Tuesday, December 16, 2008

till #2 fortsättn. än längre

Jag tror inte på troll, dock tror jag att det har funnits jättar, dvs väldigt högväxta folk (anakiterna, rafaáerna, t.ex. Goliat av Gat osv) på vår jord, vilka var så kallade änglahybrider, alltså korsningar mellan "änglar" och människodöttrar.

====
Utmärkt. Det står i Bibeln. Dessutom fins i hvart fall menskliga vittnesbörd äfven för troll. En katolik är icke strikt religiöst förpligtad att tro på det, men jag gör det.
====

"Hvarifrån får du att bara jorden vore vigtig enligt geocentriker? Längst in är längst ned såväl i jordklotet som i universum. LÄngst ut är högst upp, såväl i atmosfären som i himlarne derofvanför"

Jag menade inte att jag tror att jorden är viktig, inte i det Stora Hela. För oss är den självklart viktig. Det jag syftare på var varför Du tror att jorden är universums mittpunkt, i det hela stora?

====
Jag sade just för geocentriker, d v s för oss. Mitt i betyder längst ned, icke vigtigast, när det är gravitationscentrum och ej blott centrum i ett plan. Att jorden är i mitten framgår af sinnenas vittnesbörd, att denna står stilla och himmelen rör sig kring den.
====

"Betreffande katolska öfversättare och apostolisk tradition: p g a Kristi löften. Betreffande protestanter påstår jag mig icke veta att DERAS öfversättningar äro korrekta – tvertom."

Jag har väldigt svaga kunskaper om katolicism. Finns det alltså stora skillnader mellan den katolska Bibeln och den protestantiska Bibeln? Finns det några andra katolska skrifter förutom Bibeln?

====
Inga Heliga Skrifter i bemärkelsen kanoiniska böcker utom Bibeln. Deremot är Bibeln 7 böcker längre i GT (böcker som protestanter blanda ihop med rena apokryfer fastän de äro kanoniska och finnas i Septuaginta-öfversättningen). Deremot Kompletteras Bibeln med Apostolisk tradition och dessas innehåll (Bibelns och traditionens) utgör ett depositum fidei, ett trosarf, som det är Kyrkans pligt att oförvanskadt bevara.
====

"Nej, eftersom heterosexuelt beteende är sådant man får barn genom, om man icke idkar barnbegränsning medan homosexuelt beteeende i sig är en form af barnbegränsing."

Och därför är homosexualitet en synd? Vilket betyder att kärlek är en synd, bara för att den är annorlunda.

====
Onaturliga sexuella förbindelser äro synd.
====

"Ja, i normala fall. Det är normalt att gifta sig och få många barn, liksom att modern tar hand om små barn. Och det inser min mor också. F öfr är hemmet icke begränsadt till köket."

Och vad är ett icke-normalt fall? För mig finns det ingen "normalt". Vi har den fria vilja, oavsett om man är religiös eller inte, och därmed finns ingen "normal". Om jag någonsin fått äran att få en så kallad fru (jag skulle aldrig ha gift mig, kärleken behöver inte begränsas pga förbindelser), ville jag inte att denne skulle vara en hemmafru - om hon inte själv vill det förståss. Att jag använde ordet "kök", var pga av att man brukar säga att kvinnans plats är i köket, vet du väl. Själv tycker jag inte det, eftersom vi har den fria viljan.

====
Att barn skola ha tillgång till båda sina två föräldrar är också normalt - räknar du den fria viljan som ursäkt att svika sina barn också?
====

Nej, Döda Havs-rullarna är inte samma sak.
Nag Hammadi-texterna skrevs för ca. 2000 år sedan - idag är det främst gnostiker som använder sig av dessa. Det finns lite över 50 texter kvar, i början fanns det mycket fler, men kristna galningar brännde ner dem. ...

====
Af citaten verkar det snarare som om de gnostiska författarne vore galne än att de kristne som brände dem skulle ha varit det.

mer till #2

"Utmärkt. Det står i Bibeln. Dessutom fins i hvart fall menskliga vittnesbörd äfven för troll. En katolik är icke strikt religiöst förpligtad att tro på det, men jag gör det."

Jag vet. Dock inte bara i Bibeln, också i apokryferna och i Döda Havs-rullarna. Även i Hanoks (Enoks) "bok" står det om jättar, och änglar som får barn med människor (vilket innebär att änglar inte är andliga varelser). Tror du att det än idag finns troll?

====
Har icke treffat på nra (utom på internet) betyder ej att de ej finnas. Naturligtvis heller ej att de finnas. Deremot skulle vittnesbörd om dem betyda att de finnas.
====


"Jag sade just för geocentriker, d v s för oss. Mitt i betyder längst ned, icke vigtigast, när det är gravitationscentrum och ej blott centrum i ett plan. Att jorden är i mitten framgår af sinnenas vittnesbörd, att denna står stilla och himmelen rör sig kring den."

I mitten av Universum? Du menar alltså att jorden, denna planet, inte snurrar omkring i rymden, utan står stilla medan allt annat snurrar runt oss? Återigen: Varför finns det andra planeter?

====
Än solen och månen? Planet betyder vandrande stjerna, till skilnad från fixstjernorne som stå i ett på det stora hela (undantaget små parallaxer) fixeradt förhållande till det synliga himlahvalfvet. Planeter äro de som vandra omkring zodiaken, t ex solen som vandrar omkring zodiaken på ett år. Hvarföre skulle Gud icke sätta in så många hvandrande stjernor han hade lust med? Hvarföre begränsa sig till sol och måne?
====


"Inga Heliga Skrifter i bemärkelsen kanoiniska böcker utom Bibeln. Deremot är Bibeln 7 böcker längre i GT (böcker som protestanter blanda ihop med rena apokryfer fastän de äro kanoniska och finnas i Septuaginta-öfversättningen). Deremot Kompletteras Bibeln med Apostolisk tradition och dessas innehåll (Bibelns och traditionens) utgör ett depositum fidei, ett trosarf, som det är Kyrkans pligt att oförvanskadt bevara."

Så de skrifter som i den protestantiska världen kallas för Apokryferna finns med i den katolska Bibeln? Perfekt. Förut var också Apokryferna med i den protestantiska Bibeln, men togs bort på anno 1800-något. Ändå undrar jag fortfarande varför inte t.ex. Hanoks bok och Lamekrullen inte finns med i Bibeln, inte i den protestantiska i alla fall.

====
Hanoks bok räkna äfven katoliker som apokryf i o m dess mycket höga pre-mosaiska ålder och risken att afskrifvandet blifvit fel ngn gång före Moses.
====


"Onaturliga sexuella förbindelser äro synd."

Jag tror inte på synd.


"Att barn skola ha tillgång till båda sina två föräldrar är också normalt - räknar du den fria viljan som ursäkt att svika sina barn också?"

Du vet mycket väl att två män inte kan få barn med varandra.

====
Precis. Hvilket är anledningen till att en sexuel förbindelse dem emellan är onaturlig och syndig. Jag undrade precis om du godtog det undantaget från normaliteten också, att svika sina barn? Eller är det bara barnbegränsande svek mot sin möjlighet att få barn som du godtar? Om man icke tror på synd - hvar stannar det? Äro menniskooffer icke heller synd i dina ögon? Och snålhet?
====


"Af citaten verkar det snarare som om de gnostiska författarne vore galne än att de kristne som brände dem skulle ha varit det."

Det är galet för dig, eftersom citatet inte passar in i din katolska världsbild. Så som citatet är lögn för den protestantiska människan, av samma skäl.

====
Till skilnad från gnosticismen är katolicismen bevisligen gudomlig, bevisad af mirakler. Det dessa citat innehåller passar gifvetvis ej in i en kristen uppfattning om verlden. Att dessa citat förekomma passa så mycket bättre in på förutsägelsen om falska profeter och villolärare. Att icke alla genomskåda det falska i dem är anledning nog att förstöra dem.

ytterligare till #2

"Än solen och månen? Planet betyder vandrande stjerna, till skilnad från fixstjernorne som stå i ett på det stora hela (undantaget små parallaxer) fixeradt förhållande till det synliga himlahvalfvet. Planeter äro de som vandra omkring zodiaken, t ex solen som vandrar omkring zodiaken på ett år. Hvarföre skulle Gud icke sätta in så många hvandrande stjernor han hade lust med? Hvarföre begränsa sig till sol och måne?"

Det är just svaret på den frågan jag vill ha: Varför skulle Gud göra det? Jag har förstått att du tror att jorden inte snurrar, utan att den står stilla medan allt annat snurrar runt den. Hur ser då ditt bild av solsystemet ut? Jorden på mitten, med solen och månen snurrande runt den? Runt vad snurrar då de andra planeterna, de vandrande stjärnorna? Runt vad snurrar Pluto, Merkurius och Mars?

===
Jorden. I epicykler verkar det som, enligt observationerna.

[epicykler som dock kunna ha sitt direkta centrum – som cykler – i solen]
===

Varför i helsike finns det en stjärna (Betlegeuse) som är tusentals gånger större än vår sol?


===
"Mätningen" af Betelgeuse's storlek är en slutsats af heliocentrism. Steg A: dess "parallax" är _så_ liten att den måste vara _så_ aflägsen. Steg B: om den är _så_ aflägsen och ändå har den ljusstyrkan när dess ljus når jorden, måste den ha _den_ ljusstyrkan och förmodligen vara _så_ stor. Resonemanget utgår från parallaxmätning, d v s tanken att vi ha två vinklar och ett afstånd och dermed möjlighet att mäta öfriga afstånd och vinkel. Enligt geocentrism ha vi bara en vinkel och ionga afstånd, hvarföre hela beräkningen i öfrigt faller platt til marken.
===
såVad har den för mening? Varför har Skaparguden plötsligt fått fnatt, rest runt hela Universum och skapat lite det enda och det andra, utan någon anledning. Bara vi har någon anledning, ingenting annat bland de miljarder gånger miljarder andra stjärnor.

===
Hvad har du fått det ifrån? Bara för att icke du vet anledningen till Betelgeuse? Eller till epicyklerna?
===

"Hanoks bok räkna äfven katoliker som apokryf i o m dess mycket höga pre-mosaiska ålder och risken att afskrifvandet blifvit fel ngn gång före Moses."

Okej. Dock står även ni katoliker inför en jäklig problem. Hur förklarar ni det som Hanok skrivekepp, som intet har med den Allsmäktige Gud att göra.

===
Att Hanoks bok är apokryf betyder icke att ALLT deri vore fel. Bara att NÅGOT kan vara det.
===

"Precis. Hvilket är anledningen till att en sexuel förbindelse dem emellan är onaturlig och syndig. Jag undrade precis om du godtog det undantaget från normaliteten också, att svika sina barn? Eller är det bara barnbegränsande svek mot sin möjlighet att få barn som du godtar? Om man icke tror på synd - hvar stannar det? Äro menniskooffer icke heller synd i dina ögon? Och snålhet?"

Jag försår du om du har svårt att förstå detta: Jag tror varken på godhet eller ondska, och därmed tror jag inte heller på synd. Visst finns godhet och ondska, men de existerar inte. Eller visst existerar de, men bara i våra tankar. Nästan alla strävar mot ett bra liv, och även om man inte orkar kämpa för andras sak så kan man vilja att även de har ett bra liv. Vi identifierar ondska med död, våld osv. Pga dessa ting känner vi hat, vrede, sorg etc, och därför ska vi undvika dem - så gott vi kan. Och vi ska sträva mot det vi känner bra för: fred, lycka osv. För även om godhet och ondska bara existerar här på jorden, i det materiella livet, så spelar de en mycket stor roll. Så som mycket annat som bara existerar i våra tankar.

===
Och till lycka hör barnafödande, till död barnbegränsning.
===

"Till skilnad från gnosticismen är katolicismen bevisligen gudomlig, bevisad af mirakler. Det dessa citat innehåller passar gifvetvis ej in i en kristen uppfattning om verlden. Att dessa citat förekomma passa så mycket bättre in på förutsägelsen om falska profeter och villolärare. Att icke alla genomskåda det falska i dem är anledning nog att förstöra dem."

Hur då bevisar. Alla talar ju så som du gör om sin egen religion. Därför kan jag inte tro att någon av dagens religioner är "bevisligen gudomlig". Protestanterna, hinduisterna, judarna, muslimerna, även buddhisterna säger detta om sin egen religion. "Vi har den enda Sanningen, vi är det som är rätt. Alla borde vara som vi". Det är högmod, och du som tror på synd borde anse att högmod är synd.


===
Judarne ha inga garanteradt gudomliga mirakler att vederlägga katolicismen med. Dess mirakler äro de gammaltestamentliga, som bevisa att den gammaltestamentliga religionen var sann. Men vi häfda att vår Herre, icke judarne, äro rätt arftagare till Abraham och konung David. Och han har bevisat det genom mirakler. Protestanter ha inga mirakler att uppvisa sedan reformationen. De mirakler de åberopa äro Kristi, de som bevisa kristendomens sanning. Men de kunna ej bevisa sig vara de sanna kristna, vare sig med mirakler eller med Skriften. Om katoliker åberopa Skriften mot dem visa de sig mycket liberala. Och angående mirakler äro deras argument mot katolska mirakler bara den vanliga hedniska skepticismen från Ciceros verk, ärfd af atheister.

Långt ifrån att det skulle vara högmod att häfda sig ha den sanna religionen - utom om man händelsevis icke råkar ha den - är det högmod att kalla det högmod att säga sig ha enda sanna religionen, eftersom det är förnekelse af att Gud uppenbarat sig och försvarat sin uppenbarelse från förhvanskning.

till #2

"Judarne ha inga garanteradt gudomliga mirakler att vederlägga katolicismen med. Dess mirakler äro de gammaltestamentliga, som bevisa att den gammaltestamentliga religionen var sann. Men vi häfda att vår Herre, icke judarne, äro rätt arftagare till Abraham och konung David. Och han har bevisat det genom mirakler. Protestanter ha inga mirakler att uppvisa sedan reformationen. De mirakler de åberopa äro Kristi, de som bevisa kristendomens sanning. Men de kunna ej bevisa sig vara de sanna kristna, vare sig med mirakler eller med Skriften. Om katoliker åberopa Skriften mot dem visa de sig mycket liberala. Och angående mirakler äro deras argument mot katolska mirakler bara den vanliga hedniska skepticismen från Ciceros verk, ärfd af atheister."

Vilka katolska mirakler pratar du om? Själv har jag läst t.ex. R. Schumbags bok, en protestatnisk mirakelman, "Mirakler" (eller vad det nu hette), och där stod det om mirakler såklart. Herr Schumbag hade rest i olika länder, pratat skit om Muhammed och fårr blinda att se, fått de benlösas ben att växa fram igen ur intet, få en död man att stiga upp osv. Självklart tror jag att det Schumbag skriver är rent gallimatias, inget med sanningen att göra. Men vilka mirakler har de katolska att visa, som kan vara mer trovärdiga än de protestantiska miraklerna?

==============================
Herr Schumbag har jag ej hört talas om. Lourdes tror jag att äfven du hört talas om.

till #2

"Att skaffa dem innebär att de RISKERA dö af svält. TROTS dig.
Att icke skaffa dem innebär att de GARANTERADT icke lefva. PÅ GRUND AF dig.
Att lefva och sedan dö af svält är bättre än att aldrig lefva."

Men att dö som barn, när man är t.ex. bara fyra år gammal? Eller sju? Elva?

============================
Är att ha lefvat i t ex fyra, sju eller elfva år. B3 än ingenting!
============================

"Ibland misslyckas naturen. Men homosexualitet låter icke som ett medfödt handikapp. Anser du det för ett medfödt handikapp att gilla hårdrock eller att dricka outspädd vinäger? Eller att vilja göra det med djur?"

Jag tror nog inte att man ska kall homosexualitet för en handikapp. Man föds inte till att vara hårdrockare, nej. Men om man gillar hårdrock, så gör man det. Man kan inte plötsligt bestämma att man inte längre gillar det, att nu ska jag gilla jazz eller pop istället. Att jämföra män som har sex med män (eller kvinnor med kvinnor) med människor som gör det med djur, är dåraktigt. Inte ens djuren själv har samlag med andra arter, om inte människan ingriper förståss. Och i djurens värld brukar honan "göra det" med honan, och hanen med hanen. Så gör hundarna i alla fall. Nu kan du förståss påpeka att homosexuella då är lika med djur, men då ska du komma ihåg att det finns homosexuella som tror på Gud lika starkt som du gör. Plus att vi enligt Darwins teori är just djur.


==========================
Hundar ha äfven kommits på med att slicka f*a på matte, alltså sex öfver artgränserna.

Det fins homosexuella som ha rätt tro liksom det fins mördare som ha det.

till #2 om Lourdes

"Herr Schumbag har jag ej hört talas om. Lourdes tror jag att äfven du hört talas om."

Nu har du hört talas om Herr Schumbag, och vet ungefär hurdan han är... eller var. Har inte hört talas om Lourdes. Någon sorts mirakelman?

===========================
Ort i Provence. Uppenbarelse af Heliga Jungfrun på Napoleon IIIs tid. [egde rum derstädes]

till #1

1. Jag kände mig tvungen att påpeka ditt eget auktoritetstroende för att ta udden av ditt hån.

Och anledningen till att jag kände mig hånad, var för att du använde detta begrepp på ett nedsättande sätt.


====
Nej, men jag påpekade att det hos dig var renodladt i o m ogrundadt.
====
Om du så vill, är vi alla auktoritetstroende. Det har jag inga problem med.

====
I så fall kan du dämpa ditt hån eller din afsky för det du felaktigt kallar "fundamentalism" d v s religiös auktoritetstro
====
Att säga att min auktoritetstro inte skulle vara befogad, är däremot väldigt dumt. Den riktiga vetenskapen har hittills stått sig bra i kampen mot irrläror. En kreationistisk syn på världen är inte förenlig med de upptäckter som gjorts sedan Darwins tid.

====
Hvilken genuin upptäckt skulle nu ha omöjliggjort den?
====
De icke-religiösa vetenskapshemsidor som finns på nätet och all den goda litteratur som finns att tillgå räcker för att jag inte skall behöva tvivla; jag anser mig ha en mycket god grund för min auktoritetstro.

====
Vore ngt mer på sin plats att hänvisa till en specifik argumentering mot en specifik argumentering jag kommit med. Att hänvisa till "alla goda argument på nätet och i tryck" utan att våga klämma fram med fler tagna derur är att undandraga sig sjelf behofvet af att argumentera. Vill du lägga ned din insats, var så god. Låt icke mig hindra.
====
2.1.
Jag tror inte att Bibelns slavar hade någon lön överhuvudtaget. Inte heller lär man haft rätten att säga upp sig.

Självklart finns det fortfarande arbeten där man sliter för alldeles för låg lön, men det är ändå en jävla skillnad mot regelrätt slavarbete.

====
Ja: en slaf kunde ej afskedas. Säljas, ja, men ej afskedas.
====

2.2.
Som sagt, jag tror att homosexualitet har sin förklaring inom molekylärbiologin. Man föds med en given läggning och kan därför inte rå för den, varför jag inte heller vill döma människor med annorlunda läggning (som inte skadar någon annan).


"...tvinga heterosexuel ungdom att vänta på äktenskap tills man genomgått många besvikelser i kampen mellan könen, uppmuntra dem i väntetiden att experimentera med homosexuella förbindelser"

Ett förfärligt uttalande, må jag säga. Inte värt att bemöta.

Personligen har jag ingen som helst önskan att slita ut en stackars kvinna bara för att jag vill ha femton ungar. Vilket jag absolut inte vill. Måste vara väldigt jobbigt att försörja en så stor barnaskara. Jag vill leva lite för mig själv och min mentor Antikrist också.

Ditt försök att likställa homosexualitet med mord, är dömt att misslyckas åtminstone i Sverige. Kärlek mellan två vuxna människor är aldrig ett brott, oavsett om du tycker att det är äckligt att se på eller inte.

====
Barnbegränsning är och förblir synden näst efter mord. Jag har aldrig kallat den fullt ut mord. Den är dock värre än äktenskapsbrott, som är värre än stöld, som är värre än bedrägeri.
====

3.
Vad jag vill visa, är jordens rotation kring sin egen axel är nödvändig för att vi inte skall sväva iväg.

====
Icke enligt Aristoteles lära att nedåt (mot mitten af universum, mot jordens centrum) är naturlig ort för tunga kroppar, t ex elementet jord och elementet vatten, hvilka utgöra en myckenhet af vår kroppshydda.
====

4. "den som skymfar korset och dess tro skymfar alltså:

1 landet och hären
2 konungen
3 våra förfäder och dermed vårt folk genom tusen år"

Det verkar som om en säkring har bränts i din hjärna.

====
För att jag är kristen monarkist?
====
Jag tycker om mitt land och dess kamp för jämställdhet. Jag tycker att kungen verkar trevlig, men att det är fånigt att han skall kallas för "kung". Jag tror att vi skulle klara oss bra utan honom, men bryr mig inte om att kämpa aktivt för ett sådant ändamål. Jag är dock mycket väl medveten att det är vårt folk och dess kungar genom tusen år som gjort att Sverige står där det gör idag. Det betyder ändå inte att jag tänker hylla dem. En nations historia bygger mest på ond bråd död och orättvisor, vilket jag inte finner särskilt vackert. Jag skymfar inte mitt land; det är du som projicerar dina sjuka fantasier på mig.

====
Genom att skymfa ditt lands förflutna sedan Olof Skötkonung på den mest basala niveaun är det hvad du gör. Att reformationen medfört många orättvisor tänker jag dock ej förneka. Upplysningen än fler och moderna reformer ytterligare en uppsjö.

mer till #1

1. "Icke enligt Aristoteles lära att nedåt (mot mitten af universum, mot jordens centrum) är naturlig ort för tunga kroppar, t ex elementet jord och elementet vatten, hvilka utgöra en myckenhet af vår kroppshydda."

Sant att vi dras till masscentrum av en kropp som är tyngre än oss själva. Mitt antagande var delvis felaktigt, eftersom jag redan från början ansåg att jorden roterar kring sin egen axel. Om den då stannade tvärt, skulle vi sväva iväg en bit. Om den alltid stått stilla, skulle en våg visa en högre siffra än idag om vi ställde oss på en.

====
Implikationen förutsätter att dagens vågresultat vore beroende af rotation.
====

Men vad som också är sant, är att tyngdkraftsaccelerationen är större vid polerna än vid ekvatorn, närmare bestämt 9,83 m/s^2 respektive 9,78 m/s^2. Detta ger ett förhållande på ungefär 1,005 och kan lätt visas om du ställer dig på en finskalig våg vid först ekvatorn och sedan en pol. Visserligen befinner man sig vid vilken som helst av de båda polerna närmare jordens kärna, eftersom vår planet är aningen tillplattad vid dessa (mätningar visar att jordradien är mindre mellan masscentrum och polerna, än mellan masscentrum och ekvatorn och förhållandet 1,005 visar på samma sak), vilket vid en första anblick skulle kunna styrka ditt påstående. Men om jorden stod stilla, borde den samtidigt vara mer av en perfekt sfär, vilket den inte är.

====
Implikationen förutsätter att endast blinda mekaniska orsaker finnas till den polära tillplattningen.
====

Om jorden snurrar kring sin egen axel, får vi däremot en ganska enkel förklaring till tillplattningen. Centrifugalkraften "drar ut" jorden överallt utom vid polerna, där ingen centrifugalkraft förekommer. Som sagt är det förhållande på 1,005 jag ovan nämnt, samt mätningarna av jordradien, två bra bevis på denna tillplattning. Om Jorden stod stilla och var en perfekt sfär skulle förhållandet vara 1,0. Vi skulle väga i stort sett lika mycket överallt. Och även månen är tillplattad vid sina poler, om än mindre eftersom den inte roterar lika snabbt. Faktum är att alla sfäriska kroppar som roterar tillräckligt snabbt kring sin egen axel plattas till i ändarna. Detta kan du prova själv experimentellt med ett lämpligt material placerat på en anordning som kan rotera.

Mer information finns att hämta på följande adress (dessutom skrivet på gammelsvenska, vilket bör glädja dig):

http://www.lysator.liu.se/runeberg/nfcc/0541.html

"Elementen" jord och vatten är för övrigt inga enhetliga "kroppar". Allt byggs upp av molekyler, som i sin tur är uppbyggda av atomer som är bundna till varandra med varierande styrka, som i sin tur är uppbyggda av elektroner som snurrar runt en kärna av protoner och neutroner. Protonerna och neutronerna är i sin tur uppbyggda av upp- och nedkvarkar som är sammanfogade med hjälp av gluoner. Det yttersta byggmaterialet anses av en del vara små, med olika frekvenser vibrerande strängar, även om detta är långt ifrån klarlagt. Elektroner, som anses vara odelbara, skulle alltså i sådana fall inte vara punktpartiklar. De flesta av dessa byggstenar kan man hur som helst detektera i t ex partikelacceleratorer. Även Eintsteins berömda ekvation E=mc^2 bygger på kunskapen om dessa mycket små beståndsdelar. Och denna ekvation fungerar ju också bevisligen (Hiroshimabomben, övriga kommentarer överflödiga). Men allt detta kanske du redan vet.

====
Ja. Den aristoteliska definitionen på jord är en kropp med egenskaperna tyngd och torrhet. Motsvarande för vatten eld och luft, hvarföre det aristoteliska begreppet om fyra element icke förutsätter att dessa vore enhetliga. F öfr är moderna atomtheorien knappast bevisad.
====
====

3. ”I så fall kan du dämpa ditt hån eller din afsky för det du felaktigt kallar "fundamentalism" d v s religiös auktoritetstro”

Tja, definitionen på begreppet "fundamentalism" är enligt Svenska akademiens ordlista en "uppfattning som hävdar bibelordets bokstavliga sanning".

Hittills tycks det mig som om denna definition stämmer bra in på dig. Säg till om så inte är fallet.

====
Definitionen är felaktig. Fundamentalister äro revivalistiska protestantiska sekter som idka ekumenik sinsemellan bland dem som äro eniga om vissa "fundamentals" - till hvilka hör bibelordets bokstafliga sanning i historiska och fysiska implikationer - trots skillnader i "icke-fundamentals" som dopfrågan m m, äfven då somliga hållningar (alla protestantiska) äro klart antibibliska. En katolik som tror HELA den katolska läran som gifven i Bibel och tradition, utlagda af läroämbetet, kallas icke fundamentalist utan integrist.
====

4. ” Hvilken genuin upptäckt skulle nu ha omöjliggjort den?” (Angående mitt påstående att en kreationistisk syn på världen inte är förenlig med de vetenskapliga upptäckter som gjorts sedan Darwins tid).

Gå in på www.folkvett.nu och gå in i deras länkarkiv. Leta efter "kreationism". Där finns många svar.

====
Många kanske, men jag frågade om GENUINA upptäckter som vore GENUINT oförenliga med kreationism. Har du funnit många svar, så kan du klistra upp ett derifrån.
====

5. ” Vore ngt mer på sin plats att hänvisa till en specifik argumentering mot en specifik argumentering jag kommit med. Att hänvisa till "alla goda argument på nätet och i tryck" utan att våga klämma fram med fler tagna derur är att undandraga sig sjelf behofvet af att argumentera. Vill du lägga ned din insats, var så god. Låt icke mig hindra.”

Se ovan.

6. ”Barnbegränsning är och förblir synden näst efter mord. Jag har aldrig kallat den fullt ut mord. Den är dock värre än äktenskapsbrott, som är värre än stöld, som är värre än bedrägeri.”

Haha, ja i sådana fall är Kinas kommunistregering ena riktiga praktsyndare. Nåja, jag gillar dem faktiskt inte heller; man kan inte tvinga någon att avstå från barn.

====
Ja: Kinas kommunistregering är bland det vidrigaste man kan leta efter. De nöja sig ej med p-medel utan påtvinga äfven aborter i graviditetens sista slutstadium - och äro dermed mördare.
====

Men ärligt talat; hur många tror du är beredda att skaffa runt 10 barn? Jag känner inte många som skulle vilja det. Hur fan skall man hinna lära känna dem? Mitt liv är inte till endast för barnavel. Dessutom är det som jag tidigare sagt jobbigt för en kvinna att jämt behöva vara gravid.

====
Att det är jobbigt för en qvinna att jemt behöfva vara gravid är Evas förbannelse. Att vara barnlös är i längden icke mindre jobbigt, eftersom det är svårt för en gammal qvinna att lefva utan anhörigas omsorger och en börda för de få barn eller barnbarn man har om man har få af dem. De som icke önska ca 10 barn inbilla sig väl att de skola få god vård af det offentliga om de betala skatter. Pyttsan, ha vi nyligen blifvit varse. Och de som söka påtvinga afrikaner ett system som redan är bankrutt i Sverige i st f ett som fungerat sedan skapelsen och lär fortsätta dermed tills domedagen, om de icke hindras från att bruka det - inklusive kondomspridare - kunna hänga sig, hvad mig betreffar. Och det här med att lära känna sina barn: har man många lär man känna dem som skara, eller huru? Att vilja lära känna hvarje barn så ingående att man bara har tid med få af dem är väl typiskt ett föräldrabeteende som icke uppskattas af barnen och icke gynnar det enskilda barnets frihet.
====

Förresten är det, som jag tror att [#2=]... skrev, knappast troligt att homosexuella människor förhindrar befolkningsökning i någon större utsträckning. Dessa låter ju till och med ibland kvinnor att med hjälp av insemination av deras spermier, sätta barn till världen. Du skrev själv att herr Gardell gjort något liknande. Det är troligtvis inte en konspiration människor emellan att försöka begränsa folkmängden genom att ingå partnerskap med någon av samma kön.

====
För det första är och förblir gaykulturens stående argument för sodomi och skyddadt sex mot kristna dina argument mot barnrikedom. För det andra är det så att ett SAMHÄLLE som TOLERERAR och GYNNAR den kulturen dels köper sådana argument, dels oxå anser att den långvariga osäkerhet många homosexuella känt om sin läggning under tonåren skulle visa att de under lång tid ej varit mogna för sexuella relationer af lifslång bindande karaktär, och DERMED äro med om att höja den äktenskapsålder hvars stora effekt är försenade äktenskap och försenadt baranfödande.
====

Angående homosexualiteten som ett medfött "handikapp" eller inte; varför kan man födas med allehanda mentala defekter, men inte som homosexuell? Ens personlighet är (som bekant?) ganska skör, och därför lätt att förändra på fysisk väg (hjärnskador, hormonförändringar etc). Och om sexualiteten nu är så helig, varför är vissa födda sterila?

====
Sterilitet är ett medfödt (eller förhvärfvadt) handikapp. Sodomi är en handling, hvars genomförande klart bevisar hos den aktiva parten att det hade varit fysiskt möjligt att ligga med en qvinna.
====
7. ”Genom att skymfa ditt lands förflutna sedan Olof Skötkonung på den mest basala niveaun är det hvad du gör. Att reformationen medfört många orättvisor tänker jag dock ej förneka. Upplysningen än fler och moderna reformer ytterligare en uppsjö.”

Det här är dina bisarra åsikter, ja. Jag håller inte med. Den enskilde individen är bra mycket friare idag. Jag skymfar gärna det mitt land förr i tiden stod för. Idag är det dock annorlunda. Jämfört med de flesta andra länder i världen har vi det riktigt tryggt.

====
Vår trygghet är en illusion som håller på att brista. Den enskilda individen har fått större frihet mot familjen, just genom att familjen fått mindre frihet mot stat och kommun liksom mot marknad. Detta gynnar ej de friheter normala menniskor sätta värde på - som att bilda familj - utan dem abnorma sätta värde på: som att leka med sex utan att vilja taga ansvar för barn.

8. ”Utmärkt. Det står i Bibeln. Dessutom fins i hvart fall menskliga vittnesbörd äfven för troll. En katolik är icke strikt religiöst förpligtad att tro på det, men jag gör det.”

Visa mig skelett av några troll så skall jag tro på dem.

====
Nu är det så att Keke frågade hvad jag hade att säga om skeletten af neanderthalare och homines erecti. Trollen voro mitt svar derpå. Liksom det med viss modifikation är mitt svar på stenåldersmenniskor. Det handlar gifvatevis oxå om att jag icke godtar dateringarne.
====

Jag får då förmoda att du tror på Loch Ness-odjuret också. Konstigt att man trots ihärdig dykning och ekolodning av hela sjön inte hittat ett enda spår av Nessie.

====
Som om Nessie icke hade vett att hålla sig undan!

ytterligare till #1

med unvikande af punkter som antingen äro hänvisningar till litteratur i st f citat eller egna argument, eller också redan besvarats i svaret till [#2] svarar jag


4. ”För det första är och förblir gaykulturens stående argument för sodomi och skyddadt sex mot kristna dina argument mot barnrikedom. För det andra är det så att ett SAMHÄLLE som TOLERERAR och GYNNAR den kulturen dels köper sådana argument, dels oxå anser att den långvariga osäkerhet många homosexuella känt om sin läggning under tonåren skulle visa att de under lång tid ej varit mogna för sexuella relationer af lifslång bindande karaktär, och DERMED äro med om att höja den äktenskapsålder hvars stora effekt är försenade äktenskap och försenadt baranfödande.”

Du skrev också tidigare att det finns samhällen där homosexualitet inte existerar. FEL! Homosexualitet finns överallt. Det är bara vissa nationers regimer som förnekar att det finns homosexuella. Så t ex i Makedonien (tror jag det var). Det gick en dokumentär på TV för ett tag sedan som handlade homosexuella flyktingar därifrån, eftersom det där var dödsstraff på denna ”åkomma”.


===
Oafsedt huru det är med hela civiliserade nationer hvilka alltid ha stadssamhgällen och lyx, finnas t ex i Sverige godt om små samhällen utan homosexualitet. De bruka kallas "hålor" i kretsar der homosexualitet är fashionabel.
===

Jag tror knappast att någon i dagens samhälle, var du än bor, VILL vara homosexuell. De är och kommer alltid att förbli en minoritet, vilket genom världshistorien visat sig vara något negativt. Men lika lite som de kan hjälpa sin sexuella läggning, kan man hjälpa att man föds med t ex cerebral pares.


===
...enligt psykiatrer och psykologer hvars corpser sjelfva ha stor andel homosexuella.

[Den Sl. Serafim Rose valde dels att bli, dels att sluta vara homosexuel, det första som del af San Franciscos gay-kultur, det andra som del af kristen askes och moral.]
===

5. Angående min utläggning om Jordens rotation kring sin egen axel: ”Implikationen förutsätter att dagens vågresultat vore beroende af rotation.” Och ”Implikationen förutsätter att endast blinda mekaniska orsaker finnas till den polära tillplattningen.”

Ja, mina implikationer förutsätter detta. Inte heller så långsökt med tanke på mitt resonemang om vilka snurrande sfäriska kroppar som helst. Varför platta till Jorden bara för sakens skull? Finns ingen särskild anledning. Och varför platta till månen aningen mindre? Finns ingen särskild anledning till detta heller. Det är lättare att tänka sig att alla sfäriska kroppar beter sig likadant vid rotation, och därför förutsätta att planeter roterar.

Det är klart, Gud kanske vill sålla ut tvivlarna. Men fy fan vad cyniskt det skulle vara. Knappast ett verk av ett allgott väsen.


===
Om du är så dum att du vill veta anledningen till precis allting och föredrar att draga dina sinnens vittnesbörd i tvifvel för att lättare kunna förklara ngt ovigtigt kuriosum, så får du skylla dig sjelf. Hvad Gud än har skapat himlen för, så äro forskare och deras anhang så få bland meniskor, att de och deras sämre reaktioner knappast äro hans primära syfte.
===

6. ”Ja. Den aristoteliska definitionen på jord är en kropp med egenskaperna tyngd och torrhet. Motsvarande för vatten eld och luft, hvarföre det aristoteliska begreppet om fyra element icke förutsätter att dessa vore enhetliga. F öfr är moderna atomtheorien knappast bevisad.”

På omslagen av mina kemiböcker på gymnasiet, var det fotografier på atomer. Dessa foton bör rimligtvis vara tagna med hjälp av elektronmikroskop.


===
att det fins små klumpformade kroppar är bara _en_ del af theorien. En annan del är att mycket mindre kroppar finnas, nemligen elektroner. Och de ha ej fotograferats af elektronmikroskop.
===

Och sedan har vi ju det där med elektrisk laddning, partikelacceleratorer, atombomber och dagens kärnkraftverk. Så jo, atomteorin kan helt klart klassas som bevisad.


===
Nej, men deremot vissa af de fakta den afser att förklara.
===

7. ”Definitionen är felaktig. Fundamentalister äro revivalistiska protestantiska sekter som idka ekumenik sinsemellan bland dem som äro eniga om vissa "fundamentals" - till hvilka hör bibelordets bokstafliga sanning i historiska och fysiska implikationer - trots skillnader i "icke-fundamentals" som dopfrågan m m, äfven då somliga hållningar (alla protestantiska) äro klart antibibliska. En katolik som tror HELA den katolska läran som gifven i Bibel och tradition, utlagda af läroämbetet, kallas icke fundamentalist utan integrist.”

Jaså? Då får jag väl kalla dig integrist då. En fullfjädrad sådan.


===
Tack. Och om du nu har erkänt att du sjelf är auktoritetstroende, kan du ju låta bli att håna integrister för just auktoritetstro.
===

8. ”Att vilja lära känna hvarje barn så ingående att man bara har tid med få af dem är väl typiskt ett föräldrabeteende som icke uppskattas af barnen och icke gynnar det enskilda barnets frihet.”

Säg det till de jag känner som verkligen uppskattar sina föräldrars vänskap. Och till mig, som ofta fjällvandrat med min far, och alltid uppskattar hans hjälp när jag har det svårt med skolarbeten och dylikt. Hur mycket tid skulle han haft för mig om jag haft runt 10 syskon?


===
Till fjellvandring hade han väl haft tid äfven om ni varit fler. Läxhjelp är ngt som äldre syskon gifva yngre i stora familjer.
===

9. ”Sterilitet är ett medfödt (eller förhvärfvadt) handikapp. Sodomi är en handling, hvars genomförande klart bevisar hos den aktiva parten att det hade varit fysiskt möjligt att ligga med en qvinna.”

Lika motbjudande som jag tycker att det skulle vara att ha sex med en man, lika motbjudande lär det vara för en bög att ha sex med en kvinna. Vi skulle helt enkelt ha svårt att få upp den.

===
Det fins en god naturlig anledning till att det är motbjudande för män att ha sex med män: att det icke blir barn deraf. Liksom att icke könsorgan missbrukas till könsorgan. Det fins ingen motsvarande god och naturlig anledning för sådan motvilja mot heterosexualitet. Utom den dåliga och naturvidriga anledningen att de afsky det fruktbara som sådant. Alltså är den heterosexuella motviljan mopt homosex värd att uppmuntra, icke så den homosexuella motviljan mot heterosex. Att ändå uppmuntra den är att uppmuntra onaturlighet.

till #1 om malthusianer vid magten

"Det är faktiskt sant. Men jag är ändå en aning tveksam till om kan förbjuda människors rätt till obegränsad avkomma. Fast det sunda förnuftet borde ju faktiskt få en att inse att det kanske inte är riktigt schysst att skaffa massor av barn som ändå riskerar att dö av svält."


Jag säger inte att det är varken rätt eller fel, men jag förstår varför den kinesiska regeringen valt detta. De gör inte det för att de är onda (oavsett vad man nu tycker om kommunism), och de gör det absolut inte för att de vill jävlas med människorna. Tänk på detta:

Varje nation, även den kommunistiska Kina, behöver arbetare för att landet skall fungera fint. När regeringen i Kina förbjöd människorna att föda för många barn, visste de att deras beslut kommer att minska antalet kommande människor, dvs. arbetare som kan hålla landet igång. Det skulle de inte ha gjort om de inte haft en väldigt bra anledning till det. Det skulle ingen nation med någorlunda förnuftiga människor göra.

======================
argumentet förutsätter att det äro någorlunda förnuftiga menniskor bryende sig någorlunda mycket om nationen som sitta vid magten

[under tiden visar det sig att kineser icke bry sig ett sqvatt om groft lång öfvertid]

blandad konfekt till #1 och 2

1. ”Oafsedt huru det är med hela civiliserade nationer hvilka alltid ha stadssamhällen och lyx, finnas t ex i Sverige godt om små samhällen utan homosexualitet. De bruka kallas "hålor" i kretsar der homosexualitet är fashionabel.”

Fel igen. ”Håla” är bara en benämning på små samhällen där det inte bor särskilt många människor. Det kan mycket väl bo homosexuella där, även om de vad jag förstått gärna flyttar därifrån, eftersom det tenderar att tisslas och tasslas väldigt mycket hålabor emellan. ”Rednecks”, som hålabor kallas i USA, är ofta ganska trångsynta och har därför mer eller mindre svårt för samhällsomvälvningar (i det här fallet att allmänheten i Sverige börjat acceptera homosexuella som vilka människor som helst).

====================
Att möjligen ngn homosexual fins i vissa af dessa hålor bevisar ej att de finnas i alla af dem.
====================

2. ”...enligt psykiatrer och psykologer hvars corpser sjelfva ha stor andel homosexuella.”

Och av evolutionsforskare. Vilket jag som anser att vetenskapen ger naturens sanning inte har några som helst problem med.

====================
Som om evolutionsforskare icke som oftast instämde med freudianer i sin förklaring af menniskans beteende i mer kompolicerade afseenden och dermed vore mkt kensliga för dessa corpser.
====================

3. ”Om du är så dum att du vill veta anledningen till precis allting och föredrar att draga dina sinnens vittnesbörd i tvifvel för att lättare kunna förklara ngt ovigtigt kuriosum, så får du skylla dig sjelf. Hvad Gud än har skapat himlen för, så äro forskare och deras anhang så få bland meniskor, att de och deras sämre reaktioner knappast äro hans primära syfte.”

Jag hävdar att det är du som är dum som inte vill förstå hur naturens lagar fungerar. Och vad beträffar forskarnas anhang, är det nog lite större än du tror. Man kan vara en god människa utan att leva i villfarelsen att utforskning av naturen är förenat med en enkelbiljett till helsiket. Om Gud inte ville att vi skulle gräva i hans skapelse, borde detta ha varit ett elfte budord. Eller skulle han gjort den ”ogrävbar”.

======================
Himlakropparnes exakta banor äro ett kuriosum. Det är icke omöjligt att göra observationer, men det är osundt att låta ett litet antal astronomers observationer gå före vanliga menniskors observationer en mycket större del af tiden. Och fr a: att den heliocentriska theorin dömer ut de flesta menniskors observationer - äfven astronomernas, sådana de rent faktiskt se ut! - som en slags double illusion.
======================

4. ”att det fins små klumpformade kroppar är bara _en_ del af theorien. En annan del är att mycket mindre kroppar finnas, nemligen elektroner. Och de ha ej fotograferats af elektronmikroskop.”

Nej, men hur tror du att ett elektronmikroskop fungerar? Det är teorin om elektroner som gjort det möjligt att konstruera denna typ av mikroskop. Ett elektronmikroskop bombarderar atomerna med elektroner. Allt som är större än en enskild elektron går därför att få fram en bild av. En atom består som sagt av en kärna av protoner och neutroner. Elektronerna virvlar runt denna kärna, och bildar därför något som liknar ett skal. På grund av detta kan man inte se atomkärnan, utan bara en ”boll”. Och det är precis vad teorin om elektronmikroskop och atomer förutsäger. Dessutom har man med elektronmikroskopets hjälp fotograferat molekylstrukturers utseende, t ex olika kedjor av CH-föreningar. Dessa fotografier stämmer även de än så länge perfekt överens med de teorier som framlagts.

========================
Jag har icke nekat till att theorin om elektroner har tagits i bruk för byggandet af elektronmikroskop. Jag observerar bara att elektronerna sjelfva ej observerats af sådana mikroskop. Och att de i hela theorins mening ej behöfva vara fullt sanna för att elektronmikroskp skola fungera.
========================

Hur förklarar du uppkomsten av elektronmikroskop? Hade man bara en massa tur när man lyckades bygga ett? Eller stod det helt plötsligt ett gudasänt elektronmikroskop bakom ett träd? Nej, det kan jag tala om för dig: det hela handlar om år av forskning.

Angående vetenskapen som en modern västerländsk mytologi, uttrycker sig Richard Dawkins så här i sin bok ”Livets flod” (”River out of Eden”):

”En kollega till mig som är antropolog provocerade mig vid ett tillfälle och fick mig att formulera saken så här tillspetsat: Anta att det finns en stamkultur som tror att månen är en gammal pumpa som slungats upp i himlen, och som nu hänger där ovanför trädtopparna precis utom räckhåll för oss, sade jag. Menar du verkligen att vår vetenskapliga sanning – att månen ligger knappt 40000 mil bort och att månens diameter bara är en fjärdedel av jordens diameter – inte är mer sann än pumpan? ”Ja”, sade antropologen. ”Vi är fostrade i en kultur som betraktar världen på ett vetenskapligt sätt. De är uppfostrade till att betrakta världen på ett annat sätt. Ingetdera sättet är mer sant än det andra.”

Visa mig en kulturrelativist på tio kilometers håll, så skall jag visa dig hur en hycklare ser ut.
=================
Jag är ingen kulturrelativist. Aristoteles och Ptolemaios visste bättre än den stammen.
=================
»Flygplan som är byggda enligt vetenskapliga principer fungerar. De håller sig kvar i luften och de transporterar dig till den destination som du tänkt dig. Flygplan byggda enligt anvisningar i myter eller beskrivningar från stamkulturer fungerar inte. Det gör till exempel inte de modellplan som melanesiska cargokulturer byggt i djungelgläntor och det gjorde inte Ikaros vingar som man limmat ihop med bivax. Anta att du tar flyget till en kongress för antropologer eller litteraturvetare. Du kommer sannolikt fram dit du skall, i stället för att kraschlanda på en plöjd åker. Du kommer fram därför att vetenskapligt skolade tekniker har lyckats med sina beräkningar. Den västerländska vetenskapen vet att månen kretsar runt jorden på knappt 40000 mils avstånd. Man använder datorer och raketer konstruerade av västerlänningar och man har lyckats placera människor på månens yta. Stamvetenskapen hävdar att månen finns strax ovanför trädtopparna. Därför kommer detta stamfolk aldrig att snudda vid månens yta, utom i sina drömmar.”


Jag önskar att jag skrivit allt detta själv, men jag får nöja mig med att instämma i det han säger.

===========================
Att månen är MYCKET högt öfver trädtopparne visste man redan på antiken. Samma måne kunde samtidigt observeras i till synes samma vinkel öfver två från hvarandra aflägsna städer. Enkel trigonometri säger att den måste stå mycket högt öfver båda. Och i modern tid, sedan man kan jemföra en observation från två antipoder med känt afstånd och kända vinklar mellan detta afstånd och afstånden till månen kan dess afstånd säkerligen beräknas till hvad det nu kan beräknas till.
============================

5. ”Nej, men deremot vissa af de fakta den afser att förklara.”

Att du på din datorskärm kan läsa just denna mening, är också en konsekvens av elektronernas vara i vår värld.

============================
Elektronik är ett af de fakta elektrontheorin är en tänkbar, men icke enda tänkbara förklaringen till.
============================

6. ”Tack. Och om du nu har erkänt att du sjelf är auktoritetstroende, kan du ju låta bli att håna integrister för just auktoritetstro.”

Om du låter bli att håna ateister för detsamma.

========================
Gå tillbaka på tråden och se hvem som började.
========================

7. ”Till fjellvandring hade han väl haft tid äfven om ni varit fler. Läxhjelp är ngt som äldre syskon gifva yngre i stora familjer.”

Jag tror inte att far min skulle vilja ha tio ungar springandes på ett farligt fjäll. Dessutom skulle han väl knappt haft råd att ta ledigt de dagar som behövs för att åka till fjällen och tillbaks.

========================
Beror väl på huru väl de större syskonen hjelpa de mindre.
========================

Läxhjälp skulle man förstås kunna erhålla av sina syskon, men ibland litar man nog mer på sina något världsvanare föräldrar.

Nåja, jag undrar hur det skulle se ut om alla världens samlag var ämnade att producera knoddar. Överbefolkning, någon?

=========================
Hvar? New Delhis slum? Calcuttas? Inser du hvilken liten del det är af Indiens yta? Och att dessa menniskor skulle kunna ha större utrymme om de spredes ut öfver Indiens byar. Och att ett lif i den slummen mycket väl kan vara en smula smutsigt, men näppeligen är lika med svältdöd.
=========================

8. ” Det fins en god naturlig anledning till att det är motbjudande för män att ha sex med män: att det icke blir barn deraf. Liksom att icke könsorgan missbrukas till könsorgan. Det fins ingen motsvarande god och naturlig anledning för sådan motvilja mot heterosexualitet. Utom den dåliga och naturvidriga anledningen att de afsky det fruktbara som sådant. Alltså är den heterosexuella motviljan mopt homosex värd att uppmuntra, icke så den homosexuella motviljan mot heterosex. Att ändå uppmuntra den är att uppmuntra onaturlighet.”

Ibland går naturen emot sig själv. Så är det bara. Det erkänner du ju själv i och med ditt korrekta påstående att ”sterilitet är ett medfödt (eller förhvärfvadt) handikapp”.


Ibland misslyckas naturen. Men homosexualitet låter icke som ett medfödt handikapp. Anser du det för ett medfödt handikapp att gilla hårdrock eller att dricka outspädd vinäger? Eller att vilja göra det med djur?Till #2:

"Och till lycka hör barnafödande, till död barnbegränsning."

Håller inte helt med. I vissa länder (t.ex. Kina) måste man ta till barnbegränsning för att det inte ska uppstå svält. Om en kvinna där skulle få 5-10 barn, skulle landet snart så inför stora ekonomiska problem. För lite mat, för få bostäder. Vilket är bättre: 1. Att en familj får en barn, och barnet får leva gott - med mat och hus. 2. Att en familj får 5-10 barn, alla barnen får leva i misär - ont om mat och hus?”

Det är faktiskt sant. Men jag är ändå en aning tveksam till om kan förbjuda människors rätt till obegränsad avkomma. Fast det sunda förnuftet borde ju faktiskt få en att inse att det kanske inte är riktigt schysst att skaffa massor av barn som ändå riskerar att dö av svält.


============================
Att skaffa dem innebär att de RISKERA dö af svält. TROTS dig.
Att icke skaffa dem innebär att de GARANTERADT icke lefva. PÅ GRUND AF dig.
Att lefva och sedan dö af svält är bättre än att aldrig lefva.

No comments: