Tuesday, December 16, 2008

...

===
citat från siten:
(1)
As Galileo discovered, venus undergoes phases similar to the moon. On the model of Ptolemaic geocentricism, venus is always in between the sun and earth. Consequently, we should not be able to see the face of venus fully lit up (like a full moon).

===
Lögn. Ptolemaios' system säger att Venus bana ligger mellan Jorden och Solens bana, icke att venus alltid ligger rakt emellan. Men hvad som ligger i det - att fullvenus ej skulle synas nära solen - kan förklaras med Tycho Brahes system eller modifierad variant deraf, enligt hvilken venus och mercurius stundom gå utanför solen.
===
(2)
Venus changes significantly in size or brightness, corresponding to its phases. In Ptolemaic geocentricism, venus' distance from the earth does not vary greatly. So we should not expect to see any significant changes in its brightness or size as months pass. But we do observe this. In fact, this is predicted by heliocentric cosmology. Venus should look small when it is fully lit (on the far side of the sun) and it should appear larger when it is thin-crescent shaped (on the near side of the sun).

===
Liksom nedanstående bara ett argument mot en détail i Ptolemaios' system, icke mot geocentrism som sådan eller kanske ens mot Ptolemaios' system som helhet - huru väl käner du förresten Ptolemaios' system, så att du kan bedöma om heliocentrikern är rättvis mot det?
===
(3)
As Galileo also discovered, Jupiter has several moons that orbit it. According to Ptolemaic geocentricism, though, the earth is the only center of motion. This is clearly falsified by Galileo's discovery of the moons of Jupiter. (We now know that there are 93 or so such moons in toto around the planets of our solar system). Earth is hardly some unique center of celestial motion.

===
Vore ett argument om geocentrism som sådan verkligen hängde på Ptolemaios' system, samt om detta icke hade godtagit epicykler: skilnaden blir att epicykler komma rundt materiella i st f blott ideella centra rörliga kring jorden.
===
(4)
Geocentric cosmology requires the earth to be stationary. But we know now, in a way neither Copernicus nor any of the early modern scientists could have, that it rotates on its axis. In addition to the 1851 Foucault pendulum experiment, there is the repeated evidence drawn from the orbits of artificial satellites.

===
Pendlar kunna röra sig konstigt af många anledningar utom rent materiella, satelliterna kunna lika väl ha draghjelp af himmelens rörelse som relativ extraförflyttning gm jordens motsatta
===
(5)
Johannes Kepler's laws of planetary motion (later fine-tuned in Newtonian mechanics) provide a simple explanation for why the planets are in the positions they are at each day of the year on a heliocentric model. Ockam's razor or the principle of economy says that we should not multiple entities or laws beyond necessity.

===
Detta är att tillämpa Ockams rakknif på planetrörelser. Geocentrism är emellertid att tillämpa samma rakknif på ngt mkt väsentligare: våra sinnesintryck. Det är en enklare förklaringsmodêle att antaga att våra ögon och balanssinnen visa en stillastående jord och en rörlig himmel derföre att himmelen rör sig kring en stillastående jord än att antaga att verkligheten är tvertom mot våra sinnesintryck och dessa uppkomma genom en double sinnesvilla.
===
(6)
Newtonian physics implies that a smaller mass object (earth) cannot be the center of orbit for a larger mass object (sun), much less the sun plus the rest of the planets. Objects will orbit around a common center of mass. Where one object has significantly more mass than another, the center of mass lies to the center of the object with greater mass. Hence, it certainly looks as if geocentricism is inconsistent with Newtonian physics.

===
siten förutsätter Newtons förklaring om jemvigt mellan gravitation och tröghet som orsak till cirkelrörelse - hvilket är en mkt lös förklaring
===
(7)
Stellar parallax is considered the strongest evidence for heliocentric cosmology.

===
hvilket innebär att en enorm svaghet i parallaxargumentet (litenheten hos största uppmätta parallaxen och faktum att parallax ö h t icke kan påvisas hos de flesta stjernor gör att heliocentrismen är mkt svag.
===

Det är bara att inse att det inte är någon som helst idé att försöka argumentera mot en heliocentrisk värdlsbild. Särskilt inte som din egen Påve, vilket jag skrev i föregående meddelande, erkänt det misstag katolska kyrkan gjorde i och med förnekandet av Galileos påståenden. Går du emot Påven är du inte katolik.

===
Om man anklagar katolska kyrkan för att ha misstagit sig i en lärofråga är man ej katolik, och följaktligen ej påfve, så om han skulle anses för påfve måste uttalandet anses vara i en icke läromässig utan bara tillämpningsmässig fråga - och dermed menadt som sådant af honom.
===
Längst ned, innan referenserna: http://www.vibrationdata.com/space/helio.html

===
tack, jag känner till biografierna öfver de vigtigaste i shgt