Saturday, November 19, 2011

Har Anneli Magnusson ngn Intellectuel Redlighet?

Vigtig diclaimer:
afser icke artisten
Pandora alias Anneli Magnusson
utan likanämnda scribenten på Katolsk Vision


http://www.katolskvision.se/blog/?page_id=252

- "Kommentarerna ska behandla inlägget. Detta innebär att osakliga kommentarer kan komma att raderas."

Om artikeln nu säger att Galileo intet bara hade rätt i sak utan gjorde rätt i huru han skötte sin sak, om artikeln nu polemiserar mot en annan artikel som säger att han visserligen hade rätt men dermot intet skötte sig rätt, torde det vara af intresse om det påpekas att han helt enkelt hade fel i sak. Nu råkar jag ha länkat till en af mina artiklar som behandlar detta ämne i ett visst djup. Detta kan möjligen anses strida mot:

- "Länka enbart till etablerade mediesiter i löpande text."

Man kan ju då säga att blogg är ett medium, blogspot är en sedan mycket länge etablerad plattform inom detta medium, och mina bloggar äro etablerade der sedan en viss tid.

Eller så kan man säga att jag felade mot detta genom att i löpande text länka till:

http://hglsfbwritings.blogspot.com/2011/04/cagasuamfobdis.html
Nu gjorde jag dock detta. <http://www.webcitation.org/63JhmCJfe> är en cache som visar detta, medan http://www.katolskvision.se/blog/?p=4299 är sidan som i nuvarande skick visar att Anneli Magnusson raderat detta. Emellertid hade "regelverket" intet preciserat att länkar till icke etablerade mediasiter eller till etablerade icke-media-siter i löpande text också skulle raderas. Dessutom: "Katolsk Vision" är sjelft en blogg. Hvad räkna de som "etablerad mediasite" om de nu äro det och mina bloggar nu intet vore det? Att man är flera om att skrifva bloggen? I så fall heter det intet "etablerad" utan "collectiv". Att det intet är en gratisblogg som min? I så fall är en lemplig beskrifning af det man efterlyser att tillägga: "som betalat för att sprida sitt innehåll" hvilket Katolsk Vision uppenbarligen gjort i o m att de intet ha ngt mellan "katolskvision" och ".se" - eller hvad det nu än är som de anse sig mer etablerade för.

- "Rasistiska, sexistiska, homofoba eller andra stötande kommentarer raderas."

Äfven om jag nu är homonegativ och kan anses sexist - dock ej racist i nu vedertagen bemärkelse - var min commentar intet af detta. Såvida det icke anses "stötande" att säga att Galileo hade fel.

- "Länkar till sidor med diskriminerande innehåll, inklusive fascistiskt, nazistiskt eller fanatiskt religiöst raderas."

Äfven om jag i min dag kallats och kallat mig sjelf fascist, och har en viss vana att kallas "religieus fanatiker" af frimurare och likasinnade - deremot är jag intet nazist - så råkar sidan jag länkade till intet innebära ens det på mig tillämpliga.

- "Okontrollerbara och overifierbara faktauppgifter accepteras inte. Fakta kräver källor."

Min poäng - i sjelfva länken jag gaf - är att heliocentrismen är ocontrollerbar och overifierbar. Och saknar källor med bättre underlag än vetenskapsdyrkan för att accepteras.

- "Ange en fungerande mailadress. Vid tveksamheter kan denna komma att användas för att verifiera skribentens seriositet."

Löftet höls ej. Anneli Magnusson skickade mig intet mail för att controllera att jag intet var en spambot. Ej heller sökte hon adressen via FB. Och den är adressen för ett af mina båda conton på FB.

- "Observera att det inte är en demokratisk rättighet att få kommentera på denna blogg. Precis som på en tidning så är det utgivaren som avgör vad som passar. Att hänvisa till det fria ordet hjälper föga då det med frihet följer ansvar."

Observera att det jag klagar på intet är ett tramp på mina democratiska rättigheter i sjelfva denna bloggen som sådan. F o fr klagar jag på en skyldighet som Anneli Magnusson trampat på: att vara intellectuelt redlig. Detta är nemligen en skyldighet för alla internet-activa som för andra medie-activa. En som jag sjelf tar allvarligt på. Men jag klagar också på att denna oredlighet brukats för att utesluta mig ur den tydligen då sjelfutnämnda, sjelfbevarande selecta kretsen af "etablerade mediasiter". Dessutom är det philosophisk idiotie att hänvisa till att "det med frihet följer ansvar" i ett sammanhang der man just nekar en annan att taga sitt ansvar som commentator.

Hans-Georg Lundahl
BpI Georges Pompidou/Paris
19-XI-2011

12 comments:

HGLundahl said...

http://www.webcitation.org/63Jqr5tj7 är en web-cache som visar att jag meddelat detta svar, men sedan få vi se om de låta det stå qvar eller intet.

HGL said...

Tips, äfven det raderadt under KV-artikeln:

I st f att klaga på en wikipedia-artikel, t ex dess korthet, ändra.

Träna - om så behöfs - tekniken i Sandlådan.

1 Välg ingress eller stycke - och klicka öfver toppen eller öfver stycket på redigera.
2 För att infoga nytt stycke i icke indelad eller efter annat, när du klickat på redigera öfver det redan existerande, skrif in titel före text och observera huru likamedtecknena brukas för olika graderingar af titlar:
=nytt stycke=
Titel skrifs in före text
==undertitel==
äfven här kommer en titel före text.
==undertitel 2==
dito
===tredje gradens stycke===
här med
===tredje gradens stycke b===
gissa ...
====dessutom fins fjerde gradens stycken====
om du tycker jag stafvat fel, så kan du ju redigera om detta
==undertitel 3==
kör hårdt!
=ett stycke till=
ganska nytt det med
resultat i webcite

Anonymous said...

Styckesindelningen gör det sedan lättare att redigera, t ex artikeln Galileo på svenska wikipedien.

HGLundahl said...

här äro alla
="stycken"=
borta, medan under
==denna undertitel==
man finner detta:
====fjerde graden direct under andra====

Anonymous said...

om jag inte tipsat förut, så nu: www.facebook.com/ageramedflera

HGL said...

Du får gärna hävda att jorden är universums centrum, men argumentera då för din sak i kommentaren.

Gjordes genom hänvisning till min artikel.

Dina ansträngningar visar ändå hur obehaglig den här delen av den katolska Traditionen är

Talar mycket om Anneli Magnussons objectivitet.

och ett av de förhållningssätt som finns, att försöka låtsas som att det inte hänt, eller tramsa till diskussionen.

Jag har hvarken låtsats som om Galileo intet varit uppe två ggr i Inquisitionen, eller försökt tramsa till discussionen.

Det vore deremot trams att klämma in hela discussionen från min artikel i en kort commentar, utom det jag redan gjort: heliocentrism är "uträknad" som Anneli säger, intet "constaterad" som Krister påstår. Men "uträknad" kan vara helt fel uträknad också. Och felet behöfver intet vara mathematiskt, det kan vara logiskt. HVilket jag sedan i détail i artikeln preciserar att det är.

HGL said...

Till "ageramedflera" - tack för länken, synd att intet min Gästbok fungerar just nu så du hade kunnat taga den der!

Hans-Georg said...

Bengt,
Eftersom ni inte anger några källor till era påståenden att det var [Galileis]* personlighet som gjorde att han hamnade i husarrest går det inte att bedöma trovärdigheten.


Bengt må icke ange källa. Deremot känner jag till en groupe af hvilken en jesuit uttalat sig - tror grouppen var ngt kring påfliga vetenskapsacademien eller dylikt - och copplar hans ganska identiska uttalande ("Dialogo" eller "Saggiatore" skulle ha retat Urban VIII personligen genom att lägga hans argument i "salig dumboms" mun) till ett försök att rikta uppmärksamheten från factum att Robert Sungenis (som ju har St Robert Bellarmin, en af Galileos domare som skyddshelgon) är geocentriker och har skrifvit en bok med titeln Galileo was wrong.
En af historians vändningar var ett uttalande af Pius VII om att det bara var Galileos system af icke-geocentrism, intet icke-geocentrismen som sådan som skulle ha fördömts. Detta är nu - till skilnad från St Robert Bellarmins argument - fel. Ungefär lika fel, eller ngt mindre än Bengt Malmgrens och Yvonne Maria Werners rena demoniserande af påfve Urban VIII med orden:

När Galilei år 1632 publicerade sina resultat i bokform förvandlades dock många anhängare snabbt till fiender. Till sin förfäran såg påven hur hans egna tveksamma synpunkter hade lagts i munnen på bokens något svagsinte anhängare av en geocentrisk världsbild. Påvens tålamod var nu ute och Galilei kallades till inkvisitionsdomstolen.

Om denna idiotie - eller en liknande som skulle anse att Luther straffades för att han spikat upp theser på en kyrkdörr, snarare än för innehållet i det fyrtiotal theser Exurge Domine räknar upp och fördömer (en af dem är att en sjel i skerselden skulle synda genom kärlekslöshet mot Gud och mot Guds rättfärdighet om den föredroge att lösas genom aflat ur sitt lidande frf att sitta af hela straffet) - kan jag intet annat än att nästan hålla med Anneli, när hon säger:

Å andra sidan om ni kan belägga era påståenden så visar ju det att Katolska kyrkan skoningslöst straffar personer man inte gillar. Det kan nog ligga en del i det också, men frågan är om det inte är ännu värre?

Om de hade kunnat belägga det så skulle det ha visat det och det skulle ha varit värre./HGL

*Stafning rättad.

Anonymous said...

Sentence of June 22 1633

Icke ett ringaste ord om Galileos rent personliga oförskämdhet mot påfve Urban VIII.

Antingen godtar man att Galileos thes som sådan fördömdes af dennes domare, med dennes godkännande, eller så anklagar man honom för grof oredlighet, att göra en slags fostrande boot-camps-insats gentemot Galileos personliga character (eller en ren hemnd - GG var öfver 60!) under de oegentligaste förevändningar.

En liknande idiot-thes har jag dessvärre funnit på en blog som tidningen present länkar till, här är mitt svar (som länkar till ofvanstående domslut):

Pape Urbain VIII "héliocentrique lui-même"? Non, mais à part ça admirateur de Galilée/HGL

HGL said...

Anneli är oförskämd:

Jag måste godkänna dina kommentarer innan de publiceras.

Jag har märkt det.

Och det gör jag bara om du formulerar en begriplig åsikt på någorlunda god svenska. Om det stämmer att du har universitetsstudier bakom dig, är det inte allt för högt ställda krav.

Undrar hvems svenska som intet är någorlunda god, jag!

Att nystafva (1870-talets, 1906 och 1950 års språkreformer) är en sak. Att kalla Atterboms, Blanches och Fredrika Bremers svenska - liksom finska Hufvudstadsbladets ursprungliga, bevarad i namnet - "icke ens någorlunda god" är lika idiotiskt som om Amrisar* skulle vägra godkänna brittisk stafning.

Att kalla det en icke begriplig åsigt att Bengt Malmgren har rätt att få veta att jag citerat äfven honom och tagit skarpaste afstånd från honom är urdumt, såvida det intet är hycklerie.

Serdeles som min slutsats skiljder sig från hennes egen enbart i valet af modus irrealis.

Att kalla det en icke begriplig åsigt att Galileo hade fel helt enkelt och att Sankt Robert Bellarmins argument fortfarande står sig efter Bessels observation 1838, är att hyckla oförståelse p g a fördomsfullhet. Dessutom en vetenskapsdyrkande fördomsfullhet som står atheismen nära.

Tur att hon är ärlig nog i sin oärlighet att skrifva ut det ofvanciterade.

Om hon häfdar att hon intet begriper min svenska eller min åsigt, så äro krafven på media-personligheter (i hennes fall scribenter) icke så högt stälda. En atheist-grabb hade en längre discussion med mig flera vekor på sockerdricka, jag sparade öfver den på Antimodernism (en groupe som dödades med öfriga af Bill Gates februari 2009) och derefter på denna blogg.

Första inlägget är om annat ämne, men Galileo-fallet dyker snart nog upp, här länkar jag till första inlägget i serien, lankar till öfriga i commentar undertill:

Débat om Marital Age, Catholic Sources.

Se äfven här

Med i den débatten är ej "Marital Age, Catholic Sources", som jag publicerat på Sockerdricka och äfven på MSN-Grouppen. Jag häfdar ingen originalitet om detta, det är bara tre citat:

http://www.webcitation.org/5copHfHGT
eller wespar från grouppen innan den stängde


*=slang för US-Amerikaner

HGL said...

wespar=webspar
Undrar om detta kommer af ngn excommunication eller annan ovänlig bön p g a de idioter som förtalat min svenska ...

HGL said...

http://www.webcitation.org/63Pc3CV6i

[Hans-Georg Lundahl on 23 Nov 2011 at 11:04 #
Your comment is awaiting moderation.]

Anneli, filosofi må vara en vetenskap, men falsk filosofie är pseudovetenskap (hatet mot pseudovetenskap är inget catholska kyrkan har monopol på: dagens franska atheister och deister hysa afsky mot den geocentrism och creationism de anse vara pseudovetenskap). Dit hör pantheism.

Nazismen är uttryckligen pantheistisk, på race-niveau snarare än solsystemsiveau, men ändå. Communismen är tekniskt sedt icke pantheistisk, utan materialistisk. Men dess ethik bygger på att den menskliga inidividen är ”del af något större” – af en thes eller en atithes eller en synthes i det historiska förloppet. Har du ngn gång hört ”du är antingen EN DEL AF problemet eller EN DEL AF lösningen”?

Pantheism innebär bland annat att alla menniskor äro delar af samma förnuft (en pantheistisk discordian, otypisk, skulle invända: OM det nu är ett förnuft) – denna del af pantheismen kan svälgas af vissa theismer, sägandes att alla menniskor äro föruftiga i de mån de ha del af ett visst enda förnuft – en ståndpunct som företräddes af Averroës (och af Spinoza och af Hegel, communismens och nazismens farfar, via resp. Feuerbach och Nietzsche med Schopenhauer) och bekämpades af St Thomas Aqvinaten.

Copernicus skref ett bra tag innan Bruno visat ett möjligt samband mellan heliocentrism – månguniversumism – och pantheism.

Galileo sjelf kom att skrifva mycket, vill jag minnas, om att de uppenbara tecknen på jordens stillhet utgöra sinnesvillor för optik och balancesinne. Medan Urban VIII var cardinal hade han débatterat med Galileo och sagt – hvad som sista året också öfvertygade denne – att Gud kunde skapa verlden hur han ville och få den att verka hur han ville. Och då kunde man åtminstone lita på hans ord (Josuas solmirakel bl a). Men Galileo ville ha en krånglig Bibel-tolkning till förmån fÖr sin framphilosopherade astronomie.

Jo, jag anser också att philosophien är en verklig vetenskap. Men det gäller knappast Hume eller Bacon. Eller Bruno. Jag aser deremot intet att philosophie ersätter empirie der denna är tillgänglig. Och två sinnens empirie säga att jorden står stilla.

(skulle ngt n saknas, beror det på att detta tagetbord är portugisiskt: latinets bona blir portugisiskt boa, tyvärr är tangentbordet ultraportugisiskt till den grad att det stryker n på andra ställen med, se t ex ”detta tagetbord” nyss)
====
Det är denna som Anneli strök och derefter sade att jag beter mig som en tonåring som testar gränser.