Tuesday, December 2, 2008

Visshet hos alla

Hos alla individer...
"Sanningen idag är att man inte kan bevisa bortom alla tvivel (hos alla individer) att Gud finns alternativt om han inte finns. Det är en absolut sanning liksom att 1+1=2 är en absolut sanning."


Hvad då, "hos alla individer". Du kan inte bevisa att du sjelf finns med absolut visshet hos alla individer. Vissa skulle påstå att ingen heter som du har uppgifvit...

Skemt åsido!

För den som betviflar sjelfklarheter - se inlägget "Evigheten är en nödvändighet" på denna tråd för en af de serier sjelfklarheter som bevisa Guds existens - går icke ens det "sjelfklaraste" att bevisa. Betviflar du att verkligheten kring dig finns, kan du icke bevisa det. Hinduerna tro att allt utom Brahmans odelade existens är illusion (Maya). Betviflar du att upp är upp och ned ned, så finns det säkert någon Newtoniansk heliocentriker som är beredd att påstå att solen är längst ned (=gravitationscentrum)i solsystemet. Betviflar du att inget antal är mindre än ett, hitar du en matematiker som kallar 0 och "minustal" för antal. Betviflar du att funktionsduglighet är beroende af bl a afkommans artlikhet med aflarna, så hittar du någon evolutionist som håller med dig. Betviflar du att en absolut hastighet hos en sak eller qvalitet och en annan absolut hastighet hos en annan sak eller qvalitet adderas till större relativ hastighet vid rörelse i motsatt riktning eller subtraheras till mindre relativ hastighet vid rörelse åt samma håll - nog hittar du ett eller annat "geni" som håller med dig, om det angår ljusets hastighet! Typ Einstein eller någon dylik!

Betviflar du att två plus två blir fyra, hittar du någon som tycker att det är ett altför fyrkantigt tänkande och betviflar du att himlen är blå, när solen skiner, kallar någon det för alltför sentimental poesi, eller hötorgskonst eller något.

Men för den som icke betviflar sjelfklarheter, går Guds existens att bevisa bortom alla tvifvel.

Och för den som icke godtar de orimligaste förklaringarna, går kristendomens sanning - Kristi uppståndelse - att bevisa bortom alla RIMLIGA tvifvel.

Hans Georg Lundahl

(motståndaren påstod att "för många barn" jultomtens existens är en sjelfklarhet och tog detta som intägt för att betvifla sådana - och han lofvade äfven att han redan tror OM Gud har visat sig)

Sankt Nikolaus finns
han var Biskop af Myra och är ett helgon i Himlen- och dessutom är den enes eller andres existens inga sjelfklarheter - utom den egna och deras man kan se med ögonen.

Gud har visat sig för Apostlarna och gifvit dem fullmagt som hans ombud - en fullmagt som gäller äfven efterträdarne. Huru veta vi att Jesus Kristus är Gud? Den som säger att han är GUd och skall uppstå från de döda uppstår inte från de döda om han inte är Gud, för GUd ställer inte upp på att göra sådana mirakel för att luras. Huru veta vi att han uppstod? Elfva män hallucinera ej samma sak. Män som luras bli ej martyrer. DE elfva Apostlar som voro qvar efter Judas Iskariots förräderi sågo tillsammans Kristus uppstånden och blefvo martyrer för sitt vittnesbörd. Alltså har han uppstått. Alltså är han Gud, som han sa, och ingen bedragare eller dåre som han annars vore.

Dessutom finnas fem Gudsbevis som bevis på att verlden är skapad af någon Gud.

Mer derom nästa gång.

Hans Georg Lundahl

På Forum, Haket blef det hittills icke denna nästa gång.

Sanning i förnuftet
är förnuftets öfverenstämmelse med saken (som det åsyftar): att begripa det varande som varande det icke varande som icke varande och bejaka de predikat ett föremål har förneka de det icke har.

Sanning i ord är ordens öfverensstämmelse med förnuftet.

Sanning i sak är sakens öfverensstämmelse med hvad den borde vara (inklusive ord, som borde vara just öfverens med förnuftet, och förnuft som borde vara just öfverensstämmande med sak ... och för den delen känslor som borde vara t ex trofasta, med rätt afsigter o s v).

Hans Georg Lundahl

No comments: