Monday, November 21, 2011

Ha Per Ewert, Bengt Malmgren, Yvonne Maria Werner ngn Intellectuel Redlighet?

Här är deras artikel:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=170119
Här är min föregående artikel, der Anneli Magnusson (OBS: intet Pandora!) tas till rätta för att vara för enig med dem om att Galileo skulle ha haft rätt:
http://danskantimodernism.blogspot.com/2011/11/har-anneli-magnusson-ngn-intelectuel.html
I commentardelen går jag in på de tre författarena till Dagen-artikeln./HGL

1 comment:

Hans-Georg Lundahl said...

Yvonne Maria Werner (på FB):

Galileiartikeln bygger på fakta, och syftet är att visa att det var Galileis sätt att framföra sina teser (han ville göra en hypotes till ett axiom) och inte kyrkans förmenta njugghet mot vetenskaplig forskning som låg bakom konflikten.

(Hon har suddat ut länken till min artikel, men här är mitt svar, från FB:)

- "bygger på facta"
- feltolkade
- "det var Galileis sätt att framföra sina teser ... och inte kyrkans förmenta njugghet mot vetenskaplig forskning"
- 1) falsk dichotomie, det fins andra förklaringar, t ex njugghet mot dålig logik (St Bellarmins var klart bättre),
- 2) "njugghet mot vetenskaplig forskning" (som det ibland kan finnas skäl för) har der ersatts af njugghet mot sjelfsäkert framförande af åsigter
- "Galileis sätt ... (han ville göra en hypotes till ett axiom)"
- a) han såg det (utom sista geocentriska lefnadsåret) intet som en ren hypothes utan som ett factum,
- b) detta förmenta factum ville han intet göra till axiom, enbart försvara som rimlig slutsats och som den riktiga slutsatsen, och
- c) just detta förbjöds honom i o m att det icke var en riktig slutsats.