Tuesday, February 12, 2013

Ottar Vendelkråkas historicitet, contra Weibull och Harrison

Dick Harrisons Weibullism slår till mot:
Ottar Vendelkråka
http://blog.svd.se/historia/2013/02/08/ottar-vendelkraka/


Jag hade gärna stämplat honom som ”riktig” kung om jag kunnat, men det går inte, inte om vi skall hålla oss till vetenskapliga grundregler.


De "grundregler" han svamlar om äro den Weibullska skolans, som underkänner secundärkällor, men saknar skygghet inför conseqvensen att den sålunda sållande historikern sjelf blir en i serclass opålitlig secundärkälla.

Enligt Weibulls historiesyn blir det omöjligt att uttala sig om huruvida Nero varit kejsare - eller om intet blir han "historisk" enbart p g a archaeologien, statyerna och mynten.

Som jag annorstädes påpekat, så ha såväl primärkällor - utom just christna - och samtida secundärkällor gått förlorade för regeringstiderna mellan Tiberius strax före Jesu Offentliga Lif till efter Domitianus' tyrannie.

Men om Weibull nu var strict Humesk kanske detta just var hans akt och mening. Hos Tacitus se vi ju att Nero straxt efter Agrippinas död regerade öfver ett Rom härrjadt af jertecken. D v s precis hvad folk som Bayle och Hume vilja neka historicitet åt (utom jertecknet cometer).

Jag erkänner att Weibull har en poäng att en sentidare secundärkälla kan vara behäftad med brister - men knappast mer än samtida källor angående sjelfva hufvudpoängen. Ett exempel är traditionen om St Patrick:

What if a Tradition is Contaminated?
http://notontimsblogroundhere.blogspot.com/2013/02/what-if-tradition-is-contaminated.html


Att identifiera Ohthere med Ottar är intet mer hypothetiskt än att identifiera Beowulfs morbror Hugleik - som INTET var en sweonsk eller svensk Yngling, utan en geat eller göte, hvad nu deras dynastie än hade för ursprung - med Chlochilaicus. Det gäller bara att kunna sin jemförande språkkunskap.

Och hvilket århundrade Beowulfsqvädet än var från, så skrefs den af ett annat folk än dem som bevarade Ynglingatal till Snorres tid, och dessutom före denna.

Jag antar att uppräkningen af "öfvernaturligheter" i Beowulfsqvädet från Harrisons sida vore menad att undergräfva dess historicitet. I mitt fall misslyckas detta uppsåt denna gång som så många gånger tidigare.

Hans-Georg Lundahl
Bibl. Italie
Hl. Sju Grundare till
Servitorden
12-II-2013

No comments: