Monday, November 14, 2016

Interview med pastor Ljufvermark


[OBS : satir]

Antimodernism
God dag, hörde Ni hade synpuncter på en ny reformation. Kunna* vi börja med hvad Ni heter?

Pastor Ljufvermark
Ljufvermark. Harald Ljufvermark.** Du får jettegerna*** säga "du".

Antimodernism
Och Ni ... du hade sagt ngt om behofvet af att ersätta en gammal protest med en ny protest?

Pastor Ljufvermark
Jo, just. Den der gamla protesten på Luthers tid var väl i stil med "kan vi få litet mera Bibel, tack" eller "för litet Bibel!"

Nu vore det dags att protestera öfver att det slagit öfver åt andra hållet.

Antimodernism
Huru då?

Pastor Ljufvermark
Ja, jo, första Corinthierbrefvet sex tio, första Timothäusbrefvet ett tio, första Romarebrefvet° ett tjugusex och tjugusju och en del ställen i Ge-Te citeras litet väl mycket ibland.

Antimodernism
Men är det intet bra om nytestamentliga Bibelställen citeras?

Pastor Ljufvermark
Nja, nej, intet de här Bibelställena! Intet för mycket i alla fall.

Antimodernism
Hvarföre då?

Pastor Ljufvermark
De tolkas så lätt som ... ja, du vet ... homophoba.

Antimodernism
Verkligen?

Pastor Ljufvermark
Titta sjelf. Har ingen lust att läsa upp ... det der ...

Antimodernism
[Bläddrar, slår upp tre ställen i Fader Benelii öfversättning°°.]

Antimodernism
Men om Gud nu är homophob, skulle kanske en bruksanvisning vara på sin plats?

Pastor Ljufvermark
Jamen, det är ju han som skapat oss.

Antimodernism
Just, Han tycker väl om att skapa menniskor och brukar vanligen naturligt umgänge till skapa dem, kanske Han intet uppskattar att man skaffar sig den njutningen gratis utan att ge Honom den chancen?

Pastor Ljufvermark
Nja, det der är väl litet väl mycket Ge-Tes Gud! Har du hört talas om Markion?

[Med lysande ögon]

Antimodernism
Vet intet om jag verkligen vill.

Pastor Ljufvermark
Eller Thomas-Evangeliet?

[Ännu mer lysande ögon]

Antimodernism
Jag tror jag drar.

Pastor Ljufvermark
Hej på dejjj då!


* Uttalas [kan] i talspråk när det är plural af presensformen. ** Ljufvermark är ett taget namn. Ingen idé att förklara att det egentligen skulle stafvas Jufvermark, för Ljufvermark kan intet stafva. *** Eftersom interviewn är mundtlig unnar jag mig luxen att stafva rätt - han skulle förmodligen sjelf stafva det "jättegärna", som enligt 1870-talets stafningsreformer. °Fins bara ett Romarebref i Bibeln!

°° Här äro förresten ställena:

1 Cor 6:10 eller själfbefläckare eller sodomiter eller tjufvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola äga Guds rike.
1 Tim 1:10 otuktiga, sodomiter, människoröfvare, lögnare, menedare och hvad annat som strider mot den sunda läran,
Rom 1:26 f. Fördenskull öfverlemnade Gud dem åt skändliga lustar. Deras kvinnor förbytte nämligen det naturliga umgänget mot det som är mot naturen. Sammalunda öfvergåfvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes af sin lusta till hvarandra; och de bedrefvo styggelse, män med män, och fingo sin förvillelses rätta lön på sig själfva.

No comments: