Friday, December 12, 2008

Evighet är en nödvändighet

"Om det nu finns en gud som härskar över det hela hur kom han till han kan ju inte ha finnits i all evighet. Det existerar inte för mig."


Qué?

Om någon gång INTET alls funnes, då skulle heller intet kunna finnas derefter sednare! Af intet kommer - intet.

Alltså måste existens vara något som förekommit af all evighet.

Existens måste innebära att NÅGOT existerar, alltså måste af all evighet något hafva existerat.

En sak eller oändligt många olika saker?

Om det vore oändligt många olika saker, så skulle af evighet allt uppkomma och förintas.

Men det som uppkommer och förintas existerar icke af sig sjelft. Det som existerar af sig sjelft måste vara evigt. Om ingen enskild sak vore evig, skulle af evighet det ena hafva lånat existens af det andra o s v i all oändlighet.

Men det innebär att allt som funnes skulle finnas på grund af en oändlighet olika existensvilkor. Och om vilkoren äro oändligt många i följd, går det icke att någonsin komma fram - alltså skulle då intet existera - hvilket är falskt.

Alltså finns ett första vilkor för existens, en första sak som allt annat existerar genom, och den är evig - och kallas Gud.

Hans Georg Lundahl
Envoyé : 25/11/2002 19:58

No comments: