Tuesday, December 16, 2008

forts. astronomisk diskussion

”Bör? Således gissning”.

Kan man tillverka elektronmikroskop lär man kunna mäta ljusets våglängd och frekvens från en bil. Således en kvalificerad gissning. Vill du veta något om dagens teknik, får du faktiskt lägga manken till själv också. Du kan inte bara sitta i din egen lilla drömvärld och be andra leta upp information åt dig hela tiden.


När jag lärde mig fysik var våglängd och freqvens något man kunde mäta INDIREKT, via interferens. Detta innebär att ett litet mätningsfel af interferensfenomenet medför ett större beräkningsfel för freqvens och våglängd. Det hindrar - om mätningsfelet och formeln för dess relevans för beräkningen äro korrekt angifna, ett rätt stort om - naturligtvis icke att beräkna våglängderna för t ex rödt eller blått ljus. Men det innebär att det kan blifva en smula svårt att mäta så små skillnader i freqvens och våglängd som en dopplereffekt af nra 100 km/h har på en hastighet af 300.000 km/sek.

Att englar vore hjernspöken är felaktigt. Att jag enbart skulle ha Bibeln som auktoritet för deras existens är också felaktigt. Äfven Aristoteles insåg att planetsfärerna hade styrande intelligenser. Och om det är någon som icke törs se någon sanning i hvitögat så är det snarare du som icke törs se denna sanning i hvitögat. Om andar finnas som äro mägtigare än du eller ngn menniska är det möjligen något som rimligen skulle tänkasa skrämma dig. För öfrigt är det rätt meningslös pajkastning att spekulera om hvem som är rädd för hvad innan man motbevisat motståndarens ståndpunkt.

Att du accepterar Newtons fysik (en slags taoistisk balans af lika och motsatta dynamiska krafter) är snarare ett problem för din objektiva trovärdighet som i vetenskapliga frågor omdömesgill person än att mitt afståndstagande vore det för min. Att du försöker tala om för en katolik huru pass mycket han bör lyda hvilken påfve är definitivt en spik i likkistan för din trovärdighet som ärlig person.

Jag har redan påpekat att Venus-problemet snarare vederlägger en détail i Ptolemaios' system än geocentrismen som sådan. Att Venus (och Mercurius) kretsa kring solen bevisar ej att Jorden, Mars, Juppiter, Saturnus och de med blotta ögat osynliga planeterna måste göra det.

Du har sjelf länkat till en site, der parallax-argumentet beskrifs som det karaftigaste argumentet för heliocentrism. Emellertid: 1985 var mätningsfelet så stort att vinklar mindre än en hundradels bågsekund (motsvarande enligt heliocentrism ett afstånd på 100 pc, ursäkta att jag skref fel och skref 10) kunde vara jemnstora med eller mindre än mätningsfelet. Hvilket begränsade trigonometrisk parallaxmätning till några tiotal parsec. Mot de 4 - 5 mill parsec (1 bågsekund delad med 4 - 5 millioner) man ansåg sig ha sett stjernor på för afstånd. Äfven om detta mätningsfel på dessa 18 år skulle ha minskat till en tiondedel eller hundradedel, är det ändå en bråkdel af de afstånd heliocentriker räkna med som kan - utifrån heliocentrisk utgångspunkt - beräknas med trigonometrisk parallax. Hvilket innebär att det fortfarande bör finnas mängder med stjernor utan direkt mätbar parallax (om man sedan beräknat parallax utifrån andra afståndsberäkningar och det heliocentriska grundantagandet af en jordbana kring solen är en annan fråga). SÄKERT är i a f att vi icke ha en fixstjernesfär med enhetlig parallax, hvilket skulle ha varit - som Copernicus och Tycho Brahe påpekade - ett temligen öfvertygande argument för heliocentrism. Dessutom kan man ifrågasätta om instrumenten verkligen testats för att icke gifva större mätningsfel än vanligen angifvet.

"Du har icke kommit med ngn vettig anledning att utesluta englar som tänkbar förklaring"

Jag tror inte att Andreas kan bevisa bort ängla-teorin. Inte heller jag, inte ens världens duktigaste vetenskapsmän kan göra det. Och du, Hans alltså, kan inte bevisa att ängla-teorin är sann, eftersom grunden för teorin är din tro. När man tittar med teleskop, så kan man inte se Gabriel släpa en stjärna där. Man har, vad jag vet, inte sett något som skulle kunna förklaras som en ängel.


Man har sett Saturnus gå i bana, byta riktning och gå bakåt, och sedan gå tillbaka i normal riktning i banan. Detta kallas retrograd rörelse. Den går icke att förklara rent mekaniskt, utom som illusion utifrån det i sig obevisade och föga trovärdiga heliocentriska sysytemet. Alltså måste den förklaras som vållad af en vilja. Slutsatsen att just Gabriel skulle ha hand om just Saturnus anser jag deremot icke serdeles välbetänkt att hoppa till.

"Att englar vore hjernspöken är felaktigt. Att jag enbart skulle ha Bibeln som auktoritet för deras existens är också felaktigt."

Du menar alltså att du tror på andeväsen på grund av observationer? Håhå jaja. Du tror alltså på andras hjärnspöken också.


Jag lider icke af hjernspöken


"Äfven Aristoteles insåg att planetsfärerna hade styrande intelligenser."

Som jag tidigare skrivit; änglar eller inte, styrs planeterna i alla fall på ett sätt som går att observera och beräkna. Och därför går det också att sätta rymdfarkoster på några av dem. Om vårt solsystem följt Ptolemaios system, lär knappast de beräkningar som låtit dessa farkoster landa på planeterna ha stämt.


Det är osäkert. För att sätta rymdfarkoster på planeter räcker det med rätt riktning mot planetens framtida läge, hvilket enbart kräfver att theorin stämmer med observationerna. Som ju en geocentrisk theori gör minst lika väl som en heliocentrisk. Och att beräkningarna utifrån heliocentrism (om det nu var utgångspunkten) stämma visar bara att den heliocentrismen är eqvivalent med verkliga banor ur snäf beräkningssynpunkt, icke att den gör det rent spacielt. Jfr "(a-b)=a2+b2-2ab"

"Att du accepterar Newtons fysik (en slags taoistisk balans af lika och motsatta dynamiska krafter) är snarare ett problem för din objektiva trovärdighet som i vetenskapliga frågor omdömesgill person än att mitt afståndstagande vore det för min. Att du försöker tala om för en katolik huru pass mycket han bör lyda hvilken påfve är definitivt en spik i likkistan för din trovärdighet som ärlig person."

Förnekar du kanske Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori också?


Endera af dem är enbart ett korrelat till heliocentrismen. Onödig för en geocentriker och dessutom absurd.

"Man har sett Saturnus gå i bana, byta riktning och gå bakåt, och sedan gå tillbaka i normal riktning i banan. Detta kallas retrograd rörelse. Den går icke att förklara rent mekaniskt, utom som illusion utifrån det i sig obevisade och föga trovärdiga heliocentriska sysytemet. Alltså måste den förklaras som vållad af en vilja. Slutsatsen att just Gabriel skulle ha hand om just Saturnus anser jag deremot icke serdeles välbetänkt att hoppa till."

Men tydligen går Venus och Merkurius utmärkt att tillämpa heliocentrism på. Det har jag själv sett nu.


Modifierad variant af Tycho Brahes system, som nämnt.


Vad gäller Påven, skall han enligt miljontals katoliker världen över vara Kristi ställföreträdare här på Jorden. Vilken Påve är den sista du erkänner, och varför blev det till slut fel gubbe som valdes? Varför skulle du och ett fåtal andra utbrytare vara de som absolut har rätt? Kristendom har alltid handlat om en ganska personlig tolkning av Bibeln, varför du inte kan vara säker på att ha mer rätt än någon annan.


  • 1 H H Påfve Pius XI är jag säker på.

  • 2 Om fel snubbe valdes (t ex en kättare) är valet ogiltigt.

  • 3 Om JPII så vore Påfve, så kan han icke ofelbart definiera ngt som icke är gifvet i uppenbarelsen d v s i Bibeln och traditionen, hvarföre heliocentrism icke kan falla under ofelbarhet.

  • 4 Protestantism handlar om personlig tolkning. Katolicism handlar om den tolkning Kyrkan har fasthållit genom århundraden.Dessutom bör du läsa Bibeln på dess originalspråk för att kunna kalla dig för bokstavstrogen, om det är det du anser att du är. Sålunda bör du kunna både gammalhebreiska (GT) och gammalgrekiska (NT). Om inte annat får du försöka anlita en pålitlig tolk.


Eftersom det tillkommer Kyrkan att tolka Skriften behöfver jag bara ha tillgång till Kyrkans tolkning.

Från:
http://zebu.uoregon.edu/~js/ast221/lectures/lec06.html


"The primary reason for developing the equatorial coordinate system for the celestial sphere was to follow the position of the Sun, Moon and planets in the sky. The Sun and the Moon were important for determination of the calendar and navigation. The planets (Greek for `wanderers') were important to the new science of astrology, the belief that the position of the planets in the sky foretold important events.
...
And, lastly, if all bodies orbit around the Earth, then the moons of Jupiter, which clearly orbit around that planet, are definitive proof that the geocentric model is wrong."


Påstod du att denna site skulle tala om hvarföre heliocentrism vore att föredraga?

Jag kan utmärkt väl idéhistorian.

Början af denna site erkänner att planetbanor icke voro (eller ha blifvit) viktiga på grund af ngt verkligt praktiskt problem, utan som del af astrologins dårskap. Alltså äro observationer som vi vanligen göra i vettigare syften redan af den anledningen att föredraga.

Slutet ger en betydelse af geocentrism som en geocentriker mycket väl klarar sig utan. Kopernicus hade påstått att heliocentrism vore att föredraga för att slippa epicykler. Galileos upptäckt af Juppiters månar bevisar att oafsedt man är geo- eller heliocentriker så finnas epicykler. F öfr gör heliocentrism månens rörelse till en epicyklisk rörelse, medan den ur geocentrisk synvinkel är en cykel af första ordningen. Alltså har han visserligen modifierat en détail i just Ptolemaios' system, men i gengäld raserat ett af Copernicus' argument mot detta. Och inqvisitorerna som dömde honom hade intet att anföra mot denna upptäckt. Juppiters månar ha alrdig förbjudits af inqvisitionen. Och då handlar det om inqvisitorer som voro bättre vetenskapare än Galileo. Denne hade inget bevis för heliocentrism, hvilket de mycket väl insågo.

Nä, du. Släng icke ur dig en site efter en annan på rent måfå utan att kolla qvaliteten.

"Påstod du att denna site skulle tala om hvarföre heliocentrism vore att föredraga?"

Tja, den talar definitivt om varför ett heliocentriskt system är att föredra om man skall tillämpa Occam. Epicykler är som synes bara att krångla till det för sig. Du måste förresten förklara varför Venus rör sig runt solen. Du kan inte hela tiden gömma dig bakom ordet "detalj".


Om man skall tillämpa Occam på den mycket begränsade del af vår erfarenhet som planetbanor utgöra möjligen. Men icke om man tillämpar denna på hela vår erfarenhet.

Gömma? Hvad svamlar du om? Att alla himlakroppar skulle röra sig enbart kring jorden utan att ha någon annan rörelse är icke hvad geocentrism handlar om. Att alla himlakroppar faktiskt röra sig om den är hvad den handlar om. Den egyptiska modellen (af de sex i början af 1600-talet gängse) betyder ju icke att Mercurius och Venus röra sig om Solen i st f jorden som stillastående centrum, utan att de röra sig om den som ett centrum hvilket i sin tur rör sig om (och derföre medför Mercurius och Venus, rent koreografiskt) jorden.


"F öfr gör heliocentrism månens rörelse till en epicyklisk rörelse, medan den ur geocentrisk synvinkel är en cykel af första ordningen."

Att månen rör sig i en elliptisk bana runt Jorden samtidigt som den snurrar kring sin egen axel kan man absolut observera. Extra lätt vore det väl om Jorden stod stilla. Det är inget konstigt med att månen rör sig runt Jorden i epicykler. Du accepterar ju själv Jupiters månar som rör sig på samma sätt, fast kring Jupiter då. Jag kan i och för sig hålla med om att Jupiters månar inte är något absolut bevis mot geocentrism, men det visar ju onekligen att inte alla himlakroppar rör sig direkt kring Jorden.


Nu var ju Copernicus' argument för heliocentrism jfrt m Ptolemaios' system just att slippa epicykler.


"Eftersom det tillkommer Kyrkan att tolka Skriften behöfver jag bara ha tillgång till Kyrkans tolkning."

Hallå där! Vad är nu detta för obefogat auktoritetstroende? Det finns präster som har både en och två påsar med orent mjöl. Hur kan du så blint lita på att de inte översatt vissa stycken efter eget intresse? Jag skulle exempelvis vilja påpeka att när man i Jesaja talar om att ”…en Jungfru skall bliva havande…” är det egentligen en felöversättning. Det hebreiska originalordet är ”almah”, som faktiskt betyder ”ung kvinna” och inget annat. Härav följer att Matteus felaktigt skriver om Jesu mor som jungfru. Där ser man tydligt vad en liten felöversättning kan medföra. Det är ganska stor skillnad på jungfrufödsel och födsel under verkliga förhållanden.


Låt bli sådana hädelser!

En hebreisk almah förblef icke almah efter bröllopsnatten och vid födelsen, om allt gick naturligt till. Deremot förblef hon det till bröllopsnatten. Det vakade famillen mycket noga öfver. Om en grekisk parthenos icke förblef parthenos till bröllopsnatten var famillen vanärad. Påståendet att det icke skulle betyda jungfru är modernt nys för att undkomma uppgiften om ett mirakel. Tror du att folk som lefde på den tiden voro sämre på att öfversätta än moderna fackidioter som känna sig tvungna att bortförklara mirakler och uppgifter om dem?

Som svar på ditt angrepp på Katolska Kyrkans auktoritet är det Katolska Kyrkan som Kristus grundade. Det är åt henne han anförtrodde hela uppenbarelsens fullhet. Och det är på hennes auktoritet vi ö h t ha en Bibel.

Hvart vill du komma? Att jag är auktoritetstroende? Det har jag redan sagt och sagt att jag är stolt öfver, medan det är ett skällsord i din vokabulär. Nu var det emellertid först och främst katolsk sexualmoral och i andra hand heliocentrism den här diskussionen handlade om, liksom den fördes med dig som icke accepterade Katolska Kyrkans auktoritet och derföre skulle föras med argument tillgängliga äfven för hedningar som dig. Du försöker helt enkelt skicka ut dimrideauer för att dölja att du håller på att förlora den argumentationen.

”Endera af dem är enbart ett korrelat till heliocentrismen. Onödig för en geocentriker och dessutom absurd.”

Så absurd att man kunnat mäta upp skillnader i tidens gång för ett atomur som befunnit sig ute i rymden jämfört med ett på jorden. Tiden går långsammare ju närmare ett tyngdkraftfält du kommer (eller krökning av rummet om man så vill). Precis som den allmänna relativitetsteorin förutsäger.


Att ur gå fel är knappast en anledning att påstå att sjelfva tiden gör det. Att Einstein förutsagt något eller rent af mycket som slagit in är ingen anledning att tro på hans theorier.


Dessutom kan man i dagens partikelacceleratorer få partiklar att röra sig med över 90 % (98 % har jag för mig) av ljushastigheten. Det finns partiklar som bara existerar under en mycket kort tid – jag minns tyvärr inte namnet på dem – som man i dessa otroligt höga farter observerat en för oss förlängd livslängd på. Återigen precis vad Einsteins briljans förutsagt; ju snabbare du rör dig, desto långsammare flyter tiden. Absurt möjligen. Men nonsens? Icke.


Observeradt? Nej. Beräknat utifrån deras effekter, möjligen. Men då återstår dels att bevisa att dessa effekter icke kunna ha andra förklaringar än dessa kortlifvade partiklar, dels att likaså utesluta ngn annan tänkbar förklaring till dem än relativitetstheorin. Hvilket sednare åtminstone ej är gjordt.

"Gömma? Hvad svamlar du om?"

Den enda jag någonsin hört tala om en geocentrisk världsbild där Venus rör sig kring solen är du, Hans.


Bilda dig. 1600 funnos sex konkurrerande verldsbilder, af hvilka du redan känner Copernicus' Tycho Brahes och Ptolemaios.

Varför i hela helsike skulle alla planeter kretsa direkt kring Jorden utom Merkurius och Venus, om det nu är Jorden som är universums medelpunkt? Du får hänvisa till Guds outgrundlighet, för outgrundligt är precis vad det i sådana fall är.


Det är hvad jag hänvisar till också.

Bara man godkänner tyngdkraften, inser man lätt varför planeterna rör sig kring solen, må så vara att den kanske är skapad av något man skulle kunna kalla Gud. Har du någon aning om hur stor vår planets huvudsakliga energigivare är?


Det handlar icke bara om att godkänna tyngdkraftens existens, äfven om det ingår i den moderna verldsbilden. Det handlar också om att godkänna att tyngdkraft och tröghet, fastän båda äro (förutsättas vara) dynamiska krafter med viss riktning och stridande mot hvarandra skulle gifva upphof till en stabil cirkelbana af något som icke har någon fast materiel förankring. Det handlar om att godtaga analogin mellan tyngdkraft och snöre i experimentet med den i ett snöre roterande stenen. Hvilket i sin tur bara kan göras om snöret räknas som dynamisk kraft riktad inåt, jemnstor med centrifugalkraften. Om man i stället ser att snöret är en substans - ett föremål - med stabilitet större än centrifugalkraften och inser att det är afgörande för experimentet i fråga, faller analogin.


"Hvart vill du komma? Att jag är auktoritetstroende? Det har jag redan sagt och sagt att jag är stolt öfver, medan det är ett skällsord i din vokabulär. Nu var det emellertid först och främst katolsk sexualmoral och i andra hand heliocentrism den här diskussionen handlade om, liksom den fördes med dig som icke accepterade Katolska Kyrkans auktoritet och derföre skulle föras med argument tillgängliga äfven för hedningar som dig. Du försöker helt enkelt skicka ut dimrideauer för att dölja att du håller på att förlora den argumentationen."

Det lär knappast ha undgått dig att ett antal katolska präster i USA blivit ertappade hållandes på med pedofilverksamhet. Präster kan vara lika stora skitstövlar som någon annan. Du hånar mig för att jag tror på dagens forskning, utan att själv reflektera över att det faktiskt är ett annat slags forskare som översatt Bibeln och format kyrkan.


Det är Kristus som format Kyrkan. Han valde Judas Iskariot till en af apostlarne och visste precis hvad han gick för. Han förutsade också att skandaler måste komma.

Angående pedofilskandalen bör påpekas att det var psykologer eller psykiatrer som rådde Law att låta Geoghan fortsätta.

Och, nej: det är icke på enbart menskliga forskares trovärdighet som jag godtager Bibeln, utan än en gång på Kyrkans auktoritet.


Dina hädelser och siter som stödja den äro ointressanta, utom som mått på ondska.Någon dimridå var det för övrigt inte tal om här, bara en upplysning om att din auktoritetstro förutom en gudom också bygger på andra människors erfarenheter; människor som som sagt inte alltid är så perfekta som man förväntar sig. Jag måste ju få försvara mig, eller hur?
Erfarenheter JA. Och nu är det så att jag tror på menniskors erfarenheter mycket mer än på dåliga logikers slutsatser.


”Nu var ju Copernicus' argument för heliocentrism jfrt m Ptolemaios' system just att slippa epicykler.”

Månar är inte definierade som planeter, utan bara som planetbihang. Deras tillkomst har en naturvetenskaplig förklaring. Det räcker för mig.


Planeter eller planetbihang: heliocentrism implicerar epicykliska rörelser lika väl som ptolemaios system gör det. Hvilket gör att Copernicus' argument faller.

”Att ur gå fel är knappast en anledning att påstå att sjelfva tiden gör det. Att Einstein förutsagt något eller rent af mycket som slagit in är ingen anledning att tro på hans theorier”…

…visste jag att du skulle skriva. Jag tror att man haft mer vett än att bara prova denna metod en gång. Atomur är dessutom otroligt exakta.


Experimentet visar att höga hastigheter kunna få dem att gå fel.

”Observeradt? Nej. Beräknat utifrån deras effekter, möjligen. Men då återstår dels att bevisa att dessa effekter icke kunna ha andra förklaringar än dessa kortlifvade partiklar, dels att likaså utesluta ngn annan tänkbar förklaring till dem än relativitetstheorin. Hvilket sednare åtminstone ej är gjort.”

Här har man alltså haft ungefär samma tur som med teorin om elektroner? För osannolikt tyvärr.


Icke om det tänkbarligen finnas andra förklaringar. Och så länge du icke kan förklara att relativitet skulle ha just den effekten, vet du icke ens att det ö h t ÄR en förklaring.

Angående parallaxer (svar från en astronom):

"Hipparcos-katalogen (uppmätt med en satellit, publicerad 1997, din bildade vän kommer att reta sig på stavningen* men så är den) har typiska fel på kanske 1,5 millibågsekunder. Dess parallaxer är globala och absoluta. Med markbundna mätningar har man säkert mätt upp noggrannare i enstaka fall men då är det relativa parallaxer.

Din motståndare missar en sak. Även om felen i mätningarna är stora jämfört med det man mäter så kan man
få fram tillförlitliga uppskattningar på fördelningen av det man söker. Exempelvis medelvärdet.
Så statistiskt kan man säga något om hur avlägsna stjärnor i allmänhet är även om felen för en enskild
stjärna är stort. Men statistik är väl ett alltför nytt påfund för att man ska lita på det....
Ingen har förresten påstått sig uppmäta tillförlitliga parallaxer på mikrobågsekunder. Men det finns rymdprojekt som ska göra det."


Du skriver att jag håller på att förlora vår argumentation. Absolut inte! Vem som helst kan se att så länge jag inte accepterar katolska kyrkan och dess tillhörande övernaturligheter, och du inte vetenskapen och dess försök att förklara naturen genom mätningar och beräkningar, råder det ett förmodligen svårbrutet dödläge. Att jag gick in i den här debatten med en omotiverad självsäkerhet, inser jag nu var ett misstag. Det grämer mig således att jag inte är utbildad astronom eller evolutionsforskare. Men samtidigt ser jag nu allt tydligare varför de flesta bildade människor inte tror på geocentrism eller Mose skapelseberättelse. Man lär sig alltid något nytt.


Statistiskt medelvärde på millibågsekunder när? Voilà: det skulle innebära ngt mindre än 1000 parsec. Astronomer anse sig ha observeradt föremål på tusen gånger så stort afstånd, alltså med en utifrån geocentrismen förutsatt 1000 ggr mindre parallax. M a o: det finnas ännu stjernor med "omätbart liten" parallax, och dermed ingen observerad sådan. Men redan faktum att parallaxerna äro olika innebär att det icke är frågan om en fixstjernesfärs enhetliga parallax: antingen måste man (indirekt från observationer och heliocentrisk grundförutsättning) uppgifva fixstjernesfären eller (direkt från observationer) uppgifva stjernornas orörlighet och dermed parallaxens beviskraft för heliocentrism.

Jag visste redan hvarföre de flesta af dem du kallar bildade föredraga heliocentrism: de ha större förtroende för en mängd fakta (verkliga eller påstådda) än för den logiska beviskraften eller entydigheten hos dem. Och de ha ett enormt förtroende för vetenskapare som göra bruk af mycket dyr apparatur, äfven om de icke skärskådat deras argument så noga. De äro ju skattebetalare och blifva väl arga om de icke kunna inbilla sig att dessa skattepengar åtminstone motbevisat Bibeln äfven om forskareverlden ej vågar säga det högt.

*ang stafningen: jag retar mig icke på "Hipparcos", hvilket är småsint, men det skulle ha varit konseqventare med Hipparkos (gr st) eller Hipparcus (lat st) - bara upplysningsvis så du icke missar poängen.

”Jag vet exakt hvilka optiska principer ett teleskop bygger på. Frågan är icke så mycket om telseskopet LURAR dem som observera derigenom - äfven om det är möjligt - som huruvida en observation ett FÅTAL menniskor kunna se genom teleskopet skall anses som en LÄMPLIG vederläggning af det ALLA kunna se med ögonen.”

NEJ! Alla kan inte se allt med ögonen; ögonen är inte tillräckligt finkänsliga. Därför kan man på mycket goda grunder vederlägga "vanligt" folks observationer.
==================================================
Än en gång: jag har icke påstått att man kan se allt med ögonen. Eller nekat att man kan se vissa saker med instrument som man ej kan se med blotta ögat. Jag har deremot sagt att ögon i det stora hela äro tillförlitligare än instrument på ett annat plan, nemligen bevisningens. Det är ögon som verifiera instrument, icke tvertom.

” Nej, det gör jag icke. Din kommentar innebär deremot att du återigen litar på forskareverlden utan att kunna komma med ngn logiskt hållbar vederläggning af motsatt uppfattning.”

Du har definitivt inte kommit med någon logiskt hållbar vederläggning av min uppfattning.
================================================
A) Du har påskinat att heliocentrismen skulle ha motbevisat katolicismen. I sådana fall är och förblir det din pligt att bevisa heliocentrismen.
B) Du har kommit med bevis för heliocentrismen hvars karaktär af bevis jag redan vederlagt.
jfr

motpart:
B "Att du är abnorm i två afseenden, nemligen dels icke religiös och dels oförmögen att inse attraktionen med ett ungt äktenskap gör dig icke till lämpad lagstiftare för normalare menniskor."

När katoliker kommer med förslag på hur samhället bör förändras, morrar jag ofta ilsket och högt och knyter nävarna. Jag kan inte direkt säga att jag är imponerad av hur ni sköter AIDS-epidemin i Afrika till exempel. Maken till mer korkade idéer har jag inte hört sedan Galileo fängslades på grund av att han hävdat att Jorden går i en bana runt solen. Vilket vår planet bevisligen gör.

"Och använder denna fiktion af "vetenskap" för att håna katolicismen för dess geocentrism på Galileos tid? För det var det vi talade om egentligen: huruvida heliocentrismens accepterande skulle ha gjort katolicismen otrovärdig som du påstod."

Nej, det var inte lika självklart då, men inte ens på den tiden fungerade Ptolemaios´ eller Aristoteles läror lika bra som Galileos. Förresten är det min övertygelse att man inte fängslar människor på grund av åsiktsskiljaktigheter. Därav en del av mitt hån mot dåtidens påve.

" Du har kommit med bevis för heliocentrismen hvars karaktär af bevis jag redan vederlagt"

Svar NEJ! Det enda du har att komma med är övernatuliga förklaringar som inte har några som helst stöd av vetenskapen. Vad fan, kan du inte acceptera att det går att mäta och beräkna naturfenomen, är det ingen mening för mig att debattera med dig. Vi talar helt olika språk du och jag.
==================================================
Har jag generelt tagit afstånd från att en del naturfenomen gå att mäta? Nej, det har jag icke. Har du med de verkliga mätningar som gjort framlagt ngt definitivt bevis för heliocentrismen? Åter nej. Har du kommit med definitiva bevis för parallaxmätningarnes tillförlitlighet beträffande fixstjernor? Icke, eftersom de alla bygga på heliocentrism som förutsättning och dermed ej kunna tjena som bevis på heliocentrism. Hvad är din invändning mot geocentrism? Till syvende og sidst att den fysiskt som förklaring förutsätter tillvaron af andar. Deremot kräfver den icke andar som bevis på sina påståenden utan är sjelft ett bevis på deras tillvaro. Beviset för geocentrism är våra normala sinesintryck.
==========================================

"Nå, om nu astronomen du anlitade ansåg aberration som mätning på acceleration som säkraste beviset för heliocentrismen, är det ju rörande auktoritetstroget af dig att bara godtaga det utan att kolla hvad beviset innebär."

Jag tänker för helvete inte vara den som hela tiden servar dig med kunskap. Det enda du bevisar med ditt hån, är att du är rädd för att ta reda på sanningen.
===============================================
Icke. Det var jag som påpekade för dig att parallaxmätning af stjernors afstånd bygger på heliocentrism som förutsättning och dermed är odugligt som bevis på heliocentrism. Och att parallaxen är så olika att det icke kan vara fråga om ngn enhetlig fixstjernesfärs enhetliga parallax som bevis mot jordens stillastående i rymden. Det visste du icke. Du gaf mig kunskap om huru man mäter ljusets hastighet i luft: bevisar intet om ljushastighet i aether.
=================================================
Egetligen skulle jag ju inte skriva mer, men jag kan fasen inte hålla fingrarna i styr.

"A) Du har påskinat att heliocentrismen skulle ha motbevisat katolicismen".

Vad?? Nog för att jag anser att det finns bra argument mot religion som sådan, men att den heliocentriska världsbilden skulle vara ett definitivt bevis mot katolicism har jag aldrig påstått. Att det däremot får en att tvivla på att människan är skapelsens krona är en annan sak.
=========================================
Att heliocentrsim får dig att tvifla på menniskan som skapelsens krona är ännu en af denna obevisade tes' nackdelar. Beträffande hvad du sagt hänvisar jag till citat i nedantående inlägg.
=========================================

"En MYCKET stor uteslutning. HVad grundar du den på? Icke direkt en uteslutning en geocentriker skulle gå med på. Hvem säger att stjernornas rörelser skulle vara till bara för menniskor? Englarne ära Gud, med sin egen tillbedjan och med det de göra med naturen. F öfr: vi menniskor lefva så korta jordelif att vi faktiskt icke hinna tröttna på stjernorna."

Som sagt; vi talar olika språk.
================================================
Jag talar svenska - hvilket språk atalar du? Du har icke kommit med ngn vettig anledning att utesluta englar som tänkbar förklaring. Att denna förklaring "icke har stöd af vetenskapen" d v s de idag ledande vetenskapsmännen är inget bevis, bara en hänvisning till andras auktoritet som jag icke godtager i denna fråga.
===============================================

"Hvilket är min poäng mot att låta enbart medelbara observationer användas som argument för att vederlägga direkta observationer."

Visst visst. Observera på du med dina superögon.
===============================================
Jag har fortfarande icke påstått att mina ögon vore bättre än dina. Jag har deremot påstått, att det är med ÖGON som man verifierar KIKARES tillförlitlighet i den mån den kan verifieras. Och att det af denna anledning är bakvändt att bruka pyttesmå vinkelobservationer från känsliga instrument som argument mot ögonens normala synintrycks tillförlitlighet.
===============================================

"Och använder denna fiktion af "vetenskap" för att håna katolicismen för dess geocentrism på Galileos tid? För det var det vi talade om egentligen: huruvida heliocentrismens accepterande skulle ha gjort katolicismen otrovärdig som du påstod."

Nej, det var inte lika självklart då, men inte ens på den tiden fungerade Ptolemaios´ eller Aristoteles läror lika bra som Galileos. Förresten är det min övertygelse att man inte fängslar människor på grund av åsiktsskiljaktigheter. Därav en del av mitt hån mot dåtidens påve.
==============================================
Fungera? Som underlag för tabeller för att förutsäga observationer? Nu har jag icke påstått att heliocentrism som hypotes skulle vara odugligt i det syftet, lika litet som jag påstår att verklighetsfrämmande algebra af typen "(a-b)2=a2+b2-2ab" skulle vara odugligt för att beräkna sådana uppgifter der (a-b)2=a2-ab-b(a-b) skulle vara en otympligare beräkningsmetod.
==============================================

"Äfven i dagens astronomilitteratur torde mätningsfel vara ngt bekant..."

Torde? Således gissning.
==============================================
När jag lärde mig fysik i skolan utgick läraren från att det i alla mätningar fans mätningsfel: mätningarne voro dugliga förutsatt att mätningsfelet var negligibelt. Har man eventuelt frångått denna princip, derföre att oenighet om mätningsfelets maximala storlek skule kunna vara pennibelt, så har man gjort hela forskningsväsendet mindre tillförlitligt än det var ens då.

"Anser du äfven ringdans eller konstnerlig ballett som ett trist och onödigt jobb?"

Efter ett par tusen år är nog det mesta tråkigt, om inte ett år för en ande bara ter sig som en sekund eller något åt det hållet. Frågan är dessutom om det för oss människor är så oerhört underhållande med stjärnors rörelser att vi inte skulle kunna vara utan dem. Hur som helst utsluter jag andars förekomst i vårt universum, varför jag inte ens behöver diskutera deras vanor.

================================================
En MYCKET stor uteslutning. Hvad grundar du den på? Icke direkt en uteslutning en geocentriker skulle gå med på. Hvem säger att stjernornas rörelser skulle vara till bara för menniskor? Englarne ära Gud, med sin egen tillbedjan och med det de göra med naturen. F öfr: vi menniskor lefva så korta jordelif att vi faktiskt icke hinna tröttna på stjernorna.
=================================================

"Och huru skulle jordens acceleration låta mäta sig?"

Säg det. Fråga någon som kan mer än jag. Exempelvis en astronom.

=================================================
Nå, om nu astronomen du anlitade ansåg aberration som mätning på acceleration som säkraste beviset för heliocentrismen, är det ju rörande auktoritetstroget af dig att bara godtaga det utan att kolla hvad beviset innebär.
================================================

"Och att det han såg i kikaren verkligen var fiender verifierar han med blotta ögat om fi kommer närmare. Alltså är det det blotta ögats observation som verifierar kikarens, icke tvertom."

Många planeter och stjärnor kommer inte tillräckligt nära för att våra ögon skall kunna verifiera något.

=================================================
Hvilket är min poäng mot att låta enbart medelbara observationer användas som argument för att vederlägga direkta observationer.
=================================================

"I en bok från 1985 jag nyligen lånade såg jag att alla parallaxmätningar öfver afståndet 10 parsec (parallax-sekunder, d v s afstånd så mätt att en parallax af en vinkelsekund och jordens antagna afstånd från sig sjelf gifva det afståndet vid handen trigonometriskt) vinkelmätningen har så stort fel att mätningsfelet är lika med eller större än sjelfva parallaxen"

Uppdatera dig med dagens astronomilitteratur.

==============================================
Äfven i dagens astronomilitteratur torde mätningsfel vara ngt bekant, äfven om det ev skulle kunnat bli mindre med bättre kikare (hvilket af ofvan nämnda anledning icke låter sig verifieras med direkt observation, till skilnad från soluppgångar och solnedgångar och solens, månens och stjernornas rörelser öfver himmelen). Och då torde möjligen också fler stjernor ha upptäckts. 1980 var det tiotusentals stjernor som hade mätbar parallax, hvilket var en klar minoritet af alla stjernor: jag tror knappast att att det blifvit majoritet, men äfven om så vore så faller parallaxargumentet som säkert argument för heliocentrism på att vi icke kunna observera en jemnstor parallax i en jemnnära belägen fixstjernesfär.
================================================

Nej, nu är denna diskussion slut för min del. Jag har studier att tänka på. Jag, liksom de flesta i västvärlden, lever vidare i vårt heliocentriska solsystem.

================================================
Och använder denna fiktion af "vetenskap" för att håna katolicismen för dess geocentrism på Galileos tid? För det var det vi talade om egentligen: huruvida heliocentrismens accepterande skulle ha gjort katolicismen otrovärdig som du påstod.

No comments: