreiska calendern som icke kol-14-daterats.

Lingvisterna ha lätt fel när det säga att den och den språkgrouppen går tillbaka till ett urspråk som började eller slutade talas så och så länge sedan - om intet urspråket är belagdt i historian, som latin för de romanska språken.

Och judarne ha fel text och ha dessutom suddat ut år "mellan testamentena", hvilket gör deras calender för kort.

De som kol-14-daterat det öfriga ha bara fel i antagandet att kol-14-värdet i atmosfären var c:a 100% af det förindustriella värdet.

Och vid Syndafloden var kol-14-värdet ännu mycket lägre än 84,1% af det förindustriella värdet. En Triceratops som förmodligen begrafdes i Syndafloden (men man kan intet veta, en del fyndorter skulle kunna vara från efter Floden, i och med att mycket lera torde ha gjort det riskabelt att begrafvas i lera äfven efter Floden en tid. Och Noah hade säkert en hane och en hona af någon Ceratops-race (icke nödvändigtvis Triceratops, kan ha varit mindre för att ha mer plats på Arken). Denna Triceratops, som förmodligen begrafdes i Syndafloden, som sagdt, har kol-14-daterats i två profver. Eller, dessa två Triceratopes : 33 tusen 570 år, ±20, 41 tusen 010 år, ±220. Citeradt af creationisten Joel Tay här:

CMI : Triceratops soft tissue
More dinosaur soft tissue found and carbon dated
Published: 19 November 2016 (GMT+10)
http://creation.com/triceratops-soft-tissue


Han hänvisade till:

More recently, Brian Thomas and Vance Nelson carbon dated a number of dinosaur fossils including two specimens from Triceratops horridus.

Thomas, B. and Nelson, V., Radiocarbon in Dinosaur and Other Fossils, CRSQ 51:299–311, ‎‎2015‎.

Förkortningen står för Creation Research Society Quarterly.

Då kan man ju räkna ut att 675 år tidigare, Syndafloden, var kol-14-värdet betydligt lägre än bara 84,1% af det förindustriella värdet i atmosfären.

DET, DEN STIGNINGEN, är hvad jag har försökt räkna ut modeller för. På franska, i o m att det var en student på Nanterre Université som i en discussion en qväll kring en öl eller två hade sagt att en sådan stigning i kol-14-halten i atmosfären bara skulle ha kunnat ske genom atomkrig eller catastrofalt stor solactivitet. Nej, efter mina beräkningar om stigningen borde cosmiska strålningen vid Floden ha varit c:a en milliSieverts per år högre än totala bakgrundsstrålningen i Princeton. Och det går ju att lefva i Princeton.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
Vår Frelsares Kyrka i Rom
9.XI.2016

No comments: