Friday, December 12, 2008

Hvad talar mot evolutionsteorin?Ett faktum talar emot
Den förutsätter kromosommutationer. Utan kromosommutationer behåller afkomman arttillhörigheten. Alltså förutsätter evolution kromosommutationer.

Exempel på kromosommutationer:

Kleinfeldts syndrom (eller var det Klinefeldt?), en man med två X-kromosomer och en Y-kromosom. Infertil.

Downs syndrom. Behöfver knappast presenteras.

Kromosommutationer leda till afkomma med nedsatt funktionsduglighet. Infertil eller annars föga ägnad att få afkomma.

Det innebär att en kromosommutation knappast kan leda till en ny art.

Ingen ny art UTAN kromosommutationer.
Ingen ny art MED kromosommutationer.
Slutsats: INGEN NY ART ÖHT.

Hans Georg Lundahl

men kromosomfördubbling är ju vanlig hos vexter

Fördubbling är en sak
men ändring af EN kromosoms vara eller icke vara i EN kromosomuppsättning, som fallet är med kromosommutationer hos djuren, leder, till skilnad från fördubbling, till ojemnt antal kromosomer - och det leder ÄFVEN HOS VEXTER till infertilitet.

Hallonet är diploidt (2*7 kromosomer), åkerbäret tetraploidt (4*7), hjortronet oktoploidt (8*7) - 1968 utgaf Vetenskapsakademin en årsrapport, i hvilken påminnes om att pentaploida (5*7)och heptaploida (7*7)korsningar äro OFRUKTSAMMA. Hvilket var anledningen till att försöken att korsa hjortron ännu voro misslyckade. För att lyckas kräfdes att korsningen blefve hexaploid (6*7), som råghvetet.

Om deremot EN kromosom i ENA gameten saknas eller tillägges, blir resultatet (2*n-1) eller (2*n+1) - ett ojemnt antal, precis som pentaploida och heptaploida hybrider, precis som Kleinfeldts och Downs syndrom.

Hans Georg Lundahl

hvarför äro kromosommutationer nödvändiga för evolution?

Olika kromosomantal är anledningen
till att kromosommutation är nödvändig för artbildning.

Menniskan har 23 kromosompar. Chimpansen har ett annat antal. Hade "den gemensamme förfadern" lika många som menniskan? Då är kromosommutation nödvändig för att bilda arten chimpans. Eller som chimpansen? Då är kromosommutation nödvändig för att bilda arten menniska. Eller ytterligare ett annat antal? Då är kromosommutation nödvändig för bildning af båda arter.

Förutsatt att någon art skulle ha bildats ur någon annan.

Hans Georg Lundahl
men om olika arter kunna ha samma kromosomtal kan väl artbildn ske utan kromosommutation?

Frågan är inte om artbildning KAN ske vid lika
kromosomtal, utan om det faktiskt HAR skett. Det olika kromosomtalet är vanlig anledning till arternas olikhet (oförmåga att korsas med fruktbar afkomma) inom samma slägte, medan djur med samma kromosomtal som äro olika ofta tillhöra olika slägten. Säkert finnes någon ödla med samma kromosomtal som någon fågel - eller dylikt. Hallon och råg har samma kromosomtal(2*7). Hjortron (8*7)och hallon olika, råg och hvete (6*7) olika. Bland växter finnes i hvart fall kromosomfördubbling, men det vanliga bland (ryggrads-)djur är diploid uppsättning, förutom att sterila honödlor eller som förökas okönsligt med triploid uppsättning också återfunnits.

Men faktum qvarstår: vissa djurarter ha verkligen ANNAT kromosomantal än hvarandra. Och det kan evolutionismen ej förklara.

En förklaringsmodell vore att ryggradsdjur från början kunnat fördubbla kromosomtalet, men att detta sedermera reducerats.

T ex att kromosomtalet 14 (2*7) skulle ha fyrdubblats till 56 (8*7) och derifrån reducerats till menniskans 46 (2*23). Nonsens.

Djur [däggdjur, gäller definitivt ej groddjur]kunna ej fyrdubbla kromosomtalet. Och reduktion af kromosomtalet innebär kromosommutation efter kromosommutation.

Icke heller sammanslagning af kromosomer tycks kunna göra funktionella och förökningsbara reduktioner af kromosomtalet, ty:

1 a Den sammanslagna kromosomen är en kromosom och paras ihop med en kromosom i andra gameten.

b Men i andra gameten äro de båda kromosomerna icke sammanslagna i första generationen utan två, hvaraf endast ena paras ihop med den sammanslagna.

2 Eller också fungerade den sammanslagna kromosomen som två och parar sig i öfverdelen med ena och i nederdelen med andra kromosomen - och hvar är då mutationen? - men det är otroligt, eftersom den genetiska informationen inte bara är beroende af HURUDAN en gen är utan också HVAR den sitter i en kromosom.

Evolution är - för att svara på sista frågan - icke vetenskap utan pseudovetenskap, men prånglas tyvärr ut i våra "religiöst neutrala" (antireligiösa fast på fint sätt) skolor. I det uppenbara syftet att neka det annars uppenbara: att verldsalltet med dess lif och dess rörelse kräfver en skapare för att kunna finnas.

Hans Georg Lundahl
exempel olika kromosomtal:

Komplettering
The Possum, the Redwood Tree, and the Kidney Bean: "Our Ancestors"
A Spoof on Evolution Theory
The theory of evolution teaches that living things are becoming more complex as time progresses. Because the chromosomes in living matter are one of the most complex bits of matter in the known universe, it would seem logical to assume that organisms with the least number of chromosomes were the first ones to evolve and those with the most chromosomes are the end result of millions of years of evolution experimenting to increase complexity in living organisms. From the chart, it is "obvious" that we all started off as penicillium with only 2 chromosomes, and that we slowly evolved into fruit flies. After many "millions of years" we turned into tomatoes (or house flies) and so on, until we reached the human stage with 46 chromosomes. One of our ancestors must have been one of the identical triplets—opossums, redwood trees, and kidney beans—with 22 chromosomes each.
If we are allowed to "continue evolving" we may someday be tobacco plants and maybe we may even become carp with 100, or maybe even the ultimate life form, a fern with 480 chromosomes! Don’t you believe it! God made this world and all life forms, as recorded in the Bible.The Evolution of Species by Means of Increasing Number of Chromosomes
-or-
The Preservation of Complex Life Forms in the Struggle for Life

-By Dr. Kent Hovind-

Number of Chromosomes:

 • Fern 480 The ultimate goal.

 • White Ash 138

 • Carp 100

 • Goldfish 94

 • Sweet Potato 90
 • Turkey 82

  • Chicken 78

  • Dog 78

  • Duck 78 Identical Triplets!

 • Horse 64

 • Cow 60

 • Silkworm 56

 • Cotton 52

 • Amoeba 50

  • Chimp 48

  • Tobacco 48 Identical Twins!

 • Human 46

 • Bat 44

 • Wheat 42

 • Soybean 40

 • Cat 38

 • Starfish 36

 • Apple 34

  • Alligator 32

  • Onion 32 Identical Twins!

 • Frog 26

  • Opossum 22

  • Redwood 22

  • Kidney Bean 22 Identical Triplets!

  • Corn 20

  • Marijuana 20

  • Carrot 20 Identical Triplets!

 • Lettuce 18

 • Honeybee 16

 • Garden Pea 14

  • House Fly 12

  • Tomato 12 Identical Twins!

 • Fruit Fly 8

 • Penicillium 2


Källa:DrDino/Kent Hovind

motståndare häfdar möjlighet af oskadl kromosommutation

Hvilket kromosompar menar du?
Jag förnekar icke bildningen af nya varianter genom genmutation - t ex nya varianter af bakterier - utan att nya ARTER i ordets fulla bemärkelse kan bildas vare sig med kromosommutation (infertilitet eller andra men hos individ med ojemnt kromosomtal) eller utan, just derföre att de olika arterna ha olika kromosomtal.

Derföre frågar jag: i hvilket kromosompar kan en menniska ha en kromosom för mycket eller för litet utan att lida men deraf?

Ha ej experterna något svar derpå?

...kan Ni gerna göra en google på chromosomes+evolution. Jag gjorde det - och experterna ha intet svar på frågan. Först låter det som om de hade ett, eftersom de säga att kromosommutationer äro vanliga - men så visar det sig att det är uppkomsten af vextvarianter genom kromosomfördubbling de ha svar på. Olika kromosomtal mellan djurarter af ryggradsdjur som föröka sig på könslig väg - nä, det var för mycket. Men man fick läsa igenom hela stycket (ganska långt) innan man fick reda på det.

Hans Georg Lundahl
Envoyé : 25/11/2002 19:48

1 comment:

Hans-Georg Lundahl said...

Jag tycks ha haft fel om chromosomsammanslagning bland däggdjur. Den har skett bland t ex möss.

Hvad ang. ökning har P Z Myers intet en serdeles hållbar idé.