Tuesday, December 16, 2008

...

===
Vad gäller AIDS-frågan, är min åsikt att din syn på saken är totalt förlegad.

===
Om saker man ej kan hitta har ordet förlegad eller förlagd en bokstaflig och begripligt vettig innebörd. Om åsigter har ordet förlegad innebörden: "så gammal och öfvergifven af så många att den är falsk" - men då får du förklara hvarföre en åsigts ålder eller öfvergifvande p g a massiv propaganda mot den skulle vara ett argument mot dess riktighet, och det kan du icke.
===
Jag förstår att du tycker likadant om mina sexualvärderingar, och vi kan därför ge upp denna diskussion. Den leder ingen vart.

===
Jag tycker icke att dina sexualvärderingar äro "förlegade" utan påpekar att de like litet kunna motiveras darwinistiskt som katolskt. I st f att "förstå hvad jag tycker skulle du kunna bemöda dig om att bemöta mina argument - på diskussionforum, dit jag nu öfverför detta.

Hans Georg Lundahl
===
Jag är dock ödmjuk nog att acceptera denna tillrättavisning:


"1 om jag åker ut i rymden, så kanske du kan tala om hvilken fast, stillastående punkt från hvilken man kan observera hvad som rör sig och hvadsom ej gör det? Jag vet ingen för oss tillgänglig utom jorden: antas den icke vara stillastående, fins ingen sådan punkt."

Dessutom har du rätt när du skriver att parallaxargumentet i sig inte är ett tillräckligt bevis för en heliocentrisk värdsbild, utan att det tvärtom till och med skulle kunna tala för en geocentrisk sådan.

Men nu är det så att det finns väldigt många fler argument än så jag kan använda mig av som vederlägger den föråldrade syn på Jorden som vårt solsystems mitt. Om det vittnar den text som jag i mitt föregående meddelande länkade till.

Är det så att du verkligen tror på en geocentrisk värdsbild, eller försöker du bara påvisa att det inte finns särskilt mycket inom vetenskapen som kan klacificeras som "bevis"?

===
Heliocentrism, newtonism serkildt tillämpad på de himmelska fenomenen, eller i sitt förnekande af det aristoteliska substansbegreppet eller sitt uppfinnande af energibegrepp som "oskapad och oförstörbar" - ngt som endast tillkommer Gud! - eller Darwins och neodarwinisters vanvettiga förklaringar till arternas, lifvets och det menskliga förnuftets uppkomst, eller Freuds och Engels ondskefulla theorier om samhällets och samvetets, familjens, moralens och religionens uppkomster afvisar jag som lika obevisade som antikristna. Och Cantor och Gausz missbruka allvarligt ordet oändlighet - också ngt som endast tillkommer Gud och icke tal eller storlekar: äfven detta är obevisadt liksom det är blasfemiskt.

Dermed icke sagt att vetenskap vore omöjlig. Biologin som studerar huru lefvande varelser lefva idag (i st f att spekulera om deras uppkomst utan att vilja taga i beräkning att de skapats) eller traditionnel medicin eller grekiskt arithmetik, musik, geometri, astronomi, eller de triviala vetenskaperna och konsterna grammatik, rhetorik och logik, liksom metafysik och etik äro vetenskaper.

Hans Georg Lundahl