Tuesday, December 16, 2008

Débat om Marital Age/Catholic sources

från mejlvexling

--------------------------------------------------------------------------------

motpart:
Väldigt svår engelska måste jag säga. Jag anser dock att katolicismen, liksom övriga religiösa inriktningar, borde överges till förmån för förnuft och rationalism. Men jag förstår att många har svårt att tänka sig ett liv utan religion.

Katolska kyrkan är förövrigt en av den västerländska historiens värsta stoppklossar. Om inte den allra värsta.


svar:
i det jag skref/citerade fins icke ett endaste ord som en rationelt tänkande menniska icke kan ställa upp på

deremot är det oförnuft och ondska som står bakom angreppen på katolicism och traditionnel äktenskapsmoral inklusive åldersgränser
Hansgeorg Lundahl 35, 2003-10-16 15:04:42

motpart:
Själv ser jag giftermål endast som en juridisk fråga. Kärlek till varandra kan man visa på andra sätt än genom att "ge löften till en gud".

Är jag ond för att jag ifrågasätter katolicismens vara eller icke vara? Det finns mer än en kristen organisation som inte delar katolikernas syn på livet och hur det skall skötas.

Jag är dock inte kristen, utan ligger mer åt det ateistiska hållet, då jag anser att naturvetenskapen och dagens religioner inte är vidare kompatibla.


svar:
Det fins ca 5000 protestantiska sekter hvilka ej ha katolska Kyrkans syn på saker - dock omfattade de tillsammans mindre än hälften af alla döpta sist jag kollade statistiken. Och de afveko i olika ting.

Naturvetenskapen säger att qvinnans och mannens fertila perioder börja vid puberteten. Katolsk äktenskapssyn är fullt kompatibel dermed, modern svensk "lag" deremot icke.

motpart:
Du skriver att "naturvetenskapen säger att qvinnans och mannens fertila perioder börja vid puberteten. Katolsk äktenskapssyn är fullt kompatibel dermed, modern svensk "lag" deremot icke".

Det må så vara vi är fertila när puberteten sätter igång, men frågan är om särskilt många i dagens samhälle är beredda att ingå äktenskap med någon vid så tidig ålder. Åtminstone vi icke-religiösa människor vill skaffa oss ett stabilt eget liv först.


svar:
Är det en anledning att förbjuda dem som ha sin stabilitet i familjen att skaffa den så fort som de kunna och önska?

motpart:

Om jag inte helt misstar mig, är lagstiftningen sådan den är därför att man i så stor utsträckning som möjligt vill hindra av den ena parten oönskat bortgifte.

Eftersom jag som sagt inte är religiös, ser jag heller inga anledningar till att gifta sig i tidig ålder.


svar:
en ytterst hårdt sammanhållen familj/slägt/ätt klarar af att genomföra bortgifte af en tjugoårig flicka om den verkligen vill det - men hvarföre skulle den i ngn högre grad vilja såra sin egen dotter för lifvet?

Att du är abnorm i två afseenden, nemligen dels icke religiös och dels oförmögen att inse attraktionen med ett ungt äktenskap gör dig icke till lämpad lagstiftare för normalare menniskor.

Hans Georg Lundahl

motpart:
A "en ytterst hårdt sammanhållen familj/slägt/ätt klarar af att genomföra bortgifte af en tjugoårig flicka om den verkligen vill det - men hvarföre skulle den i ngn högre grad vilja såra sin egen dotter för lifvet?"

Min bäste herr Hans Georg; bortgifte kommer aldrig att komma igen i någon större skala i Sveriges tack och lov sekulariserade samhälle.


svar:
A Bortgifte praktiserades än mindre i vårt en gång katolska land. På den tiden kunde en flicka knappast nekas man efter man hon var förelskad i för att vänta ut hennes uppgifvenhet då hon blir mottagligare för föräldrars och lärares synpunkter.

motpart:
B "Att du är abnorm i två afseenden, nemligen dels icke religiös och dels oförmögen att inse attraktionen med ett ungt äktenskap gör dig icke till lämpad lagstiftare för normalare menniskor."

När katoliker kommer med förslag på hur samhället bör förändras, morrar jag ofta ilsket och högt och knyter nävarna. Jag kan inte direkt säga att jag är imponerad av hur ni sköter AIDS-epidemin i Afrika till exempel. Maken till mer korkade idéer har jag inte hört sedan Galileo fängslades på grund av att han hävdat att Jorden går i en bana runt solen. Vilket vår planet bevisligen gör.


svar:
B Bevisligen? Framlägg de bevisen om du kan. Men kom ihåg att "alla seriösa vetenskapsmän ha accepterat" icke ärett bevis.

AIDS-epidemin är icke Kyrkans sak att bekämpa. Perversioner äro deremot Kyrkans sak att bekämpa. Dit hör bruket af kondom, eftersom det afser att förhindra graviditet.


motpart:

B-I "Bevisligen? Framlägg de bevisen om du kan. Men kom ihåg att "alla seriösa vetenskapsmän ha accepterat" icke är ett bevis."


Åk ut i rymden och ta dig en titt själv då, om du tvivlar. Med alla beräkningar och astronomiska observationer som idag finns tillgängliga måste man vara OERHÖRT världsfrånvänd om man inte inser att Jorden kretsar kring solen. Förresten har påven givit en officiell ursäkt angående Galileo och hans till en början "blasfemiska" påståenden. Och påven är ju himlens talesman här på Jorden om jag inte helt misstar mig.

Det här är så löjligt att vi inte ens borde diskutera det.


svar:
B-I
1 om jag åker ut i rymden, så kanske du kan tala om hvilken fast, stillastående punkt från hvilken man kan observera hvad som rör sig och hvadsom ej gör det? Jag vet ingen för oss tillgänglig utom jorden: antas den icke vara stillastående, fins ingen sådan punkt.
2 beräkningar bevisa intet, såvida ej deras grundläggande antaganden äro sjelfklara eller bevisade.
3 observationer visa att de flesta synliga stjernor ej ha "synlig parallax" - hvilket gör parallax-argumentet för heliocentrism mycket ihåligt, serskildt som största observerade "parallax" (heliocentriker mena att rörelsen är parallaktisk, d v s relativ, beroende af den rörelse de mena jorden ha) är mindre än en vinkel-sekund - en vinkel som mellan rakt ned mot jordens medelpunkt från två punkter 30 m från hvarandra vid jordytan.

motpart:
B-II"AIDS-epidemin är icke Kyrkans sak att bekämpa. Perversioner äro deremot Kyrkans sak att bekämpa. Dit hör bruket af kondom, eftersom det afser att förhindra graviditet."

Okej, men tydligen är det kyrkans sak att sprida missledande information om kondomers pålitlighet; det är väl bättre att se till att dessa används, än att människor dör i en plågsam farsot?

Katolikernas sexualpolitik är både förfärlig och fördärvlig och bör med alla lagliga medel kämpas ned och tillintetgöras. Vi har som tur är kommit långt med detta här i Sverige. Tacka vet jag sexualupplysare som Malena Ivarsson.


svar:
B-II Se till att kondomer användas och att folk dö eller begå abort p g a spruckna, gamla, o s v kondomer?

Dessutom äro dessa det förderfliga. Ligger man med ngn får man räkna med barn. Ligger man med många ELLER med ngn som legat med många får man räkna med STD.

Och det beror på att det är naturligt för menniskan att skaffa barn och hålla sig till första barnets förälder när man skaffar nästa...

motpart:...


Ditt parallaxargument håller tyvärr inte. Såvida inte Gud på ett väldigt cyniskt vis vill rensa ut "otrogna". Men är det troligt?

Här är en länk som hjälper till att vederlägga dina absurditeter:

http://www.homestead.com/philofreligion/files/RBGeocentricism.htm
Följande svar har jag hittills erhållit om heliocentrism vs geocentrism. Jag är ledsen att jag inte kunnat komma på dessa motargument själv, men jag är faktiskt inte särskilt bevandrad i astronomi. Skall studera det mer ingående längre fram.

(Bortse från svarsgivarens kommentarer angående din stavning. Han vet inte att du alltid skriver så. Och jag tror på dig om du säger att det är dina egna argument som du, om än med hjälp av viss litteratur el. dylikt, resonerat dig fram till).


"1 om jag åker ut i rymden, så kanske du kan tala om hvilken fast, stillastående punkt från hvilken man kan observera hvad som rör sig och hvad som ej gör det? Jag vet ingen för oss tillgänglig utom jorden: antas den icke vara stillastående, fins ingen sådan punkt.


Rörelse är alltid i förhållande till någon yttre referensram. Jorden är dock absolut inte den enda möjliga referensramen. Stjärnorna kring oss i Vintergatan är en möjlig referensram, galaxerna där bortom är en annan. Vill vi veta hur vi rör oss "i förhållande till universum" så är den kosmiska bakgrundsstrålningen den rimliga referensramen. I förhållande till den så rör sig jorden med några hundra km/s.

För övrigt tycks dessa argument, av stavning och stil att döma, vara
kopierade från någon sekelgammal källa. Värt att fråga din opponent
om det verkligen är hans egna argument...


Såvida det icke är kosmisk bakgrundsstrålning som rör sig på grund af himlens rörelse


2 beräkningar bevisa intet, såvida ej deras grundläggande antaganden äro sjelfklara eller bevisade.


Beräkningar har stort värde för att få fram prövbara konsekvenser av ännu ej bevisade antaganden, och den vägen finna stödför antagandena.


En eller flera pröfbara konseqvenser äro icke ngt bevis [bara afsaknad, tills vidare och på den eller de punkterna, af motbevis]


3 observationer visa att de flesta synliga stjernor ej ha "synlig parallax" - hvilket gör parallax-argumentet för heliocentrism mycket ihåligt,


Var nog sant när man stavade med 'hv', är inte sant idag. På sajten Hipparcos kan man hitta uppmätta parallaxer för någon miljon stjärnor -- alla som syns med blotta ögat, och hundra gånger så många därtill.


Verkar otroligt att en site kan gifva uppgifter för ngn miljon stjernor, men, men... f öfr tog jag uppgiften ur en astronomisk bok från 1980-talet. Hvad som är sannt t o m i så fall är att de flesta parallaxer äro synnerligen små och att parallaxerna om de anses vara sådana motbevisa en fixstjernesfär af ungefär jemt afstånd - det läge i hvilket parallaxen skulle vara ett verkligt afgörande argument för heliocentrism, liksom fullkomlig afsaknad af parallax skulle vara hvad den var på Galileos tid, en afgörande invändning mot densamma. En geocentriker måste anse dessa parallaxer för en slags egenrörelser, förutsatt de blifvit korrekt uppmätta! och då föreligger inget bevis mot en fixstjernesfär.


serskildt som största observerade "parallax" (heliocentriker mena att rörelsen är parallaktisk, d v s relativ, beroende af den rörelse de mena jorden ha) är mindre än en vinkel-sekund - en vinkel som mellan rakt ned mot jordens medelpunkt från två punkter 30 m från hvarandra vid jordytan.


Sant, men än sen då. Fullt mätbart.


Exakt huru?