Tuesday, December 2, 2008

Svar på populärateistiska invändningar

Hvilka invändningar jag besvarar fråmgår af mina argument:

Sann gud, sextusen år, heresi och inqvisition

Att endast en religion kan fullt ut motsvara Guds verkliga väsen, är sjelfklart. Om Gud är treenig - hvilket han är - är judendom (stiftad af rabbiner vid synoden i Jamnia efter Jerusalems förstöring, icke samma sak som GT's religion, t ex nekande af den utlofvade Messias' ankomst och afsaknad af offer) och Mohammedanism (jfr Mormonism) fel. Om gud icke vore treenig, som Mohammedaner och judar vilja hafva det till, så vore kristendomen fel. Om Gud har grundat en synlig Kyrka med ett synligt, yttre offer, prestämbete, läroämbete och sju sakrament - hvilket han har - är protestantismen fel. Om gud hade grundat en enbart osynlig kyrka, utan offer utom andliga, utan ämbete, med färre sakrament än sju (typ 2 eller 3), vore katolicismen fel.

Endast en katolik1 kan vara verkligt säker på sin sak i religionen utan att lura sig sjelf.

Hvad angår de sextusen åren, har jag aldrig hört talas om någon skrifven historia hvars dokument äro äldre. Eller om någon som uppmätte C14-halten i atmosfären eller uranhalten i lavan när det fossilet eller det vulkanutbrottet ännu var färskt - och eftersom kunskap om ursprunglig halt af radioaktivt ämne är EN förutsättning för radioaktiv datering, är denna hvilande på lösan sand.

För den som aldrig mottagit tron, är det visserligen en svår synd att motstå den sanna tron om han får den tillräckligt förklarad, men eftersom tron icke kommer genom tvång, har Kyrkan aldrig tvingat någon att mottaga dopet utan egen eller föräldrarnas afgörande.

Deremot ha dödsömda krigsförbrytare - t ex sjöröfvare som dansken Guthrum (besegrad af Alfred den store) eller stråtröfvare som de saxare Karl den Store besegrade - kunnat undkomma döden om de omvänt sig.

För den döpte, som förpligtat sig till hela den katolska tron, är hvarje medvetet och frivilligt afsteg från dess läror - från att försätta sig i ovisshet om en trosartikel till affall från hela tron - ett förräderi. Att uttolka dess läror fel är att åstadkomma värre förvirring för allmänheten än falskmynteri. Om falskmyntare och förrädare förtjena döden, förtjena kättare det också.2

Äfven här har återgång till tron kunnat medföra benådning.

Inqvisitionens uppgift var ingalunda att döma någon TILL döden utan att utreda skuldfrågan i det enskilda fallet. Vanligaste afgörandet var friande dom hvad angår ihärdigt kätteri eller återfall till kätteri. Vanligaste afgörandet var benådning eller frikännande. Äfven i den Spanska Inqvisitionen, som dock utlämnade fler till den verldsliga armen än Inqvisitionen i Toulouse.

Af ca 900 fall afgjorda af Raimond de Toulouse3, inneburo ca 45 utlämnande till den verldsliga armen (=bålet), medan fler voro frisläppanden och ännu fler (öfver 300) inspärranden i Inqvisitionens fängelser. Och han räknades som en särdeles hård inqvisitor. Ca 1 af 20 till bålet.

Af ca 10.000 fall afgjorda af Spanska Inqvisitionen, medan Torquemada var dess chef, ledde ca 1000 till bålet (enligt Nordisk Familjebok, 1sta Upplagan, som icke kan beskyllas för att vara partisk FÖR Inqvisitionen). Ca 1 af 10 till bålet. Sammanlagt till 1820 (när Spanska Inqvisitionen upphörde att ha statlig magt bakom sig) 10.000 brända (enl. samma källa).

Detta kan gifvetvis icke jemföras med det dödande af miljoner katoliker, som Franska, Ryska m fl Revolutioner och Spanska Republiken gjorde sig skyldiga till.

Hans Georg Lundahl

Närmare svar om korståg:4

Dålig jemförelse
"Tro/tänk/var som vi, eller DÖ!" är nemligen ICKE hvad de kristna kortågen gingo ut på.

Något allvarligt brott mot allmängiltig moral, UTÖFVER att bara icke vara katolik var nödvändigt som krigsorsak: t ex

röfveri (saxare, vikingar, saracener, tavaster, Engelska, Skotska, Franska och Holländska protestanter)
helgerån (saxare, vikingar, protestanter äfven i Tyskland och Skandinavien)
förtryck af kristna (saracener, morer, albigenser, protestanter)
afgudadyrkan (Atahuallpa och Montezuma)
menniskooffer (Atahuallpa och Montezuma)
kätteri, en slags affall från kristendom (albigenser, protestanter)
förtryck af oskyldiga, äfven om de icke voro kristna (Atahuallpa och Montezuma, protestantiska o a buckanjärer)

osv

Hans Georg Lundahl

I samma debât:

Vissa folk, skyldiga till serskilda brott
Aiwaz sammanfattning af GT: "Principen är att troende står över andra folk och har, inte bara rätt, utan till och med guds order, att döda dessa." Jodå - om du talar om amalekiter, moabiter eller om ihärdiga afgudadyrkare oafsedt folk. Men inte om du talar om Egyptier, Edomiter, Arameer, Jebuseer, Hettiter m fl som ville afstå från afgudadyrkan. Urias var en hettit - det gaf ICKE Konung David rätt att stjela hans hustru eller försätta honom i dödliga lägen.

Hans Georg Lundahl

och:

Bahai kan icke bli universell
bl a just derför att den är pacifistisk. Men om den blefve statsreligion skulle den kunna leda till oerhördt grym förföljelse mot alla religioner som icke dela dess pacifism eller ekumenism - m a o de flesta.

Som det är spelar den i händerna på ateism och annat slags hat mot den kristna religionen. "Titta på Bahai, de är ju inte våldsamma..." liksom. Nä - och Bahai har aldrig heller haft ansvar för ett land, för dess gränser, för dess befolknings rättssäkerhet, som kristendomen!

Hans Georg Lundahl


1eller orthodox (har sedan jag skref det konverterat till orthodoxa kyrkan med krismering och nicensk trosbekännelse utan en viss omstridd fras, men utan direkt afsvärjande
2men om det är kyrkans sak att döma i mål der dödsstraff förekommer är en annan fråga, i orthodoxa kyrkan ej helt afgjord
3rent faktiskt var det snarare Bernard Gui
4jag talar om principen, tillämpningen var i vissa afseenden och åtminstone på vissa håll fel

No comments: