Tuesday, December 16, 2008

mina inlägg till samme motståndare

1 på mejl och annat forum

"Dina invändingar mot den site rörande astronomi jag hänvisade till, hoppas jag snart få experthjälp med att vederlägga, eftersom jag själv än så länge är alldeles ny inom detta ämne. Vad du däremot inte kommit med en förklaring till, är varför en satellit som sätts i omlopp runt Jorden vid varje fullbordat varv inte dyker upp på exakt samma plats på himlen. Förnekelse av Jordens rotation kring sin egen axel är definitivt utesluten. Detta går att BEVISA. Men du anser kanske att detta fenomen är förenligt med geocentrism?"

===

för det första: i princip vore det förenligt

jordens rörelse kring solen och dess rörelse kring egen axel äro två olika rörelser, de kunna dermed vara sanna eller falska oberoende af hvarandra

i domen öfver Galileo dömdes de med olika grader af hårdhet: heliocentrism som kätteri, jordens påstådda egenrörelse som åtminstone felaktigt (m a o inget han i den omgången kunnat rikera bålet för)

för det andra: jag har besvarat frågan om satelliter: att förskjutningen af deras rörelse (om det nu är hvad som föreligger) är lika väl förklarlig som en verklig förskjutning, orsakad af dragning från himmelens rotation, likaväl som t ex passadvindar och vestliga hafssströmmar vida Equatorn öfver två oceaner, som den vore förklarlig som skenbar rörelse, relativ rörelse i relation till jordens påstådt verkliga.
===


Jag ser nu att jag stött på religiös fundamentalism i sin allra renaste form. Vad du inte förstår, och förmodligen aldrig heller kommer att förstå, är att du förnekar världen så som den verkligen ter sig.

===
Du förnekar verlden som den verkligen ter sig en soluppgång i Gentofte (eller ö h t på jorden): man kan se, oafsedt om man är lärd eller olärd, dum eller klok, och oafsedt huru du karakteriserar mig, så har jag också settatt den mörka delen af himmelen rullar bort, vesterut, och den ljusa delen af himmelen rulla upp, österifrån. Som siten du angaf påpekar: ditt starkaste argument är parallaxen, hvaraf [hvilket den deremot icke påpekar] den största uppmätta vinkeln är MINDRE än vinkeln mellan två rakt ned mot jordens absoluta mittpunkt som på jordytan ligga 30 m från hvarandra. Äfven detta vore dock ett argument, om det vore helt säkert att fixstjernorna icke hade någon egen rörelse. Emellertid ha öfver hundra, rent af 200 - om jag mins rätt - fixstjernor en uppmätt EGENRÖRELSE som är upp till tio gånger större, upp till öfver 10 vinkelsekunder per år.
===

Evolutionen, liksom vårt heliocentriska paradigm, är två faktum som är ofrånkomliga, vare sig du vill eller inte.

===
du angaf behofvet af att behöfva experthjelp för att vederlägga mina argument tydligt nog för att visa att du sjelf icke har tillräckliga argument mot dem, och du anger här din tillit på den kommande experthjelpen i så rörande tillitsfulla ordalag, att det är ett klart exempel på auktoritetstro i mycket renodlad form: afskuren från verkliga anledbningar att betrakta expertisen i fråga som en auktoritet
===

I´ll be back! (till #2 fortsättn än längre) + astronomens ingripande...

===
Ser jag fram emot, under tiden postar jag detta på Forum

2 på samma andra forum utan föregående mejl

A) Termodynamikens andra sats, tillsammans med universums karaktär af ändligt skulle vara ett bevis på att universum behöfver en skapare som sjelf är oändlig.

Emellertid är den snarast härledd från just den slags heliocentriska och newtonska påståenden som jag på lika mycket eller mer vetenskaplig än strikt theologisk grund afvisar.

B) Dysfunktionella gener i menniskan?

Troligen degenerering i sbd med syndafallet eller syndaflodens begränsning af menniskans lifslängd (jag menar, vi lefva ju faktiskt icke längre tusen år per person, liksom).

Innan du talar om att AIDS-epidemin har så stor kaliber att afhållsamhet blir löjlig, bör du taga vissa numerära jemförelser mellan AIDS och digerdöden. AIDS blir faktiskt löjligt liten i sht. Afhållsamheten behöfver icke vara lifslång eller total eftersom möjligheten till äktenskap qvarstår för det moraliska och icke AIDS-riskerande tillfredsställandet af åtrån. Men den som icke önskar många tidiga äktenskap med lifslång trohet och naturenligt barnafödande i Afrika som svar på AIDS-epidemin, är väl densamme som ö h t icke önskar det, d v s en racist som tycker att afrikanerna äro för många (huru de kunna vara det när afrika är den glesast befolkade kontinenten) som sådana.

C)
"När jag talar om dina åsikter som förlegade, menar jag att de inte passar in i dagens sekulära Sverige. Även om jag inte alltid är politiskt korrekt själv, bryter du verkligen alla barriärer."


Än bär Sverige Korset i sin fana...

D) AUKTORITETSTRO

Jag har aldrig påstått att jag icke vore auktoritetstroende. Jag vet mycket väl ATT jag är auktoritetstroende och HVARFÖRE jag tror på just den auktoriteten. Du tycks dock ha ngt emot auktoritetstro som sådan, eftersom du klandrar min auktoritetstro p g a att den är just auktoritetstro. Samtidigt har du sjelf en auktoritetstro, som dermed bör anses vara omedveten, i hvart fall omedveten om att auktoritetstro är ett godt namn på den. Det var derföre, icke för att låtstas som om jag icke vore auktoritetstrogen som jag påpekade att du var det.

Auktoritetstro är tydligen ett problem för menniskor med din åsigt, så ej för min. Tack för medgifvandet att det är tillåtet att anlita auktoriteter.

Jag påpekade också att din auktoritetstro i EN bemärkelse var mycket renodlad: nemligen deri att det BARA var auktoritetstro utan god anledning för att godtaga just den auktorieteten.

Nu lägger du fram ytterligare en del af din obefogade auktoritetstro: nemligen uppmaningen att öfverlåta débatten åt experterna. Om du icke sjelf klarar af att bevisa heliocentrism mot de argument jag framlagt (och dem som inqvisitorerna framlade mot Galileo, äfven naturvetenskapligt och logiskt) så har du sjelf ingen anledning att håna geocentriker som om de vore galna som fastnat i fel auktoritetstro. När det faktiskt är geocentrism som vi se när vi betrakta den om oss rörliga himmelen och känna när vi känna fast mark under fötterna, d v s icke under serdeles speciella utan tvertom de normala förhållanden våra sinnen befinna sig i.

BIBELNS AUKTORITET FÖRSVARAD MOT DIG

du kallar Bibelns auktoritet för tveksam, eftersom den

a) tillåter slafveri - alltså fördömer du tydligen lönearbete (en form af partielt slafveri, der man ju arbetar för en annans räkning, icke får hela värdet af det man fysiskt tillverkar, utan i st är ekonomiskt beroende af en annan som kammar hem vinst eller förlust af ens arbete): är du marxist?

b) fördömer homosexualitet - alltså uppmuntrar du tydligen (det framgår äfven af din hållning i sakfrågan denna débat ytterst handlar om) en politik som siktar till att ifrågasätta enhvars sjelfklara heterosexualitet, tvinga heterosexuel ungdom att vänta på äktenskap tills man genomgått många besvikelser i kampen mellan könen, uppmuntra dem i väntetiden att experimentera med homosexuella förbindelser, qväfva det naturliga äcklet mot denna perversion, helt logiskt i o m att du verkar ha förblindat dig så mycket att du icke längre kan se ngt äckligt i barnbegränsning.

Alltså faller ditt ifrågasättande tillbaka på dig: att du och dina sekulariserade gelikar äro undermåliga auktoriteter både i fråga om moral och serdeles ifråga om huru Bibelns auktoritet skall erkännas eller icke och hvarföre.

HUMANITETEN HOS DETERMINISMEN

Du kallar determinismen human eftersom den förklarar homosexualitet som ngt medfött och ohjelpligt. Jag påminns om Chesterton, Manalive, del II, kap II:
=================================================
"Most murder," he had said, "is a variation of homicidal mania, and in the same way most theft is a version of kleptomania. I cannot entertain any doubt that my learned friends opposite adequately con-ceive how this must involve a scheme of punishment more tol'rant and humane than the cruel methods of ancient codes. They will doubtless exhibit consciousness of a chasm so eminently yawning, so thought-arresting, so --" It was here that he paused and indulged in the delicate gesture to which allusion has been made; and Michael could bear it no longer.

"Yes, yes," he said impatiently, "we admit the chasm. The old cruel codes accuse a man of theft and send him to prison for ten years. The tolerant and humane ticket accuses him of nothing and sends him to prison for ever. We pass the chasm."

================================================
Determinismen har bara två val med förbrytare som ohjelpligt determinerats till sina förbrytelser: antingen att icke straffa dem als eller att straffa dem oproportinerligt hårdt.

Att straffa någon efter skuldens svårighetsgrad är förbehållet menniskor som tro på fri vilja.

Att sedan djur visats vara "av varierande läggning" är väl snarast ett utslag af antingen järtecken om huru ond verlden blifvit idag, eller miljöförstöring som stör deras hormoner, eller manipulering eller lögn från rapportörernas sida.

VISS IRRELEVANS I DITT SVAR:

citat från ditt inlägg:
=================

”för det andra: jag har besvarat frågan om satelliter: att förskjutningen af deras rörelse (om det nu är hvad som föreligger) är lika väl förklarlig som en verklig förskjutning, orsakad af dragning från himmelens rotation, likaväl som t ex passadvindar och vestliga hafssströmmar vida Equatorn öfver två oceaner, som den vore förklarlig som skenbar rörelse, relativ rörelse i relation till jordens påstådt verkliga.”

Att vi inte blir tyngdlösa förklaras väldigt enkelt av Jordens rotation kring sin egen axel. Om man åker upp med ett rymdskepp i rymden, blir man viktlös om skeppet inte roterar eller accelererar. Samma fysikaliska lagar gäller på Jorden som i tomma rymden. Vrider man och vänder lite på begreppet ”relativ rörelse”, kan man förstås påstå att det är universum som roterar eller accelererar, men detta är inte särskilt troligt eftersom kroppar på Jorden dagligen rör sig åt helt olika håll.

========
Hvaddå att vi icke bli tyngdlösa?

Jag har ö h t icke tagit upp frågan om tyngdlöshet somm ngt kräfvande förklaring.

Att kroppar på jorden dagligen röra sig åt olika håll är en sak, men de påstådda bevisen för jordens egenrörelse om sin axel äro alla exempel på rörelse vesterut och gå lika lätt att förklara genom dragning från ett om jorden roterande universum, så som vi faktiskt se universum rotera.

Det gäller:

  • förskjutet nedfall af föremål som falla från höga högder

  • passadvindar vid eqvatorn

  • eqvatoriella oceanströmmar

  • bromsning af rörelser åt öst och påskyndande af rörelser åt vest af uppskjutna föremål

  • notera att eqvatorn är närmast och polerna längst från den största vridningen af de närmaste himlakropparne.